Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

Quyết định số 4964/QĐ-BCT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4964/qđ-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 4965/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 5050/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2012

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 1570/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015”

8/30/2018 1:44:54 AM +00:00

Lệnh số 09/2012/L-CTN

LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội;

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Thông tư số 19/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Thông tư số 20/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Thông tư số 31/2012/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 31/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 33/2012/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 33/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 34/2012/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 34/2012/tt-bnnptnt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 35/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 14/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 29/3/2011 QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP, CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Thông tư số 36/2012/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SẢN PHẨM THỨC ĂN THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 967/QĐ-BNN-TCCB

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT WTO VÀ KHU VỰC ĐỐI VỚI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Công điện số 1108/CĐ-TTg

CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Giao thông vận tải;

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1224/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1291/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1292/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1340/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1402/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ THẾ MẠNH VÀ HIỆU QUẢ CỦA TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2015

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1568/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO GIAI ĐOẠN 2011-2015”

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1569/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1626/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỀN KINH TẾ VÀ CÁC NGÀNH KINH TẾ CƠ BẢN” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1638/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1674/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG RAU AN TOÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1686/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1697/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 1910/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NUÔI TÔM TRÊN CÁT TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2012-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00

Quyết định số 2024/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

8/30/2018 1:44:53 AM +00:00