Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

Quyết định số 228/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 01 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 136 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 229/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 03 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ – SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 136 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 1085/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 1637/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “MÔ HÌNH CHỢ THÍ ĐIỂM BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2012 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 1800/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 1801/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THỰC THI HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

8/30/2018 1:57:17 AM +00:00

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ, ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, NƠI ĐỂ PHẾ THẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Thông tư số 15/2012/TT-BKHCN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2011-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT GIỐNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC GIAI ĐOẠN 2012-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Thông tư số 137/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢM BẢO CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH GIAI ĐOẠN 2011-2013

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 170/QĐ-HQBP

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 196/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT GIA CÔNG TRONG NƯỚC CHO 01 THUỐC ĐỂ XUẤT KHẨU CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 203/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC ĐƯỢC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC”(GMP) VÀ DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC ĐƯỢC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC”(GSP) TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/QĐQLD NGÀY 04/02/2012 CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC” VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT...

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định 877/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2006-2020” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 1108/CĐ-TTg

CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm;

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Công điện số 1126/CĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ Thời gian gần đây hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng không có giấy tờ hợp pháp bằng nhiều phương thức thủ đoạn phức tạp gia tăng, đang tiềm ẩn nguy cơ cao về lây lan các dịch bệnh, gây thất thu ngân sách, tác động xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân. ...

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 1272/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU NGÀY 26/3/2012 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 1520/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2013-2015 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 1640/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 1685/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 1975/QĐ-BNN-CB

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 2261/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 2581/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Thông báo số 4074/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN QUÝ III/2012 VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CHUỖI SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Thông báo số 4213/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 4539/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010 – 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 4602/QĐ-BCT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4602/qđ-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00

Quyết định số 4865/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ ÁN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM THAM GIA VÀO HÀNH LANG KINH TẾ NAM NINH - SINGAPORE BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 1:53:23 AM +00:00