Tài liệu miễn phí Quản trị Web

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị Web

Bài giảng Bài 4: Sử dụng Javabean và Java mail trong JSP - ThS. Phan Thanh Toàn

Bài giảng Bài 4: Sử dụng Javabean và Java mail trong JSP - ThS. Phan Thanh Toàn trình bày khái niệm, các thành phần của JavaBean; các phương pháp tạo JavaBean trên các môi trường; các lợi điểm của JavaBean trong xây dựng các trang JSP; JavaBean trong thiết kế và xây dựng ứng dụng web đơn giản.

3/18/2021 5:38:42 PM +00:00

Mối quan hệ giữa chất lượng website và sự hài lòng của sinh viên

Bài viết này xem xét mối quan hệ giữa chất lượng website và sự hài lòng của sinh viên tại một trường cao đẳng ở Việt Nam. Từ dữ liệu khảo sát 447 sinh viên, kết quả kiểm định cho thấy chất lượng thông tin và phản hồi, tính hấp dẫn về mặt hình ảnh và tính bảo mật tác động tích cực đến sự hài lòng của sinh viên.

3/18/2021 1:15:03 AM +00:00

Introduction to search engine optimization

This paper present the content introduction to SEO; On-page SEO; off-Page SEO; identifying keywords; measuring success; now what; glossary & additional resources...

3/18/2021 12:37:57 AM +00:00

Đề thi hết học kỳ II năm học 2019-2020 môn Semantic web - ĐH Công nghệ

Đề thi hết học kỳ II năm học 2019-2020 môn Semantic web giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

3/17/2021 1:47:44 PM +00:00

Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 môn Phát triển ứng dụng web - ĐH Công nghệ

Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018 môn Phát triển ứng dụng web giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các bạn ôn luyện và kiểm tra kiến thức , chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

3/17/2021 1:46:34 PM +00:00

Giải pháp hệ thống hóa tên miền và nguồn tài liệu khoa học của Đại học Đà Nẵng

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để tổng hợp một nguồn tài liệu khoa học lớn bằng cách hệ thống hóa tên miền và triển khai ứng dụng hệ thống DSpace trong toàn Đại học Đà Nẵng

3/17/2021 11:46:36 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 16: Style guidelines for interface design (Elements of visual design)

After studying this chapter you will be able to understand: Guidelines and principles of user interface design, principles of screen design, interface design goals, interaction styles, types of interfaces, what are the advantages of style guidelines? What are advantages of good interface? What are disadvantages of bad interface?

3/17/2021 11:08:24 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 32: Summary of Lecture 16-30

This chapter summaries the following content: Guidelines of interface design, introduction to javascript, dialog boxes in javascript, HTML dom (document object model), controlling the background dynamically, working with images, date object, history object, navigator object, screen object, form object, introduction to jQuery, XML, PHP (Part 1), PHP (Part 2).

3/17/2021 11:08:16 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 31: Summary of Lecture 1 - 15

This chapter summaries the following content: Introduction to web technologies, the web application development process, web project management, requirement engineering, modeling web applications, implementing and testing web applications, web application architecture, introduction to HTML, introduction to HTML HTML links and navigation, adding image - audio and video files to web pages , tables in HTML, HTML forms, HTML 5 form elments.

3/17/2021 11:08:02 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 30: Search engine optimization (SEO)

After studying this chapter you will be able to understand: What is SEO? What are organic results? Why SEO? How does a search engine works? conceptual categories, SEO tactics and methods, mobile SEO, what is mobile SEO, techniques of mobile SEO, tools for mobile SEO.

3/17/2021 11:07:42 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 29: Web services, intro to web hosting

Lecture Web technologies and programming – Lecture 29: Web services, intro to web hosting. After studying this chapter you will be able to understand: Web services, history of web services, model of web services, components of web services, web hosting, types of web hosting.

3/17/2021 11:07:29 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 28: Introduction to ASP.NET

After studying this chapter you will be able to understand: What is ASP.NET, ASP.NET web forms model, components of .NET framework, setting the environment, ASP.NET: an example, event handling in ASP.NET, application and session events, page and control events, event handling using controls, common control events, postback and nonpostback events, controls with default events.

3/17/2021 11:07:16 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 27: Retrieving data, delete, update from database

Lecture Web technologies and programming – Lecture 27: Retrieving data, delete, update from database. After studying this chapter you will be able to understand: Retrieving data from MySQL using PHP, connections: login functionality, deleting records in MySQL using PHP, updating records in MySQL using PHP.

3/17/2021 11:07:01 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 26: Database connectivity, data insertion, file upload in PHP

After studying this chapter you will be able to understand: Intro to MySQL, creating database in MySQL using WAMP, connecting PHP with MySQL, inserting data in database, connections: user registration, files super global variable, file uploading in PHP, storing reference of uploaded file in database, user registration in connections web application with file upload.

3/17/2021 11:06:47 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 25: Validating User Input

After studying this chapter you will be able to understand: Super global variables, passing form data, passing data with sessions, regular expressions in PHP, validating user input at server, string functions.

3/17/2021 11:06:34 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 24: Passing Data Between Pages

After studying this chapter you will be able to understand: Operators in PHP, conditional statements in PHP, looping statements, arrays in PHP, super global variables, passing form data, passing data with sessions.

3/17/2021 11:06:27 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 23: Introduction to PHP (Part 2)

After studying this chapter you will be able to understand: Setting the environment, overview of PHP, constants and variables in PHP, operators in PHP, conditional statements in PHP, looping statements, arrays in PHP.

3/17/2021 11:06:21 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 22: Introduction to PHP (Part 1)

After studying this chapter you will be able to understand: Setting the environment, overview of PHP, constants and variables in PHP, basic rules of PHP syntax, writing and executing PHP code, writing output to the browser, integrating HTML with PHP,...

3/17/2021 11:06:14 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 21: jQuery, data description and transformation, XML, DOM

Lecture Web technologies and programming – Lecture 21: jQuery, data description and transformation, XML, DOM. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction to jQuery, DOM and jQuery, jQuery Selectors and events, DOM Objects, XML, components of XML.

3/17/2021 11:06:08 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 20: History, navigator, screen and form objects

Lecture Web technologies and programming – Lecture 20: History, navigator, screen and form objects. After studying this chapter you will be able to understand: History object, navigator object, screen object, form object, accessing form elements, setting form elements, validating form data.

3/17/2021 11:05:51 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 19: Working with Background and Images

After studying this chapter you will be able to understand: Dialog boxes in JavaScript, HTML DOM, retrieving HTML elements, setting HTML elements, controlling the background dynamically, working with images, date object.

3/17/2021 11:05:36 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 18: JavaScript DOM

After studying this chapter you will be able to understand: Dialog boxes in JavaScript, alert box, prompt box, confirm box, document object model (DOM), retrieving HTML elements, retrieving the text of an element, getting value of attributes, setting value of attributes.

3/17/2021 11:05:21 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 17: Introduction to JavaScript

After studying this chapter you will be able to understand: What is JavaScript? embedding javascript with HTML, javascript conventions, variables in javascript, javascript operators, input output in javascript, javascript functions, conditional statements, looping statements.

3/17/2021 11:05:07 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 15: CSS3

Lecture Web technologies and programming – Lecture 15: CSS3. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction to CSS3; CSS3 properties; rounded corners, box shadows; CSS3 transformations; CSS3 media queries.

3/17/2021 11:04:48 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 14: Page Layout

After studying this chapter you will be able to understand: Font properties, controlling text with CSS, styling links, styling background, styling tables, the process to design a page layout, div tag, coding a page using divs and CSS.

3/17/2021 11:04:31 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 13: CSS properties

Lecture Web technologies and programming – Lecture 13: CSS properties. After studying this chapter you will be able to understand: CSS basics, CSS writing option, CSS rules, Font properties, controlling text with CSS, styling links, styling background, styling tables.

3/17/2021 11:04:17 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 12: Introduction to Cascading Style-sheets (CSS)

After studying this chapter you will be able to understand: Understand the basic concept of CSS; understand the differences among inline, internal and external style sheets; understand how to declare a style.

3/17/2021 11:04:04 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 11: HTML 5 form elments

Lecture Web technologies and programming – Lecture 11: HTML 5 form elments. After studying this chapter you will be able to understand: Creating forms in HTML, adding form elements, HTML5 enhancements in form, the required attribute, the placeholder attribute,...

3/17/2021 11:03:46 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 10: HTML forms

Lecture Web technologies and programming – Lecture 10: HTML forms. After studying this chapter you will be able to understand: Creating tables in HTML, table attributes, page lay-out using tables, HTML forms, HTML form elements.

3/17/2021 11:03:32 AM +00:00

Lecture Web technologies and programming – Lecture 9: HTML tables

After studying this chapter you will be able to understand: Adding images to web page, using images as links, image map, adding audio and video to web page, how to create tables, page lay-out using tables.

3/17/2021 11:03:07 AM +00:00