Tài liệu miễn phí Cơ sở dữ liệu

Download Tài liệu học tập miễn phí Cơ sở dữ liệu

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 6: Sorting Algorithm

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 6: Sorting Algorithm. After completing this section, you will understand the knowledge about sorting algorithms like insertion, bubble, selection, merge, quick, radix, external sort, internal sort,...

10/21/2021 4:40:09 AM +00:00

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 5: Templates

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 5: Templates. After completing this section, you will understand the knowledge about concept of generic pointers, use of template, array class, void print array,...

10/21/2021 4:39:45 AM +00:00

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 4: More on pointers

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 4: More on pointers. After completing this section, you will understand the knowledge about pointer to pointers, type of pointers, two dimensional dynamic array, void pointers,...

10/21/2021 4:39:33 AM +00:00

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 3: Introduction to Pointer

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 3: Introduction to Pointer. After completing this section, you will understand the knowledge about pointer, operator used in pointer, pointer arithmetic and constqualifier, pointer data type and pointer variable,...

10/21/2021 4:39:22 AM +00:00

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 2: Array

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 2: Array. After completing this section, you will understand the knowledge about array, dynamic array, arrays philosphy, array declaration, array layout, array cells,...

10/21/2021 4:39:05 AM +00:00

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 1: Introduction about Course

Lecture Data Structure and Algorithm - Week 1: Introduction about Course. After completing this section, you will understand the knowledge about course introduction and grading policy, what is data structure, philosophy of data structure, memory organization,...

10/21/2021 4:38:47 AM +00:00

Xây dựng bộ ngữ liệu đồng tham chiếu cho tiếng Việt

Mục tiêu chính của nghiên cứu là cho ra đời mô hình chiếu nhãn đồng tham chiếu từ tiếng Anh sang tiếng Việt, góp phần giảm bớt việc gán nhãn thủ công, giảm thiểu thời gian một cách ngắn nhất có thể.

10/21/2021 1:25:39 AM +00:00

Về vấn đề thể hiện tập phụ thuộc hàm của khối dữ liệu trong mô hình dữ liệu dạng khối

Bài viết phát biểu và chứng minh một số tính chất của khối dữ liệu khi thể hiện tập các phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối. Điều kiện cần và đủ để hai tập phụ thuộc hàm trên lược đồ khối là tương đương, tính chất của hai tập phụ thuộc hàm tương đương trên khối dữ liệu. Tính chất của mối tương quan giữa các thể hiện trên khối cũng được phát biểu và chứng minh...

10/21/2021 1:25:33 AM +00:00

Ứng dụng mạng phức hợp trong khai phá dữ liệu tương tác người dùng

Bài viết này sẽ mô hình hóa bộ dữ liệu email bằng một mạng lƣới và phân tích hệ thống theo tiếp cận mạng lưới bằng các thuật toán phân cụm K-core và modularity cực đại. Tìm ra các cụm dữ liệu, phân tích tính môđun để tìm ra các tri thức mới. Đây là một kỹ thuật phân tích mới giúp hiểu rõ về kiến trúc hệ thống và hỗ trợ thiết kế quy trình nghiệp vụ.

10/21/2021 1:25:01 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật nhận dạng tiếng nói tự động vào hỗ trợ hoạt động kiểm soát không lưu

Bài viết đề xuất ứng dụng kỹ thuật nhận dạng tiếng nói tự động vào việc phát hiện lỗi do thông tin sai lệch giữa kiểm soát viên và phi công. Trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, hệ thống hỗ trợ tập trung vào khai thác dịch vụ điện toán đám mây Azure thuộc tập đoàn Microsoft.

10/21/2021 1:24:54 AM +00:00

Xử lý các mệnh đề về dữ liệu chia sẻ của OpenMP trên các hệ thống sử dụng bộ nhớ phân tán

Bài viết này trình bày các đề xuất để xử lý các mệnh đề về dữ liệu chia sẻ bằng cách bổ sung các câu lệnh xử lý chuyên biệt vào các khuôn dạng chuyển đổi của CAPE cho các cấu trúc song song của OpenMP.

10/21/2021 1:24:31 AM +00:00

Về một vấn đề thuật toán liên quan đến tập rút gọn trong bảng quyết định nhất quán

Bài viết đưa ra khái niệm tập tựa rút gọn (tập thuộc tính chứa một tập rút gọn nào đó) trong bảng quyết định nhất quán. Tác giả trình bày một bài toán NP- đầy đủ liên quan đến lực lượng của các tập tựa rút gọn.

10/21/2021 1:24:25 AM +00:00

Vấn đề phân loại đa nhãn cho đồ thị

Bài viết đề xuất một phương pháp phân loại đa nhãn cho kiểu dữ liệu có thể biểu diễn dạng đồ thị chẳng hạn như các cấu trúc hóa học các thành phần thuốc tây bằng cách xây dựng một dàn giao khái niệm cho dữ liệu đồ thị đồng thời sử dụng luật Dempster-Shafer để tăng hiệu quả và độ chính xác phân loại đa nhãn đồ thị..

10/21/2021 1:24:04 AM +00:00

Xây dựng ngân hàng câu hỏi dựa trên lí thuyết trắc nghiệm hiện đại IRT và ứng dụng

Bài viết trình bày cách xây dựng các ngân hàng câu hỏi dựa trên phương pháp trắc nghiệm cổ điển và đặc biệt sử dụng lí thuyết trắc nghiệm hiện đại IRT với các công cụ như: Hàm thông tin đề thi (Test Information Fuction), Đường cong đặc trưng đề thi (Test Characteristic Curve), Phương pháp Sinh (Generation).

10/21/2021 1:23:57 AM +00:00

Về một vấn đề tương đương liên quan đến tập rút gọn trong bảng quyết định

Mục tiêu của bài viết này là trình bày một kết quả mang tính tương đương của họ các tập rút gọn trong bảng quyết định nhất quán với hệ Sperner. Từ đó nhận được một số kết quả liên quan đến các đặc trưng tổ hợp của các tập rút gọn.

10/21/2021 1:19:27 AM +00:00

Ứng dụng Bradley-Terry Minorization-maximization để học các đặc trưng trên cờ có độ phân nhánh cao

Bài viết trình bày tóm lược phương pháp MM, ứng dụng MM trong Bradley Terry; Việc áp dụng BTMM trong dữ liệu đánh cờ; Các điều kiện đơn giản được phát biểu rằng đảm bảo mỗi thuật toán được mô tả sẽ tạo ra một chuỗi hội tụ với bộ ước lượng khả năng xảy ra cực đại duy nhất.

10/21/2021 1:19:05 AM +00:00

Thuật toán khai phá nhanh tập lợi ích cao với số lượng phần tử tối thiểu

Bài viết trình bày đề xuất một chiến lược mới để tỉa tập ứng viên nhằm giảm không gian tìm kiếm và đề xuất thuật toán ImprovedMinFHM khai phá hiệu quả tập lợi ích cao với số lượng phần tử tối thiểu

10/21/2021 1:18:22 AM +00:00

Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên đồ thị cụm

Bài viết đề xuất thuật toán tra cứu và trích xuất ngữ nghĩa hình ảnh. Nhằm chứng minh cơ sở lý thuyết đã đề xuất, thực nghiệm được xây dựng và đánh giá trên tập dữ liệu ảnh ImageCLEF; Kết quả thực nghiệm được đánh giá so với các phương pháp khác đã được công bố gần đây trên cùng tập dữ liệu. Từ kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất của chúng tôi là hiệu quả và có thể ứng dụng trong nhiều hệ thống dữ liệu đa phương tiện.

10/21/2021 1:17:40 AM +00:00

Thực nghiệm tóm tắt rút trích văn bản tiếng Việt

Tóm tắt văn bản là một bài toán rất được quan tâm trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sản phẩm của quá trình tóm tắt văn bản thường ngắn hơn văn bản ban đầu, súc tích, nhưng vẫn giữ nguyên ý chính. Bài báo này trình bày thực nghiệm các phương pháp tóm tắt rút trích trên các văn bản tiếng Việt. Chúng tôi xây dựng tập dữ liệu gồm 150.000 bài báo được rút trích từ các trang báo mạng phổ biến ở Việt Nam.

10/21/2021 1:17:33 AM +00:00

Thử nghiệm ứng dụng kỹ thuật mã hóa nén tín hiệu âm thanh tại Đài tiếng nói Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm tra việc áp dụng thử nghiệm các chuẩn nén âm thanh tại Đài TNVN, chuẩn bị cho việc triển khai mã hóa nén âm thanh tại Đài theo kế hoạch. Hai chuẩn nén âm thanh số có tổn hao chất lượng cao được chọn để đánh giá hiệu năng và chất lượng là MP3 (Moving Picture Experts Group 1- Layer 3) và AAC (Moving Picture Experts Group 2- Advanced Audio Coding).

10/21/2021 1:17:26 AM +00:00

Thuật toán hiệu quả khai thác tập tương quan hiếm có trọng số kết hợp độ đo ALL-CONFIDENCE

Bài viết đề xuất một cách tiếp cận khai thác tập tương quan hiếm có trọng số theo hướng tiếp cận không thỏa tính chất bao đóng giảm và đồng thời thỏa ràng buộc phản đơn điệu của độ đo tương quan all-confidence.

10/21/2021 1:17:12 AM +00:00

Phương pháp xác thực khuôn mặt dựa trên Tensorflow và ứng dụng vào robot tiếp tân

Bài viết đề xuất một phương pháp phát hiện khuôn mặt để áp dụng vào Robot lễ tân. Nhận diện khuôn mặt là một cách tiếp cận giúp khách mời cảm giác thân thiện, hòa đồng hơn. Phương pháp nhận diện khuôn mặt Facenet và công cụ Tensorflow được sử dụng trong nghiên cứu này.

10/21/2021 1:17:06 AM +00:00

Thiết kế mô hình dữ liệu Anchor từ mô hình thực thể - mối quan hệ có yếu tố thời gian

Duy trì và phát triển kho dữ liệu là một hoạt động phức tạp và hao tốn nhiều thời gian. Nguyên nhân là do môi trường của kho dữ liệu thay đổi liên tục và các nguồn cung cấp dữ liệu cho kho cũng thay đổi theo thời gian. Theo đó, các mô hình dữ liệu của kho cần được môđun hóa và linh hoạt để có thể quản lí được sự thay đổi của các thông tin.

10/21/2021 1:16:59 AM +00:00

Phụ thuộc boolean dương theo nhóm bộ trong mô hình dữ liệu dạng khối

Bài viết đề xuất các khái niệm về khối chân lý theo nhóm bộ của khối, phụ thuộc Boolean dương theo nhóm bộ trong mô hình dữ liệu dạng khối, từ đó phát biểu và chứng minh định lý tương đương để khẳng định sự tương đương của ba loại suy dẫn trên lược đồ khối: suy dẫn logic, suy dẫn theo khối và suy dẫn theo khối có không quá p phần tử, điều kiện cần và đủ để một khối là thể hiện chặt của tập phụ thuộc Boolean dương theo nhóm bộ trên khối,...

10/21/2021 1:16:46 AM +00:00

So sánh các độ đo trong phân cụm văn bản tiếng Việt

Bài viết trình bày tập trung nghiên cứu so sánh các độ đo sử dụng trong các giải thuật phân cụm phổ biến như HDBSCAN, PAM và Hierarchical Clustering để tìm độ đo thích hợp cho các thuật toán. Nghiên cứu thực hiện so sánh các giải thuật phân cụm sử dụng các độ đo Euclidean, City-Block, Cosine, Jaccard Coefficient và Chebyshev trên tập dữ liệu gồm 2,000 văn bản được thu thập ngẫu nhiên từ hai trang báo điện tử vnexpress.net và vietnamnet.vn.

10/21/2021 1:15:43 AM +00:00

Nghiên cứu, đề xuất khung kiến trúc hệ thống thông tin tổng thể cho các trường đại học công lập

Bài viết này tổng hợp một số kết quả thuộc đề tài: “Nghiên cứu mô hình lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược cho các trường đại học công lập - vận dụng thí điểm cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”, cụ thể là giải quyết bài toán định hướng phát triển các hệ thống thông tin của các trường đại học công lập Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo hướng lựa chọn, cải tiến khung kiến trúc tổng thể ITI-GAF.

10/21/2021 1:14:52 AM +00:00

Hệ thống giám sát và kiểm soát xe máy

Bài viết nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý và điều khiển các thiết bị thông minh từ rất xa bằng môđun vi điều khiển có hỗ trợ kết nối mạng dữ liệu di động. Cụ thể hơn, thiết bị có chức năng giám sát và kiểm soát xe gắn máy bằng định vị GPS và giao tiếp với hệ thống điện tử của xe.

10/21/2021 1:13:43 AM +00:00

Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học véctơ hỗ trợ hồi quy

Trích xuất tập luật mờ TSK (Takagi-Sugeno-Kang) từ máy học véctơ hỗ trợ là một trong những hướng tiếp cận để xây dựng mô hình mờ cho các bài toán dự đoán, dự báo. Nghiên cứu đề xuất và thực nghiệm một số giải pháp nhằm rút gọn, tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất được nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả dự đoán, dự báo của mô hình.

10/21/2021 1:13:14 AM +00:00

Một số tính chất của ma trận SUP trên khối dữ liệu khi bổ sung và loại bỏ lớp đối tượng thuần nhất

Bài viết phát biểu và chứng minh một số tính chất tính gia tăng ma trận độ hỗ trợ, từ đó xác định ma trận độ chính xác và ma trận độ phủ trên khối dữ liệu khi bổ sung và loại bỏ lớp đối tượng thuần nhất để sinh các luật quyết định có ý nghĩa.

10/21/2021 1:13:01 AM +00:00

Nâng cao chất lượng ảnh viễn thám dựa trên phân cụm bán giám sát mờ

Bài viết trình bày mô hình nâng cao chất lượng ảnh viễn thám sử dụng phương pháp phân cụm mờ bán giám sát. Nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc tìm ra một thuật toán có hiệu quả để nâng cao chất lượng ảnh viễn thám, từ đó hỗ trợ cho quá trình xử lý ảnh viễn thám.

10/21/2021 1:12:47 AM +00:00