Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

MẪU ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Mẫu số 04/ĐKVB (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTPBTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

8/30/2018 12:18:58 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP PHIM KÈM THEO DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHIM TRÊN DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN THEO YÊU CẦU

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Mẫu số 01 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Mẫu ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Mẫu ĐƠN XIN GIAO ĐẤT (Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 thán 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Mẫu ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mẫu số 06 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) (Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ Đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận (Mẫu sử dụng cho tổ chức, cơ sở tôn giáo)

Mẫu số 13 (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký cung cấp danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀO DANH MỤC

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀO DANH MỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ LẠI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀO DANH MỤC

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ LẠI THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀO DANH MỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SẢN PHẨM

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SẢN PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐỂ GIỚI THIỆU TẠI CÁC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐỂ GIỚI THIỆU TẠI CÁC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐỂ SẢN XUẤT, GIA CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH TÁI XUẤT

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐỂ SẢN XUẤT, GIA CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH TÁI XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐỂ KHẢO NGHIÊM

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐỂ KHẢO NGHIÊM (Ban hành kèm theo Thông tư số 66 /2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI MỚI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN THỨC ĂN CHĂN NUÔI MỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

8/29/2018 11:22:02 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI VÀNG TỒN QUỸ VÀ MỞ TÀI KHOẢN VÀNG Ở NƯỚC

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06 tháng 10 năm 2011 quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

8/29/2018 11:22:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI VÀNG TỒN QUỸ VÀ MỞ TÀI KHOẢN VÀNG Ở NƯỚC NGOÀI

Ban hành kèm theo thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06 tháng 10 năm 2011 quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

8/29/2018 11:22:01 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Ban hành Kèm theo Quyết định số 41 /2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y

8/29/2018 10:46:38 PM +00:00

Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng

8/29/2018 10:46:27 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:42:18 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:42:18 PM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY NUỚC NGOÀI

Tài liệu tham khảo Biểu mẫu hành chính quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước Thông tư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23 tháng 8 năm 2011

8/29/2018 10:42:18 PM +00:00