Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ (V/v đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế)

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế (v/v đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:42:18 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG TRONG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

8/29/2018 10:42:17 PM +00:00

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông

8/29/2018 10:38:02 PM +00:00

Mẫu đơn xin vào học lớp 6

Mẫu đơn xin vào học lớp 6 tham khảo

8/29/2018 10:34:20 PM +00:00

CV mẫu bằng tiếng Việt - Dành cho người mới tốt nghiệp

Khi mới tốt nghiệp, bạn chưa có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp để đề cập đến trong đơn xin việc cũng như lý lịch trích ngang. Vậy làm thế nào để bạn có được một đơn xin việc và bảng lý lịch trích ngang đủ ấn tượng để tạo sự chú ý cho nhà tuyển dụng? Hãy sử dụng các thế mạnh khác để làm cho CV của mình thật ấn tượng với nhà tuyển dụng. Dưới đây là 1 CV mẫu để bạn tham khảo:...

8/29/2018 10:16:25 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số: 734/QĐ-BXD ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

8/29/2018 9:43:49 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỔ SUNG PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:43:49 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

8/29/2018 9:43:49 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (Ban hành kèm theo Thông tư số: 50 /2011/TT-BNNPTNT, ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

8/29/2018 9:43:49 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN ĐƯA THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT VỀ VIỆT NAM

Ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20 tháng 06 năm 2011 về quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Mẫu số 01/NG-LS

8/29/2018 9:35:59 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN PHÉP MANG THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT CỦA NGƯỜI THÂN VỀ CHÔN CẤT, BẢO QUẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20 tháng 06 năm 2011 về quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Mẫu số 02/NG-LS

8/29/2018 9:35:59 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp, cấp lại giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06 tháng 06 năm 2011 quy định về văn phòng đại diện tại việt nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài; Mẫu số 01

8/29/2018 9:35:39 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn, xác nhận thông tin thay đổi vào giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06 tháng 06 năm 2011 quy định về văn phòng đại diện tại việt nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài; Mẫu số 02

8/29/2018 9:35:39 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi ; Mẫu TP/CN-2011/CN.02

8/29/2018 9:35:39 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI (Dùng cho trường hợp xin đích danh)

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi ; Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.a

8/29/2018 9:35:39 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi ; Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.b

8/29/2018 9:35:39 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁ NHÂN, ĐOÀN NGHỆ THUẬT NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật nước ngoài vào việt nam biểu diễn nghệ thuật', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người việt nam định cư ở nước ngoài vào việt nam biểu diễn nghệ thuật', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam biểu diễn nghệ thuật', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BÀI HÁT ĐƯỢC SÁNG TÁC TRƯỚC NĂM 1975

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHÁT HÀNH BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THI HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp trong nước', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký dự thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp trong nước', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA THÍ SINH ĐI THAM DỰ CUỘC THI HOA HẬU QUỐC TẾ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI HOA HẬU QUỐC TẾ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký dự thi hoa hậu quốc tế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THI HOA HẬU QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi hoa hậu quốc tế tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA TÁC PHẨM MỸ THUẬT TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ việt nam ra nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00