Tài liệu miễn phí Quỹ đầu tư

Download Tài liệu học tập miễn phí Quỹ đầu tư

A study on impacts of state-own investment on social infrastructure in Northwestern Vietnam

The data used in this study consists of 2 parts: secondary data from the General Statistics Office of Vietnam and reports from the provincial authorities in the Northwest Region. In addition, primary data from the authors' survey is also used to analyze the impacts of social infrastructure investment based on the perceptions of beneficiaries. The main findings from this study include: Spillover effects from investment in social infrastructure are not commensurate with investment resources; The contribution of social infrastructure investment to social aspects remains unsustainable.

4/3/2023 1:53:46 PM +00:00

Promoting marketing’s application in investment promotion in Phu Tho province, Vietnam

In particular, investment promotion is an application of marketing activities in the field of investment to attract investors to a specific locality. Based on the collection of secondary data related to research topics, the paper will analyze the current investment promotion and application of marketing tools in investment promotion of Phu Tho province in the period of 2013 - 2017. Thereby, proposed a number of recommendations to accelerate the application of marketing in investment promotion to enhance the effectiveness of the promotion of investment, contribute to attract investment capital serves the goal of economic development - social of Phu Tho province.

4/3/2023 1:52:19 PM +00:00

The effect of FDI on economic growth in Vietnam

This paper examines this issue in the case of Vietnam by applying the bounds testing (ARDL) approach to cointegration for the period from 1990 to 2017. ARDL approach is used to along with ECM to find out the long run relationship and short-run dynamics between the selected variables. The empirical results indicate a strong relationship between FDI and economic growth in Vietnam. On the policy front, the government could stimulate foreign direct investment through incentives to investors, creation of a good macroeconomic environment and a careful utilisation of loose monetary policy to grow the economy.

4/3/2023 1:48:07 PM +00:00

Mức độ giải thích của lý thuyết đánh đổi và trật tự phân hạng đối với hành vi lựa chọn nguồn tài trợ của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm làm rõ các yếu tố tác động đến sự lựa chọn nguồn tài trợ và xác định mức độ giải thích của lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng đối với hành vi lựa chọn nguồn tài trợ của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:21:01 AM +00:00

Thay đổi lớn trong dòng vốn đầu tư quốc tế và thách thức mới về thu hút vốn đầu tư dựa vào giá lao động rẻ của Việt Nam

Bài viết đưa ra các khuyến nghị chính sách tập trung vào việc đẩy mạnh các hỗ trợ làm thay đổi cung nhân lực Việt Nam có hàm lượng tri thức tăng dần, tương thích với đặc trưng về chất của dòng vốn đầu tư từ Mỹ và Tây Âu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:43:56 PM +00:00

Xu hướng chuyển dịch dòng vốn quốc tế

Bài viết đưa ra cái nhìn về việc Việt Nam cần biết tận dụng thời cơ, củng cố nền công nghiệp hỗ trợ, tạo dựng môi trường đầu tư lành mạnh để có thể khai thác tối đa những cơ hội mà dòng vốn đầu tư quốc tế mang lại, góp phần phục hồi nhanh chóng nền kinh tế hậu Covid-19. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:43:38 PM +00:00

Xu hướng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Bài viết giúp nhận diện những cơ hội và thách thức Việt Nam phải đối mặt, từ đó đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam nhằm thu hút có hiệu quả dòng vốn FDI sau đại dịch Covid-19. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:43:26 PM +00:00

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tháo chạy dòng vốn - Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

Bài viết nhằm phân tích những yếu tố vĩ mô tác động đến sự tháo chạy dòng vốn trên cán cân thanh toán của 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 1995-2019. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:43:15 PM +00:00

Dòng vốn quốc tế: Những xu hướng mới

Bài viết tìm hiểu các chỉ số quan trọng để đo lường mức độ rủi ro biến động của dòng vốn, và các chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Fed, có ảnh hưởng đáng kể đến sự dịch chuyển và biến động của dòng vốn quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:43:05 PM +00:00

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bài viết đưa ra các phương pháp để có thể tăng cường hiệu quả thu hút vốn FDI có chất lượng có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới hậu dịch Covid khi kinh tế khu vực và thế giới có nhiều thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:42:51 PM +00:00

Bài giảng Thẩm định đầu tư công: Bài 4 - Huỳnh Thế Du

Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 4: Ước tính chi phí vốn tài chính trong thẩm định dự án được biên soạn giúp người học nắm được chi phí vốn, chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ vay; chi phí vốn bình quân trọng số; nguyên tắc chiết khấu ngân lưu; ước tính chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ vay; chi phí vốn ngân sách; vấn đề giá và đơn vị tiền tệ của chi phí vốn...

5/20/2021 1:23:27 AM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 32

After studying this chapter you will be able to understand: Business valuation, reasons for valuation of a business, methods of business valuation, asset based valuation methods, earnings based methods of valuation, dividend based methods of valuation,...

8/28/2020 6:44:38 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 31

After studying this chapter you will be able to understand: Chossing a discount rate, mergers and acquisiitions, venture capital, discount rate for project appraisal, arguments for and against mergers and acquisitions, methods of financing a merger, strategy and tactics,...

8/28/2020 6:44:32 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 30

After studying this chapter you will be able to understand: Business valuation, reasons for valuation of a business, methods of business valuation, asset based valuation methods, earnings based methods of valuation, dividend based methods of valuation,...

8/28/2020 6:44:26 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 29

After studying this chapter you will be able to understand: Chossing a discount rate, mergers and acquisiitions, venture capital, discount rate for project appraisal, arguments for and against mergers and acquisitions, methods of financing a merger, strategy and tactics,...

8/28/2020 6:44:20 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 28

After studying this chapter you will be able to understand: Capm – alpha va values continued, advnatges and disadvantages of capm, to apply the adjusted present value approach to decision making, risk adjusted WACC, chossing a discount rate, mergers and acquisiitions, venture capital.

8/28/2020 6:44:14 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 27

After studying this chapter you will be able to understand: Systematic and unsystematic risk – continuation, capm formula, uses of capm, limitations of capm, to apply the adjusted present value approach to decision making.

8/28/2020 6:44:08 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 26

After studying this chapter you will be able to understand: Choosing an investment portfolio, to understand the capital asset pricing model and its uses in financial management systematic and unsystematic risk, to apply the adjusted present value approach to decision making.

8/28/2020 6:44:02 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 25

After studying this chapter you will be able to understand: Portfolio theory – continued, two assets portfolio, portfolio selection, risky and risk-free assets, implications for investment.

8/28/2020 6:43:56 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 24

After studying this chapter you will be able to understand: Risk, portfolio theory, two assets portfolio, portfolio selection, risky and risk-free assets, implications for investment.

8/28/2020 6:43:50 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 23

The expectation can now be employed to evaluate the expected return on an asset and a portfolio. This is achieved by introducing the idea of states of the world. A state of the world summarizes all the information that is relevant for the future return of an asset, so the set of states describes all the possible different future financial environments that may arise. Of course, only one of these states will actually be realized. These states of the world are the analysts way of thinking about, and modelling, what generates the randomness in asset returns.

8/28/2020 6:43:44 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 22

After studying this chapter you will be able to understand: MM theory continued, arbitrage gain, objective, portfolio objective, introduction, return, stock returns, portfolio returns, portfolio proportion, mean return.

8/28/2020 6:43:38 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 21

After studying this chapter you will be able to understand: Gearing, financial risk and the cost of capital, traditional theory, modigliani and miller’s theory.

8/28/2020 6:43:32 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 20

In this chapter, the following content will be discussed: gearing, financial risk and the cost of capital, traditional theory, modigliani and miller’s theory.

8/28/2020 6:43:26 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 19

After studying this chapter you will be able to understand: Discount rate for project appraisal, mergers and acquisitions, arguments for and against mergers and acquisitions, methods of financing a merger, divestment.

8/28/2020 6:43:20 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 18

After studying this chapter you will be able to understand: Effective / equivalent periodic rate of return, convertible debt, efficient market hypothesis, effective / equivalent periodic rate of return for non-annual cash flows, convertible debentures, convertible debentures – calculation method,...

8/28/2020 6:43:14 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 17

After studying this chapter you will be able to understand: Redeemable debt, convertible debt, efficient market hypothesis, imp tips for calculations, cost of debt - revision, cost of debt – half yearly interest payments.

8/28/2020 6:43:08 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 16

After studying this chapter you will be able to understand: Cost of debt – terminology, tax on interest, irredeemable debt, redeemable debt, convertible debt, efficient market hypothesis.

8/28/2020 6:43:02 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 15

After studying this chapter you will be able to understand: Cost of equity - dividend with constant growth (example), cost of preference shares, cost of debt – terminology, tax on interest, irredeemable debt, redeemable debt, convertible debt, efficient market hypothesis.

8/28/2020 6:42:56 PM +00:00

Lecture Investment analysis & portfolio management - Chapter 14

After studying this chapter you will be able to understand: To develop a model for the valuation of shares and bonds, to use this model to estimate the cost of equity and the cost of debt, to consider further practical influences on the valuation of securities.

8/28/2020 6:42:50 PM +00:00