Tài liệu miễn phí Đơn từ

Download Tài liệu học tập miễn phí Đơn từ

Mẫu CV xin việc vị trí nhân viên kinh doanh

CV xin việc là một yếu tố then chốt quyết định thành công hay thất bại khi xin việc đối với nhân viên kinh doanh. Vậy mẫu CV xin việc như thế nào là đạt chuẩn và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tất cả điều đó sẽ giới thiệu trong bộ tài liệu Mẫu CV xin việc vị trí nhân viên kinh doanh này. TaiLieu.vn hy vọng các bạn có thể tìm thấy được mẫu phù hợp với mình để tham khảo. Chúc các bạn thành công.

8/30/2018 4:01:06 AM +00:00

Mẫu CV xin việc bằng tiếng anh hay (p2)

Gây ấn tượng với nhà tuyển dụng là một bước tiến rất quan trọng trong quá trình xin việc của các bạn ứng viên. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để có thể tạo được ấn tượng này? Câu trả lời rất đơn giản đó là các bạn phài có một đơn xin việc ấn tượng và đặc biệt hơn nữa khi các bạn sử dụng ngôn ngữ tiếng anh để trình bày đơn xin việc của mình.

8/30/2018 4:01:06 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH VĂN HOÁ PHẨM XUẤT KHẨU

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (nếu là cơ quan, tổ chức) ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - .., ngày...... tháng........ năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH VĂN HOÁ PHẨM XUẤT KHẨU Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (đề nghị giám định).

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Mẫu Đơn đề nghị giao đất làm nhà ở thu nhập thấp

Mẫu Đơn đề nghị giao đất làm nhà ở thu nhập thấp (Ban hành kèm theo Quyết định số …../2012/QĐ-UBND ngày... tháng... năm 2012 của UBND tỉnh Gia Lai) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ở THU NHẬP THẤP Kính gửi:

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ Tham dự lựa chọn làm chủ đầu tư dự án..

Mẫu 01 TÊN NHÀ ĐẦU TƯ ........................ -------Số: ........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------............., ngày........tháng........năm......... ĐƠN ĐĂNG KÝ Tham dự lựa chọn làm chủ đầu tư dự án.......................................... .......................................................................................... Kính gửi:.................................................................................... - Căn cứ danh mục dự án cần lựa chọn chủ đầu tư đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; - Căn cứ Thông báo số…..ngày......tháng......năm......của cơ quan…..đăng tải trên….....về việc thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án............................................... Công ty (hoặc tên Liên danh):....................................................................... Địa chỉ liên hệ:............................................................................................. Điện thoại:..............................................Fax:.................................................. Giấy chứng...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Mẫu 02 TÊN NHÀ ĐẦU TƯ ........................ -------Số: ........................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------............., ngày........tháng........năm......... ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN Kính gửi:……………………………….. - Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006; - Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ Kính gửi: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án

Mẫu 08/BT, HT và TĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ NHU CẦU TÁI ĐỊNH CƯ Kính gửi: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Tôi tên: . Xin trình bày sự việc như sau: Gia đình tôi có một phần tài sản (nhà, đất) bị ảnh hưởng tại dự án xây dựng

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP Cơ sở ngoại ngữ (tin học)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THÀNH LẬP Cơ sở ngoại ngữ (tin học)

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ (Ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 10 năm 2012) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------………, ngày ….. tháng ….. năm ….. ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ) Kính gửi: ………………………………. (1). Họ và tên: Ngày tháng năm sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ và chuyên ngành đào tạo: Đối tượng ưu tiên (nếu có): (2) Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…., ngày ….. tháng ….. năm 20….. ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể)

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÀU BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT GIỮ, TỊCH THU HOẶC BỊ ĐÂM HƯ HỎNG, CHÌM TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÀU BỊ NƯỚC NGOÀI BẮT GIỮ, TỊCH THU HOẶC BỊ ĐÂM HƯ HỎNG, CHÌM TÀU Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU Đơn xin tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

Mẫu 5. Đơn xin tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày Kính gửi: tháng năm Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo Sinh ngày ..... tháng ..... năm ..... Tên tôi (chúng tôi) là: Sinh viên năm thứ: .

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước) TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN ---

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

Đơn đề nghị cấp phép dạng điện tử

Đơn đề nghị cấp phép dạng điện tử BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc --------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Cơ quan tiếp nhận đơn đề nghị: Địa chỉ Email nhận đơn: …@moit.gov.vn Điện thoại: 04 22218312; Fax: 04 22218321 PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG I. Thông tin về doanh nghiệp: 1. Tên doanh nghiệp: 2. Loại hình doanh nghiệp: - Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, ngành trung ương  - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ...

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU, MẪU THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2012/TT-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công Thương) .Mẫu MĐ-1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Địa điểm, ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN...

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU

Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Địa điểm, ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU Kính gửi: Bộ Công Thương Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):…

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU

Mẫu MĐ-4. Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Địa điểm, ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU Kính gửi: Bộ Công Thương Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU

Mẫu MĐ-5. Đơn đề nghị gia hạn và sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Địa điểm, ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU Kính gửi: Bộ Công Thương Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):………………………………………………………………………………………….. Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………… Quốc tịch của thương nhân:…………………………………………………………………….. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) …………………………………………………………………………………………………... Giấy phép thành...

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với cá nhân bị thiệt hại)

Mẫu số 04a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với cá nhân bị thiệt hại) ...

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với tổ chức bị thiệt hại)

Mẫu số 04b (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI (đối với tổ chức bị thiệt hại) Kính gửi(1): ...

8/30/2018 3:53:39 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG ------Số: ……./……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày ….. tháng ….. năm …..

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HOẶC ĐỔI LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HOẶC ĐỔI LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ Kính gửi: Bảo hiểm xã hội

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN (Kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non)

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00

MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ

MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ (ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ) [TÊN NHÀ THẦU KIẾN NGHỊ] -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------……, ngày …… tháng …… năm …… ĐƠN KIẾN NGHỊ Kính gửi: ……….[Ghi tên bên mời thầu hoặc chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn] Nhà thầu kiến nghị: ………… [Ghi tên nhà thầu kiến nghị] Địa chỉ của nhà thầu: …………… [Ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail của...

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VLNCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VLNCN (Kèm theo Quy định ban hành tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Kính gửi: - UBND tỉnh Hòa Bình; - Sở Công thương Hòa Bình.

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) (1) (2) -------Số: ............./............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------............., ngày........tháng.........năm 201.... ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Gia hạn xây dựng (…3…) Kính gửi: ...........................................(4) - Căn cứ Nghị...

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ THƯỜNG XUYÊN KHAI THÁC, DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ THƯỜNG XUYÊN KHAI THÁC, DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là:

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND tỉnh BR-VT) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tôi tên là:

8/30/2018 3:53:38 AM +00:00