Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

TCVN 8656-3:2012

Tiêu chuẩn TCVN 8656-3:2012 quy định những thuật ngữ và định nghĩa dùng riêng cho phân định bằng tần số sóng/ radio (Radio frequency identification- RFID) trong lĩnh vực kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Những thuật ngữ này tạo thuận lợi cho việc liên lạc giữa những người dùng không chuyên và các chuyên gia RFID thông qua việc hiểu biết chung các khái niệm cơ bản và chuyên sâu.

5/19/2020 9:14:52 PM +00:00

TCVN 8656-2:2011

Tiêu chuẩn TCVN 8656-2:2011 quy định những thuật ngữ và định nghĩa dùng riêng cho các phương tiện đọc quang học trong lĩnh vực kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Tiêu chuẩn này tạo thuận lợi cho việc liên lạc giữa các người dùng không chuyên và các chuyên gia phương tiện đọc quang học thông qua việc hiểu biết chung các khái niệm cơ bản và tiên tiến.

5/19/2020 9:14:46 PM +00:00

TCVN 8656-1:2010

Tiêu chuẩn TCVN 8656-1:2010 quy định những thuật ngữ và định nghĩa chung trong lĩnh vực kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Chúng được dùng làm nền tảng cho các phần khác nhau chuyên biệt hơn trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau, đồng thời cũng được dùng như là các thuật ngữ mấu chốt được người dùng không chuyên sử dụng trong trao đổi với chuyên gia trong các kỹ thuật phân định và thu thập dữ liệu tự động.

5/19/2020 9:14:40 PM +00:00

TCVN 8655:2010

Tiêu chuẩn TCVN 8655:2010 quy định các yêu cầu đối với mã vạch PDF417, các đặc tính của mã vạch, việc mã hóa các ký tự dữ liệu, các định dạng mã vạch, các kích thước, các quy tắc sửa lỗi, thuật toán giải mã tham khảo, và số lượng các tham số ứng dụng.

5/19/2020 9:14:33 PM +00:00

TCVN 8271-6:2010

Tiêu chuẩn TCVN 8271-6:2010 quy định bộ mã ký tự chuẩn (bộ mã chuẩn) cho chữ Thái để áp dụng cho việc biểu diễn, truyền, trao đổi, xử lý, lưu trữ thông tin được thể hiện bằng chữ Thái và các ký hiệu bổ sung. Bộ mã ký tự mã hóa được xem là phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng chứa các ký tự mã hóa có hình dáng và mã được quy định trong tiêu chuẩn này.

5/19/2020 9:14:27 PM +00:00

TCVN 8271-5:2010

Tiêu chuẩn TCVN 8271-5:2010 quy định bộ mã ký tự chuẩn (bộ mã chuẩn) cho chữ Chăm để áp dụng cho việc biểu diễn, truyền, trao đổi, xử lý, lưu trữ thông tin được thể hiện bằng chữ Chăm và các ký hiệu bổ sung. Bộ mã ký tự mã hóa được xem là phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng chứa các ký tự mã hóa có hình dáng và mã được quy định trong tiêu chuẩn này.

5/19/2020 9:14:19 PM +00:00

TCVN 8271-4:2010

Tiêu chuẩn TCVN 8271-4:2010 quy định bộ mã ký tự chuẩn (bộ mã chuẩn) cho chữ Khơme để áp dụng cho việc biểu diễn, truyền, trao đổi, xử lý, lưu trữ thông tin được thể hiện bằng chữ Khơme và các ký hiệu bổ sung. Bộ mã ký tự mã hóa phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng chứa các ký tự mã hóa có hình dáng và mã được quy định trong tiêu chuẩn này.

5/19/2020 9:14:12 PM +00:00

TCVN 8271-3:2010

Tiêu chuẩn TCVN 8271-3:2010 quy định bộ mã ký tự chuẩn (bộ mã chuẩn) cho chữ Quốc ngữ để áp dụng cho việc biểu diễn, truyền, trao đổi, xử lý, lưu trữ thông tin được thể hiện bằng chữ Quốc ngữ và các ký hiệu bổ sung. Bộ mã ký tự mã hóa phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng chứa các ký tự mã hóa có hình dáng và mã được quy định trong tiêu chuẩn này.

5/19/2020 9:14:05 PM +00:00

TCVN 8021-8:2013

Tiêu chuẩn TCVN 8021-8:2013 quy định một chuỗi các kí tự không mang nghĩa và đơn nhất để phân định đơn nhất nhóm các đơn vị vận tải. Chuỗi kí tự này có thể được thể hiện bằng nhãn mã vạch hay bằng phương tiện AIDC liên quan với vật phẩm tạo thành nhóm để đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng và các yêu cầu luật định (ví dụ như tờ khai hàng hóa đã làm thủ tục hải quan). Mỗi thực thể khác nhau sẽ được phân định một cách thích hợp bởi một số phân định đơn nhất được quy định trong các phần khác của bộ tiêu chuẩn TCVN 8021 (ISO/IEC 15459).

5/19/2020 9:13:59 PM +00:00

TCVN 8020:2008

Tiêu chuẩn TCVN 8020:2008: quy định các bộ số phân định ứng dụng và mã phân định dữ liệu để phân định dữ liệu đã được mã hóa; xác định các tổ chức có trách nhiệm duy trì các bộ mã số phân định này. Tiêu chuẩn này được Ban kỹ thuật hỗn hợp ISO/ IEC JTC1 về Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC31 về Công nghệ phân định và thu thập dữ liệu tự động biên soạn.

5/19/2020 9:13:53 PM +00:00

TCVN 7818-3:2010

Tiêu chuẩn TCVN 7818-3:2010: mô tả mô hình chung cho các dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết; mô tả các thành phần cơ bản để xây dựng dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết; xác định cấu trúc dữ liệu tương tác với dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết; mô tả các trường hợp cụ thể của dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết; và xác định giao thức được sử dụng bởi dịch vụ cấp tem thời gian tạo thẻ liên kết nhằm mục đích gia hạn thẻ liên kết với các giá trị công bố.

5/19/2020 9:13:47 PM +00:00

TCVN 7817-4:2010

Tiêu chuẩn TCVN 7817-4:2010 quy định các cơ chế thiết lập khóa dựa trên bí mật yếu, tức là bí mật được con người ghi nhớ dễ dàng và do đó nó được chọn từ tập các khả năng khá nhỏ. Tiêu chuẩn này quy định các kỹ thuật mật mã thiết lập một hoặc nhiều khóa bí mật dựa trên bí mật yếu dẫn xuất từ một mật khẩu đã nhớ, trong khi ngăn chặn tấn công vét cạn ngoại tuyến liên quan đến bí mật yếu.

5/19/2020 9:13:41 PM +00:00

TCVN 7817-2:2010

Tiêu chuẩn TCVN 7817-2:2010 đề cập ba môi trường thiết lập khóa: điểm - điểm, trung tâm phân phối khóa (KDC) và trung tâm chuyển khóa (KTC). Tiêu chuẩn này mô tả về nội dung yêu cầu của các thông điệp mang vật liệu khóa hoặc vật liệu cần thiết để thiết lập các điều kiện chịu ảnh hưởng của các vật liệu khóa được dùng để thiết lập. Tiêu chuẩn này không chỉ ra các thông tin khác được chứa trong thông điệp hoặc chỉ rõ các thông điệp khác như thông điệp lỗi. Các định dạng tường minh của thông điệp không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

5/19/2020 9:13:34 PM +00:00

TCVN 7639:2007

Tiêu chuẩn TCVN 7639:2007 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và mã toàn cầu phân định tài sản riêng (GIAI). TCVN 7639:2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/JTC1/SC31 Thu nhận dữ liệu tự động biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

5/19/2020 9:13:28 PM +00:00

TCVN 7635:2007

Tiêu chuẩn TCVN 7635:2007 áp dụng cho các chữ ký số sử dụng trong hoạt động giao dịch điện tử của mọi tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, công dân nước ngoài có quan hệ kinh tế - xã hội với tổ chức, công dân Việt Nam.

5/19/2020 9:13:22 PM +00:00

TCVN 7563-20:2009

Tiêu chuẩn TCVN 7563-20:2009 nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền thông quốc tế trong xử lý thông tin. Tiêu chuẩn trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh các thuật ngữ và định nghĩa về những khái niệm được lựa chọn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định những quan hệ giữa các mục. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến vòng đời hệ thống từ các yêu cầu phân tích thực thi bao gồm việc thiết kế hệ thống và đảm bảo chất lượng.

5/19/2020 9:13:16 PM +00:00

TCVN 7563-18:2009

Tiêu chuẩn TCVN 7563-18:2009 nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền thông quốc tế trong xử lý dữ liệu phân tán. Tiêu chuẩn trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh các thuật ngữ và định nghĩa về những khái niệm được lựa chọn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định những quan hệ giữa các mục. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến xử lý dữ liệu phân tán, các phần tử và thành phần mạng riêng biệt, tô pô mạng, kiến trúc mạng và các ứng dụng và chức năng mạng.

5/19/2020 9:13:09 PM +00:00

TCVN 7563-17:2009

Tiêu chuẩn TCVN 7563-17:2009 nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền thông quốc tế trong công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh các thuật ngữ và định nghĩa về những khái niệm được lựa chọn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định những quan hệ giữa các mục. Tiêu chuẩn này chỉnh sửa tiêu chuẩn ISO/IEC 2382-17:2006, tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm khác liên quan đến cơ sở dữ liệu.

5/19/2020 9:12:58 PM +00:00

TCVN 7563-16:2009

Tiêu chuẩn TCVN 7563-16:2009 nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền thông quốc tế trong lý thuyết thông tin. Tiêu chuẩn trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh các thuật ngữ và định nghĩa về những khái niệm được lựa chọn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định những quan hệ giữa các mục. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm liên quan đến lý thuyết thông tin, thông điệp và truyền thông chúng các thuật ngữ đại lượng cơ bản và các thuật ngữ đại lượng dẫn xuất.

5/19/2020 9:12:52 PM +00:00

TCVN 7563-15:2009

Tiêu chuẩn TCVN 7563-15:2009 nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền thông quốc tế trong công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh các thuật ngữ và định nghĩa về những khái niệm được lựa chọn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định những quan hệ giữa các mục. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến đồ họa máy tính.

5/19/2020 9:12:46 PM +00:00

TCVN 7563-14:2009

Tiêu chuẩn TCVN 7563-14:2009 nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền thông quốc tế trong công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh các thuật ngữ và định nghĩa về những khái niệm được lựa chọn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định những quan hệ giữa các mục. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến độ tin cậy, khả năng duy trì và tính sẵn có.

5/19/2020 9:12:39 PM +00:00

TCVN 7563-13:2009

Tiêu chuẩn TCVN 7563-13:2009 nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền thông quốc tế trong đồ họa máy tính. Tiêu chuẩn trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh các thuật ngữ và định nghĩa về những khái niệm được lựa chọn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và xác định những quan hệ giữa các mục. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến đồ họa máy tính.

5/19/2020 9:12:33 PM +00:00

TCVN 7454:2012

Tiêu chuẩn TCVN 7454:2012 quy định danh mục dữ liệu áp dụng để mô tả thương phẩm sử dụng mã số GS1, phục vụ việc tra cứu và/hoặc trao đổi dữ liệu (điện tử) về thương phẩm và các quá trình hài hòa thương phẩm trong mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu.

5/19/2020 9:12:25 PM +00:00

TCVN 7326-1:2003

Tiêu chuẩn TCVN 7326-1:2003 áp dụng cho các thiết bị công nghệ thông tin có nguồn điện là nguồn lưới hoặc pin/acquy, kể cả các thiết bị kinh doanh dùng điện và các thiết bị kết hợp, có điện áp danh định không quá 600V. Tiêu chuẩn này nhằm giảm thiểu các rủi ro nêu trên khi thiết bị đã được lắp đặt, cho dù đó là một hệ thống các thiết bị được kết nối với nhau hoặc là một thiết bị độc lập, với điều kiện là việc lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị phải tuân thủ theo cách do nhà chế tạo quy định.

5/19/2020 9:12:18 PM +00:00

TCVN 7317:2003

Tiêu chuẩn TCVN 7317:2003 áp dụng cho thiết bị công nghệ thông tin (ITE) qui định trong TCVN 7189 : 2002 (CISPR 22). Tiêu chuẩn này xác định các qui trình cho phép đo ITE và qui định các giới hạn cho ITE trong phạm vi dải tần từ 0 Hz đến 400 GHz. Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập các yêu cầu đối với mức miễn nhiễm bên trong đủ để thiết bị làm việc được trong môi trường theo thiết kế.

5/19/2020 9:12:12 PM +00:00

TCVN 7202:2008

Tiêu chuẩn TCVN 7202:2008 quy định các yêu cầu đối với mã vạch 39, các đặc tính của mã vạch 39, việc mã hóa ký tự dữ liệu, các kích thước, dung sai, các thuật toán giải mã và các thông số do ứng dụng quy định, các chuỗi tiếp đầu tố phân định mã vạch đối với mã vạch 39.

5/19/2020 9:12:06 PM +00:00

TCVN 7189:2009 - CISPR 22:2006

Tiêu chuẩn TCVN 7189:2009 áp dụng cho thiết bị công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là ITE) được định nghĩa trong 3.1. Tiêu chuẩn này đưa ra qui định đo mức tín hiệu giả phát ra từ ITE và qui định các giới hạn đối với dải tần số từ 9 kHz đến 400 GHz cho cả thiết bị loại A và loại B. Tại các tần số không qui định giới hạn thì không cần thực hiện phép đo.

5/19/2020 9:11:59 PM +00:00

TCVN 6755:2008

Tiêu chuẩn TCVN 6755:2008 quy định các yêu cầu đối với mã vạch 128, các đặc tính của mã vạch 128, việc mã hóa các ký tự dữ liệu, các kích thước, thuật toán giải mã và các thông số do ứng dụng quy định. Tiêu chuẩn này quy định chuỗi tiếp đầu tố phân định ứng dụng dùng cho mã vạch 128.

5/19/2020 9:11:52 PM +00:00

TCVN 6695-1:2000

Tiêu chuẩn TCVN 6695-1:2000 quy định các thuật ngữ công nghệ thông tin cơ bản và định nghĩa của chúng. Các thuật ngữ tương ứng bằng tiếng Anh được đưa ra ngay sau thuật ngữ tiếng Việt để đối chiếu và tham khảo.

5/19/2020 9:11:46 PM +00:00

TCVN 6513:2008

Tiêu chuẩn TCVN 6513:2008 quy định các yêu cầu đối với mã vạch 2 trong 5 xen kẽ, các đặc tính của mã vạch, việc mã hóa các ký tự dữ liệu, các kích thước, dung sai, các thuật toán giải mã và các tham số mà các ứng dụng phải quy định. Tiêu chuẩn này quy định chuỗi tiếp đầu tố phân định ứng dụng dùng cho mã vạch 2 trong 5 xen kẽ.

5/19/2020 9:11:40 PM +00:00