Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11495-1:2016

Tiêu chuẩn này quy định sáu thuật toán MAC có sử dụng một khóa bí mật và một mã khối n-bit để tính ra một MAC m-bit. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các dịch vụ an toàn của các kiến trúc, quy trình hay ứng dụng an toàn thông tin bất kỳ. Phạm vi tiêu chuẩn này không bao gồm các cơ chế quản lý khóa. Tiêu chuẩn này quy định các định danh đối tượng mà được sử dụng để định danh từng cơ chế phù hợp với ISO/IEC 8825-1. Các ví dụ số và một phân tích độ an toàn được đề cập cho mỗi thuật toán trong sáu thuật toán cụ thể đã cung cấp và các mối quan hệ của tiêu chuẩn này với các tiêu chuẩn khác trước đó được giải thích.

5/19/2020 9:25:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11393-3:2016 - ISO/IEC 13888-3:2009

Tiêu chuẩn này quy định các cơ chế cho việc cung cấp các dịch vụ chống chối bỏ cụ thể liên quan đến việc truyền thông, sử dụng các kỹ thuật mật mã phi đối xứng. Mục đích của một dịch vụ chống chối bỏ là tạo ra, thu thập, duy trì, sẵn sàng cung cấp và xác minh bằng chứng liên quan đến một sự kiện hay hành động đã yêu cầu nhằm giải quyết tranh chấp về sự xuất hiện hay không xuất hiện của sự kiện hay hành động.

5/19/2020 9:25:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11385:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11385:2016 xác định các vấn đề cần giải quyết trong đánh giá an toàn hệ thống sinh trắc học. Tiêu chuẩn bao gồm những khía cạnh cụ thể về sinh trắc học và các nguyên tắc được xem xét trong đánh giá an toàn hệ thống sinh trắc học. Tiêu chuẩn không giải quyết những khía cạnh phi sinh trắc học, khía cạnh mà có thể là một phần của đánh giá an toàn tổng thể một hệ thống sử dụng công nghệ sinh trắc học (ví dụ như các yêu cầu về cơ sở dữ liệu hay kênh thông tin liên lạc).

5/19/2020 9:25:31 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-4:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-4:2016 của bộ TCVN 11367 (ISO/IEC 18033) bao gồm các thuật toán mã dòng. Mã dòng là cơ chế mã hóa sử dụng khóa dòng để mã hóa bản rõ theo cách từng bit hoặc từng khối. Có hai loại mã dòng: mã dòng đồng bộ, trong đó khóa dòng chỉ được tạo ra từ khóa bí mật (và véc tơ khởi tạo) và mã dòng tự đồng bộ, trong đó khóa dòng được tạo ra từ khóa bí mật (và véc tơ khởi tạo). Tiêu chuẩn này của bộ TCVN 11367 (ISO/IEC 18033) mô tả cả hai bộ tạo số giả ngẫu nhiên để sinh ra khóa dòng và hàm đầu ra kết hợp khóa dòng với bản rõ.

5/19/2020 9:25:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-3:2016

Các thuật toán được đặc tả trong Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-3:2016 của bộ TCVN 11367 (ISO/IEC 18033), được gán cho các định danh đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 9834. Danh sách các định danh đối tượng được đưa ra tại Phụ lục B. Bất kì sự thay đổi về đặc tính của thuật toán dẫn đến thay đổi hành vi chức năng chức năng và sẽ dẫn đến thay đổi định danh đối tượng mà thuật toán nhằm tới.

5/19/2020 9:25:15 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-2:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-2:2016 đặc tả một số mật mã phi đối xứng. Các đặc tả này quy định các giao diện chức năng và các phương pháp đúng đắn sử dụng các mật mã loại này nói chung, cũng như chính xác hóa chức năng và định dạng bản mã cho một số mật mã phi đối xứng (mặc dù có thể chọn các hệ thống phù hợp và các định dạng khác để lưu trữ và truyền bản mã).

5/19/2020 9:25:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-1:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11367-1:2016 cung cấp các định nghĩa sẽ được dùng trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn TCVN 11367 (ISO/IEC 18033). Tiêu chuẩn này đưa ra bản chất của mã hóa, mô tả các khía cạnh chung của việc áp dụng mật mã và các tính chất của mã hóa. Các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thuật toán mật mã được đặc tả trong các phần tiếp theo của bộ TCVN 11367 (ISO/IEC 18033) được xác định tại Phụ lục A, Phụ lục B.

5/19/2020 9:24:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11295:2016

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cho mô-đun mật mã được sử dụng bên trong một hệ thống an toàn bảo vệ thông tin nhạy cảm trong các hệ thống viễn thông và máy tính. Tiêu chuẩn này xác định bốn mức an toàn cho các mô-đun mật mã để cung cấp một phổ rộng của độ nhạy cảm dữ liệu (ví dụ: Dữ liệu quản lý có giá trị thấp, những sự chuyển vốn hàng triệu đô la, dữ liệu bảo vệ cuộc sống, thông tin định danh cá nhân, và thông tin nhạy cảm được sử dụng bởi chính phủ) và sự đa dạng của các môi trường ứng dụng (ví dụ: một phương tiện được bảo vệ, một văn phòng, phương tiện có thể tháo lắp, và một địa điểm hoàn toàn không được bảo vệ). Tiêu chuẩn này chỉ rõ bốn mức an toàn cho mỗi một lĩnh vực trong số 11 lĩnh vực yêu cầu với mỗi mức an toàn sau tăng thêm an toàn so với mức an toàn trước đó.

5/19/2020 9:24:49 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11239:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11239:2015 đưa ra hướng dẫn quản lý sự cố an toàn thông tin cho các tổ chức quy mô lớn và trung bình. Tùy theo quy mô và loại hình nghiệp vụ liên quan đến tình trạng rủi ro an toàn thông tin, các tổ chức có quy mô nhỏ hơn vẫn có thể sử dụng bộ các tài liệu, quy trình và thủ tục cơ bản được mô tả trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra hướng dẫn cho các tổ chức bên ngoài cung cấp các dịch vụ quản lý sự cố an toàn thông tin.

5/19/2020 9:24:43 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11238:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11238:2015 cung cấp tổng quan về hệ thống quản lý an toàn thông tin và các thuật ngữ, định nghĩa thường được sử dụng trong họ tiêu chuẩn ISMS. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức (ví dụ các doanh nghiệp thương mại, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận).

5/19/2020 9:24:37 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11237-3:2015

TCVN 11237-3:2015 được xây dựng trên cơ sở tài liệu IETF RFC 3646:2003 (Các tùy chọn cấu hình DNS cho DHCPv6) của Nhóm đặc trách về kỹ thuật Internet (IETF). TCVN 11237-3:2015 do Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này mô tả hai tùy chọn để chuyển thông tin cấu hình liên quan đến dịch vụ tên miền (DNS) trong TCVN 11237-1:2015. Trong Tiêu chuẩn này DHCP được hiểu là DHCPv6.

5/19/2020 9:24:30 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11237-2:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11237-2:2015 mô tả các yêu cầu của dịch vụ DHCP không giữ trạng thái đối với bản tin và tùy chọn đã được mô tả trong TCVN 11237-1:2015. Tiêu chuẩn này được sử dụng để hướng dẫn triển khai tương tác giữa các máy chủ và máy khách sử dụng dịch vụ DHCP không giữ trạng thái. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với chức năng của các nút mạng trung gian DHCP, hoạt động của các nút mạng trung gian trong dịch vụ DHCP giữ trạng thái và không giữ trạng thái là như nhau và đã được mô tả trong TCVN 11237-1:2015.

5/19/2020 9:24:24 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11237-1:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11237-1:2015 mô tả giao thức cấu hình động cho Host sử dụng giao thức Internet phiên bản 6, cho phép các máy chủ DHCP chuyển các thông số cấu hình (như các địa chỉ IPv6) đến các nút mạng IPv6 để từ đó ấn định các địa chỉ mạng, tự động tái sử dụng và bổ sung cấu hình một cách linh động. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng đồng thời hoặc riêng rẽ với RFC 2462 để có được các tham số cấu hình.

5/19/2020 9:24:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-8:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11198-8 là một phần thuộc bộ TCVN 11198 cung cấp các đặc tả kỹ thuật về phần Ứng dụng Thanh toán Chung (CPA), định nghĩa các phần tử dữ liệu và các chức năng cho ứng dụng tương thích với Định nghĩa Lõi Chung (CCD) EMV. Phạm vi của tiêu chuẩn này mô tả về thư mục các phần tử dữ liệu, cụ thể bao gồm: phần tử dữ liệu lệnh GET DATA và PUT DATA; các thẻ tag phần tử dữ liệu; từ điển dữ liệu.

5/19/2020 9:24:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-7:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11198-7 là một phần thuộc bộ TCVN 11198 cung cấp các đặc tả kỹ thuật về phần Ứng dụng Thanh toán Chung (CPA), định nghĩa các phần tử dữ liệu và các chức năng cho ứng dụng tương thích với Định nghĩa Lõi Chung (CCD) EMV. Phạm vi của tiêu chuẩn này mô tả về các chức năng, cụ thể bao gồm: quy trình xử lý tệp tin lựa chọn hồ sơ; chức năng bảng kiểm tra bổ sung; chức năng quy đổi tiền tệ; ghi log giao dịch; quản lý ngày tháng theo ngày; bộ đếm an ninh;...

5/19/2020 9:24:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-6:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11198-2 là một phần thuộc bộ TCVN 11198 cung cấp các đặc tả kỹ thuật về phần ứng dụng thanh toán chung (CPA), định nghĩa các phần tử dữ liệu và các chức năng cho ứng dụng tương thích với định nghĩa lõi chung (CCD) EMV. Phạm vi của tiêu chuẩn này đề cập về các chủ đề bổ sung cho các quy trình xử lý chức năng, cụ thể bao gồm: các chức năng bổ sung; quản lý an ninh và quản lý khóa; cá thể hóa.

5/19/2020 9:23:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-4:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11198-4 là một phần thuộc bộ TCVN 11198 cung cấp các đặc tả kỹ thuật về phần ứng dụng thanh toán chung (CPA), định nghĩa các phần tử dữ liệu và các chức năng cho ứng dụng tương thích với định nghĩa lõi chung (CCD) EMV. Phạm vi của tiêu chuẩn này đề cập về các quy trình xử lý chức năng: phân tích hành động thẻ lần 1 (Điều 5); quy trình xử lý trực tuyến (Điều 6); phân tích hành động thẻ lần 2 (Điều 7). Các quy trình xử lý chức năng khác của ứng dụng thanh toán chung CPA được quy định trong TCVN 11198-3.

5/19/2020 9:23:51 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-3:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11198-3 là một phần thuộc bộ TCVN 11198 cung cấp các đặc tả kỹ thuật về phần ứng dụng thanh toán chung (CPA), định nghĩa các phần tử dữ liệu và các chức năng cho ứng dụng tương thích với định nghĩa lõi chung (CCD) EMV. Phạm vi của tiêu chuẩn này đề cập về các quy trình xử lý chức năng: lựa chọn ứng dụng (Điều 5); quy trình Khởi tạo ứng dụng (Điều 6); đọc dữ liệu ứng dụng (Điều 7); xác thực dữ liệu ngoại tuyến (Điều 8); ràng buộc xử lý (Điều 9); xác minh chủ thẻ (Điều 10); quản lý rủi ro thiết bị đầu cuối (Điều 11); phân tích hành động thiết bị đầu cuối (Điều 12).

5/19/2020 9:23:39 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-2:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11198-2 là một phần thuộc bộ TCVN 11198 cung cấp các đặc tả kỹ thuật về phần ứng dụng Thanh toán Chung (CPA), định nghĩa các phần tử dữ liệu và các chức năng cho ứng dụng tương thích với định nghĩa lõi chung (CCD) EMV. Phạm vi của tiêu chuẩn này mô tả quy trình xử lý một giao dịch EMV cho ứng dụng tương thích với CPA (phù hợp với bộ TCVN 11198) bao gồm: mô tả tùy chọn triển khai CPA; tổng quan về từng quy trình chức năng; Luồng giao dịch mẫu cho biết thứ tự mà các quy trình chức năng có thể được thực hiện và các lệnh được gửi bởi thiết bị đầu cuối đến thẻ để giao tiếp;...

5/19/2020 9:23:33 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-1:2015

Mục đích của bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-1:2015 là: mô tả chức năng của việc thực thi phù hợp với CCD của EMV để giảm bớt sự ảnh hưởng của bên cung cấp phát triển; quy định về tập các chức năng lõi mà các bên phát hành có thể dựa vào những thứ có sẵn trong mọi thực thi CPA; quy định việc thực thi có thể cá thể hóa với cùng các phần tử dữ liệu để đạt được các yêu cầu kinh doanh trong nhiều hệ thống thanh toán. Bởi vì CPA dựa trên EMV và CCD, do đó các đặc tả kỹ thuật nên được sử dụng cùng nhau cho các mục đích tham khảo và phát triển.

5/19/2020 9:23:26 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11167-9:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11167-9:2015 quy định nghĩa các lệnh đối với quản lý thẻ và tệp tin liên ngành. Các lệnh này được đề cập trong toàn bộ vòng đời của thẻ cho nên một vài lệnh có thể được sử dụng trước khi thể được đưa ra đối với chủ thẻ hay sau khi thẻ hết hạn. Tiêu chuẩn này không đề cập đến việc thiết lập trong thẻ và/hoặc thế giới bên ngoài.

5/19/2020 9:23:19 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11167-7:2015

TCVN 11167-7:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 7816-7:1999. TCVN 11167-7:2015 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1/SC 17 “Thẻ nhận dạng” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định: khái niệm cơ sở dữ liệu SCQL (SCQL = Ngôn ngữ truy vấn thẻ có cấu trúc dựa trên SQL, xem ISO 9075); lệnh liên ngành mở rộng liên quan.

5/19/2020 9:23:13 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-9:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-9:2015 quy định các đặc tính vật lý của đánh dấu định danh xúc giác được sử dụng bởi những chủ thẻ khiếm thị để phân biệt thẻ. Tiêu chuẩn này xác định vùng trên thẻ để đánh dấu định danh xúc giác (TIM) và cách bố trí các điểm rập nổi kiểu Braille được sắp xếp thành khuôn mẫu để có thể dễ dàng nhận biết bằng tiếp xúc.

5/19/2020 9:23:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-8:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-8:2015 quy định các đặc tính cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 của bộ TCVN 11166 (ISO/IEC 7811) và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với sọc từ 51,7 kA/m (650 Oe) (bao gồm mọi lớp phủ bảo vệ) trên thẻ định danh. Không quy định về kỹ thuật mã hóa và bộ ký tự mã hóa, tuy nhiên, có thể sử dụng các đặc tả trong TCVN 11166-2 (ISO/IEC 7811-2). Tiêu chuẩn xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu.

5/19/2020 9:23:01 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-7:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-7:2015 qui định các đặc tính cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với sọc từ kháng từ cao (bao gồm mọi lớp phủ bảo vệ) trên một thẻ định danh, kỹ thuật mã hóa và bộ ký tự mã hóa. Tiêu chuẩn này xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu.

5/19/2020 9:22:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-6:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-6:2015 qui định các đặc tính cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với sọc từ kháng từ cao (bao gồm mọi lớp phủ bảo vệ) trên thẻ định danh, kỹ thuật mã hóa và bộ ký tự mã hóa. Tiêu chuẩn này xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu.

5/19/2020 9:22:43 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-2:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-2:2015 qui định các đặc tính cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với sọc từ kháng từ thấp (bao gồm mọi lớp phủ bảo vệ) trên thẻ định danh, kỹ thuật mã hóa và bộ ký tự mã hóa. Tiêu chuẩn này xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu.

5/19/2020 9:22:37 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-1:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-1:2015 mô tả thông số cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với ký tự rập nổi trên các thẻ định danh. Các ký tự rập nổi được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng các máy in khắc, đọc bằng mắt thường hoặc bằng máy. Tiêu chuẩn xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu.

5/19/2020 9:22:31 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11165:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11165:2015 qui định các đặc tính đối với thẻ định danh được định nghĩa tại Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính vật lý của thẻ định danh, bao gồm vật liệu thẻ, cấu trúc, đặc tính và kích thước của thẻ. ISO/IEC 10373-1 qui định các thủ tục thử nghiệm để kiểm tra thẻ so với các thông số được qui định trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với thẻ được sử dụng để định danh có xem xét đến các khía cạnh con người và máy móc và đưa ra các yêu cầu tối thiểu.

5/19/2020 9:22:20 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10906-3:2017

TCVN 10906-3:2017 được xây dựng trên cơ sở tài liệu “Phase-1 /Phase-2 Test Specification Core Protocols - Technical Document - Revision 4.0.6” (Section 1) của Chương trình IPv6 Ready Logo. TCVN 10906-3:2017 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định các bài kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật của IPv6 theo TCVN 9802-1:2013. Tiêu chuẩn này được dùng để đánh giá tính tuân thủ của các thiết bị nút IPv6.

5/19/2020 9:22:14 PM +00:00