Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC CUỘC THI HOA HẬU QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi hoa hậu quốc tế tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA TÁC PHẨM MỸ THUẬT TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ việt nam ra nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM ẢNH TẠI VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm ảnh tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC THI/LIÊN HOAN ẢNH/ĐẠI HỘI NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI TRIỂN LÃM/THI/LIÊN HOAN ẢNH

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ việt nam ra nước ngoài triển lãm/thi/liên hoan ảnh', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép trình diễn thời trang', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép kinh doanh vũ trường', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép kinh doanh karaoke', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI1 THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại1 thẻ hướng dẫn viên du lịch', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOK

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaok', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mẫu TP-CC-03

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mẫu TP-CC-04

8/29/2018 9:31:45 PM +00:00

MẪU ƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU NHIÊN LIỆU

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011

8/29/2018 9:31:25 PM +00:00

Mẫu thư xin việc

Trong thời buổi thị trường việc làm khó khăn như hiện nay thì việc tìm được một công việc ưng ý như các bạn ứng viên mong muốn là rất khó, vậy làm thế nào để các bạn có thể giải quyết được vấn đề nan giải này?

8/29/2018 9:31:20 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT THANH / TRUYỀN HÌNH

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 , Mẫu số 1

8/29/2018 9:18:14 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 , Mẫu số 4

8/29/2018 9:18:14 PM +00:00

MẪU ĐƠN NHẬN CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

MẪU SỐ 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011)

8/29/2018 9:18:14 PM +00:00