Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Tác động của hoạt động phát hành đầu tiên ra công chúng lên giá của các cổ phiếu hiện hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là nhằm xem xét sự thay đổi của tỷ suất sinh lợi bất thường tích lũy của các ngành xung quanh ngày thông báo chấp thuận IPO và ngày niêm yết. Bằng việc sử dụng một mẫu quan sát gồm 196 công ty được niêm yết trên 2 sàn HOSE và HNX trong giai đoạn từ năm 2006-2018.

10/21/2021 1:46:27 AM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại thành phố Huế

Mục tiêu của nghiên cứu này là chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của những nhà đầu tư cá nhân. Nghiên cứu chỉ ra rằng, có 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên địa bàn thành phố Huế. Yếu tố có ảnh hưởng tích cực nhất là hình ảnh công ty và ý kiến từ nhà tư vấn.

10/21/2021 1:41:27 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua lại cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến thông báo mua lại cổ phiếu của 115 doanh nghiệp được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2008 - 2017. Bằng việc sử dụng mô hình OLS Robust và WLS (bình phương nhỏ nhất có trọng số), kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy quy mô doanh nghiệp có tương quan ngược chiều với thông báo mua lại cổ phiếu và tỷ lệ đòn bẩy, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu có tương quan dương với thông báo mua lại cổ phiếu của công ty.

10/21/2021 1:38:49 AM +00:00

Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết làm rõ các nhân tố tác động đến hành vi gian lận trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp giúp phòng ngừa và hạn chế hành vi gian lận. Yếu tố tác động lớn nhất đến hành vi gian lận là yếu tố quản lý, giám sát của Nhà nước chưa hiệu quả, cuối cùng là các yếu tố biện minh.

10/21/2021 1:38:36 AM +00:00

Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam bằng sử dụng luật kết hợp âm dương mở rộng phân biệt

Mục đích của bài báo này là trình bầy việc sử dụng phát hiện các luật kết hợp âm dương mở rộng phân biệt để phân tích quan hệ kết hợp của chỉ số chứng khoán VNINDEX với một số biến kinh tế - tài chính và chỉ số chứng khoán quốc tế khác.

10/21/2021 1:15:50 AM +00:00

Mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố kết hợp với tối ưu bầy đàn cho dự báo nhiệt độ và thị trường chứng khoán

Trong thực tế, một dẫy quan sát có thể phụ thuộc và bị ảnh hưởng vào nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, để dự báo chính xác hơn cần đưa thêm những yếu tố khác có tương quan tiềm năng vào mô hình. Nghiên cứu này đề xuất một mô hình dự báo mới dựa trên chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố kết hợp với tối ưu bầy đàn (PSO) để dự báo nhiệt độ và thị trường chứng khoán.

10/21/2021 1:10:22 AM +00:00

Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ Blockchain

Bài viết đề xuất giải pháp quản tài sản ngăn chặn bằng công nghệ blockchain thông qua nền tảng Hyperledger Fabric. Giải pháp đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đơn giản thủ tục công chứng tại các phòng công chứng và cơ quan quản lý nhà nước.

10/21/2021 1:07:08 AM +00:00

Dự đoán thị trường cổ phiếu bằng phương pháp học sâu không giám sát Generative adversarial network

Thị trường cổ phiếu có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội hiện đại. Chúng cho phép triển khai các nguồn lực kinh tế. Sự thay đổi giá cổ phiếu phản ánh những thay đổi trên thị trường. Với khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, học sâu cũng được sử dụng một cách rộng rãi trong lĩnh vực tài chính như: Dự đoán thị trường cổ phiếu, đầu tư tối ưu, xử lý thông tin tài chính và thực hiện các chiến lược giao dịch tài chính.

10/21/2021 1:04:45 AM +00:00

Ứng dụng của công nghệ blockchain trong giao dịch thanh toán điện tử tại Việt Nam

Blockchain sử dụng công nghệ mã hóa để cải thiện bảo mật bằng cách cho phép dữ liệu và thông tin được phân phối rộng rãi, blockchain công nghệ đã tạo ra xương sống của Internet mới, thế hệ web. Bài viết này chỉ ra thực trạng của việc ứng dụng blockchain trong giao dịch thanh toán số tại Việt Nam đồng thời chỉ ra các thách thức mà Việt Nam phải đối mặt khi áp dụng công nghệ này.

10/21/2021 1:01:48 AM +00:00

Kiểm định giả thuyết kỳ vọng trên thị trường trái phiếu Việt Nam

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu trên thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019 để nghiên cứu cấu trúc kỳ hạn của lãi suất và kiểm định giả thuyết kỳ vọng. Kết quả chỉ ra rằng độ chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn có khả năng dự báo lượng thay đổi của lãi suất dài hạn trong tương lai và lợi nhuận tăng thêm khi nắm giữ trái phiếu dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:02:03 PM +00:00

Khảo sát dòng chảy thông tin từ các thị trường tài chính thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam - Tiếp cận bằng Transfer Entropy

Bài viết sử dụng số liệu giả đóng cửa hàng ngày của thị trường dầu thô, thị trường vàng, thị trường chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc, thị trường chứng khoán Mỹ và các chỉ số chứng khoán của Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 6 năm 2019 để khảo sát dòng chảy thông tin từ các thị trường của thế giới đến Việt Nam bằng cách tính toán transfer entropy. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:01:40 PM +00:00

Ảnh hưởng của quy mô, giá trị, beta tới hiệu ứng momentum ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu khảo sát hiệu ứng momentum ngắn hạn và ảnh hưởng của quy mô, giá trị, beta tới hiệu ứng này trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy giá cổ phiếu có xu hướng đảo ngược trong tuần kế tiếp so với 4 tuần liền trước. Tuy nhiên trong nhiều tuần sau đó, xu hướng momentum trội hơn. Lợi nhuận của chiến lược momentum có tương quan âm với quy mô cổ phiếu. Mời các bạn tham khảo!

10/20/2021 4:47:05 PM +00:00

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Cơ hội và việc làm

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam được kiến tạo bởi bàn tay hữu hình của nhà nước trong nền kinh tế chuyển đổi, chính thức hoạt động vào ngày 28/7/2000. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều điểm đột phá và nâng cao rõ rệt về chất. Với cơ cấu thị trường sơ cấp và thứ cấp, TTCK hứa hẹn nhiều cơ hội việc làm, nhất là thanh niên được đào tạo bài bản.

10/20/2021 3:58:27 AM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành Bất động sản và xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 150 doanh nghiệp niêm yết trên 02 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:22:54 AM +00:00

Một số giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật cho sự phát triển thị trường chứng khoán

Bài viết này tập trung làm rõ tình hình ban hành khung thể chế pháp luật cho thị trường chứng khoán cũng như kết quả, hạn chế, nguyên nhân đạt được của thị trường chứng khoán, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các thể chế pháp luật về thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:19:46 AM +00:00

Hoàn thiện thể chế pháp luật hướng tới phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết đưa ra các mục tiêu phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện thể chế pháp luật quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nhằm bảo vệ tốt quyền lợi nhà đầu tư, bảo vệ niềm tin thị trường, không làm cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường. Phát triển bền vững TTCK thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:12:18 AM +00:00

Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán

Mục đích của nghiên cứu này là để xác định xem hiệu ứng ngày trong tuần có tồn tại trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Tác giả nhận thấy đã xuất hiện hiệu ứng ngày thứ Sáu trên thị trường khi lợi nhuận vào thứ Sáu cao hơn các ngày còn lại trong tuần. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng giải thích hiệu ứng này qua phân tích thống kê mô tả và hồi quy mô hình Garch (1,1). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:12:05 AM +00:00

Fintechvà thách thức trong quản lý ngành chứng khoán

Bài viết này hướng tới việc phân tích những lợi ích tiềm năng đồng thời cũng phác thảo những rủi ro, từ đó khuyến nghị trong quản lý và giám sát mới để nắm bắt đầy đủ tiềm năng của Fintech và làm cho tổng thể thị trường tài chính nói chung hay thị trường chứng khoán nói riêng trở nên kiên cường hơn trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:09:10 AM +00:00

Đổi mới quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam góp phần hoàn thiện thể chế cho phát triển bền vững

Công tác quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán còn chưa theo kịp mức độ phát triển của thị trường; Việt Nam vẫn chưa có các tổ chức tự quản theo đúng nghĩa; v.v... Đây là một trong những nội dung trong nhiều vấn đề cần nỗ lực khắc phục để thị trường Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:08:17 AM +00:00

Điều kiện vận hành thị trường trái phiếu xanh và hàm ý cho Việt Nam

Bài viết có mục đích làm rõ quan điểm về trái phiếu xanh, loại hình trái phiếu xanh, đặc biệt là nhấn mạnh tới điều kiện vận hành thị trường trái phiếu xanh cùng lợi ích và rủi ro đi cùng. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình triển khai và triển khai thành công trái phiếu xanh trên thị trường tài chính Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:07:17 AM +00:00

Bàn về tính minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mức độ minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua đã có những bước tiến bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thì việc các doanh nghiệp niêm yết nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc minh bạch thông tin tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp; việc cơ quan quản lý ban hành các văn bản pháp lý tiếp cận dần và đáp ứng yêu cầu của thông lệ quốc tế là điều cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:54:59 AM +00:00

Ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này phân tích các tác động của Cách mạng công nghiệp tới ngành chứng khoán, bao gồm tác động chung tới thị trường, tới doanh nghiệp niêm yết và tác động tới công ty chứng khoán - thành viên chính của thị trường, qua đó, đề xuất một số gợi ý về chính sách với các đối tượng liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:53:38 AM +00:00

Nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bằng phương pháp phân tích tổng quan pháp luật, qua các số liệu, báo cáo về tình hình vi phạm nghĩa vụ CBTT của DNNY, nhóm tác giả tập trung đánh giá thực tiễn thi hành nghĩa vụ CBTT của DNNY ở Việt Nam thời gian qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành nghĩa vụ CBTT của DNNY trên TTCK Việt Nam.

10/18/2021 12:55:31 PM +00:00

Số lượng nhà phân tích theo dõi và chi phí vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu này chỉ ra số lượng nhà phân tích theo dõi công ty càng lớn (cho thấy mức độ minh bạch thông tin tài chính cao) sẽ có tác động làm giảm chi phí vốn chủ sở hữu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công ty có vốn hóa thị trường lớn hơn, và tốc độ tăng trưởng cao hơn thường có chi phí vốn chủ sở hữu cao hơn.

10/18/2021 12:54:57 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu nhằm tìm ra các kết quả định lượng để giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức tại các công ty. Từ đó giúp nhà quản lý có thể đưa ra chính sách cổ tức phù hợp, đồng thời nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào cổ phiếu của một công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 3:35:19 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán VN-Index

Bố cục đề tài gồm có 5 chương: Chương 1 - Giới thiệu về đề tài nghiên cứu; Chương 2 - Cơ sở lý luận và các nhân tố ảnh hưởng đến giá chỉ số giá chứng khoán; Chương 3 - Mô hình nghiên cứu; Chương 4 - Kiểm định và đánh giá kết quả; Chương 5 - Kết luận và khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 3:35:09 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam

Khoá luận này nghiên cứu hệ thống cơ sở lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm sức ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán. Xác định các biến có ảnh hưởng đến sự biến động giá chứng khoán Gợi ý chính sách tiền tệ nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 3:29:26 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi các công ty xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM

Mục đích nghiên cứu của đề tài này nhằm đánh giá các nhân tố (rủi ro thị trường, quy mô công ty và giá trị công ty, xu hướng tăng trưởng ) ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết tại sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh từ đó đưa ra các biện pháp và khuyến nghị đầu tư dựa trên kết quả phân tích được. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 3:28:25 AM +00:00

Vai trò của quỹ ETF trong sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết giúp cho các nhà đầu tư vào chỉ số Market Vector lưu ý rằng mặc dù đang đầu tư bị động vào chỉ số này, nhưng biến động giá chứng chỉ quỹ sẽ khác biệt đôi chút với biến động chỉ số và mức sai lệch này duy trì qua các tháng, do đó, nhà đầu tư sẽ nhận được mức lợi nhuận sai khác đôi chút so với biến động của chỉ số tham chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 12:53:40 AM +00:00

Bài tập và bài giải Phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán

Tài liệu Bài tập và bài giải Phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán được chia sẻ dưới đây có nội dung gồm các phần ôn tập lý thuyết, phần bài tập, một số mẫu phân tích công ty niêm yết, phần câu hỏi trắc nghiệm, và đáp án cho tất cả các bài tập,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/17/2021 6:58:58 PM +00:00