Tài liệu miễn phí Cơ sở dữ liệu

Download Tài liệu học tập miễn phí Cơ sở dữ liệu

Speed limit signs detection and recognition using scan-line technique

In this paper, the algorithm of Speed Limit Traffic Sign Detection and Recognition will be researched. The system works in two layers: detection and recognition. Sign detection stage finds speed limit sign by using color segmentation combined with shape detection and pixel connectivity; and speed limit sign recognition classifies the speed information inside the sign by using scan-line technique.

4/11/2023 1:07:17 PM +00:00

Định vị tài nguyên cho các tác vụ trên tính toán đám mây dựa trên ràng buộc Deadline và ngân sách

Bài viết Định vị tài nguyên cho các tác vụ trên tính toán đám mây dựa trên ràng buộc Deadline và ngân sách đưa ra một thuật toán để ánh xạ tập các tác vụ với các tham số đầu vào như thời gian đến, deadline, ngân sách và khối lượng công việc vào tập con của tài nguyên có chi phí và tốc độ khác nhau.

4/11/2023 1:05:51 PM +00:00

Ứng dụng thuật toán tìm đường đi nhanh nhất tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng

Bài viết Ứng dụng thuật toán tìm đường đi nhanh nhất tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng phân tích, chứng minh các kết quả và đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Chương trình thuật toán được viết bằng ngôn ngữ Java với cơ sở dữ liệu mạng mở rộng cài đặt trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL cho kết quả chính xác.

4/11/2023 12:50:32 PM +00:00

Một số thuật toán đảm bảo nhất quán dữ liệu trong các hệ phân tán

Bài viết Một số thuật toán đảm bảo nhất quán dữ liệu trong các hệ phân tán nghiên cứu, đánh giá nhiều thuật toán đã được xây dựng, ứng dụng dựa trên một số tiêu chí quan trọng của hệ phân tán như: số lượng nhân bản, số lượng message lưu thông trên hệ thống và thời gian đáp ứng.

4/11/2023 12:49:25 PM +00:00

Building an evaluation dataset for Vietnamese information retrieval

In this paper, we present a system for building evaluation environment for Vietnamese Information retrieval, including tools for documents gathering, information needs defining and refining, search machines for document searching and pooling, and a tool used for manual relevance evaluation.

4/11/2023 12:45:28 PM +00:00

Ứng dụng mô hình máy học véc tơ tựa (SVM) trong phân tích dữ liệu điểm sinh viên

Bài viết Ứng dụng mô hình máy học véc tơ tựa (SVM) trong phân tích dữ liệu điểm sinh viên đề xuất ứng dụng mô hình kết hợp máy học véc-tơ tựa và hệ thống mờ trong việc trích xuất luật mờ từ dữ liệu điểm sinh viên. Máy học Véc-tơ tựa (SVMs) và hệ thống luật mờ có sự tương đương nhau với một số điều kiện nhất định.

4/11/2023 12:43:31 PM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định trong khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tư vấn chọn ngành tuyển sinh đại học

Bài viết Ứng dụng kỹ thuật cây quyết định trong khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tư vấn chọn ngành tuyển sinh đại học này tập trung nghiên cứu kỹ thuật cây quyết định trong khai phá dữ liệu để xây dựng mô hình dự đoán nhằm tư vấn cho thí sinh có thể chọn được ngành học phù hợp với năng lực của mình.

4/11/2023 12:41:33 PM +00:00

Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng

Bài viết Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng trình bày các khái niệm, kiến trúc về chứng thực tập trung và phân tích một số khiếm khuyết đặc trưng của phần mềm sử dụng dữ liệu riêng lẻ.

4/11/2023 12:41:18 PM +00:00

Một cách tiếp cận tìm tập phổ biến dựa trên giàn trong khai phá luật kết hợp

Bài viết Một cách tiếp cận tìm tập phổ biến dựa trên giàn trong khai phá luật kết hợp giới thiệu một kỹ thuật tìm tập phổ biến dựa trên giàn có độ phức tạp đa thức. Ưu điểm của cách tiếp cận này là bỏ qua giai đoạn tìm tập ứng viên như trong thuật toán Apriori mà tìm trực tiếp tập phổ biến.

4/11/2023 12:40:23 PM +00:00

Phân mảnh dữ liệu trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán dựa vào kỹ thuật phân cụm hướng tri thức

Bài viết Phân mảnh dữ liệu trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán dựa vào kỹ thuật phân cụm hướng tri thức trình bày sử dụng kỹ thuật phân cụm hướng tri thức cho cả hai bài toán phân mảnh ngang và phân mảnh dọc dữ liệu.

4/11/2023 12:39:56 PM +00:00

Một thuật toán tìm tập thường xuyên trên cơ sở dữ liệu giao tác có trọng số

Bài viết Một thuật toán tìm tập thường xuyên trên cơ sở dữ liệu giao tác có trọng số đề xuất thuật toán CABOWD, nhằm rút ngắn thời gian tìm các tập thường xuyên theo hướng phân nhỏ và rút gọn kích thước dữ liệu.

4/11/2023 12:39:44 PM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 45

Information retrieval techniques: Lecture 45. The main topics covered in this chapter include: final notes on information retrieval; topics that we covered; database management research; types of queries and data handling; classification/clustering; recommender systems;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:06:12 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 44

Information retrieval techniques: Lecture 44. The main topics covered in this chapter include: recommender systems; personalization; basic types of recommender systems; collaborative filtering; content-based recommending;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:06:00 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 43

Information retrieval techniques: Lecture 43. The main topics covered in this chapter include: rochio classification; K nearest neighbors; nearest-neighbor learning; kNN decision boundaries; bias vs. variance;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:05:53 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 42

Information retrieval techniques: Lecture 42. The main topics covered in this chapter include: why probabilities in IR; document classification; Bayes’ rule for text classification; bernoulli random variables; smoothing function;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:05:46 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 41

Information retrieval techniques: Lecture 41. The main topics covered in this chapter include: what is clustering; improving search recall; issues for clustering; notion of similarity/distance; hard vs. soft clustering; clustering algorithms;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:05:38 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 40

Information retrieval techniques: Lecture 40. The main topics covered in this chapter include: top-k query processing; simple database model; Fagin’s algorithm; threshold algorithm; comparison of Fagin’s and threshold algorithm;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:05:31 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 39

Information retrieval techniques: Lecture 39. The main topics covered in this chapter include: search computing; multi-domain queries with ranking; why search engines can’t do it; observed trends; the search computing “manifesto”; search computing architecture;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:05:24 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 38

Information retrieval techniques: Lecture 38. The main topics covered in this chapter include: hyper-link induced topic search (HITS); hubs and authorities; the hope; distilling hubs and authorities; HITS for clustering;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:05:16 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 37

Information retrieval techniques: Lecture 37. The main topics covered in this chapter include: markov chains; ergodic markov chains; markov chain with teleporting; query processing; personalized pagerank;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:04:54 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 36

Information retrieval techniques: Lecture 36. The main topics covered in this chapter include: link analysis; hypertext and links; the web as a directed graph; anchor text; indexing anchor text; pagerank scoring;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:03:52 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 35

Information retrieval techniques: Lecture 35. The main topics covered in this chapter include: distributed index; map reduce; mapping onto hadoop map reduce; dynamic indexing; issues in dynamic indexing;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:03:33 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 34

Information retrieval techniques: Lecture 34. The main topics covered in this chapter include: basic crawl architecture; communication between nodes; URL frontier: mercator scheme; duplicate documents; shingles + set intersection;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:02:52 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 33

Information retrieval techniques: Lecture 33. The main topics covered in this chapter include: web search using IR; spiders (robots/bots/crawlers); what any crawler must do; what any crawler should do; search strategies; basic crawl architecture; restricting spidering; robot exclusion;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:02:09 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 32

Information retrieval techniques: Lecture 32. The main topics covered in this chapter include: web search; the world wide web; web pre-history; web search history; web challenges for iR; graph structure in the web (bowtie); Zipf’s law on the web; manual hierarchical web taxonomies; business models for web search;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:01:35 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 31

Information retrieval techniques: Lecture 31. The main topics covered in this chapter include: dimensionality reduction; random projection onto k < m axes; computing the random projection; latent semantic indexing (LSI); the matrix; dimension reduction;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:01:09 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 30

Information retrieval techniques: Lecture 30. The main topics covered in this chapter include: sampling and pre-grouping; term-wise candidates; preferred list storage; sampling and pre-grouping; general variants;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:00:48 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 29

Information retrieval techniques: Lecture 29. The main topics covered in this chapter include: cosine ranking; computing cosine-based ranking; efficient cosine ranking; computing the K largest cosines; use heap for selecting top K; high-idf query terms;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:00:35 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 28

Information retrieval techniques: Lecture 28. The main topics covered in this chapter include: using user clicks; what do clicks tell us; relative vs absolute ratings; pairwise relative ratings; interleaved docs; kendall tau distance; critique of additive relevance; kappa measure; A/B testing;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:00:28 AM +00:00

Information retrieval techniques: Lecture 27

Information retrieval techniques: Lecture 27. The main topics covered in this chapter include: mean average precision; non binary relevance; mean reciprocal rank; cumulative gain; discounted cumulative gain; normalized discounted cumulative gain;... Please refer to the content of document.

4/11/2023 9:00:20 AM +00:00