Tài liệu miễn phí Kinh tế - Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế - Thương mại

Tiểu luận Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Tiểu luận phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; đánh giá việc thi hành bồi thường đất nông nghiệp trong thời gian qua và lý do vì sao người có đất nông nghiệp bị thu hồi thường khiếu nại vì vấn đề bồi thường.

5/22/2021 8:43:19 AM +00:00

Tiểu luận Quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền xã

Tiểu luận vận dụng quan điểm đường lối của Đảng trong việc tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng nền kinh tế của nước ta vào thực tiễn của xã Sủng Máng, đánh giá được những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, những thiếu sót khuyết điểm và phương hướng giải pháp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã trong những năm tiếp theo.

5/22/2021 8:35:56 AM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ năng giải quyết vụ án Hình sự: Trần Văn Cảnh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết về bài thu hoạc diến án kỹ năng giải quyết vụ án Hình sự, cụ thể đối với vụ án Trần Văn Cảnh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, luận cứ bào chữa cho vụ án này.

5/22/2021 2:08:22 AM +00:00

Tiểu luận Quản lý nhà nước: Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với bà Trịnh Thị Cửu, tại địa chỉ khách sạn Khánh Trang - số 556 đường ¼, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Tiểu luận này tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và mục tiêu trực tiếp, mục tiêu hướng tới và các phương án giải quyết đối với việc xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với bà Trịnh Thị Cửu, tại địa chỉ khách sạn Khánh Trang - số 556 đường ¼, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

5/21/2021 6:11:00 PM +00:00

Đề án ngành Kinh doanh thương mại: Thực trạng hoạt động các loại hình vận tải đa phương thức trong ngành Logistics ở Việt Nam

Nội dung của đề án này trình bày những vấn đề chung về Logistics và hoạt động vận tải đa phương thức; thực trạng hoạt động vận tải đa phương thức ở trong ngành Logistics Việt Nam; giải pháp thúc đẩy phát triển loại hình vận tải đa phương thức trong ngành Logistics Việt Nam.

5/21/2021 11:52:34 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quyền chọn và khả năng áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu, làm sáng tỏ đặc điểm, vai trò của công cụ quyền chọn, chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn, các thành phần của thị trường quyền chọn. Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, xem xét các yếu tố tạo nên rủi ro trên thị trường chứng khoán và sự cần thiết của việc áp dụng quyền chọn vào giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:37:31 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Nghiên cứu vùng kinh tế Đông Nam Bộ

Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm phân tích và làm rõ hơn cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các yếu tố tác động đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế của một quốc gia. Trên cơ sở đó, thực hiện phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến thu hút dòng vốn FDI vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Hướng tới đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tích cực để tiếp tục thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ đến năm 2025.

5/21/2021 10:37:08 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận về vốn cho phát triển NNƯDCNC; thực trạng vốn cho phát triển NNƯDCNC ở TP HN giai đoạn 2016 - 2019, đề xuất phương hướng và giải pháp về vốn cho phát triển NNƯDCNC ở TP HN đến 2025, tầm nhìn đến 2030

5/21/2021 10:35:55 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận về vốn cho phát triển NNƯDCNC; thực trạng vốn cho phát triển NNƯDCNC ở TP HN giai đoạn 2016 - 2019, đề xuất phương hướng và giải pháp về vốn cho phát triển NNƯDCNC ở TP HN đến 2025, tầm nhìn đến 2030

5/21/2021 10:35:44 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nhân lực chất lượng cao trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về NLCLC trong ngành xây dựng; Thực trạng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hội nhập.

5/21/2021 10:34:24 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bình Định

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực y tế, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của các cơ sở y tế công lập do Sở Y tế Bình Định quản lý giai đoạn 2006- 2010. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:30:45 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý chi vốn đầu tư phát triển cho các dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở nhận thức những vấn đề lý luận về đầu tư và đầu tư phát triển, đánh giá thực trạng quản lý chi vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết thực, hữu hiệu, khả thi góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

5/21/2021 10:29:50 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định

Từ những luận cứ khoa học về dự án về quản l dự án và những phân tích hệ thống, đầy đủ, biện chứng về thực trạng hoạt động quản l dự án tại địa phương, Luận văn được thực hiện nhằm mục đích đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản l dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Nam định, góp phần hoàn thành chiến lược Quốc gia về phòng chống và giảm nh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

5/21/2021 10:29:40 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Ứng dụng mô hình CGE trong quản lý tài nguyên và chính sách môi trường

Nội dung chính của luận văn trình bày việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình CGE trong quản lý tài nguyên và chính sách môi trường. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.

5/21/2021 10:29:28 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân cấp quản lý hệ thống công trình thủy lợi

Mục đích của đề tài: Đánh giá thực trạng phân cấp, đề xuất tiêu chí phân cấp giảm sự quá tải và phức tạp, tốn kém cho Công ty khai thác quản lý; Huy động người nông dân và các tổ chức hợp tác dùng nước tham gia vào quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các công trình thuỷ lợi. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:28:54 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hiệu quả của việc phân cấp quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi

Nội dung chính của luận văn trình bày sự tìm hiểu về Nghiên cứu hiệu quả của việc phân cấp quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi. Để hiểu rỡ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn này!

5/21/2021 10:28:11 AM +00:00

Econometrics final exam: Factors affecting quantity of new cars sold foreign trade University Students

This research investigates the relationship between microeconomic, macroeconomic variables and number of cars sold in US. The main objective is to determine the factors that affecting the number of car sold in US. This research covers the time period from 1975 to 1990. The analysis methods that have been applied in this study include descriptive statistics, linear regression and correlation analysis. The findings show that price, income have positive relationship with the number of car sales in US, while the prime interest rate and population have negative relationship with the number of car sales in US. The income has the most influence on the quantity of car sold while the population has unreliable effect on it. However, the gap in impact on number of cars sold among four factors is not huge. The findings were consistent with the previous findings done by other researcher.

3/18/2021 4:23:31 PM +00:00

International marketing: Ananas international marketing plan in Thailand market

According to the ASEAN Consumer Survey conducted by HKTDC Research, ASEAN consumers, including those in Thailand, are willing to spend more on better quality products and have a strong sense of personal style. For international brands, Thailand is a key market among the developing Asian countries, not only because of its growing demand from the emerging middle-income class, but also the country’s flourishing tourism sector. Also, Thailand is a South East Asian country with close proximity to Vietnam. Hence, the two countries partly share different things in common including climate characteristics, genetic traits, religions and most importantly, culture.

3/18/2021 8:40:12 AM +00:00

Tiểu luận môn Nghiệp vụ Hải quan: Tổng quan về hệ thống HS Code và ứng dụng vào biểu thuế xuất nhập khẩu

Tiểu luận gồm 3 phần với các nội dung: công ước HS - Hệ thống HS Code - phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; quy trình xác định mã hs của chi cục giám định hải quan; ứng dụng của HS Code vào xây dựng biểu thuế xuất nhập khẩu, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu.

3/18/2021 1:58:30 AM +00:00

Tiểu luận môn Nghiệp vụ Hải quan: Quy trình xin C/O form D, AK, VK, E - từng mẫu C/O minh họa quy trình xin C/O form D điện tử, khác biệt giữa form D giấy và form D điện tử quy trình tự chứng nhận xuất xứ REX

Tiểu luận trình bày tổng quan về C/O; quy trình xin C/O form D; quy trình xin C/O form AK; quy trình xin thủ tục C/O form VK; quy trình xin C/O form d điện tử - khác biệt giữa C/O form D điện tử và form d giấy; quy trình tự chứng nhận xuất xứ Rex.

3/18/2021 1:58:22 AM +00:00

Tiểu luận môn Nghiệp vụ Hải quan: Các quy tắc xuất xứ trong hiệp định EVFTA và những điều cần lưu ý, cơ chế cấp C/O mẫu EUR.1 và cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Nội dung của tiểu luận này trình bày tóm tắt các quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA; một số điểm cần lưu ý về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA; cơ chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) (℅ mẫu EUR.1) và cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

3/18/2021 1:58:14 AM +00:00

Tiểu luận môn Đầu tư quốc tế: Một số vấn đề tranh chấp trong phương thức thuê tàu chuyến

Nội dung của tiểu luận này gồm 3 chương với các nội dung: tổng quan về tàu chuyến và hợp đồng thuê tàu chuyến; một số tranh chấp thường gặp trong hợp đồng thuê tàu chuyến; một số biện pháp đề xuất.

3/18/2021 1:58:08 AM +00:00

Tiểu luận môn Đầu tư quốc tế: Các hiệp định IIAS quan trọng mà Việt Nam tham gia

Tiểu luận trình bày tổng quan về hiệp định đầu tư quốc tế; một số hiệp định đầu tư quan trọng mà Việt Nam đã tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 1:58:01 AM +00:00

Tiểu luận môn Đầu tư quốc tế: Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà Việt Nam đã tham gia

Tiểu luận này tìm hiểu cơ sở lý thuyết về hiệp định đầu tư quốc tế; các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà Việt Nam đã tham gia; biện pháp chung để tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức.

3/18/2021 1:57:54 AM +00:00

Tiểu luận môn Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise

Tiểu luận nghiên cứu với mục tiêu đưa ra biện pháp franchise cho quán phở Cồ Luận từ mô hình thành công của Phở 24 để có thể thu được lợi nhuận tối đa. Gìn giữ hương vị của món ăn truyền thống, quảng bá thương hiệu phở “Cồ luận” ra bạn bè quốc tế.

3/17/2021 8:48:07 PM +00:00

Tiểu luận môn Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở Trung Quốc: Thực trạng giải quyết tình trạng thất nghiệp ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu cơ sở lí luận, thực trạng thất nghiệp của Trung Quốc, giải pháp giải quyết của tình trạng thất nghiệp của chính phủ Trung Quốc từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam.

3/17/2021 8:47:50 PM +00:00

Báo cáo thực tập Luật tổng hợp: Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý hộ tịch tại huyện Lắk

Báo cáo thực tập tiến hành tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban nhân dân huyện Lắk; thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý hộ tịch tại huyện Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 3:12:15 PM +00:00

Báo cáo Thực hành thiết kế nhà máy: Nhà máy sản xuất trà xanh đóng chai

Báo cáo trình bày quy trình sản xuất; lựa chọn địa điểm; cân bằng năng lượng; lựa chọn thiết bị cho nhà máy; cân bằng năng lượng; thiết kế mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết hơn nội dung.

12/29/2020 12:22:04 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị Du lịch và Khách sạn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng Square - Khách sạn Novotel Danang Premier Han River

Khóa luận tốt nghiệp thông qua việc phân tích công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng Square, tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kĩ thuật tại Square - Khách sạn Novotel Danang Premier Han River.

12/29/2020 12:21:39 PM +00:00

Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán: Tìm hiểu công ty niêm yết trên thị trường HOSE - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Tiểu luận bao gồm 4 chương với các nội dung khái quát chung về sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk); Hoạt động niêm yết của công ty; phân tích các tiêu chuẩn định tính và định lượng mà công ty đã đạt được tại thời điểm đăng ký niêm yết; những bất cập và giải pháp trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

12/29/2020 9:17:34 AM +00:00