Tài liệu miễn phí Cơ sở dữ liệu

Download Tài liệu học tập miễn phí Cơ sở dữ liệu

Đề cương chi tiết học phần Khai thác dữ liệu (Data mining)

Đề cương chi tiết học phần Khai thác dữ liệu (Data mining) được biên soạn nhằm phục vụ cho quá giảng viên trong quá trình biên soạn bài giảng giảng dạy theo đúng chương trình của môn học.

12/29/2020 8:38:24 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database)

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu phân tán (Distributed Database) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Để có thêm thông tin phục vụ cho công tác học tập, mời các bạn cùng tham khảo đề cương.

12/29/2020 8:38:06 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu nâng cao (Advanced Database Systems)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Tham vấn cơ bản; mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu nâng cao (Advanced Database Systems).

12/29/2020 8:37:59 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu (Introduction to Database) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu (Introduction to Database) bậc đại học thông tin về tổng quát về học phần Công tác xã hội với người hoạt động mại dâm như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng học tập.

12/29/2020 8:37:53 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề Oracle (Oracle DBMS) bậc đại học

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Pháp luật về lĩnh vực xã hội và có phương pháp chủ động trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề Oracle (Oracle DBMS) bậc đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:37:47 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Systems - DBMS)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Systems - DBMS) để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả.

12/29/2020 8:37:40 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data structures and algorithms) bậc đại học

Đề cương chi tiết học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data structures and algorithms) bậc đại học với mục tiêu cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo!

12/29/2020 8:35:13 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management Systems - DBMS)

Đề cương chi tiết học phần Quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:32:40 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu (Introduction to Database)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Tham vấn cơ bản; mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Cơ sở dữ liệu (Introduction to Database).

12/29/2020 8:30:56 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề Oracle (Oracle DBMS)

Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề Oracle (Oracle DBMS) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:30:50 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data structures and algorithms)

Đề cương chi tiết học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data structures and algorithms) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:30:44 PM +00:00

On rectifying the mapping between articles and institutions in bibliometric databases

Today, bibliometric databases are indispensable sources for researchers and research institutions. The main role of these databases is to find research articles and estimate the performance of researchers and institutions. Regarding the evaluation of the research performance of an organization, the accuracy in determining institutions of authors of articles is decisive. However, current popular bibliometric databases such as Scopus and Web of Science have not addressed this point efficiently.

12/29/2020 1:56:20 PM +00:00

Privacy preserving spatio-temporal databases based on k-anonymity

. In this paper, we propose a grid-based approach as well as an algorithm to guarantee k-anonymity, a well-known privacy protection approach, in a location database. To do this, we assume that the service server will provide services but in a defined area and the grid will cover the area in which the service server takes effect, Then, the user's location will be hidden in an anonymization area. The anonymization area will be chosen by cells that forms a rectangle area so that this area contains at least k distinct users.

12/29/2020 11:58:36 AM +00:00

Long Short-Term memory based movie recommendation

In the experiments, the LSTM networks are compared with a similar deep learning method, which is Recurrent Neural Networks (RNN), and a baseline machine learning method, which is the collaborative filtering using item-based nearest neighbors (item-KNN). It has been found that the LSTM networks are able to be improved by optimizing their hyperparameters and outperform the other methods when predicting the next movies interested by users.

12/29/2020 11:56:47 AM +00:00

Bài giảng Hệ thống thông tin: Chương 2 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu logic cung cấp kiến thức các khái niệm cơ bản thiết kế cơ sở dữ liệu logic; các phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu logic.

12/29/2020 9:24:22 AM +00:00

Đề cương chi tiết bài giảng Phân tích thiết

Đề cương chi tiết bài giảng Phân tích thiết cung cấp cho người học kiến thức bao gồm giới thiệu học phần phân tích thiết kế hệ thống; đại cương về phân tích thiết kế hệ thống; giới thiệu bài tập phân tích thiết kế hệ thống; khảo sát hệ thống; công cụ mô hình hóa chức năng...

12/29/2020 9:22:19 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 6 – Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 6: Ngôn ngữ SQL được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về định nghĩa dữ liệu; truy vấn dữ liệu; cập nhật dữ liệu; tính đầy đủ của SQL; khung nhìn (view).

12/29/2020 9:21:50 AM +00:00

Bài giảng Bài tập phân tích chức năng nghiệp vụ - Nguyễn Hoài Anh

Bài giảng Bài tập phân tích chức năng nghiệp vụ - Nguyễn Hoài Anh được biên soạn nhằm trình bày cách xác định chức năng nghiệp vụ; xác định luồng thông tin nghiệp vụ; hoàn chỉnh mô hình hệ thống.

12/29/2020 9:20:43 AM +00:00

Bài giảng Hệ thống thông tin: Chương 3 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý cung cấp kiến thức lưu trữ dữ liệu và file; chỉ mục; thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý; bài tập vận dụng và thực hành.

12/29/2020 9:20:14 AM +00:00

Bài giảng Hệ thống thông tin: Chương 1 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Hệ thống thông tin - Chương 1: Thiết kế cơ sở dữ liệu quan niệm trình bày quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế cơ sở dữ liệu quan niệm.

12/29/2020 9:20:07 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình liên kết thực thể trình bày quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu; mô hình thực thể liên kết, xây dựng ER. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

12/29/2020 9:19:36 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Đỗ Thị Mai Hường

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu cung cấp kiến thức về quá trình phát triển, một số đặc tính của cơ sở dữ liệu, người sử dụng cơ sở dữ liệu, kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ cơ sở dữ liệu.

12/29/2020 9:19:29 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 7 - Nguyễn Hoài Anh

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 7: Thiết kế tổng thể thiết kế kiểm soát và thiết kế cơ sở dữ liệu được biên soạn với các nội dung thiết kế tổng thể; thiết kế kiểm soát; thiết kế cơ sở dữ liệu.

12/29/2020 9:19:07 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 6 - Nguyễn Hoài Anh

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiệp vụ tìm hiểu về đại cương thiết kế hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu nghiệp vụ; hoàn chỉnh mô hình phân tích.

12/29/2020 9:19:01 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 2 - Nguyễn Hoài Anh

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 2: Khảo sát hệ thống với mục tiêu khảo sát hiện trạng của hệ thống hiện tại; tìm điểm yếu kém và đưa phương án giải quyết; xác định yêu cầu của hệ thống trong tương lai.

12/29/2020 9:18:54 AM +00:00

Quan hệ giữa phụ thuộc hàm nới lỏng và phụ thuộc Boole dương tổng quát

Mục đích chính của bài viết là khảo sát và đặc tả các biến thể khác nhau của phụ thuộc Boole dương tổng quát. Tìm ra một đặc tả cho phụ thuộc nới lỏng tổng quát và chỉ ra rằng phụ thuộc nới lỏng nói chung và phụ thuộc hàm nới lỏng nói riêng chỉ là những trường hợp riêng của phụ thuộc Boole dương tổng quát.

12/29/2020 8:47:44 AM +00:00

Bus-RSN: Giải pháp tô-pô mạng liên kết dạng lai cho các trung tâm dữ liệu cỡ vừa, tiết kiệm chi phí và đáp ứng không gian mở

Bài viết đề xuất một giải pháp tô-pô mạng liên kết dạng lai, ký hiệu Bus-RSN, có thiết kế đặc thù phù hợp cho việc lắp đặt các DC cỡ vừa và nhỏ nhằm thỏa mãn các mục tiêu trên. Tô-pô đề xuất được tạo ra bằng cách lai kết hợp tô-pô dạng Bus và tô-pô RSN (Random Shortcut Networks)[8], trong đó thành phần bus đóng vai trò là đường trục kết nối các vùng máy chủ liên tục (tương ứng một phòng hay sàn) mà mỗi vùng được liên kết bằng một cấu trúc RSN, phù hợp với giới hạn không gian riêng biệt của mỗi phòng máy chủ.

12/29/2020 8:47:21 AM +00:00

Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa tính toán của các từ ngôn ngữ giải bài toán phân lớp dựa trên luật mờ

Bài viết này trình bày phương pháp thiết kế ngữ nghĩa tính toán dựa trên tập mờ dạng hàm S được sinh bởi đại số gia tử mở rộng và được biểu diễn dưới dạng cấu trúc phân hoạch mờ đảm bảo tính giải nghĩa được của hệ phân lớp dựa trên luật mờ.

12/29/2020 8:47:14 AM +00:00

Thuật toán tìm kiếm Hill climbing giải bài toán Cây Steiner nhỏ nhất

Bài viết này đề xuất thuật toán Hill climbing search để giải bài toán Cây Steiner nhỏ nhất, trong đó đề xuất cách thức tìm kiếm lân cận tất định và cách thức kết hợp tìm kiếm lân cận tất định với tìm kiếm lân cận ngẫu nhiên để giải quyết bài toán Cây Steiner nhỏ nhất.

12/29/2020 8:47:08 AM +00:00

Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 3.1 - Nguyễn Hữu Thể

Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java - Bài 3: Components. Chương này cung cấp cho người học các nội dung: JTable, JButton, JMenu, JTextField, JToolBar, JCheckBox, JOptionPane, JRadioButton, JFileChooser, JPanelJComboBox, JList. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/29/2020 8:00:30 AM +00:00