Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

TCVN 10607-4:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10607-4:2014 đưa ra hướng dẫn và khuyến nghị đối với việc quản lý các quy trình, hoạt động và các tác vụ được chọn lựa đối với các hệ thống và sản phẩm phần mềm yêu cầu các đòi hỏi đảm bảo đối với sự quan tâm đặc biệt, được gọi là các đặc tính quan trọng. Tiêu chuẩn này quy định một danh sách đặc tính độc lập của các quy trình, hoạt động, tác vụ nhằm đạt được đòi hỏi và thể hiện việc đạt được đòi hỏi đó. Tiêu chuẩn này thiết lập các quy trình, hoạt động, tác vụ và khuyến nghị theo ngữ cảnh của một mô hình vòng đời và tập các quy trình vòng đời được định nghĩa đối với hệ thống và/hoặc việc quản lý vòng đời phần mềm.

5/19/2020 9:22:02 PM +00:00

TCVN 10607-3:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10607-3:2014 quy định khái niệm về mức toàn vẹn theo yêu cầu tương ứng với mức toàn vẹn được yêu cầu nhằm chỉ ra việc đạt được mức toàn vẹn. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu và khuyến nghị các phương pháp nhằm định nghĩa, sử dụng mức toàn vẹn và các yêu cầu mức toàn vẹn của chúng. Tiêu chuẩn này bao trùm các hệ thống, sản phẩm phần mềm và các thành phần của chúng, cũng như các phụ thuộc bên ngoài liên quan.

5/19/2020 9:21:56 PM +00:00

TCVN 10607-2:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10607-2:2014 quy định các yêu cầu tối thiểu cho cấu trúc và nội dung của một trường hợp đảm bảo. Trường hợp đảm bảo bao gồm một đòi hỏi mức cao cho đặc tính của một hệ thống hay sản phẩm (hoặc tập các đòi hỏi), lập luận có hệ thống liên quan tới đòi hỏi đó, bằng chứng và các giả định rõ ràng làm cơ sở cho lập luận này. Việc lý luận thông qua nhiều mức đòi hỏi mức thấp, lập luận có cấu trúc này kết nối đòi hỏi mức cao với bằng chứng và các giả định.

5/19/2020 9:21:50 PM +00:00

TCVN 10607-1:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10607-1:2014 xác định các thuật ngữ đảm bảo liên quan và xây dựng một tập có tổ chức của các khái niệm và mối quan hệ nhằm xây dựng một cơ sở cho kiến thức được chia sẻ qua các cộng đồng người dùng cho sự đảm bảo. Tiêu chuẩn này cung cấp cho người dùng thông tin về các tiêu chuẩn khác trong bộ TCVN 10607, bao gồm việc sử dụng kết hợp nhiều tiêu chuẩn. Khái niệm thiết yếu được đưa ra trong bộ tiêu chuẩn này là các đòi hỏi trong một trường hợp đảm bảo và sự hỗ trợ các đòi hỏi đó thông qua lập luận và bằng chứng. Các đòi hỏi này được đặt trong ngữ cảnh đảm bảo cho các đặc tính của hệ thống và phần mềm trong quy trình vòng đời của sản phẩm phần mềm hay hệ thống.

5/19/2020 9:21:44 PM +00:00

TCVN 10606-5-1-2:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10606-5-1-2:2014 có thể áp dụng cho mô hình các tổ chức rất bé VSE. Các VSE là các công ty, tổ chức, phòng ban hoặc dự án tối đa 25 người. Các quá trình vòng đời được mô tả trong bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110) không dùng để ngăn ngừa hoặc ngăn cản việc sử dụng bởi các tổ chức lớn hơn VSE. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn quản lý và sử dụng kỹ thuật để hồ sơ cơ bản đã mô tả trong TCVN 10606-4-1 (ISO/IEC 29110-4-1) thông qua các quá trình Quản lý Dự án và Thực thi Phần mềm. Tiêu chuẩn này là hướng dẫn riêng biệt. Tiêu chuẩn này không dùng để VSE áp dụng cho hồ sơ được chuẩn hóa để thực thi tiêu chuẩn này.

5/19/2020 9:21:38 PM +00:00

TCVN 10606-5-1-1:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10606-5-1-1:2014 có thể áp dụng cho mô hình các tổ chức rất bé VSE. Các VSE là các công ty, tổ chức, phòng ban hoặc dự án tối đa 25 người. Các quá trình vòng đời được mô tả trong bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110) không dùng để ngăn ngừa hoặc ngăn cản việc sử dụng bởi các tổ chức lớn hơn VSE. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn quản lý và sử dụng kỹ thuật để hồ sơ sơ khởi đã mô tả trong TCVN 10606-4-1 (ISO/IEC 29110-4-1) thông qua các quá trình Quản lý Dự án và Thực thi Phần mềm. Tiêu chuẩn này là một hướng dẫn riêng biệt. Tiêu chuẩn này không dành để VSE sử dụng hồ sơ được chuẩn hóa để thực thi tiêu chuẩn này.

5/19/2020 9:21:21 PM +00:00

TCVN 10606-4-1:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10606-4-1:2014 cung cấp một đặc tả hồ sơ cho Hồ sơ VSE Cơ bản thuộc Nhóm Hồ sơ chung. Hồ sơ VSE Cơ bản áp dụng cho các VSE trong việc phát triển phần mềm. Theo quan điểm của một dự án đơn lẻ, tài liệu đặc tả này lựa chọn các phần tử Quá trình Quản lý Dự án và phần tử quá trình thực thi phần mềm theo ISO/IEC 12207 và các sản phẩm ISO/IEC 15289. Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp các liên kết tham khảo và viện dẫn đến tập con của ISO/IEC 12207 và ISO/IEC 15289.

5/19/2020 9:21:15 PM +00:00

TCVN 10606-3:2014

Tiêu chuẩn này xác định các nguyên tắc đánh giá quá trình và các yêu cầu sự phù hợp cần thiết để đạt được mục đích của các Hồ sơ VSE đã xác định. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả Hồ sơ VSE và phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 10252-2 (ISO/IEC 15504-2). Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng cho: đánh giá để ước lượng các khả năng của quá trình. Việc này thực hiện khi tổ chức mong muốn thực hiện việc đánh giá để thu nhận một hồ sơ quá trình về các quá trình đã được thực thi;...

5/19/2020 9:21:09 PM +00:00

TCVN 10606-2:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10606-2:2014 đưa ra các khái nhiệm chính cho các hồ sơ kỹ thuật phần mềm cho VSE, và định nghĩa các thuật ngữ thông dụng cho tập văn bản tương ứng với hồ sơ VSE. Tiêu chuẩn này thiết lập một cách logic kèm theo sau định nghĩa và ứng dụng của hồ sơ. Tiêu chuẩn quy định các phần tử thông dụng cho tất cả các hồ sơ được chuẩn hóa (cấu trúc, sự phù hợp, đánh giá) và giới thiệu sơ đồ phân loại (chia mục) các hồ sơ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110).

5/19/2020 9:21:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10606-1:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10606-1:2014 đề cập các khái niệm chính cần có để thông hiểu và sử dụng bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 (ISO/IEC 29110). Tiêu chuẩn này còn giới thiệu các đặc điểm và yêu cầu của một tổ chức rất bé (VSE) và làm rõ sở cứ cho các hồ sơ, tài liệu, tiêu chuẩn và hướng dẫn về VSE. Tiêu chuẩn này cũng đề cập về các khái niệm quá trình, vòng đời, tiêu chuẩn hóa và định nghĩa các thuật ngữ nghiệp vụ chung cho cả bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 (ISO/IEC 29110).

5/19/2020 9:20:51 PM +00:00

TCVN 10583-9:2014

TCVN 10583-9:2014 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 9834-9:2008. TCVN 10583-9:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định các thủ tục điều hành của Cơ quan đăng ký đối với các định danh đối tượng theo cung {joint-iso-itu-t(2)tag-based(27)}, hỗ trợ các ứng dụng và các dịch vụ thẻ.

5/19/2020 9:20:44 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10583-8:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10583-8:2014 quy định định dạng và quy tắc tạo cho phép người sử dụng đưa ra các định danh 128 bít được đảm bảo đơn nhất toàn cầu hoặc đơn nhất toàn cầu với xác suất cao. UUID được tạo ra theo Tiêu chuẩn này phù hợp với định danh tạm thời 100 nano giây tạo ra một UUID mới, hoặc phù hợp với định danh cố định. Tiêu chuẩn này bắt nguồn từ các đặc tả ban đầu không theo tiêu chuẩn của UUID và thế hệ sau của UUID giống hệt với các đặc tả ban đầu đó. Tiêu chuẩn này quy định các thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký UUID trên nền tảng Web.

5/19/2020 9:20:38 PM +00:00

TCVN 10583-7:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-7:2014 quy định các thủ tục đối với các cơ quan đăng ký chịu trách nhiệm trước các tổ chức quốc tế về nhiệm vụ gán tên phải rõ ràng trên toàn cầu theo điều kiện: địa chỉ O/R được xác định trong Recommendation ITU-T X.402/ISO/IEC 10021-2; tên thư mục được xác định trong Recommendation ITU-T X.501/ISO/IEC 9594-2; cung liên kết của tổ chức quốc tế ( xem 3.6.6) của cây định danh đối tượng quốc tế được xác định trong TCVN 10583-1 (ISO/IEC 9834-1 | Recommendation ITU-T X.660).

5/19/2020 9:20:32 PM +00:00

TCVN 10583-6:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-6:2014 quy định các thủ tục có thể áp dụng cho việc đăng ký quá trình ứng dụng và thực thể ứng dụng. Không định danh yêu cầu nào cho Cơ quan đăng ký, do đó các thủ tục này áp dụng cho việc đăng ký tại mọi điểm trong cây định danh đối tượng ASN.1. Tiêu chuẩn này không bao gồm việc đăng ký các kiểu quá trình ứng dụng và các kiểu thực thể ứng dụng. Không có yêu cầu nào được định danh cho đăng ký như vậy.

5/19/2020 9:20:25 PM +00:00

TCVN 10583-5:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-5:2014 quy định nội dung của các mục nhập sổ đăng ký ghi lại thông tin về việc xác định đối tượng điều khiển VT và gán các tên của kiểu OBJECT IDENTIFIER ASN.1 cho việc xác định VT CO. Các VT CO trong sổ đăng ký này được xác định để sử dụng với các thực thi của giao thức VT yêu cầu phù hợp với ISO 9041-1.

5/19/2020 9:20:19 PM +00:00

TCVN 10583-4:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-4:2014 quy định nội dung của các mục nhập sổ đăng ký ghi lại thông tin về các hồ sơ VTE và gán các tên của kiểu OBJECT IDENTIFIER ASN.1 cho việc xác định hồ sơ VTE. Các hồ sơ VTE trong sổ đăng ký này được xác định để sử dụng với các thực thi của giao thức VT yêu cầu phù hợp với ISO 9041-1.

5/19/2020 9:20:13 PM +00:00

TCVN 10583-3:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-3:2014 quy định các thủ tục bổ sung và sửa đổi các mục nhập trong “Sổ đăng ký của các cung bên dưới cung mức trên cùng với giá trị nguyên sơ cấp là 2” và các thủ tục công bố các mục nhập này.

5/19/2020 9:20:06 PM +00:00

TCVN 10583-2:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-2:2014 quy định các nội dung của mục nhập sổ đăng ký trong đó ghi thông tin về các kiểu tài liệu OSI và gán tên của kiểu OBJECT INDENTIFIER ASN.1 cho việc xác định kiểu tài liệu OSI. Tiêu chuẩn này quy định các thủ tục điều hành của Cơ quan đăng ký quốc tế về các kiểu tài liệu OSI.

5/19/2020 9:20:00 PM +00:00

TCVN 10583-1:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-1:2014: quy định cấu trúc dạng cây cho các phần cấp phát do hệ thống phân cấp của các Cơ quan đăng ký thực hiện, được gọi là cây OID quốc tế, cây OID hỗ trợ kiểu ASN.1 OBJECT IDENTIFIER và kiểu ASN.1 OID-IRI (xem Recommendation ITU-T X.680 | ISO/IEC 8824-1); hướng dẫn đăng ký các cung mức trên cùng của cây định danh đối tượng quốc tế; quy định các thủ tục có thể áp dụng chung cho việc đăng ký tại mọi mức của cây OID quốc tế; cung cấp các hướng dẫn sử dụng cho việc thiết lập và điều hành của Cơ quan đăng ký theo các tiêu chuẩn khác khi cần thiết;

5/19/2020 9:19:54 PM +00:00

TCVN 10566-40:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-40:2014 quy định mô hình thông tin khái niệm và định dạng tệp trao đổi đối với các danh mục phân loại. Tiêu chuẩn này là một bản chuyên môn hóa của ISO/TS 29002-10. Điều sau trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này: mô hình thông tin khái niệm đối với các danh mục phân loại; định dạng trao đổi đối với các danh mục phân loại.

5/19/2020 9:19:47 PM +00:00

TCVN 10566-35:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-35:2014 là bản chuyên môn hóa của ISO/TS 29002-31 để quy định các yêu cầu đối với các truy vấn cho bộ TCVN 10566 theo dữ liệu cái. Mô hình khái niệm trong ngôn ngữ lập mô hình thống nhất (UML). Định dạng tệp vật lý dựa trên cơ sở ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML).

5/19/2020 9:19:41 PM +00:00

TCVN 10566-30:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-30:2014 quy định một mô hình thông tin khái niệm đối với các hướng dẫn định danh và datatype (kiểu dữ liệu) cần thiết để hỗ trợ các hướng dẫn định danh. Tiêu chuẩn này cũng quy định một cấu trúc trao đổi ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) đối với các hướng dẫn định danh. Mô hình khái niệm trong ngôn ngữ lập mô hình thống nhất (UML). Định dạng tệp vật lý được dựa trên cơ sở ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML).

5/19/2020 9:19:35 PM +00:00

TCVN 10566-20:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-20:2014 bao gồm các thủ tục duy trì từ kỹ thuật mở (OTD). Tiêu chuẩn này áp dụng các từ điển khái niệm có thuật ngữ đạt được từ các tổ chức đồng thuận tiêu chuẩn hóa thuật ngữ trước khi đệ trình cho tổ chức duy trì từ điển để đưa vào từ điển khái niệm.

5/19/2020 9:19:29 PM +00:00

TCVN 10566-14:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-14:2014 là bản chuyên môn hóa của ISO/TS 29002-20 quy định giao diện để truy lục thông tin từ một từ điển kỹ thuật mở (OTD). Giao diện này có thể được sử dụng để truy lục thông tin thuật ngữ và tìm kiếm các khái niệm. Điều sau đây trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này: đặc tả cơ chế truy lục thuật ngữ tương ứng với khái niệm và các đối tượng khác từ mô hình tham chiếu thuật ngữ, cho trước định danh của khái niệm hoặc đối tượng đó; đặc tả cơ chế tìm kiếm các khái niệm và đối tượng khác từ mô hình tham chiếu thuật ngữ, bằng cách sử dụng một tập các khuôn mẫu và thông số tìm kiếm;...

5/19/2020 9:19:23 PM +00:00

TCVN 10566-13:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-13:2014 quy định định dạng định danh cho các phần tử trong từ điển kỹ thuật mở (OTD). Tiêu chuẩn này là bản chuyên môn hóa của ISO 29002-5. Điều sau đây nằm trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này: phần tử dữ liệu đối với việc định danh các phần tử của một OTD, bao gồm các khái niệm và các phần tử thông tin khái niệm tương ứng của các khái niệm đó; cú pháp của một định danh phần tử của một OTD.

5/19/2020 9:19:17 PM +00:00

TCVN 10566-11:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-11:2014 gồm các hướng dẫn được khuyến cáo để xây dựng các thuật ngữ và định nghĩa cho các khái niệm trong từ điển kỹ thuật mở (OTD). Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa như một phần hoạt động phát triển hoặc duy trì OTD. Tiêu chuẩn không áp dụng cho thuật ngữ đạt được từ các tổ chức đồng thuận để chuẩn hóa thuật ngữ trước khi đệ trình để bao gồm trong OTD.

5/19/2020 9:19:09 PM +00:00

TCVN 10566-10:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-10:2014 là bản chuyên môn hóa của ISO/TS 29002-6 qui định mô hình thông tin khái niệm và định dạng tệp trao đổi đối với các OTD. Mô hình khái niệm trong ngôn ngữ lập mô hình thống nhất (UML). Định dạng tệp vật lý dựa trên ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML).

5/19/2020 9:19:03 PM +00:00

TCVN 10566-2:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-2:2014 bao gồm từ vựng được dùng trong tất cả các phần tiêu chuẩn của bộ TCVN 10566. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này: các thuật ngữ liên quan đến các từ điển kỹ thuật mở (OTD) và ứng dụng cho dữ liệu cái. Tiêu chuẩn này bao gồm: các thuật ngữ được xác định trong bộ TCVN 10566; các thuật ngữ được xác định trong các tiêu chuẩn khác và được tham chiếu trong bộ TCVN 10566.

5/19/2020 9:18:57 PM +00:00

TCVN 10566-1:2014

TCVN 10566-1:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 22745-1:2010. TCVN 10566-10:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1 “Công nghệ thông tin” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này giới thiệu bộ TCVN 10566.

5/19/2020 9:18:51 PM +00:00

TCVN 10543:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10543:2014 cung cấp thêm các hướng dẫn đã được đưa ra trong bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 để triển khai quản lý an toàn thông tin trong các cộng đồng chia sẻ thông tin. Tiêu chuẩn này cung cấp các biện pháp quản lý và hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc khởi tạo, triển khai, duy trì và cải tiến an toàn thông tin trong trao đổi thông tin liên tổ chức và liên ngành.

5/19/2020 9:18:44 PM +00:00