Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, THANH LÝ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, THANH LÝ (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011 /TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------Địa điểm, ngày… tháng …năm 2011 ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỢT ... Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) Tên Nhà thầu (tên trên Giấy phép thầu xây dựng, ghi bằng chữ in hoa, ):................... Tên Nhà thầu viết tắt (nếu có):...

8/29/2018 9:14:30 PM +00:00

MẪU ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mẫu 01-SHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom - Happiness -------------…, ngày/date… tháng/month … năm/year 200... ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (APPLICATION OF REQUEST FOR CONTROL ON IMPORT – EXPORT GOODS RELATING TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT) Kính gửi/To: ……………………………………………….. Căn cứ quy định tại Điều 216, 217, 219 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005/Pursuant to regulation at Articles 216, 217, 219 of Law 50/2005/QH10...

8/29/2018 9:14:30 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:48 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CHIA, TÁCH TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành nội vụ tỉnh Bình Phước Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

8/29/2018 9:05:48 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:48 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc Cấp - Đổi hiện vật khen thưởng

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị về việc cấp - đổi hiện vật khen thưởng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:48 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tài liệu tham khảo Mẫu số 01/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT, mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (Dùng cho học sinh mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện nghèo)

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU SỐ 1 (Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ)

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN THÀNH LẬP HỘI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin thành lập hội', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN XÁC NHẬN TRỤ SỞ HỘI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xác nhận trụ sở hội', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình riêng lẻ ở đô thị)

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình riêng lẻ ở đô thị)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp (đổi) Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp (đổi) giấy chứng nhận kinh tế trang trại', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:33 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:25 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:25 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:25 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:25 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:05:24 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐỔI, GIA HẠN, BỔ SUNG PHẠM VI KINH DOANH TRONG ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành y tế tỉnh Bình Phước an hành kèm theo Quyết định 21/2011/QĐ -UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Áp dụng cho các cá nhân, tổ chức hành nghề dược (Quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, nhà thuốc; doanh nghiệp kinh doanh thuốc) ; vắc xin sinh phẩm y tế; bán buôn, bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu ) ...

8/29/2018 9:01:29 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề y, dược', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:29 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành y tế tỉnh Bình Phước an hành kèm theo Quyết định 21/2011/QĐ -UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Áp dụng cho các cá nhân, tổ chức hành nghề Y (các phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh, dịch vụ làm răng giả, dịch vụ tiêm chích thay băng, dịch vụ kính thuốc); Y học cổ truyền (phòng chẩn trị y học cổ truyền) ...

8/29/2018 9:01:29 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:29 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:29 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ tham gia dạy thêm ngoài nhà trường (Dành cho cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường PT hoặc TTGDTX )

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký tham gia dạy thêm ngoài nhà trường (dành cho cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường pt hoặc ttgdtx )', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP dạy thêm học thêm trong nhà trường

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 10 trường thpt dân tộc nội trú tỉnh', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:01:17 PM +00:00