Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện hành nghề XHKT

Phụ lục 5. Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện hành nghề XHKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT )

8/30/2018 12:44:12 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện hành nghề XHKT

Phụ lục 6. Đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện hành nghề XHKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT )

8/30/2018 12:44:12 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề XHKT

Phụ lục 7. Đơn đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề XHKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT )

8/30/2018 12:44:12 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký dự thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:44:11 AM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

8/30/2018 12:44:11 AM +00:00

MẪU ĐƠN XIN THẨM ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ CA HUẾ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin thẩm định chuyên môn về ca huế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:44:11 AM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CẤP/ĐỔI GIẤY PHÉP BIỂU DIỄN CA HUẾ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp/đổi giấy phép biểu diễn ca huế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:44:11 AM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca huế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:44:11 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUYỀN DU LỊCH THAM GIA PHỤC VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký thuyền du lịch tham gia phục vụ biểu diễn ca huế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:44:11 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xét tặng danh hiệu nghệ nhân/thợ giỏi/ngành nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)

8/30/2018 12:44:11 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NIÊM PHONG GIẾNG DỰ PHÒNG

Biểu mẫu hành chính ban hành quyết định 69/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 quy định về trình tự, thủ tục niêm phong và mở niêm phong giếng dự phòng, Mẫu số 01/ĐDP

8/30/2018 12:44:11 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH BÁN TRÚ (Dùng cho học sinh bán trú học tại trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông công lập khác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH BÁN TRÚ (Dùng cho học sinh bán trú học tại trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông công lập khác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn) (Kèm theo Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2011)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho tổ chức)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, BỔ SUNG, PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, BỔ SUNG, PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho tổ chức)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG/ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG/ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho cá nhân không thuộc tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam Họ và tên người đề nghị cấp lại giấy phép:................................................................................... Ngày sinh: .................................................................................................................................... Đơn vị công tác: ........................................................................................................................... Nghề, công việc đang làm:...

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho cá nhân không thuộc tổ chức)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY CHO CÁC CHUYẾN BAY THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BAY DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY CHO CÁC CHUYẾN BAY THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BAY DÂN DỤNG TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam

Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU Đơn đề nghị cấp phép bay quá cảnh

MẪU Đơn đề nghị cấp phép bay quá cảnh (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư trong nước)

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đối với nhà đầu tư trong nước)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:40:17 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG TU, TU VIỆN

MẪU M4 (Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

8/30/2018 12:35:52 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cung cấp và chứng nhận số nhà Đối với ngôi nhà (căn hộ/công trình) chưa có số nhà hoặc số nhà cũ

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo “Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên”, được ban hành theo Quyết định số 1966/2011/UBND-QĐ ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Phú Yên

8/30/2018 12:35:52 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỔ SUNG PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG

Biểu mẫu hành chính ban hành bổ sung vào Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG GIAO THÔNG

PHỤ LỤC SỐ 4 (Ban hành bổ sung vào Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông)

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 150/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn hoán đổi trái phiếu chính phủ

8/30/2018 12:35:42 AM +00:00

Mẫu ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Mẫu số 01/ĐKTC (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTPBTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

8/30/2018 12:18:58 AM +00:00

MẪU ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ TH AY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ

Mẫu số 02/ĐKTĐ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTPBTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) :

8/30/2018 12:18:58 AM +00:00