Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

8/30/2018 1:48:54 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT – TRUNG

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT – TRUNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

8/30/2018 1:48:54 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỚI THIỆU XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỚI THIỆU XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI LOẠI D Annex 7. Application form for requesting to issue transport permit - D (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT) (Issued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)

8/30/2018 1:48:54 AM +00:00

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LOẠI D

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LOẠI D Annex 8. Application form for transport permit - D (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT) (Issued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)

8/30/2018 1:48:54 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI A

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN TẢI Annex 9. Application form for transport permit renewal (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT) (Issued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)

8/30/2018 1:48:54 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP VẬN TẢI Annex 10. Application form to extend the transport permit (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT (Issued enclosed with Circular No.23/2012/TT-BGTVT dated 29 June 2012 of Ministry of Transport of Viet Nam)

8/30/2018 1:48:54 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội Cá nhân, tổ chức kinh doanh (2): Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung, cụ thể như sau (3): 1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại: 2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ: 3. Đối tượng áp dụng (4): 4. Phạm vi áp dụng: Thành phố Hà Nội 5. Thời gian áp dụng (5): Cá nhân, tổ chức kinh doanh cam kết:

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀU BAY

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUYỀN THANH TOÁN TIỀN CÔNG CỨU HỘ GÌN GIỮ TÀU BAY

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUYỀN THANH TOÁN TIỀN CÔNG CỨU HỘ GÌN GIỮ TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TẠM THỜI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TẠM THỜI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN, TRÍCH LỤC, BẢN SAO TỪ SỔ ĐĂNG BẠ TÀU BAY VIỆT NAM

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN, TRÍCH LỤC, BẢN SAO TỪ SỔ ĐĂNG BẠ TÀU BAY VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN (Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN LẠI CÁC GIẤY TỜ ĐÃ NỘP

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN LẠI CÁC GIẤY TỜ ĐÃ NỘP (Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

8/30/2018 1:48:53 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ CƠ SỞ DI DỜI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM MỚI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ CƠ SỞ DI DỜI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CƠ SỞ TỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CƠ SỞ TỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU (Đối với nhà thầu là tổ chức)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU (Đối với nhà thầu là tổ chức) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) Văn bản số : ................... .........., ngày ...... tháng ...... năm ........ Kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ..............)

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THẦU

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THẦU (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) Văn bản số : ................... .........., ngày ...... tháng ...... năm ........ Kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ..............)

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP NHÃN KIỂM SOÁT BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP NHÃN KIỂM SOÁT BĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn (đối với tổ chức, cá nhân thuộc trung ương) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đối với tổ chức, cá nhân ở địa phương)

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ................. (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp ) 1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (viết bằng chữ in hoa)

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU/ NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU/ GIẤY PHÉP TẠM NHẬP VÀNG NGUYÊN LIỆU ĐỂ TÁI XUẤT SẢN PHẨM

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU/ NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU/ GIẤY PHÉP TẠM NHẬP VÀNG NGUYÊN LIỆU ĐỂ TÁI XUẤT SẢN PHẨM

8/30/2018 1:40:29 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

8/30/2018 1:36:22 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

8/30/2018 1:36:22 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/ THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

Mẫu số 13-MST CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………, ngày …… tháng …… năm ………… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/ THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ Kính gửi: ………………………………………………… 1. Tên tổ chức, cá nhân ……………………………………… (Ghi theo đăng ký thuế):

8/30/2018 1:36:22 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND Ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

8/30/2018 1:36:21 AM +00:00