Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Chứng khoán

StockMarket - Technical Analysis Explained - Martin J. Pring 2014 [814P]

Ebook Technical analysis explained the successful investor’s guide to spotting investment trends and turning point present trend determining techniques; market structure; other aspects of market analysis.

3/19/2021 1:50:15 AM +00:00

StockMarket - Fundamental Analysis For Dummies

Ebook Fundamental analysis for dummies presnet what fundamental analysis is and why you should use it; getting up to speed with fundamental analysis; measuring a company’s staying power with the balance sheet; tracking cash with the statement of cash flow; using financial ratios to pinpoint investments; mining the proxy statement for investment clues; looking for fundamental reasons to buy or sell; finding a right price for a stock using discounted cash flow; using the annual report (10-K) to see what a company is worth...

3/19/2021 1:50:06 AM +00:00

Stock market - A mathematician plays the stock market

Ebook A mathematician plays the stock market presnet anticipating others' anticipations; fear, greed, and cognitive illusions; trends, crowds, and waves; chance and efficient markets; value investing and fundamental analysis; options, risk, and volatility; diversifying stock portfolios; connectedness and chaotic price movements

3/19/2021 1:49:54 AM +00:00

Volume price analysis - Stock market

Ebook A complete guide to volume price analysis presnet there’s nothing new in trading; why volume; the right price; volume price analysis - first principles; volume price analysis - building the picture; volume price analysis - the next level; support and resistance explained; volume price analysis examples; putting it all together...

3/19/2021 1:49:43 AM +00:00

Stock market - Fibonacci analysis

Ebook Fibonacci analysis constance brown present the mystery of phi (1.618) and phi (0.618); the concept of market expansion and contraction; support, resistance, and price projections; bridging the gap between the nautilus shell and a market chart; fibonacci channels, angles, and cycles with oscillators; fibonacci expansion targets and confluence in time; rhythmic wave diagrams; harmonic unity within market price and time.

3/19/2021 1:49:34 AM +00:00

Ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010-2018, dựa trên tính khả dụng của dữ liệu chi trả cổ tức liên tục.

3/19/2021 12:56:18 AM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 6: Phân tích chứng khoán

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 6: Phân tích chứng khoán khái quát về phân tích và đầu tư chứng khoán; mục tiêu và quy trình phân tích chứng khoán; nội dung phân tích chứng khoán.

3/18/2021 5:36:04 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 3: Thị trường chứng khoán phi tập trung OTC

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 3: Thị trường chứng khoán phi tập trung OTC trình bày những vấn đề chung về thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC); một số thị trường OTC trên thế giới.

3/18/2021 5:35:56 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 2: Sở giao dịch chứng khoán

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 2: Sở giao dịch chứng khoán trình bày khái niệm, chức năng của sở giao dịch chứng khoán; tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán; thành viên sở giao dịch chứng khoán; niêm yết chứng khoán.

3/18/2021 5:35:50 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 1: Quản lý và giám sát thị trường chứng khoán

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 1: Quản lý và giám sát thị trường chứng khoán giúp người học hiểu được các khái niệm cơ bản về giám sát, thanh tra và quản lý thị trường chứng khoán; các mô hình giám sát và các nội dung của hoạt động quản lý thị trường.

3/18/2021 5:35:43 PM +00:00

Mối quan hệ giữa suất sinh lợi, độ biến thiên và khối lượng giao dịch tại thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Bài báo phân tích mối quan hệ giữa suất sinh lợi (SSL), độ biến thiên và khối lượng giao dịch (KLGD) trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) trong giai đoạn 05/01/2015 đến 14/02/2020. Sử dụng kiểm định nhân quả Granger và mô hình GARCH, kết quả nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ hai chiều giữa SSL và KLGD trên HOSE.

3/18/2021 5:26:35 PM +00:00

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính của các công ty nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài báo này nghiên cứu về mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành nhựa tại Việt Nam dựa trên dữ liệu nghiên cứu được lấy từ 28 công ty nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014-2019.

3/18/2021 5:24:03 PM +00:00

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán - Bài 4: Thị trường hiệu quả

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán - Bài 4: Thị trường hiệu quả để nắm chi tiết kiến thức các giả định của mô hình CAPM; kết quả của mô hình CAPM; hạn chế của mô hình CAPM; đường thị trường chứng khoán SML; lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT.

3/18/2021 4:26:12 PM +00:00

Giáo trình Thị trường chứng khoán

Giáo trình Thị trường chứng khoán gồm có những nội dung kiến thức như: Công ty cổ phần, tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán, chỉ số giá chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:11:03 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết đề xuất mô hình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng dựa trên sự phân tích các hệ số tài chính. Phương pháp phân tích hồi quy logistic đã được sử dụng để phân tích các hệ số tài chính với 152 mẫu quan sát.

3/18/2021 1:31:42 AM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp trong nhóm ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài báo này được thực hiện nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp với bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã chọn mẫu gồm 20 doanh nghiệp ngành dầu khí được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 100 quan sát từ năm 2014 đến 2018.

3/18/2021 1:30:51 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam: Ứng dụng mô hình tác động ngẫu nhiên và tác động cố định

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng khả năng sinh lời của 27 doanh nghiệp bất động sản điển hình niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ 2010 tới 2019, đã tìm thấy cấu trúc tài sản làm suy giảm khả năng sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản, trong khi đòn bẩy tài chính, quy mô doanh nghiệp và một số nhân tố khác, trái lại, có tác động tích cực.

3/17/2021 7:49:32 PM +00:00

Ảnh hưởng của sự kiện bóng đá đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này tập trung xem xét các trận bóng đá lớn trên thế giới có tác động như thế nào đến biến động giá cổ phiếu của các công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3/17/2021 7:48:47 PM +00:00

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro hệ thống của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu phân tích sự tác động của đa dạng hóa đến rủi ro hệ thống của công ty bằng quy trình 2 bước của Heckman. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/17/2021 2:33:31 PM +00:00

Investigating the relationships between asean stock markets: An approach using the granger causality test of time-varying information efficiency

This paper combines these two issues in the same analysis. Data on the daily closing index of six ASEAN stock markets, including Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam are used to calculate Shannon entropy to measure the stock market information efficiency. In addition, this paper conducts the Granger causality test to reveal the relationships between the ASEAN stock markets. The results show that all six stock markets are not in the state of information efficiency, which means the stock indices, stock returns, and volatility are not purely random, but patterned.

3/17/2021 12:51:49 PM +00:00

Bài giảng Pháp luật thị trường chứng khoán: Bài 4 - ThS. Phạm Thị Ngoan

Bài giảng Pháp luật thị trường chứng khoán - Bài 4: Pháp luật về kinh doanh chứng khoán khái quát về kinh doanh chứng khoán; nội dung của pháp luật kinh doanh chứng khoán.

3/17/2021 12:42:06 PM +00:00

Bài giảng Pháp luật thị trường chứng khoán: Bài 3 - ThS. Phạm Thị Ngoan

Bài giảng Pháp luật thị trường chứng khoán - Bài 3: Pháp luật về chào bán chứng khoán khái quát về chào bán chứng khoán; nội dung của pháp luật về chào bán chứng khoán.

3/17/2021 12:41:59 PM +00:00

Bài giảng Pháp luật thị trường chứng khoán: Bài 1 - ThS. Phạm Thị Ngoan

Bài giảng Pháp luật thị trường chứng khoán - Bài 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chứng khoán và pháp luật về chứng khoán khái quát về chứng khoán và thị trường chứng khoán; pháp luật chứng khoán.

3/17/2021 12:41:53 PM +00:00

Phân tích hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây

Bài viết phân tích một số nội dung quan trọng trong quá trình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua dữ liệu được thu thập, xử lý từ các báo cáo của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các bài báo khoa học.

3/17/2021 12:17:03 PM +00:00

Ứng dụng lý thuyết tài chính hiện đại vào đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Nội dung của bài viết này là tìm hiểu tác động của việc điều chỉnh biên độ giao dịch bằng cách ước lượng theo các khoảng thời gian khác nhau để so sánh mức độ rủi ro của thị trường chứng khoán theo từng giai đoạn.

3/17/2021 11:48:09 AM +00:00

Tác động của đặc điểm quản trị công ty đến chu kỳ luân chuyển tiền mặt của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu tác động của các đặc điểm quản trị công ty đến chu kỳ luân chuyển tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán Việt Nam.

3/17/2021 11:44:27 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Thị trường chứng khoán (Stock Market Investment)

Đề cương chi tiết học phần Thị trường chứng khoán (Stock Market Investment) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

3/17/2021 9:57:16 AM +00:00

The social network volume of COVID-19 and stock market response

This study applies volume of social network activity to examine whether positive or negative social network volume relating to coronavirus (COVID-19) can stimulate stock performance. It also examines whether a professional manager with abundant cash holdings can buffer against an outbreak of COVID-19.

12/29/2020 6:33:16 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 15: Price Action Wedge Pattern (Mô hình cái nêm)

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 15: Price Action Wedge Pattern (Mô hình cái nêm) tìm hiểu mô hình nêm; mô hình nêm báo giá tăng; mô hình nêm báo giá giảm; thực hành phân tích mô hình thực tế.

12/29/2020 6:20:00 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 14: Price Action PinBar, InsideBar

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 14: Price Action PinBar, InsideBar tìm hiểu hành động giá PriceAction; các mô hình Price Action Căn bản PinBar, InsideBar; giao dịch với PinBar InsideBar; thực hành phân tích trên biểu đồ, ra vào lệnh.

12/29/2020 6:19:54 PM +00:00