Tài liệu miễn phí Du lịch

Download Tài liệu học tập miễn phí Du lịch

Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh tại Đà Nẵng

Bài viết tiến hành nghiên cứu mô hình phát triển du lịch bền vững, thông minh và đề xuất mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách (Smart Tourist Service Center - STSC) theo định hướng thành phố thông minh tại Đà Nẵng.

5/22/2021 5:48:04 AM +00:00

Khai thác điều kiện tự nhiên phát triển du lịch biển huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre

Bài viết khảo sát, với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội, cùng với tiềm năng phát triển du lịch huyện Thạnh Phú có điều kiện để hình thành phát triển các loại hình du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa lịch sử; du lịch vui chơi giải trí.

5/22/2021 5:43:24 AM +00:00

Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại làng hoa Sa Đéc

Bài viết tiến hành phân tích những hạn chế và đề xuất giải pháp như: Nâng cao tư duy cho người dân, cải tạo cơ sở hạ tầng, nhằm phát triển du lịch bền vững tại làng hoa Sa Đéc.

5/22/2021 5:42:59 AM +00:00

Giải pháp phát triển du lịch biển ở huyện đảo Phú Quốc

Trên cơ sở phân tích tiềm năng chúng tôi đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch biển ở huyện đảo Phú Quốc như: giải pháp về quy hoạch du lịch biển; phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất – kỹ thuật; đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, quản bá du lịch biển, phát triển nguồn nhân lực; cơ chế chính sách phát triển du lịch biển; tăng cường giáo dục, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Hy vọng rằng bài viết sẽ đưa ra được một số biện pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng du lịch biển của Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng.

5/22/2021 5:42:52 AM +00:00

Khai thác điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Cà Mau

Bài viết trên cơ sở tìm hiểu đặc điểm, chúng tôi tiến hành phân tích các yếu tố tự nhiên: khí hậu, địa hình, sinh vật, rừng, đất và nguồn nước để nhằm phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Cà Mau.

5/22/2021 5:42:02 AM +00:00

Từ dịch bệnh đến những vấn đề đặt ra cho phát triển du lịch Hà Giang

Bài viết trình bày dịch bệnh và những thay đổi thị trường du lịch cần quan tâm; những điểm mấu chốt để phát triển du lịch Hà Giang hiện nay.

5/22/2021 4:55:29 AM +00:00

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hướng dẫn viên du lịch tại Hải Phòng

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hướng dẫn viên du lịch của Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 3:04:49 AM +00:00

Xây dựng chương trình du lịch gắn với một số di tích thờ nữ thần nhằm phát triển du lịch Hải Phòng

Bài viết tổng hợp và khái quát hóa những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại các di tích gắn với tục thờ nữ thần tại thành phố Hải Phòng, dựa vào đó làm cơ sở xây dựng các sản phẩm du lịch đọc đáo nhằm phát triển du lịch thành phố Hải Phòng.

5/22/2021 3:04:28 AM +00:00

Nguồn lực Phật giáo với sự phát triển của du lịch Việt Nam hiện nay

Nội dung của bài viết này tập trung nghiên cứu Phật giáo với tư cách là một nguồn nhân lực trong phát triển của du lịch Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 3:03:46 AM +00:00

Đề xuất xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố Hải Phòng

Bài viết phân tích tiềm năng tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch văn hóa của Hải Phòng; bài học kinh nghiệm từ Quảng Ninh, đề xuất xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc thù cho thành phố Hải Phòng.

5/22/2021 3:03:17 AM +00:00

Nhận thức, thái độ và hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm ở Kiên Hải, Kiên Giang

Bài viết phân tích nhận thức, thái độ, và hành động đối với du lịch có trách nhiệm; đồng thời đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch có trách nhiệm ở điểm đến Kiên Hải.

5/22/2021 2:15:28 AM +00:00

Applying the butler’s tourist area life cycle model to classify tourist destinations on Thanhhoanghean’s coastline

The author applied Butler's model of the life cycle of Tourst destinations, scorebased measures and visitor satisfaction surveys to classify tourism destinations along 184 km of Thanh Hoa - Nghe An's coastline. The results of a total of 32 tourism destinations were evaluated and classified in this region with 21 sites, during the exploration phase, 9 sites at the involvement stage and only 2 sites, is Sam Son and Cua Lo, reached the development stage. The study also proposed solutions to 21 points in the exploration stage to other stages and 9 points in the phase to participate in the development phase within 5-10 years.

5/21/2021 11:37:26 PM +00:00

Mở rộng từ điển Vietsentiwordnet cho miền dữ liệu thuộc lĩnh vực du lịch sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng

Bài viết này do đó tập trung vào việc mở rộng từ điển VietSentiWordNet với việc làm giàu các từ quan điểm thuộc lĩnh vực du lịch, trong đó một mô hình mở rộng từ điển VietSentiWordNet sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng được đề xuất và một tiến trình tiền xử lý dữ liệu với nhiều chức năng được tích hợp cũng được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả phân lớp quan điểm. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng việc từ điển VietSentiWordNet được mở rộng đã phân lớp quan điểm chính xác hơn đối với các câu quan điểm trong lĩnh vực du lịch.

5/21/2021 10:07:46 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch Homestay của điểm đến huyện thạnh phú tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch homestay của điểm đến huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực địa, khảo sát thực tế và phỏng vấn 151 du khách, kết hợp sử dụng phần mềm SPSS để xử lí, kết quả khảo sát cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch homestay của điểm đến huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre.

5/21/2021 10:06:25 PM +00:00

Assessing the competitive advantages of tourism potentials in Tuy Hoa city, Phu Yen province

This paper presents a Quantified SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analytical method and an analytical hierarchy process method which provides more detailed and quantified information on tourism potential in Tuy Hoa city. Quantified SWOT analysis was used to assess the competing strength of Tuy Hoa’s tourism potential with other places.

5/21/2021 9:20:06 PM +00:00

Phát triển du lịch cộng đồng nhằm giải quyết việc làm và đảm bảo sinh kế cho người dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc

Bài viết, chỉ ra các tiềm năng khai thác du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Vĩnh Phúc trong định hướng phát triển sinh kế cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người là một hướng đi đang được đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc rất quan tâm.

5/21/2021 8:42:59 PM +00:00

Các yếu tố tác động đến quyết định tham gia du lịch cộng đồng của người dân địa phương huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Bài viết nghiên cứu tác yếu tố tác động đến du lịch cộng đồng bao gồm: yếu tố cá nhân, tính hấp dẫn và hình ảnh điểm đến du lịch; sự hỗ trợ, đầu tư từ phía Nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp; ảnh hưởng của những người xung quanh; qua đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hút người dân địa phương tham gia du lịch cộng đồng và phát triển mạnh mẽ du lịch cộng đồng tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.

5/21/2021 8:37:37 PM +00:00

Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Bài viết làm rõ và đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái, nghiên cứu thực trạng khai thác tiềm năng phát triển du lịch của địa phương; trên cơ sở đó xem xét và đề xuất định hướng, giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định tiềm năng du lịch sinh thái của huyện Lục Ngạn và là cơ sở để địa phương xây dựng đề án tổng thể, định hướng, thực hiện các giải pháp để phát triển du lịch sinh thái và du lịch nói chung.

5/21/2021 8:37:17 PM +00:00

Một vài đề xuất về việc khai thác ma thuật dân gian trong hoạt động du lịch

Bài viết trên cơ sở tìm hiểu về ma thuật trong đời sống dân gian các tộc người ở Việt Nam, bài báo đưa ra một số đề xuất nhằm khai thác hình thức tín ngưỡng này trong hoạt động du lịch.

5/21/2021 8:37:11 PM +00:00

Promoting tourism destination via Thai television drama

The main purpose of this academic writing is focused on how Thai television dramas and films can be employed to promote tourism destinations in the Northeast, Thailand. Since Nakhi, a popular TV drama of 2016 and Nakhi 2, the film produced in 2018 were made on the Northeastern locations, this paper delineates the speculated effects of both motion pictures on tourism business of the region. Guidelines on making use of the film influence to promote tourism were also given.

5/21/2021 8:33:09 PM +00:00

The cultural capital of the indigo-dyed textiles community of Phu Tai ethnic group for the development of creative tourism communities

The study also attempts to create more value by adding cultural capital and wisdom of Phu Tai ethnic identity and indigo dyed textiles as a representation of cultural tourism community, by using the community presentation model with creative tourism activities such as dyeing, weaving and local cooking. These activities create a shared experience for tourist’s participatory learning about the cultural capital and wisdom of the Phu Tai community.

5/21/2021 8:33:02 PM +00:00

Tahe determining role of social responsibility in choosing a tourist destination

The aim of the paper is to show changes and development trends in the tourism industry, paying particular attention to good business practices in the hotel industry. Good social responsibility practices in the area of the market, environment, society on the example of the hotel industry in Poland and Turkey were analysed.

5/21/2021 8:31:59 PM +00:00

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong du lịch và tác động của nó đến thái độ của du khách

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét tác động của cảm nhận về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của du khách đến sự hài lòng và thái độ của họ đối với các doanh nghiệp trong ngành du lịch. Dữ liệu thu thập từ 300 du khách mua dịch vụ của các công ty du lịch trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh được sử dụng để kiểm định mô hình hồi quy.

5/21/2021 8:00:11 PM +00:00

Chiến lược xúc tiến sản phẩm du lịch biển Đồ Sơn, Hải Phòng sau đại dịch Covid 19

Du lịch biển Đồ Sơn cũng như nhiều nơi trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid 19. Nghiên cứu về chiến lược xúc tiến cho sản phẩm du lịch biển Đồ Sơn sau khi đại dịch kết thúc là việc làm vô cùng cần thiết. Nhóm tác giả đã phân tích những thách thức và cơ hội do Covid 19 mang đến để đề ra những giải pháp mới cho du lịch biển Đồ Sơn.

5/21/2021 7:59:31 PM +00:00

Giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái ở Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Trong những thập kỉ gần đây, các quốc gia và vùng lãnh thổ đã quan tâm đến việc vừa khai thác tài nguyên để phát triển du lịch, vừa hạn chế các tác động đến môi trường sinh thái. Du lịch sinh thái không những là một hướng đi hiệu quả để song hành hai yếu tố trên mà còn giúp hoạt động du lịch trở nên có ích với môi trường và đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng dân cư tại địa phương diễn ra hoạt động du lịch sinh thái. Hoành Bồ là một huyện mới sáp nhập vào thành phố Hạ Long.

5/21/2021 7:59:19 PM +00:00

Ứng dụng ma trận SWOT xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch Việt Nam

Bài viết phân tích các yếu tố trong thị trường lao động trong ngành du lịch nhằm đề xuất một mô hình chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030.

5/21/2021 4:44:43 PM +00:00

Du lịch xanh - “chìa khóa” phát triển bền vững

Du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hoá, có giáo dục môi trường, đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Bài viết này sẽ phân tích du lịch xanh ở Việt Nam hiện nay và các định hướng cho tương lai.

5/21/2021 3:08:46 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh tại tỉnh Lào Cai

Phát triển du lịch thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi mà công nghệ thông tin phát triển hiện đại được ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống xã hội. Bài viết tập trung phân tích vai trò của công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển Du lịch thông minh tại Lào Cai.

5/21/2021 3:07:51 PM +00:00

Tầm quan trọng của kinh doanh bền vững trong ngành Du lịch

Bài viết tập trung mô tả tổng quan nghiên cứu một lý thuyết về kinh doanh bền vững, và đi sâu vào kinh doanh bền vững trong ngành du lịch. Các vấn đề được đề cập bao gồm tổng quan về khái niệm, thái độ đối với kinh doanh bền vững, những lợi ích cũng như rào cản đối với kinh doanh bền vững trong ngành du lịch.

5/21/2021 3:07:09 PM +00:00

Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ du lịch lữ hành nội địa

Bài viết dựa trên mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman(1988), nghiên cứu này nhằm xây dựng và kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố gồm: giá cảm nhận, cơ sở vật chất, nhân viên lữ hành; chương trình tham quan và sự tin cậy của công ty với sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch lữ hành.

5/21/2021 3:03:43 PM +00:00