Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Giới thiệu chung về tiêu chuẩn ISO 9000

Hệ thống quản lý của một tổ chức bị chi phối bởi mục đích, sản phẩm và thực tiễn cụ thể của tổ chức đó. Do vậy , hệ thống chất lượng cũng rất khác nhau giữa tổ chức này với tổ chức kia. Mục đích cơ bản của quản lý chất lượng là cải tiến hệ thống và quá trình nhằm đạt được sự cải tiến chất lượng liên tục. Các tiêu chuẩn trong bộ ISO 9000 mô tả là các yếu tố mà hệ thống chất lượng nên có nhưng không mô tả cách thức mà một tổ chức cụ thể thực hiện các yếu tố này. Các tiêu chuẩn này không có mục đích đồng nhất hóa các hệ thống chất lượng. Nhu cầu tổ chức là rất khác nhau. Việc xây dựng và thực hiện một hệ thống chất lượng cần thiết phải chịu sự chi phối của mục đích cụ thể, sản phẩm và quá trình cũng như thực tiễn cụ thể của tổ chức đó.

5/19/2020 11:13:18 PM +00:00

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2015 bao gồm 3 tiêu chuẩn cốt lõi: ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng; ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu; ISO 9004:2009 Quản trị cho sự thành công bền vững của tổ chức - Cách tiếp cận quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về nền tảng và cơ sở của ISO 9001:2015.

5/19/2020 11:13:12 PM +00:00

Bộ tiêu chuẩn 9000:2000

Với việc xuất hiện bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:1987, người ta đã quan tâm đến chất lượng của một tổ chức, cơ sở của việc hình thành và đảm bảo chất lượng sản phẩm do tổ chức đó cung cấp song song với việc chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. ISO 9000 là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi nhất trong mọi ngành sản xuất dịch vụ và những năm gần đây đã mở rộng phạm vi áp dụng sang lĩnh vực hành chính của các cơ quan nhà nước. Điều đó chứng tỏ lợi ích hiển nhiên của việc xây dựng và áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Đến nay bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã qua 2 lần soát xét bổ sung, và phiên bản mới nhất ISO 9000:2000 được chính thức áp dụng từ đầu năm 2001.

5/19/2020 11:13:06 PM +00:00

TCVN 8021-2:2008

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thủ tục để duy trì mã phân định không mang nghĩa và đơn nhất đối với các ứng dụng trong quản lý vật phẩm, và nêu rõ các trách nhiệm của Cơ quan đăng ký và các tổ chức phát hành. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với những vật phẩm mà tổ chức ISO đã chỉ định cho cơ quan duy trì hay Cơ quan đăng ký để cung cấp các hệ thống phân định.

5/19/2020 9:32:31 PM +00:00

TCVN 8021-1:2008

Tiêu chuẩn này quy định một chuỗi các ký tự không mang nghĩa và đơn nhất để phân định các đơn vị vận tải. Chuỗi ký tự này được thể hiện trong nhãn mã vạch hay trong phương tiện AIDC khác được gắn trên vật phẩm, để đáp ứng các yêu cầu về quản lý vật phẩm đó. Để phục vụ nhu cầu quản lý, các loại vật phẩm khác nhau được quy định trong các phần khác nhau của bộ tiêu chuẩn TCVN 8021 (ISO/IEC 15459), mỗi tiêu chuẩn đáp ứng những yêu cầu khác nhau nhờ các mã phân định đơn nhất tương ứng với mỗi loại vật phẩm đó. Để xác định sự vận chuyển hậu cần về mặt vật lý, các quy tắc về mã phân định đơn nhất đối với các đơn vị vận tải, với sự phân định liên quan đến khoảng thời gian của một hay nhiều vật phẩm trong lô được xếp dỡ hay chuyển đi như là một phần của lô đó, sẽ được quy định và làm rõ qua các ví dụ.

5/19/2020 9:32:25 PM +00:00

TCVN 12201:2018

Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình tạo lập dữ liệu số 3D diễn ra đúng và hiệu quả nhất, nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa 3D. Tiêu chuẩn này có thể đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng quy trình tạo lập dữ liệu số 3D cho tổ chức, doanh nghiệp, viện bảo tàng,... để đạt hiệu quả và sự chuẩn xác. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các quy trình, đề tài hoặc dự án số hóa các đối tượng 3D của các tổ chức.

5/19/2020 9:32:19 PM +00:00

TCVN 12200:2018

Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho Quy trình số hóa dữ liệu 2D diễn ra đúng và hiệu quả nhất nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa dữ liệu 2D. Tiêu chuẩn này đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng Quy trình số hóa dữ liệu 2D cho tổ chức, doanh nghiệp, thư viện.v.v để đạt được hiệu quả và sự chuẩn xác. Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này để thực hiện Quy trình số hóa cho riêng mình.

5/19/2020 9:32:12 PM +00:00

TCVN 11818:2017

TCVN 11818:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn IETF RFC 4035 (03-2005). TCVN 11818:2017 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này đưa ra các thay đổi trong giao thức đối với phần mở rộng bảo mật hệ thống tên miền (DNSSEC).

5/19/2020 9:32:06 PM +00:00

TCVN 11385:2016

Tiêu chuẩn này xác định các vấn đề cần giải quyết trong đánh giá an toàn hệ thống sinh trắc học. Tiêu chuẩn bao gồm những khía cạnh cụ thể về sinh trắc học và các nguyên tắc được xem xét trong đánh giá an toàn hệ thống sinh trắc học. Tiêu chuẩn không giải quyết những khía cạnh phi sinh trắc học, khía cạnh mà có thể là một phần của đánh giá an toàn tổng thể một hệ thống sử dụng công nghệ sinh trắc học (ví dụ như các yêu cầu về cơ sở dữ liệu hay kênh thông tin liên lạc).

5/19/2020 9:32:00 PM +00:00

TCVN 11198-5:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11198-5 là một phần thuộc bộ TCVN 11198 cung cấp các đặc tả kỹ thuật về phần ứng dụng Thanh toán Chung (CPA), định nghĩa các phần tử dữ liệu và các chức năng cho ứng dụng tương thích với Định nghĩa Lõi Chung (CCD) EMV. Phạm vi của tiêu chuẩn này đề cập về các quy trình xử lý tập lệnh bên phát hành đến thẻ.

5/19/2020 9:31:53 PM +00:00

TCVN 11167-15:2015

Tiêu chuẩn này quy định về ứng dụng trong một thẻ. Ứng dụng này có chứa thông tin về chức năng mã hóa. Tiêu chuẩn này định nghĩa cú pháp chung và định dạng cho thông tin mã hóa và cơ chế mã hóa để chia sẻ thông tin này khi thích hợp. Phạm vi của tiêu chuẩn này nhằm đáp ứng: dễ dàng liên tác giữa các thành phần chạy trên nhiều nền tảng (độc lập với nền tảng); cho phép các ứng dụng ngoài hệ thống tận dụng các sản phẩm và thành phần từ các bên sản xuất (độc lập với bên cung cấp);...

5/19/2020 9:31:44 PM +00:00

TCVN 11167-13:2015

Tiêu chuẩn này quy định lệnh đối với quản lý ứng dụng trong môi trường đa ứng dụng. Các lệnh này bao trùm toàn bộ vòng đời ứng dụng trong một thẻ mạch tích hợp đa ứng dụng và các lệnh này có thể được dùng trước và sau khi được phát hành tới chủ thẻ. Tiêu chuẩn này không đề cập tới việc thiết lập trong thẻ và/hoặc thế giới bên ngoài.

5/19/2020 9:31:38 PM +00:00

TCVN 11167-12:2015

Tiêu chuẩn này quy định điều kiện vận hành của thẻ mạch tích hợp nhằm cung cấp một giao diện USB. Hình 1 trình bày sự ấn định các trường tiếp xúc đối với một giao diện USB và - nhằm mô tả khả năng vận hành liên tục - sự ấn định được dùng trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3).

5/19/2020 9:31:31 PM +00:00

TCVN 11167-11:2015

Tiêu chuẩn này quy định các lệnh liên ngành liên quan tới an ninh được dùng đối với việc xác minh cá nhân bằng phương pháp sinh trắc học trong (các) thẻ mạch tích hợp. Tiêu chuẩn này cũng quy định cấu trúc dữ liệu và phương pháp truy nhập dữ liệu đối với việc sử dụng một thẻ như một phần mang dữ liệu tham chiếu sinh trắc học và/hoặc thiết bị thực hiện xác minh một sinh trắc học cá nhân (đối chiếu trên thẻ). Việc định danh cá nhân sử dụng phương pháp sinh trắc học không đề cập trong phạm vi của tiêu chuẩn này

5/19/2020 9:31:25 PM +00:00

TCVN 11167-10:2015

Tiêu chuẩn này quy định công suất, cấu trúc dấu hiệu và cấu trúc đối với việc trả lời để thiết lập lại giữa một (hay nhiều) thẻ mạch tích hợp với chuyển đổi đồng bộ và một thiết bị giao diện như một thiết bị đầu cuối. Các quy định trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3) được áp dụng tương ứng, ngoại trừ các điều khác được đề cập trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến các tốc độ tín hiệu, điều kiện vận hành và kết nối với một (hay nhiều) thẻ mạch tích hợp. Tiêu chuẩn này quy định hai loại thẻ đồng bộ: loại 1 và loại 2.

5/19/2020 9:31:19 PM +00:00

TCVN 11167-8:2015

Tiêu chuẩn này quy định lệnh liên ngành có thể được sử dụng cho hoạt động mã hóa. Việc chọn lựa và điều kiện sử dụng phương thức mã hóa có thể ảnh hưởng tới khả năng xuất khẩu thẻ. Việc đánh giá sự phù hợp của thuật toán và giao thức không được đề cập trong phạm vi của tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này không đề cập đến việc thiết lập bên trong thẻ và/hoặc thế giới bên ngoài.

5/19/2020 9:31:13 PM +00:00

TCVN 11167-6:2015

Tiêu chuẩn này quy định trực tiếp hoặc tham chiếu các phần tử dữ liệu bao gồm các phần tử dữ liệu tổng hợp có thể được sử dụng trong trao đổi liên ngành. Tiêu chuẩn này quy định các đặc điểm sau của mỗi phần tử dữ liệu: mã định danh; tên; mô tả và tham chiếu; định dạng và mã hóa (nếu không có sẵn trong các tiêu chuẩn quốc tế ISO hoặc các phần của bộ TCVN 11167 (ISO/IEC 7816)). Bố cục mỗi phần tử dữ liệu được mô tả tại giao diện giữa thiết bị giao diện và thẻ. Tiêu chuẩn này đưa ra định nghĩa về các thành phần dữ liệu mà không xem xét các giới hạn về việc sử dụng chúng.

5/19/2020 9:31:06 PM +00:00

TCVN 11167-5:2015

Tiêu chuẩn này quy định thủ tục đăng ký của bên cung cấp ứng dụng và thiết lập các quyền và thủ tục nhằm đảm bảo và tối ưu hóa độ tin cậy của đăng ký này. TCVN 11167-4 (ISO/IEC 7816-4) quy định cấu trúc của mã định danh bên cung cấp ứng dụng đã đăng ký (RID) và cách sử dụng chúng. Một mã định danh bên cung cấp ứng dụng đã đăng ký (RID) bao gồm 5 byte. Trong các RID quốc tế (được ấn định bởi cơ quan đăng ký quốc tế), bốn byte đầu được đặt là ‘A’. Trong các RID quốc gia (được ấn định bởi cơ quan đăng ký quốc gia), bốn byte đầu được đặt là ‘D’ và mã nước liên quan theo sau (xem Phụ lục B).

5/19/2020 9:31:00 PM +00:00

TCVN 11167-4:2015

Tiêu chuẩn này áp dụng trong mọi lĩnh vực. Tiêu chuẩn này qui định: nội dung cặp lệnh - hồi đáp được trao đổi tại giao diện, biện pháp truy lục các phần tử dữ liệu và đối tượng dữ liệu trong thẻ, cấu trúc và nội dung của các byte lịch sử mô tả các đặc tính hoạt động của thẻ, cấu trúc đối với các ứng dụng và dữ liệu trong thẻ, được thể hiện tại giao diện khi xử lý lệnh, phương pháp truy cập tệp và dữ liệu trong thẻ, kiến trúc an toàn để xác định quyền truy cập tệp và dữ liệu trong thẻ, biện pháp và cơ chế xác định và định địa chỉ các ứng dụng trong thẻ, phương pháp truyền thông điệp an toàn, phương pháp truy cập thuật toán được thẻ xử lý. Không mô tả các thuật toán này. Tiêu chuẩn này không bao gồm các phần thực thi trong thẻ hoặc các phần thực thi của mọi đối tượng bên ngoài.

5/19/2020 9:30:54 PM +00:00

TCVN 11167-3:2015

Tiêu chuẩn này quy định cấu trúc tín hiệu và công suất, trao đổi thông tin giữa thẻ mạch tích hợp và thiết bị giao diện như thiết bị đầu cuối. Tiêu chuẩn này quy định tốc độ tín hiệu, mức điện áp, giá trị dòng điện, quy ước tương đương, thủ tục vận hành, cơ chế truyền và kết nối với thẻ. Tiêu chuẩn này không đề cập đến thông tin và nội dung chỉ dẫn như việc định danh bên phát hành và người sử dụng, dịch vụ và giới hạn, đặc tính an ninh, định nghĩa chỉ dẫn và ghi nhật ký.

5/19/2020 9:30:42 PM +00:00

TCVN 11167-2:2015

Tiêu chuẩn này quy định kích thước và vị trí cho mỗi tiếp xúc trên thẻ mạch tích hợp của loại thẻ ID-1. Tiêu chuẩn còn đề cập đến cách xác định các tiêu chuẩn quy định cách sử dụng các tiếp xúc. Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 11167-1 (ISO/IEC 7816-1).

5/19/2020 9:30:36 PM +00:00

TCVN 11167-1:2015

Tiêu chuẩn này quy định đặc tính vật lý của thẻ mạch tích hợp có tiếp xúc. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thẻ định danh có kiểu thẻ ID-1, bao gồm sự rập nổi và/hoặc dải từ hay dấu định danh xúc giác quy định trong TCVN 11166 (ISO/IEC 7811). Phương pháp thử được quy định trong ISO/IEC 10373-1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thẻ có giao diện vật lý có tiếp xúc điện tử. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không quy định bản chất, số lượng và vị trí của mạch tích hợp trong thẻ.

5/19/2020 9:30:30 PM +00:00

TCVN 8021-6:2017

Tiêu chuẩn này quy định một chuỗi các ký tự đơn nhất để phân định nhóm sản phẩm, gói sản phẩm, đơn vị vận tải và vật phẩm. Chuỗi ký tự này nhằm thể hiện trong mã vạch một chiều, mã vạch hai chiều hoặc bằng phương tiện AIDC khác gắn trên thực thể để đáp ứng các yêu cầu về quản lý và/ hoặc các yêu cầu về quy định (ví dụ như giấy chứng nhận thông quan). Để phục vụ các nhu cầu này, các loại mã phân định khác nhau được quy định trong các tiêu chuẩn khác nhau của bộ TCVN 8021 (ISO/IEC 15459), mỗi tiêu chuẩn đáp ứng những yêu cầu khác nhau nhờ các mã phân định đơn nhất đó.

5/19/2020 9:30:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8021-5:2017

Tiêu chuẩn này quy định một chuỗi các ký tự đơn nhất để phân định đơn vị vận tải đơn chiếc có thể quay vòng. Chuỗi ký tự này nhằm thể hiện trong nhãn mã vạch hoặc trong phương tiện AIDC khác gắn trên vật phẩm đáp ứng các nhu cầu quản lý. Để phục vụ nhu cầu quản lý, các loại mã phân định khác nhau được quy định trong các tiêu chuẩn khác nhau của bộ TCVN 8021 (ISO/IEC 15459), mỗi tiêu chuẩn đáp ứng những yêu cầu khác nhau nhờ các mã phân định tương ứng với mỗi loại vật phẩm.

5/19/2020 9:30:17 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8021-4:2017

Tiêu chuẩn này quy định một chuỗi các kí tự đơn nhất để phân định sản phẩm đơn chiếc và gói sản phẩm. Chuỗi kí tự này nhằm thể hiện trong nhãn mã vạch một chiều hoặc mã vạch hai chiều hoặc trong phương tiện AIDC khác gắn trên thực thể để đáp ứng các nhu cầu quản lý. Để phục vụ nhu cầu quản lý, các loại mã phân định khác nhau được quy định trong các tiêu chuẩn khác nhau của bộ TCVN 8021 (ISO/IEC 15459), mỗi tiêu chuẩn đáp ứng những yêu cầu khác nhau nhờ các mã phân định tương ứng với mỗi loại vật phẩm.

5/19/2020 9:30:11 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8021-3:2017

Tiêu chuẩn này quy định quy tắc chung áp dụng cho phân định đơn nhất được yêu cầu để đảm bảo đầy đủ tính tương thích giữa các loại mã phân định khác. Tất cả các kĩ thuật AIDC đều có khả năng mã hóa mã phân định. Điều được kì vọng là các tiêu chuẩn ứng dụng sử dụng các công nghệ phân định tự động khác nhau, sẽ được xây dựng trên cơ sở mã phân định làm một khóa chính. Khi cần có các tiêu chuẩn ứng dụng này, các tiêu chuẩn mà có thể quy định các quy tắc bổ sung về việc phải sử dụng cấp phân định nào, có thể liên hệ với tổ chức phát hành.

5/19/2020 9:30:05 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8021-2:2017

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thủ tục để duy trì mã phân định và nêu rõ trách nhiệm của Cơ quan đăng kí. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với những thực thể mà tổ chức ISO đã chỉ định cho cơ quan duy trì cơ quan đăng kí để cung cấp mã phân định và/ hoặc các hệ thống mã phân định. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với: côngtenơ chở hàng, vì việc mã hóa đơn nhất của chúng được quy định trong TCVN 7623 (ISO 6346) về Côngtenơ vận chuyển - Mã hóa, nhận dạng và ghi nhãn;...

5/19/2020 9:29:56 PM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8021-1:2017

Tiêu chuẩn này quy định một chuỗi các kí tự đơn nhất để phân định các đơn vị vận tải đơn chiếc. Chuỗi kí tự này được thể hiện trong nhãn mã vạch hoặc trong phương tiện AIDC khác gắn trên thực thể để đáp ứng các yêu cầu về quản lý. Để phục vụ nhu cầu quản lý, các loại thực thể khác nhau được quy định trong các tiêu chuẩn khác nhau của bộ TCVN 8021 (ISO/IEC 15459), mỗi tiêu chuẩn đáp ứng những yêu cầu khác nhau nhờ các mã phân định tương ứng với mỗi loại thực thể đó.

5/19/2020 9:29:50 PM +00:00

TCVN ISO/TS 15000-4:2007

Các quy ước được áp dụng trong toàn bộ tiêu chuẩn TCVN ISO/TS 15000-4:2007 gồm: các biểu đồ UML được sử dụng như là một phương pháp mô tả chính xác các khái niệm. Chúng không nhằm để truyền đạt bất kỳ một yêu cầu thực hiện hay phương pháp luận nào; thuật ngữ “hạng mục kho” (repository item) được sử dụng để nói đến một đối tượng dạng kho được lưu giữ và bảo vệ (ví dụ tài liệu XML hoặc DTD). Mỗi hạng mục kho được mô tả trong sổ đăng ký (Registry) bởi một trường hợp RegistryObject (đối tượng đăng ký); thuật ngữ mục nhập đăng ký (RegistryEntry) được dùng để nói đến một đối tượng cung cấp siêu dữ liệu (metadata) về một hạng mục kho.

5/19/2020 9:29:43 PM +00:00

TCVN ISO/TS 15000-3:2007

Tiêu chuẩn TCVN ISO/TS 15000-3:2007 đã được chấp nhận như một tiêu chuẩn OASIS, dưới dạng trình bày hiện tại, đã được chấp nhận là quy định kỹ thuật của Ban Kỹ thuật về Đăng ký ebXML của OASIS. Tiêu chuẩn này dựa trên cơ sở Dự thảo quy định phiên bản 1.0 của Ban Kỹ thuật về Đăng ký ebXML của OASIS.

5/19/2020 9:29:37 PM +00:00