Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

Quyết định số 2042/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Thông báo số 3196/TB-BNN-VP

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 3196/tb-bnn-vp', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 3879/QĐ-BCTC

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3879/qđ-bctc', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 4030/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Luật số: 11/2012/QH13

LUẬT GIÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giá.

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông tư số 12/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AMÔNI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC NỔ ANFO

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông tư số 13/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ ANFO

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông tư số 15/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DÂY DẪN TÍN HIỆU NỔ

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP SỬ DỤNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông tư số 16/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KÍP NỔ VI SAI PHI ĐIỆN

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông tư số 17/2012/TT-BCT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 17/2012/tt-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông tư số 18/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông tư số 21/2012/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 21/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông tư số 23/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 81/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 25/12/2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 166/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 04 THUỐC NƯỚC NGOÀI (THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VIRUS - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 78 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI NUNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2015

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông báo số 239/TB-BTC

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 239/tb-btc', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 897/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 1333/QĐ-CT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIỂM TRA VỀ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT, KHÁNG SINH ĐỐI VỚI LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO CANADA VÀ NHẬT BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Thông báo số 2982/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 5 NĂM 2012

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 3491/QĐ-BCT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3491/qđ-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 3501/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 1:35:54 AM +00:00

Quyết định số 1069/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

8/30/2018 1:31:43 AM +00:00

Quyết định số 968/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011-2015” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

8/30/2018 1:31:43 AM +00:00

Quyết định số 672/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

8/30/2018 1:31:43 AM +00:00

Quyết định số 740/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

8/30/2018 1:31:43 AM +00:00

Quyết định số 2216/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 1:31:43 AM +00:00