Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

Quyết định số 320/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 339/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỦY BỎ/BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 381/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 688/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THI ĐUA KHEN THƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 694/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THÉP GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 699/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg

Quyết định qui định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo ngân hàng nhà nước Việt Nam theo qui định tại khoản 1 điều 21 luật phòng, chống rửa tiền.

8/30/2018 2:52:38 AM +00:00

Quy định mới về chuyển giao công nghệ

Tham khảo sách 'quy định mới về chuyển giao công nghệ', kỹ thuật - công nghệ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:48:19 AM +00:00

thông tư số: 179.2012.TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG DOANH NGHIỆP - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp như sau:...

8/30/2018 2:35:59 AM +00:00

LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà...

8/30/2018 2:35:54 AM +00:00

Quyết định quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng...

8/30/2018 2:31:22 AM +00:00

Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Thông tư số 38/2012/TT-BCT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 38/2012/tt-bct', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Thông tư số 47/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG THIẾT BỊ, PHỤ TRỢ SỬ DỤNG TRONG TỒN TRỮ VÀ PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC (XĂNG E5, E10) TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LƯU NIỆM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Kế hoạch số 168/KH-UBND

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG TUYẾN PHỐ ĐIỂM VỀ QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 328/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 01 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC NGHIÊN CỨU - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 02 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 137 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 329/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 02 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG VI RÚT, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 137 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 357/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CHO 05 THUỐC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Thông báo số 433/TB-VPCP Ơ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 433/tb-vpcp ơ', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 1354/QĐ-BNV

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1354/qđ-bnv', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 1677/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 1878/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 2088/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN VÀ KINH DOANH GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 2097/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2097/qđ-ttg', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 2526/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ GIẾT MỔ, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 4967/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SẢN XUẤT RAU ĂN, CỦ QUẢ CÔNG NGHỆ CAO TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 573/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NGÀNH THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2012 – 2015, CÓ TÍNH ĐẾN 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00

Quyết định số 5783/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 5783/qđ-ubnd', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:19:07 AM +00:00