Tài liệu miễn phí TOEFL - IELTS - TOEIC

Download Tài liệu học tập miễn phí TOEFL - IELTS - TOEIC

TEFL tourism - hình thức du lịch kết hợp giảng dạy tiếng Anh

Bài viết bàn luận cách hiểu về du lịch TEFL, các đặc trưng cơ bản, một số nội dung chủ yếu và sự phát triển của du lịch TEFL trên toàn cầu, cũng như xu thế lựa chọn Việt Nam như một điểm đến.

3/18/2021 1:21:30 PM +00:00

Write at a band 9 level IELTS

Ebook IELTS Academic task 1: How to write at a band 9 level has been written to provide the IELTS student with details on how to prepare and perform effectively on the written Task 1 portion of the IELTS Academic examination.

3/18/2021 1:57:04 AM +00:00

IELTS Speaking - Mat Clark

Ebook IELTS Speaking with part one of the speaking test; part two problems; part three of the speaking test; additional tips.

3/18/2021 1:56:57 AM +00:00

Learning writing IELTS

Ebook IELTS advantage writing skills a step by step guide to a high IELTS writing score, advantages and disadvantages essays 1 living abroad, problem and solution essays 1 education and teaching, opinion essays 1 crime, advantages and disadvantages essays 2 work, problem and solution essays 2 cities, opinion essays 2 running a business, graphs with a trend...

3/18/2021 1:56:45 AM +00:00

Step 1 of TOEFl primary, answer key 3

Ebook TOEFl primary step 1 – Book 3 present audio scripts and answer key, at the clothing store, things in the kitchen. Please refer to the ebook for detailed knowledge.

3/17/2021 11:22:31 PM +00:00

Step 1 of TOEFl primary, answer key 2

Ebook TOEFl primary step 1 – Book 2 present audio scripts and answer key, in my backpack, jobs, fruits and vegetables, personality, practice test.

3/17/2021 11:22:23 PM +00:00

Step 1 of TOEFl primary, answer key 1

Ebook TOEFl primary step 1 – Book 1 present audio scripts and answer key, my family, appearances, at the library, at school, practice test.

3/17/2021 11:22:16 PM +00:00

Step 1 of TOEFl primary book 3

Ebook TOEFl primary step 1 – Book 3 present at the supermarket, at the clothing store, things in the kitchen, hobby. Please refer to the ebook for detailed knowledge.

3/17/2021 10:12:10 PM +00:00

Step 1 of TOEFl primary book 2

Ebook TOEFl primary step 1 – Book 2 present the content in my backpack, fruits and vegetables, jobs, personality please refer to the ebook for detailed knowledge.

3/17/2021 10:11:35 PM +00:00

Step 1 of TOEFl primary book 1

Ebook TOEFl primary step 1 – Book 1 present the content my family, reading and listening practice test, at the library, appearances...

3/17/2021 10:11:06 PM +00:00

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và bài toán chất lượng giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam

Mục tiêu của bài viết là đánh giá các nội dung, từ đó chỉ ra những ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Dựa vào những so sánh đối chiếu với Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR), và một số nghiên cứu ở các nước khác về việc vận dụng CEFR.

3/17/2021 4:10:16 PM +00:00

Phát triển năng lực công nghệ thông tin và truyền thông cho sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh ở trường Đại học Phú Yên

Đối với các cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành sư phạm (SP) nói chung, đặc biệt là SP Tiếng Anh, phát triển năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là một trong những yêu cầu cần thiết góp phần quan trọng phát triển năng lực Tiếng Anh, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Bài viết đề xuất các biện pháp chủ yếu phát triển năng lực ICT cho sinh viên ngành sư phạm (SVSP) Tiếng Anh ở Trường Đại học Phú Yên nhằm đáp ứng yêu cầu nêu trên.

3/17/2021 4:09:13 PM +00:00

Lựa chọn các hoạt động ngoài giờ để phát triển việc tự học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên, trường Đại học Hải Phòng

Trong bài viết này, tác giả dùng phương pháp thu thập thông tin, tìm hiểu các hoạt động ngoài lớp học nhằm kết nối việc học trên lớp và hoạt động ngoài lớp học. Mục đích của tác giả là tập hợp các hoạt động ngoài lớp học giúp sinh viên tăng cường học từ vựng, kết nối kiến thức của họ với các kỹ năng thực tế để họ sẵn sàng đối mặt với những thách thức tiếng Anh từ các công việc sau này.

3/17/2021 4:05:19 PM +00:00

Đề cương môn học Tiếng Anh (Chương trình 1 - TOEIC < 300)

Tài liệu trình bày thông tin về giảng viên, tóm tắt nội dung môn học, nội dung chi tiết của môn học, mục tiêu học tập, học liệu, hình thức tổ chức dạy học, chính sách đối với môn học, phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá.

3/17/2021 10:00:02 AM +00:00

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên khoa tiếng Anh chuyên ngành

Để hỗ trợ công cuộc đào tạo đó, nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã tiến hành xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên giảng dạy ngoại ngữ. Trong nghiên cứu này, tác giả mong muốn giới thiệu và đề xuất sử dụng bộ tiêu chí đánh giá năng lực các giảng viên giảng dạy Tiếng Anh Chuyên ngành.

12/29/2020 3:40:34 PM +00:00

Using moodle quiz to assist listening assessment: EFL students perceptions and suggestions

This study investigated the perceptions of EFL students at University of Foreign Languages, Hue University, about the use of the Moodle Quiz in listening tests and the benefits as well as problems they had when taking Moodle-based listening quizzes. A mixed method was adopted to collect data from 73 first-year English majors.

12/29/2020 2:18:36 PM +00:00

Reference and inference in English reading and implications in Vietnamese language classrooms

This study employed a quasi-experimental design in which guided strategies and practice exercises were integrated into the curriculum to measure effects of the treatment in improving students’ referring and inferring ability.

12/29/2020 2:18:30 PM +00:00

An investigation into EFL students’ perception of blended learning at University of Foreign Languages, Hue University

A survey was conducted with 102 students from Hue University of Foreign Languages (HUFL) English Department who had opportunity to take part in blended courses. In addition, a focus group discussion was also administered with 10 voluntary students. The findings from this study revealed the general perception of blended learning of EFL students and expressed their positive attitudes towards blended learning.

12/29/2020 2:18:16 PM +00:00

The effects of cognitive reading strategies instruction (CRSI) on students’ reading comprehension and their attitudes towards CRSI at the Language School

This eight-week quasi-experimental research was conducted to figure out how cognitive reading strategies affect non-English major students’ reading comprehension (RC) at Language School and their attitudes towards CRSI. Two intact classes with 36 students were divided into two groups, TOEIC119, control group (CG) and TOEIC120, experimental group (EG).

12/29/2020 2:17:10 PM +00:00

Teaching translation modules using moodle: A quantitative research at University of Foreign Languages, Hue University

This paper aims to research the effectiveness of using Moodle in teaching English-Vietnamese translation modules at University of Foreign Languages, Hue University. We mainly used the quantitative method to collect and analyze questionnaires given to both students and teachers and found out several benefits of blended learning.

12/29/2020 2:15:51 PM +00:00

Constructivism and cooperative learning: An application in teaching interpreting to senior students of business English at the University of Finance–Marketing

The paper discusses the application of constructivism to teaching interpreting to senior students of Business English at the University of Finance-Marketing’s Foreign Language Department. In fact, the author depicts the classroom model, in which the constructivist approach in combination with cooperative learning is adopted in two empirical courses.

12/29/2020 2:15:45 PM +00:00

The use of portfolios on EFL young learners’ sentence writing: A case at an English language centre in the Mekong Delta

The aim of this experimental study is two-fold: (1) to find out the extent that the portfolio affects EFL young learners’ sentence writing; (2) to explore learners’ attitudes towards the use of portfolio. Participants are 60 young learners enrolling Mover courses at an English language center situated in the Mekong Delta.

12/29/2020 2:15:30 PM +00:00

Cultural elements and their potentials to develop students’ intercultural competence: A survey on English textbooks used in classes of language skills at University of Foreign Languages, Hue University

This paper presents the results of a survey on English textbooks used for teaching language skills at the Department of English and the Department of International Studies, Hue University of Foreign Languages.

12/29/2020 2:14:26 PM +00:00

IELTS reading test and other skills

Ebook Essential test for IELTS is compiled with 4 parts present listening, reading, writing, speaking; Support for those who are studying and studying English at IELTS level.

12/29/2020 1:52:45 PM +00:00

The effects of grouping types on promoting critical thinking in EFL collaborative writing

This study aims to have a more indepth view of the effects of group composition on promoting critical thinking level of ELF students in collaborative writing.

12/29/2020 8:49:55 AM +00:00

Cambridge IELTS 14

Ebook Cambridge IELTS Academic 14 Cambridge IELTS 14 is written with 4 test questions, in Academic or General format with equivalent difficulty and difficulty. Each topic follows the structure of Listening - Reading - Speaking - Writing. At the end of the 4 exam questions are the Audioscripts and answers. Through the audioscripts provided, analyze your answers and check if you can hear correctly, how many parts are correct and understand the test.

10/19/2020 6:21:22 PM +00:00

20 câu chuyện từ vựng TOEIC

Tài liệu tổng hợp với 20 câu chuyện ngắn về từ vựng TOEIC giúp các bạn dễ ghi nhớ từ mới qua các câu truyện hay và thú vị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

9/24/2020 7:30:11 PM +00:00

Hướng dẫn dự thi TOEIC – Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu

Hướng dẫn dự thi TOEIC – Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu giới thiệu về TOEIC; những câu hỏi thường gặp liên quan đến TOEIC; chứng chỉ TOEIC; tham gia thi TOEIC; kết quả bài thi TOEIC; các quy định hướng dẫn sử dụng kết quả TOEIC..

9/24/2020 5:13:16 PM +00:00

Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 2

Improve your Skills: Writing for IELTS is divided into 10 units. The topics are typical of those found in the exam, ensuring that you have an awareness of likely subject matter. Each unit is subdivided into three parts: Task 1, Task 2 and a Practice test. There is an answer key at the end of the book, as well as sample answers for the Practice test questions.

8/29/2020 6:36:56 AM +00:00

Vận dụng một số trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy môn Viết IELTS

Bài viết khái quát cơ sở lí luận về trò chơi ngôn ngữ (TCNN) trong giảng dạy môn Viết IELTS. Trên cơ sở đó, tác giả thực hiện nghiên cứu khảo sát 60 sinh viên (SV) đang học môn viết IELTS 2 và 04 giảng viên (GV) giảng dạy môn học này của chương trình chất lượng cao tại Học viện Chính sách và Phát triển về việc vận dụng TCNN trong giảng dạy môn viết học thuật (viết IELTS).

8/29/2020 1:50:54 AM +00:00