Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Giáo trình Thị trường chứng khoán (Ngành: Tài chính ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Thị trường chứng khoán được tóm tắt lại các nội dung cơ bản theo chương trình môn học bậc Cao đẳng. Nội dung giáo trình gồm có 7 chương, được trình bày như sau: Tổng quan về thị trường chứng khoán; Hàng hoá trên thị trường chứng khoán; Chứng khoán phái sinh; Phát hành chứng khoán; Sở giao dịch chứng khoán; Thị trường phi tập trung (OTC); Định giá chứng khoán.

5/21/2021 9:31:25 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 14 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 14 - Cấu trúc thời hạn của lãi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Giới thiệu đường cong lợi suất, định giá trái phiếu, định nghĩa đường cong lợi suất, đường cong lợi suất trong môi trường chắc chắn,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:51:00 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 13 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 13 - Hợp đồng tương lai. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm cơ bản, giải thích hình vẽ, so sánh hợp đồng tương lai và quyền chọn, cơ chế giao dịch, trung tâm thanh toán (clearinghouse), ghi nhận giá theo thị trường (marking to market),… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:50:53 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 12 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 12 - Quyền chọn cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm quyền chọn (Options), hợp đồng quyền chọn: điều khoản, yết giá quyền chọn cổ phiếu, giao dịch quyền chọn: OTC, giao dịch trên SGD tập trung,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:50:46 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 11 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 11 - Phân tích báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bốn loại chi phí lớn, kế toán trên cơ sở dồn tích, kết cấu của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu của cổ đông, vốn lưu động ròng,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:50:38 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 8 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 8 - Độ nhạy cảm của giá trái phiếu với lãi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Rủi ro lãi suất, mối quan hệ tổng quát, độ nhạy cảm với lãi suất, macaulay duration, ý nghĩa của duration, các yếu tố quy định duration,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:50:32 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 3 - Rủi ro - Lãi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Mức sinh lời của đầu tư, rủi ro và mức bù rủi ro, lạm phát và lợi suất thực, phân bổ tài sản giữa các danh mục tài sản rủi ro và phi rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:50:25 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 10 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 10 - Quyền chọn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hợp đồng quyền chọn, giá trị quyền chọn, các chiến lược với quyền chọn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:50:19 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 9 - Phân tích và đầu tư cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Một số khái niệm liên quan tới cổ phiếu, phương pháp định giá dựa vào Bảng cân đối kế toán, mô hình chiết khấu dòng cổ tức, hệ số giá – thu nhập (P/E), kết hợp phân tích P/E và cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:50:12 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 7 - Độ nhạy cảm của giá trái phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Rủi ro lãi suất, độ nhạy cảm với lãi suất, so sánh độ nhạy cảm, thời gian đáo hạn hiệu dụng, thời gian đáo hạn bình quân - Duration,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:50:05 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 6 - Giá và lợi suất của trái phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đặc điểm của trái phiếu, định giá trái phiếu, lợi suất của trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:49:59 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 5 - Mô hình định giá tài sản vốn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nguyên lý rủi ro hệ thống, đo rủi ro hệ thống của một tài sản, beta của danh mục, beta và mức bù rủi ro, lập luận cơ bản, so sánh phần thưởng trên rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:49:51 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 4 - Đa dạng hóa hiệu quả. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đa dạng hóa và phân bổ tài sản, danh mục rủi ro tối ưu và một tài sản phi rủi ro, mô hình CAPM. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:49:45 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 1 - Môi trường đầu tư. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm đầu tư và phân loại đầu tư, công cụ đầu tư – phân loại các tài sản tài chính, quá trình đầu tư, quỹ đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:49:38 PM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 2 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 2 - Rủi ro và lợi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Lợi suất là gì, các yếu tố xác định lãi suất, lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực, mức lãi suất cân bằng, lãi suất danh nghĩa cân bằng,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:49:30 PM +00:00

Applicability of IFRS in Vietnam stock exchange listed companies: Perspective from Theory of Planned Behavior

The research, based upon data collected from 273 enterprises, uses the Theory of Planned Behavior (TPB) to identify and estimate the degree to which factors the ability to apply IFRS in listed nonfinancial enterprises has been affected.

5/21/2021 8:34:55 PM +00:00

Quyền kiểm soát gia đình và chính sách cổ tức: Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Bài nghiên cứu này cung cấp cho các nhà đầu tư có một cái nhìn đúng đắn về mức độ ảnh hưởng của quyền kiểm soát gia đình đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam và cân nhắc khi tiến hành đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp này.

5/21/2021 7:59:51 PM +00:00

Phân tích tác động của một số nhân tố đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của một số nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam VNINDEX. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo thời gian với tần suất tháng (monthly series) trong giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2019, nhờ mô hình tự hồi quy phân phối trễ (Autoregressive Distributed Lag, viết tắt là ARDL).

5/21/2021 3:04:40 PM +00:00

Tác động của chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc đến chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết tìm hiểu tác động củachỉ số của thị trường chứng khoán Trung Quốc đến chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu theo ngày được thu thập từ ngày 17 tháng 5 năm 2016 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, gồm 724 quan sát. Để mô tả mối quan hệ giữa các biến này, tác giả sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ.

5/21/2021 3:04:31 PM +00:00

Mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán một số quốc gia thành viên ASEAN

Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng mô hình cho số liệu mảng để nghiên cứu mối liên hệ giữa tỷ giá hối đoái và biến động thị trường chứng khoán cho một số thị trường mới nổi ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, thời kỳ tháng 3/2010 đến tháng 5/2019.

5/21/2021 3:03:58 PM +00:00

Đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết nhằm làm rõ sự đồng biến động giá cổ phiếu và qua đó đánh giá mức độ đồng biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng bộ dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 2007 đến năm 2017.

5/21/2021 3:03:50 PM +00:00

Lập mô hình định giá trái phiếu

Bài viết giải thích các nguyên lý tài chính đằng sau các công thức tính. Trái phiếu (bond) là một chứng khoán kỳ hạn từ một năm trở lên trong đó chứng nhận người vay nợ một khoản tiền được xác định cụ thể cùng với các điều khoản liên quan tới việc hoàn trả khoản tiền này và lãi trong tương lai.

5/21/2021 3:03:27 AM +00:00

The effect of the COVID-19 pandemic on stock prices with the event window approach: A case study of state gas companies, in the energy sector

Stock price data at State Gas Company is defined as the time-series data comprising varying volatility and heteroscedasticity. One of the best models used to solve the problem of heteroscedasticity is the GARCH (generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) model. Therefore, this study aims to build the most suitable model for predicting the 186 days before and 176 days after the Covid-19 pandemic, as well as to provide recommendations to reduce the impact of daily stock price movements. Data were obtained by examining the daily stock price data in Indonesian National Gas Companies from 2019 to 2020.

5/21/2021 2:14:59 AM +00:00

The effect of financial distress probability, firm size and liquidity on stock return of energy users companies in Indonesia

Stock return can be one of the representations of a company’s performance in investment. This study aims at investigating the factors determining the stock return of the largest users of energy production of oil, gas and coal classified in the manufacturing companies at Indonesia’s Stock Exchange for the period of 2016-2018. It involved 134 companies classifies as the largest users of energy production of oil, gas and coal classified as the manufacturing entries in IDX that were used as the target of the population and all were selected for the sample of this study. Financial distress probability, firm size, liquidity and price to cash flow from operating activities ratio become independent variables.

5/21/2021 2:09:25 AM +00:00

Changes in demand for crude oil and its correlation with crude oil and stock market returns volatilities: Evidence from three Asian oil importing countries

While different streams of literature exist investigating the relationship and the conditional correlation between oil import prices, oil returns volatility and stock market returns volatility. The period of the study runs from July 1997 until July 2017 with a monthly data. The objectives of the present paper are the following to investigate the order of the mean equation, the order (p,q) of the conditional variance and the order (r,s) of the Diag-BEKK model. Data from the Indian and Indonesian stock market returns series respectively shows the existence of appropriate ARMA(2,2)-EGARCH(2,2) and ARMA(2,2)-IGARCH(2,2) models.

5/21/2021 2:08:34 AM +00:00

Oil price and stock return: Evidence of mining companies in Indonesia

This research aims to analyze the determinants of stock return disclosure of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The research adopted the Eviews program in data processing and Random effect regression model was chosen to test the relationship between internal and external indicators as independent variables include return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER), total asset turnover (TATO), oil price and exchange rate. The result shows that return on assets and debt to equity ratio have no effect on stock return. Total asset turnover and exchange rate have negative and significant effect on stock return, while Oil price have positif and significant effect on stock return.

5/21/2021 2:08:03 AM +00:00

Nexus between crude oil, exchange rate and stock market returns: An empirical evidence from Indian context

Crude oil is considered as a major resource of any developing country it may be either Oil importing or exporting countries. The present study examines the relationship between the Exchange rate, Crude oil and Stock market returns. The study analyse the monthly observations from April 1, 2003 to March 31, 2019 with the help of Co integration, Granger causality, Variance Decomposition. The overall findings of the study indicate a significant effect of Crude oil on USD/INR Exchange rate. Theoretically, an oil price shock may be transmitted as the collapse in Crude prices pushes down the domestic price of non-traded products and hence the real Exchange rate and returns from Stock Market.

5/21/2021 2:06:08 AM +00:00

Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Thuỷ sản được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên số liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 15 doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thuộc nhóm ngành Thủy sản trong giai đoạn từ 2012 đến 2018.

5/20/2021 10:09:38 PM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 56 công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014–2018.

5/20/2021 10:09:11 PM +00:00

Giáo trình môn học Thị trường chứng khoán - Trường CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình môn học Thị trường chứng khoán gồm có 5 chương với những nội dung cơ bản sau: Bản chất và vai trò của thị trường chứng khoán, hàng hoá và phân loại thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp, thị trường chứng khoán thứ cấp, đầu tư và phân tích chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:42:46 PM +00:00