Tài liệu miễn phí Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Thương mại

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC TIÊU THỤ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Số:43A/BVTV.1-CNPN

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006; 2. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 05/05/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006; 3. Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 05/05/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;...

8/30/2018 1:31:34 AM +00:00

Thoả thuận miễn trừ trách nhiệu hợp đồng

Việc thừa nhận giá trị pháp lý của các thỏa thuận nhằm hạn chế hay miễn trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thể hiện sự tôn trọng tự do ý chí của các bên tham gia ký kết hợp đồng, nhưng cũng cần nghiêm khắc đối với các hành vi cố ý vi phạm. Tác giả đưa ra kinh nghiệm một số nước và đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện chế định về hợp đồng trong pháp luật dân sự và thương mại ở nước ta...

8/30/2018 1:18:57 AM +00:00