Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

Quyết định số 4506/QĐ-BYT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG TẠM THỜI QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU VÀ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 4655/QĐ-UBND.TM

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 CÓ TÍNH ĐẾN 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 5058/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 5059/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 5184/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP CÁC THÁNG CÒN LẠI CUỐI NĂM 2012 VÀ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2012 - 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Thông báo số 5793/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 10, 11 NĂM 2012

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 6483/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 6845/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG BA CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI THANH HÓA VÀO QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 6846/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG HAI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI THANH HÓA QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN I ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 7037/QĐ-BCT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 7037/qđ-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 7157/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 7198/QĐ-BCT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 7198/qđ-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 7202/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:14:31 AM +00:00

Quyết định số 73/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Nghị định số 78/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XỔ SỐ

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 245/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 19 THUỐC NƯỚC NGOÀI (THUỐC CÓ HOẠT CHẤT, PHỐI HỢP HOẠT CHẤT, DẠNG BÀO CHẾ LẦN ĐẦU ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 79 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 246/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 03 THUỐC NƯỚC NGOÀI (THUỐC CÓ HOẠT CHẤT LẦN ĐẦU ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM- YÊU CẦU QUẢN LÝ ĐẶC BIỆT) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 79 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Thông báo số 339/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Thông báo số 346/TB-VPCP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM CẢNG TRUNG CHUYỂN THAN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Thông báo số 349/TB-VPCP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ QUẢN LÝ GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH THỊT GIA SÚC, GIA CẦM TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM PHÍA BẮC

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 1024/QĐHC-CTUBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 1388/QĐ-BHXH

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1388/qđ-bhxh', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 1952/QĐ-BTTTT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1952/qđ-btttt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 1976/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 2055/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM LỢI THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 2794/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4390/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3712/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 3560/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HOÁ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Quyết định số 4552/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THỰC PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Thông báo số 4990/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP VỀ GÓP Ý XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA, CÁ BA SA

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00

Thông báo số 5217/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN QUÝ IV/2012 VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM SẢN PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

8/30/2018 2:10:14 AM +00:00