Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

TCVN 10542:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10542:2014 cung cấp hướng dẫn cho việc phát triển và sử dụng các số đo, phép đo để đánh giá hiệu lực của một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) đã triển khai và các biện pháp quản lý hay nhóm các biện pháp quản lý, theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 27001:2009. Tiêu chuẩn này khuyến nghị áp dụng đối với tất cả các tổ chức ở mọi loại hình và quy mô.

5/19/2020 9:18:38 PM +00:00

TCVN 10541:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10541:2014 tập trung vào các khía cạnh then chốt để thiết kế và triển khai thành công một hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo TCVN ISO/IEC 27001:2009 (ISO/IEC 27001:2005). Tiêu chuẩn này mô tả quy trình đặc tả và thiết kế ISMS từ lúc khởi đầu đến khi đưa ra các kế hoạch triển khai. Tiêu chuẩn này cũng mô tả quy trình để được ban quản lý phê chuẩn cho triển khai ISMS, xác định một dự án triển khai ISMS (trong tiêu chuẩn này được gọi là dự án ISMS), và đưa ra hướng dẫn lập kế hoạch dự án ISMS để có được kế hoạch triển khai dự án ISMS chính thức.

5/19/2020 9:18:31 PM +00:00

TCVN 10540:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10540:2014 áp dụng cho các sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa (COTS). Tiêu chuẩn này thiết lập: các yêu cầu về chất lượng cho sản phẩm phần mềm COTS; các yêu cầu về bộ tài liệu phục vụ kiểm tra cho quá trình kiểm tra sản phẩm phần mềm COTS, bao gồm yêu cầu kiểm tra, trường hợp kiểm tra và báo cáo kiểm tra; hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm phần mềm COTS. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các khuyến nghị cho sản phẩm phần mềm COTS phục vụ cho an toàn hay cho các nghiệp vụ quan trọng.

5/19/2020 9:18:25 PM +00:00

TCVN 10539:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10539:2014 thiết lập một khung hướng dẫn chung về các quá trình vòng đời phần mềm với những khái niệm được định nghĩa rõ ràng và có thể được tham chiếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Tiêu chuẩn bao gồm các quá trình, các hoạt động và các nhiệm vụ được áp dụng trong suốt quá trình mua sản phẩm phần mềm hoặc dịch vụ và trong suốt quá trình cung cấp, phát triển, vận hành, bảo trì và hủy bỏ của các sản phẩm phần mềm. Phần mềm kể cả phần mềm của phần sụn.

5/19/2020 9:18:19 PM +00:00

TCVN 9987:2013

Tiêu chuẩn TCVN 9987:2013 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI). Mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI) là một khóa của GS1 để phân định các loại tài liệu được coi là quan trọng. Đây là một công cụ đơn giản để phân định tài liệu và có thể phân định các tài liệu một cách đơn giản nhất khi có yêu cầu, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và tra cứu tài liệu. GDTI sẽ cung cấp một đường kết nối đến cơ sở dữ liệu nắm giữ bản lưu “chủ” về tài liệu đó và có thể mã hóa GDTI thành mã vạch GS1-128 sau đó in lên tài liệu làm biện pháp phân định hoặc để thu hồi một cách tự động rất nhanh chóng và chính xác mọi thông tin hay nội dung chi tiết về tài liệu.

5/19/2020 9:18:12 PM +00:00

TCVN 9965:2013

Tiêu chuẩn TCVN 9965:2013 cung cấp hướng dẫn tích hợp triển khai TCVN ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 20000-1 cho các tổ chức có ý định hoặc: triển khai TCVN ISO/IEC 27001 khi ISO/IEC 20000-1 đã được triển khai, hoặc ngược lại; triển khai TCVN ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 20000-1 cùng nhau; tích hợp hệ thống quản lý TCVN ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 20000-1 hiện có. Tiêu chuẩn này cũng nêu bật các điểm khác biệt của việc tích hợp triển khai TCVN ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 20000-1. Thực tế, TCVN ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 20000-1 cũng có thể tích hợp với các hệ thống quản lý khác như TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001.

5/19/2020 9:18:06 PM +00:00

TCVN 9802-5:2017

Tiêu chuẩn TCVN 9802-5:2017 quy định những đặc tả kỹ thuật của giao thức phát hiện đối tượng nghe multicast phiên bản 2 (MLDv2) cho IPv6. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị nút IPv6 (gọi tắt là nút hoặc nút IPv6) yêu cầu hỗ trợ multicast theo chính sách lọc nguồn, tức là các nút có nhu cầu nghe các gói tin theo một địa chỉ multicast chỉ từ những địa chỉ nguồn cụ thể hay từ tất cả các nguồn khác trừ những địa chỉ nguồn cụ thể.

5/19/2020 9:18:00 PM +00:00

TCVN 9802-1:2013

Tiêu chuẩn TCVN 9802-1:2013 quy định những đặc điểm kỹ thuật của giao thức Internet (IP), phiên bản 6. Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) được thiết kế để dùng trong các hệ thống liên kết của các mạng truyền thông máy tính chuyển mạch gói. Giao thức IPv6 giúp cho việc truyền các khối dữ liệu, được gọi là các gói tin, từ các nguồn đến các đích, trong đó các nguồn và các đích là các máy chủ được nhận dạng bởi các địa chỉ có độ dài 128 bit. Giao thức IPv6 cho phép phân mảnh và tái lắp ráp các gói tin lớn để truyền qua các mạng truyền gói tin nhỏ, cung cấp các chức năng cần thiết cho việc phân phát một gói các bit (một gói tin Internet) từ nguồn tới đích trên một hệ thống liên kết đa mạng.

5/19/2020 9:17:53 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9801-2:2015

TCVN ISO/IEC 9801-2:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 27033-2:2012. TCVN ISO/IEC 9801-2:2015 do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho tổ chức về lập kế hoạch, thiết kế, triển khai và lập tài liệu an toàn mạng.

5/19/2020 9:17:47 PM +00:00

TCVN 9801-1:2013

Tiêu chuẩn TCVN 9801-1:2013 cung cấp tổng quan về an ninh mạng và các định nghĩa liên quan. Tiêu chuẩn này định nghĩa và mô tả các khái niệm tương ứng với, và cung cấp các hướng dẫn quản lý trong an ninh mạng (An ninh mạng áp dụng cho an ninh của thiết bị, an ninh của các hoạt động quản lý liên quan tới các thiết bị, ứng dụng/dịch vụ và người dùng cuối) người an ninh của thông tin được truyền tải qua các đường liên kết truyền thông.

5/19/2020 9:17:41 PM +00:00

TCVN 9696-4:2013

Tiêu chuẩn TCVN 9696-4:2013 thiết lập khung tổng quát để phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn hiện có và các tiêu chuẩn tương lai nhằm mục đích quản lý OSI và được cung cấp cho việc tham chiếu bằng các tiêu chuẩn đó. Tiêu chuẩn này: xác định thuật ngữ và mô tả các quan niệm về quản lý OSI; cung cấp cấu trúc cho việc quản lý OSI cùng với cái nhìn tổng quát về các mục tiêu và đối tượng mà việc quản lý đó cung cấp; và mô tả các hoạt động quản lý OSI.

5/19/2020 9:17:34 PM +00:00

TCVN 9696-3:2013

Tiêu chuẩn TCVN 9696-3:2013: xác định các cơ chế về việc sử dụng các tên và địa chỉ để định danh và định vị các đối tượng trong OSIE; và xác định việc sử dụng các cơ chế này trong cấu trúc sắp tầng của mô hình tham chiếu cơ sở. Tiêu chuẩn này mở rộng các quan niệm và nguyên tắc xác định trong ITU-T Rec.X.200/TCVN 9696-1:2013 (ISO/IEC 7498-1). Tiêu chuẩn này không phải là một đặc tả thực thi hoặc một cơ sở để đánh giá sự phù hợp của các thực thi thực tế.

5/19/2020 9:17:28 PM +00:00

TCVN 9696-2:2013

Tiêu chuẩn TCVN 9696-2:2013: cung cấp mô tả chung về các dịch vụ an ninh và các cơ chế liên quan mà có thể được cung cấp bởi mô hình tham chiếu; và xác định các vị trí trong mô hình tham chiếu, các vị trí này có thể cung cấp dịch vụ và cơ chế. Tiêu chuẩn này mở rộng lĩnh vực áp dụng của Bộ tiêu chuẩn TCVN 9696 nhằm kiểm soát truyền thông đảm bảo giữa các hệ thống.

5/19/2020 9:17:22 PM +00:00

TCVN 9696-1:2013

Mục đích của mô hình tham chiếu của liên kết hệ thống mở là cung cấp cơ sở chung cho việc phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn nhằm mục đích liên kết các hệ thống, trong đó cho phép các tiêu chuẩn hiện có được đối chiếu trong toàn bộ mô hình tham chiếu. Thuật ngữ liên kết hệ thống mở (OSI) đề cập đến các tiêu chuẩn có đủ điều kiện trao đổi thông tin giữa các hệ thống mở đến một hệ thống khác thông qua sử dụng chung các tiêu chuẩn thích hợp.

5/19/2020 9:17:16 PM +00:00

TCVN 9249:2012

Tiêu chuẩn TCVN 9249:2012 hướng dẫn người thiết kế sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) về các vấn đề yếu tố con người và các quy tắc thiết kế tốt các sản phẩm và dịch vụ ICT. Tiêu chuẩn này giúp con người thiết kế tối đa hóa khả năng sử dụng sản phẩm và dịch vụ cho tất cả mọi người và giúp sản phẩm và dịch vụ sử dụng tốt đối với người khuyết tật và người cao tuổi mà không cần phải sử dụng bộ thích ứng hoặc thiết kế chuyên dụng.

5/19/2020 9:17:04 PM +00:00

TCVN 9096:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9096:2011 quy định phương pháp đo năng suất của các thiết bị sao chép kỹ thuật số và các thiết bị đa năng có nhiều chế độ sao chép với bản gốc một mặt. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được cho các thiết bị sao chép kỹ thuật số và các thiết bị đa năng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị sao chép kỹ thuật số và thiết bị đa năng kỹ thuật số đen trắng và màu trong bất kỳ công nghệ in ấn cơ bản nào. Tiêu chuẩn này bao gồm các chỉ dẫn về việc tạo biểu đồ thử, quy trình thiết lập thử nghiệm, quy trình thử và các yêu cầu báo cáo về phép đo năng suất sao chép kỹ thuật số.

5/19/2020 9:16:58 PM +00:00

TCVN 9095:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9095:2011 quy định phương pháp đo “năng suất” của các thiết bị sao chép kỹ thuật số và các thiết bị đa năng có nhiều chế độ sao chép. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được cho các thiết bị sao chép kỹ thuật số và các thiết bị đa năng có kèm bộ cấp tài liệu tự động và tính năng sắp thứ tự. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị sao chép kỹ thuật số và thiết bị đa năng kỹ thuật số đen trắng (ký hiệu là B&W) cũng như sao chép màu trong bất kỳ công nghệ in ấn cơ bản nào. Tiêu chuẩn này cho phép so sánh các tỷ lệ sao chép tiêu thụ của một máy vận hành trong nhiều chế độ vận hành hiện hành khác nhau (sao đơn, sao kép, kích cỡ giấy đệm, 2-up...) và nhiều cấu hình xử lý ảnh kỹ thuật số hiện hành khác. Tiêu chuẩn này bao gồm các tệp thử nghiệm, thủ tục tổ chức thử nghiệm, thủ tục thử nghiệm và các yêu cầu báo cáo của các phép đo năng suất sao chép kỹ thuật số.

5/19/2020 9:16:51 PM +00:00

TCVN 9094:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9094:2011 quy định phương pháp đo năng suất của thiết bị in kỹ thuật số với nhiều ứng dụng văn phòng và các đặc tính chức năng in khác nhau. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị in kỹ thuật số, bao gồm các thiết bị đơn năng và thiết bị đa năng, không kể đến công nghệ in (ví dụ: in phun, in laze). Thiết bị có thể có nhiều tùy chọn cấp giấy và hoàn thiện, được kết nối trực tiếp đến hệ thống máy tính hoặc kết nối mạng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị in đen trắng (B&W) cũng như thiết bị in màu kỹ thuật số. Tiêu chuẩn cho phép so sánh năng suất của máy ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau có sẵn (sao đơn, sao kép, kích cỡ giấy đệm…) và ứng dụng văn phòng khi môi trường hệ thống thử nghiệm, chế độ hoạt động, và kết hợp công việc của từng máy được giữ nguyên. Tiêu chuẩn này quy định các tệp tin thử, quy trình thiết lập thử nghiệm, quy trình thời gian chạy thử, và các yêu cầu báo cáo đối với các phép đo năng suất in kỹ thuật số.

5/19/2020 9:16:42 PM +00:00

TCVN 9093:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9093:2011 quy định các đặc tính của sản phẩm trong việc khai báo sự phù hợp của nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc bên thứ ba được ủy quyền để chứng minh một sản phẩm thiết bị văn phòng có chứa các bộ phận được sử dụng lại hoạt động tương đương với sản phẩm mới, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn về hiệu suất đối với bộ phận mới và duy trì các tiêu chuẩn về an toàn và môi trường yêu cầu đối với các sản phẩm được xây dựng trên cơ sở hợp lý. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm thiết bị văn phòng mà quá trình sản xuất và phục hồi chúng là kết quả của việc sử dụng lại các bộ phận đã qua sử dụng. Phụ lục C trình bày phương thức tái sử dụng có liên quan đến các quá trình tái chế khác.

5/19/2020 9:16:36 PM +00:00

TCVN 9092:2011

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 9092:2011 được giới hạn về việc đánh giá hiệu suất hộp mực (tức là hộp mực có nhiều thành phần trong một hộp (all-in-one) và hộp mực không quang dẫn) dùng cho máy in sao chép điện tử đơn sắc. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho thành phần in ấn của thiết bị đa năng mà có thể in với đầu vào kỹ thuật số (tức là thiết bị đa năng chứa thành phần in). Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng để đo hiệu suất của hộp mực và không đề cập đến việc thử nghiệm về chất lượng, độ tin cậy...

5/19/2020 9:16:30 PM +00:00

TCVN 9091:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9091:2011 có mục đích tạo thuận lợi cho người sử dụng lựa chọn máy Fax đáp ứng yêu cầu của họ. Tiêu chuẩn này quy định thông tin tối thiểu có trong bảng thông số kỹ thuật của máy Fax để người sử dụng có thể so sánh với các đặc điểm của máy khác. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với máy Fax được sử dụng trong môi trường văn phòng. Tiêu chuẩn này không đề cập đến máy Fax đòi hỏi phòng được trang bị đặc biệt hoặc máy Fax đòi hỏi người vận hành đã được đào tạo. Máy Fax được quy vào nhóm 3 và 4 tùy theo khả năng kỹ thuật và được phân loại theo quy trình xử lý, quét, ghi lại và độ phân giải của giấy.

5/19/2020 9:16:23 PM +00:00

TCVN 9090:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9090:2011 quy định phương pháp đo tốc độ đầu ra hoặc “năng suất” thực của máy sao chép. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các máy sao chép giấy thường được trang bị bộ nạp giấy tự động hoặc khả năng xử lý tự động. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng cho các máy theo chế độ sao đơn hoặc sao kép. Riêng với máy sao chép không phải kỹ thuật số, thường liên quan tới các thiết bị có kính quang học hoặc các thiết bị tương tự. Tiêu chuẩn này cho phép so sánh tốc độ công suất sao chép của máy vận hành theo các chế độ sao kép khác nhau.

5/19/2020 9:16:17 PM +00:00

TCVN 9089:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9089:2011 nhằm tạo thuận lợi cho người dùng lựa chọn máy quét ảnh. Tiêu chuẩn này quy định thông tin tối thiểu cần được hãng sản xuất đưa vào trong bảng thông số kỹ thuật cho máy quét ảnh. Tiêu chuẩn này dành cho người dùng thông thường. Do đó, tiêu chuẩn này không mô tả toàn bộ các thông số kỹ thuật của máy quét ảnh có các tính năng đặc biệt như quét hai mặt và tốc độ cao. Bằng việc đảm bảo tính nhất quán của thông số kỹ thuật về thông tin sản phẩm của máy quét, tiêu chuẩn này cho phép người dùng cuối so sánh một cách đầy đủ các đặc tính hiệu năng và chức năng của máy. Các thông số có ý nghĩa nhất về chức năng và hiệu năng được quy định và định nghĩa và đưa ra các phép đo về hiệu năng.

5/19/2020 9:16:09 PM +00:00

TCVN 9088-2:2011

Bộ tiêu chuẩn TCVN 9088 (ISO/IEC 11160) được sử dụng để giúp người sử dụng lựa chọn loại máy in đạt được các yêu cầu của họ. Bộ tiêu chuẩn TCVN 9088 (ISO/IEC 11160) quy định thông tin tối thiểu phải có trong bảng thông số kỹ thuật của máy in sao cho người sử dụng có thể so sánh các đặc tính của các máy khác nhau. Bộ tiêu chuẩn TCVN 9088 (ISO/IEC 11160) phù hợp với nhiều loại máy in khác nhau. Tiêu chuẩn TCVN 9088-2:2011 phù hợp với máy in loại 3 và loại 4, như đã định nghĩa tại Phụ lục B.

5/19/2020 9:15:58 PM +00:00

TCVN 9088-1:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9088-1:2011 quy định thông tin tối thiểu cần có trong bảng thông số kỹ thuật của máy in sao cho người sử dụng có thể so sánh các đặc tính của các máy khác nhau và lựa chọn máy in đạt yêu cầu của họ. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các máy in hoạt động trong môi trường văn phòng. Các máy in yêu cầu trang bị phòng cụ thể hoặc chỉ dành cho người điều khiển đã được đào tạo không nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này.

5/19/2020 9:15:42 PM +00:00

TCVN 9087:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9087:2011 quy định phương pháp đo công suất của máy in loại 1 và loại 2, như đã xác định trong TCVN 9088-1 (ISO/IEC 11160-1). Tiêu chuẩn này quy định ba pattern thử khác nhau: chuẩn thư tín thương mại; bảng tính; pattern hình ảnh đồ họa. Tiêu chuẩn này còn xác định phương pháp thử hiệu năng và phương pháp thử độ bền.

5/19/2020 9:15:34 PM +00:00

TCVN 9086:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9086:2011 quy định những thuật ngữ và định nghĩa dùng trong hệ thống GS1, nhằm tạo thuận lợi cho các người dùng không chuyên và các chuyên gia trong việc hiểu biết chung về các khái niệm cơ bản và tiên tiến về mã số mã vạch của GS1.

5/19/2020 9:15:23 PM +00:00

TCVN 9085:2011

Tiêu chuẩn TCVN 9085:2011 quy định việc đánh mã số và gán mã vạch lên phiếu quảng cáo, tờ tiếp thị, thẻ có giá trị đổi hàng là các đồ vật như quà tặng, sách tặng, phiếu ăn v.v... Tiêu chuẩn này chỉ đảm bảo tính đơn nhất so với các mã số GS1 khác khi được sử dụng trong khu vực tiền tệ Việt Nam đồng.

5/19/2020 9:15:17 PM +00:00

TCVN 8656-5:2012

Tiêu chuẩn TCVN 8656-5:2012 qui định những thuật ngữ và định nghĩa dùng riêng cho các hệ thống định vị trong lĩnh vực kỹ thuật phân định và thu nhập dữ liệu tự động. Những thuật ngữ này tạo thuận lợi cho việc liên lạc giữa những người dùng không chuyên và các chuyên gia trong các hệ thống định vị thông qua việc hiểu biết chung các khái niệm cơ bản và chuyên sâu.

5/19/2020 9:15:06 PM +00:00

TCVN 8656-4:2012

Tiêu chuẩn TCVN 8656-4:2012 quy định những thuật ngữ và định nghĩa chung liên quan đến truyền thông radio trong lĩnh vực phân định và thu nhận dữ liệu tự động. Những thuật ngữ này tạo thuận lợi cho việc giao tiếp giữa những người dùng không chuyên và các chuyên gia về truyền thông radio thông qua việc hiểu biết chung các khái niệm cơ bản và chuyên sâu.

5/19/2020 9:15:00 PM +00:00