Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép ) TÊN THƯƠNG NHÂN Số : V/v Đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày ... tháng ... năm ...

8/30/2018 3:53:37 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) ____________ Số:............/............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..............., ngày........ tháng........năm 201...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Chấp thuận xây dựng (…3…) Kính gửi: ……………………………….(4) ...

8/30/2018 3:50:41 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CÁU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) ____________ Số:............/............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..............., ngày........ tháng........năm 201...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Gia hạn xây dựng (…3…) Kính...

8/30/2018 3:50:41 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH

MẪU ĐƠN ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) ____________ Số:............/............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..............., ngày........ tháng........năm 201...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG TỈNH Chấp thuận xây dựng (…3…) Kính gửi: ……………(4)…………………. - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24...

8/30/2018 3:50:41 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) ____________ Số:............/............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..............., ngày........ tháng........năm 201...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH Cấp phép thi công (…3…) Kính gửi: ……………..(4)……………….. - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng...

8/30/2018 3:50:41 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ chi phí tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Tôi tên: ……...……………………………. là Chủ cơ sở sản xuất gạch ngói lò thủ công. Bảng hiệu cơ sở (nếu có)………

8/30/2018 3:50:41 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu số 2b/ĐĐN-LCC Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược (áp dụng cho trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược

8/30/2018 3:47:04 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Mẫu số 4 TÊN TỔ CHỨC ------Số: ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày tháng năm 20 … ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Kính gửi: Tổng cục Môi trường. Căn cứ Nghị định số ………./2013/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, ...

8/30/2018 3:47:04 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Mẫu số 4c/ĐĐN-ĐĐKKD Mẫu đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Điện thoại …….……… Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Số: ngày cấp…………… loại hình và phạm vi kinh doanh:………………………………………………………… Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh: Đã được cấp: ...

8/30/2018 3:47:04 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Mẫu số 4d/ĐĐN-ĐĐKKD Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế ...

8/30/2018 3:47:04 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Mẫu số 5 TÊN TỔ CHỨC ------Số: ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày tháng năm 20 … ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Kính gửi: Tổng cục Môi trường. Căn cứ Nghị định số ………../2013/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, ...

8/30/2018 3:47:04 AM +00:00

MẪU ƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*, Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

Mẫu số 1b/ĐN-CLCC Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*, Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

8/30/2018 3:47:04 AM +00:00

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu)

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT - BYT Ngày 29 tháng 3 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Y tế Mẫu số 1a/ĐĐN-CC Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu)

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------..............., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:. Fax: Quyết định thành lập doanh nghiệp số........., ngày...... tháng....... năm......... hoặc Đăng ký kinh doanh số........ ngày...... tháng...... năm........ Giấy chứng nhận đầu tư số........ ngày...... tháng...... năm........ của ...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------..............., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:...Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số....... ngày....... tháng......... năm......... do Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp tại mỏ (tên mỏ) ............ thuộc xã......... huyện......... tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày...... tháng...... năm...... Lý do đề nghị...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:......Fax: Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng.... năm..........của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép khai thác (tên khoáng sản)........... tại: xã........... huyện......., tỉnh Khánh Hòa ...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------..............., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:............................................Fax: Đề nghị được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò số......, ngày..... tháng..... năm......của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép hoạt động thăm dò (khoáng sản).......... tại xã............, huyện............, tỉnh Khánh Hòa. Thời hạn thăm dò.......... tháng (năm). Tổ chức...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------..............., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:. Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số......... ngày....... tháng....... năm......... của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép khai thác (tên khoáng sản)........... tại xã............ huyện............. tỉnh Khánh Hòa. Thời gian đề nghị được tiếp...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò …….theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số ....... ngày..... tháng..... năm........ của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Tên tổ chức, cá nhân)......... đã thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (tên báo cáo)........... (Tên tổ chức, cá...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU -ĐƠN ĐĂNG KÝ* CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------ĐƠN ĐĂNG KÝ* CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) Kính gửi: Ủy ban Dân tộc Căn cứ thông báo của Ủy ban Dân tộc về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp Bộ năm......, chúng tôi: ...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN (ĐÓNG CỬA MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------..............., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN (ĐÓNG CỬA MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân):. Trụ sở tại: Điện thoại:.........................................., Fax........................................................ Đề nghị được đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số.......... ngày...... tháng...... năm........ của Ủy ban nhân dân tỉnh...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày ........ tháng ........ năm ........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): được giới hạn bởi các điểm góc ................ có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo. T

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN) Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:..Fax: Đề nghị được trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản của Giấy phép thăm dò khoáng sản)

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:..Fax: Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản) theo Giấy phép số...... ngày..... tháng..... năm...... Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ........... tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày...... tháng..... năm......... ...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:.Fax: Đề nghị được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác số......, ngày..... tháng..... năm......của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép khai thác (tên khoáng sản) tại khu vực ..........., thuộc xã............, huyện............, tỉnh Khánh Hòa. Thời hạn được khai thác.......... năm. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân) ...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân): Trụ sở tại: Điện thoại:...Fax: Quyết định thành lập doanh nghiệp số......., ngày....... tháng...... năm....... hoặc Đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm........ Giấy chứng nhận đầu tư số........ ngày....... tháng....... năm........ của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) cho dự án.......... của Công ty.................. Đề nghị được cấp phép khai thác tận thu (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh Khánh Hòa. Diện tích khu vực khai thác:.................. (ha, km2),...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (Tên tổ chức, cá nhân) Trụ sở tại: Điện thoại:. Đề nghị được gia hạn Giấy phép thăm dò, thời gian gia hạn....... tháng. Diện tích trả lại là........... (ha, km2). Diện tích tiếp tục thăm dò.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo. ...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) TÊN DOANH NGHIỆP -------Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------............., ngày...... tháng....... năm............ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Kính gửi: .(1) Tên doanh nghiệp: ...: Địa chỉ trụ sở chính: ..; Điện thoại:.... Fax:...............;...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC…

(Kèm theo Thông tư liên tịch số: 09 /2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA NĂM HỌC… (Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non) Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non) Họ và tên (1): Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi) của em (2): Hiện đang học...

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày...... tháng....... năm............ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Kính gửi: Phòng … UBND Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)

8/30/2018 3:46:40 AM +00:00