Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-5:2010/BYT

QCVN 4-5:2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 22/2010/TT-BYT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất giữ màu được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:37 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Quy chuẩn này không điều chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khai thác khoáng sản than, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:30 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/BNNPTNT quy định thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là Báo cáo đầu tư), Dự án đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là Dự án đầu tư), Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (gọi tắt là Báo cáo Kinh tế kỹ thuật) các dự án thủy lợi. Khi nghiên cứu lập Báo cáo đầu tư/Dự án đầu tư/Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, ngoài việc phải tuân thủ theo các quy định của Quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy định bắt buộc trong các Luật hiện hành, các dự án thủy lợi có liên quan đến nguồn vốn ODA còn phải tuân theo các nội dung, yêu cầu của Nhà tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:24 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-2:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-2:2010/BYT (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm. Quy chuẩn này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất bổ sung sắt vào thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân); cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:18 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-1:2010/BYT quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm. Quy chuẩn này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân); cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:12 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD

QCVN 03:2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009. Qui chuẩn này qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:06 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-05:2009/BNNPTNT

QCVN.02-05: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo an toàn cho cơ sở chế biến thủy sản khô dùng làm thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:58:00 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-04:2009/BNNPTNT

QCVN.02-04: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:54 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-03:2009/BNNPTNT

QCVN.02-04: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cơ sở chế biến thủy sản ăn liền. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:48 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-02:2009/BNNPTNT

QCVN.02-02:2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định yêu cầu, nội dung, trình tự áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:42 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-01:2009/BNNPTNT

QCVN.02-01: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quy chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản dùng làm thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:36 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-04:2009/BNNPTNT

QCVN 01-04:2009/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học, Công Nghệ và môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 66 /2009/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. Quy chuẩn này quy định phương pháp lấy và bảo quản mẫu thịt gia súc, gia cầm tươi sống để phát hiện và định lượng vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:30 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Cục Quản lý môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:20Q9/BYT được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/20Q9/TT-BYT và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:24 AM +00:00

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với sữa tươi nguyên liệu. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa tươi nguyên liệu có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan. Sữa tươi nguyên liệu trong quy chuẩn này là sữa nguyên chất dạng lỏng thu được từ bò, trâu, dê, cừu, chưa bổ sung hoặc tách bớt bất cứ thành phần nào của sữa, chưa xử lý qua bất kỳ phương pháp nào, được dùng làm nguyên liệu để chế biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:57:18 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 26000:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 26000:2013 cung cấp hướng dẫn về các nguyên tắc cơ bản của trách nhiệm xã hội, thừa nhận trách nhiệm xã hội và sự gắn kết với các bên liên quan, các chủ đề cốt lõi và các vấn đề gắn với trách nhiệm xã hội cũng như cách thức tích hợp hành vi trách nhiệm xã hội vào tổ chức. Tiêu chuẩn này nhấn mạnh tầm quan trọng của các kết quả và cải tiến hiệu quả hoạt động về trách nhiệm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:24:47 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 10018:2013

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 10018:2013 đưa ra hướng dẫn về việc huy động sự tham gia của mọi người vào hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức và tăng cường sự tham gia và năng lực của họ trong phạm vi hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình hay hoạt động doanh nghiệp.Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:24:40 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10014:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10014:2008 hướng tới đối tượng là lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn để thu được các lợi ích kinh tế và tài chính thông qua việc áp dụng hiệu quả tám nguyên tắc quản lý chất lượng được nêu trong TCVN ISO 9000:2007. Các nguyên tắc đó được gọi là “nguyên tắc quản lý”. Tiêu chuẩn này cung cấp cho lãnh đạo cao nhất các thông tin nhằm áp dụng hiệu quả các nguyên tắc quản lý và chọn lựa phương pháp cũng như công cụ giúp đảm bảo cho sự thành công của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:24:34 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 10013:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 10013:2003 đưa ra các hướng dẫn cần thiết đối với việc xây dựng và duy trì tài liệu để đảm bảo thiết lập được hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực, thích hợp với những nhu cầu cụ thể của tổ chức. Việc sử dụng các hướng dẫn này sẽ giúp thiết lập được một hệ thống dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành về hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để lập các tài liệu dạng văn bản cho những hệ thống quản lý khác với hệ thống quản lý chất lượng theo bộ TCVN ISO 9000, ví dụ: hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:24:28 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10004:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10004:2015 đưa ra hướng dẫn về việc xác định và thực hiện các quá trình theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng. Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô hay sản phẩm cung cấp. Trọng tâm của tiêu chuẩn này là khách hàng bên ngoài tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:24:22 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10001:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10001:2009 đưa ra các hướng dẫn về việc hoạch định, thiết kế, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến quy phạm thực hành về thỏa mãn khách hàng. Tiêu chuẩn này thích hợp với các quy phạm liên quan tới sản phẩm có các cam kết được tổ chức xây dựng về hành vi của tổ chức đối với khách hàng. Các cam kết này và các điều khoản liên quan nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Phụ lục A đưa ra các ví dụ đơn giản về các thành phần của các quy phạm cho các tổ chức khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:24:16 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9004-1:1996

Một hệ thống chất lượng hữu hiệu cần phải được thiết kế nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng đồng thời bảo vệ quyền lợi của tổ chức. Một hệ thống chất lượng tốt là một nguồn quản lý có giá trị trong việc tối ưu hóa và kiểm soát chất lượng liên quan đến các xem xét về lợi ích, chi phí và rủi ro. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9004-1:1996 trình bày hướng dẫn về quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:24:10 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9002:1996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9002:1996 là một trong ba tiêu chuẩn về các hệ thống chất lượng có thể được sử dụng để đảm bảo chất lượng với bên ngoài. Các mô hình đảm bảo chất lượng nêu trong ba tiêu chuẩn dưới đây đưa ra ba dạng khác nhau về yêu cầu của hệ thống chất lượng tùy theo mục đích của bên cung ứng khi chứng tỏ năng lực của mình và việc đánh giá của bên ngoài đối với bên cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:24:04 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2015

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2015 đưa ra các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra cơ sở cho các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này nhằm giúp người sử dụng hiểu các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản trong quản lý chất lượng để có thể áp dụng một cách hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng và thu được giá trị từ các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:23:58 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000:2000 mô tả cơ sở của các hệ thống quản lý chất lượng, một đối tượng của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000, và xác định các thuật ngữ có liên quan. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho những đối tượng sau: các tổ chức muốn có những ích lợi thông qua việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng; các tổ chức muốn có sự tin tưởng đối với người cung ứng rằng các yêu cầu đối với sản phẩm của họ sẽ được đáp ứng; người sử dụng sản phẩm; những người quan tâm đến sự thông hiểu lẫn nhau, các thuật ngữ dùng trong việc quản lý chất lượng (ví dụ như người cung ứng, khách hàng, cơ quan định chế);... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:23:52 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000-1:1996

Hệ thống quản lý của một tổ chức bị chi phối bởi mục đích sản phẩm và thực tiễn cụ thể của tổ chức đó. Do vậy, hệ thống chất lượng cũng rất khác nhau giữa tổ chức này với tổ chức kia. Mục đích cơ bản của quản lý chất lượng là cải tiến các hệ thống và quá trình nhằm đạt được sự cải thiện chất lượng liên tục. TCVN ISO 9000-1:1996 làm rõ những khái niệm cơ bản liên quan đến chất lượng được sử dụng trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng do TCVN/TC 176 biên soạn. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các hướng dẫn cho việc lựa chọn và sử dụng các tiêu chuẩn đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:23:46 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12289:2018

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cách thức thu hút, tạo nguồn, đánh giá và tuyển dụng nhân sự. Tiêu chuẩn này tập trung vào các quá trình và thực tiễn quan trọng, bao gồm: phát triển chính sách tuyển dụng; chu trình tuyển dụng nhân viên mới từ lúc tạo nguồn ứng viên tiềm năng đến giai đoạn hội nhập tổ chức; đánh giá và đo lường. Tiêu chuẩn này có thể sử dụng cho mọi tổ chức thuộc bất kể loại hình hoặc quy mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:23:40 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12288:2018

Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm hỗ trợ việc thông hiểu chung và duy trình tính nhất quán về các từ vựng cơ bản trong các tiêu chuẩn về quản lý nguồn nhân lực. Tiêu chuẩn này sử dụng cho: người hành nghề nhân sự; chuyên gia và sinh viên học thuật; người biên soạn các tiêu chuẩn liên quan; các bên liên quan trong tổ chức bất kể quy mô và loại hình tổ chức; tổ chức công đoàn, ban đại diện công nhân viên, đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động; những đối tượng khác quan tâm đến ngành quản trị nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:23:33 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11842:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11842:2017 cung cấp các khuyến nghị để dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của các nguồn sáng LED sử dụng dữ liệu có được khi thử nghiệm theo TCVN 10887:2015 (IES LM-80-08). Tiêu chuẩn có các báo cáo về cơ sở phương pháp khuyến cáo để ngoại suy dữ liệu, chọn cỡ mẫu để ngoại suy dữ liệu, công thức bình phương cự tiểu, giới hạn của khoảng thời gian dự đoán, tập dữ liệu thử nghiệp để kiểm tra xác nhận tính toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 3:23:26 AM +00:00

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12134:2017

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhận quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ áp dụng theo bộ TCVN 11041. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với năng lực, việc vận hành nhất quán và tính khách quan của tổ chức chứng nhận quá trình sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phù hợp với các yêu cầu của bộ TCVN 11041.

5/20/2020 3:23:12 AM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7289:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7289:2003 đưa ra những yêu cầu liên quan đến sự an toàn trong lấy mẫu các sản phẩm hóa dùng trong công nghiệp. Những yêu cầu sau đây áp dụng cho tất cả các thao tác lấy mẫu, dù bản chất của nguyên liệu lấy mẫu là bất cứ loại nào. Người thao tác phải: đến và ra khỏi nơi thực hiện lấy mẫu một cách an toàn; nơi thực hiện lấy mẫu phải đảm bảo thông thoáng và đủ sáng.

5/20/2020 3:23:06 AM +00:00