Tài liệu miễn phí Kinh tế - Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế - Thương mại

Báo cáo môn Thương mại điện tử: Blockchain-solidity

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu blockchain. Minh họa chi tiết, cụ thể Block Chain 1.0, 2.0. Các ứng dụng của nó. Tìm hiểu smart contract và solidity. Tìm hiểu hệ sinh thái Etherium? Mô tả quy trình triển khai smart contract lên mạng lưới ethereum test Tìm hiểu GRT.

10/14/2021 5:11:03 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Tiến trình “tái khởi động” quan hệ Nga – Mỹ từ năm 2009 đến 2012: hướng triển khai và kết quả

Mục đích nghiên cứu của Khoá luận nhằm làm rõ những nét cơ bản trong tiến trình tái khởi động quan hệ Nga - Mỹ từ năm 2009 đến 2012, bao gồm nội dung và hướng triển khai ưu tiên, đồng thời đánh giá kết quả của tiến trình này sau ba năm thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 11:06:23 AM +00:00

Luận văn Ngoại thương: Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ vận chuyển hàng xuất khẩu hàng không quốc tế của công ty TNHH Agility Việt Nam

Luận văn tìm hiểu những khó khăn hiện tại mắc phải trong suốt quá trình thực hiện nghiệp vụ của công ty để từ đó có những giải pháp khắc phục, đẩy mạnh được hoạt động của công ty.

10/8/2021 11:37:45 PM +00:00

Bài tập học kỳ môn Luật thương mại quốc tế: Chỉ ra các tiêu chí để phân biệt một biện pháp tác động thương mại thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định TBT hay SPS của WTO, lấy ví dụ về các tranh chấp cụ thể của WTO để làm rõ sự khác biệt đó

Tiểu luận trình bày khái quát về Hiệp định TBT và Hiệp định SPS của WTO; các tiêu chí để phân biệt một biện pháp tác động thương mại thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định TBT hay Hiệp định SPS của WTO; phân tích các tranh chấp cụ thể của WTO để làm rõ sự khác biệt giữa biện pháp tác động thương mại thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định TBT với biện pháp tác động thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định SPS.

10/6/2021 4:31:38 AM +00:00

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019 có nội dung gồm 2 phần: phần thức nhất - tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; phần thứ hai - các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/5/2021 3:38:42 PM +00:00

Tiểu luận Quản lý hành chính công: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Mục đích của đề tài chính là thông qua bài tiểu luận xây dựng khung lý thuyết về “ Đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính công ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” để đề xuất một số giải pháp định hướng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thủ tục hành chính ở Việt Nam hiện nay.

10/5/2021 12:15:22 AM +00:00

Báo cáo thực tập Luật kinh tế: Quyền và nghĩa vụ cha, mẹ với con sau ly hôn theo luật hôn nhân gia đình Việt Nam

Mục đích nghiên cứu đề tài là làm rõ cơ sở lý luận của Luật hôn nhân gia đình Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con sau ly hôn. Đánh giá thực trạng, đề xuất một số phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả điều chỉnh của pháp luật hôn nhân gia đình về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con sau khi ly hôn cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ chồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc con.

10/5/2021 12:00:33 AM +00:00

Báo cáo thực tập Luật kinh tế: Pháp luật về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thực tiễn tại Bình Phước

Đề tài trên cơ sở tiếp thu những nghiên cứu đi trước, chuyên đề thực tập của em về đề tài cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện về cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

10/5/2021 12:00:21 AM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ năng tư vấn pháp luật: Hình thức tư vấn pháp luật

Nội dung của tiểu luận tìm hiểu về khái quát về hình thức tư vấn pháp luật; các hình thức tư vấn pháp luật; hình thức tư vấn pháp luật trực tiếp; hình thức tư vấn pháp luật gián tiếp.

10/4/2021 11:59:22 PM +00:00

Khóa luật tốt nghiệp Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà hàng phố nướng – khách sạn Đệ Nhất

Khóa luận dựa trên cơ sở lý thuyết về chất lượng phục vụ trong kinh doanh Nhà hàng thuộc Khách sạn, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng phục vụ của bộ phận Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất.

10/4/2021 11:26:22 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ bàn phục vụ theo món (Alacart) tại Khách sạn Majestic

Luận văn tìm hiểu tổng quan khách sạn Majestic và hoạt động của nhà hàng Mbar. Qua đó, nhìn nhận ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong quy trình phục vụ bàn hiện nay của nhà hàng để làm cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện.

10/4/2021 11:25:54 PM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao quy trình phục vụ bàn tại khách sạn Tre Xanh Bên Sông

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao quy trình phục vụ bàn tại khách sạn Tre Xanh Bên Sông với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh và quy trình phục vụ tại nhà hàng khách sạn Công đoàn Tre Xanh Bên Sông; biện pháp hoàn thiện và nâng cao quy trình, phục vụ bàn tại nhà hàng trong khách sạn Tre Xanh Bên Sông.

10/4/2021 11:25:48 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán-Tài chính: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

10/4/2021 11:14:19 PM +00:00

Tiểu luận môn Khoa học quản lý: Vai trò của quản lý đối với tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trong quá trình hội nhập quốc tế

Nội dung của tiểu luận gồm 4 chương với các nội dung cơ sở lý luận - bản chất của quản lý; giới thiệu chung về tập đoàn viễn thông quân đội Viettel; thực trạng của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel trong quá trình hội nhập quốc tế; giải pháp khắc phục khó khăn của tập đoàn.

10/4/2021 9:45:55 PM +00:00

Luận văn Kinh tế quốc tế: Phân tích các yếu tố thúc đẩy thị trường Logistics và nhận định về mức độ phát triển ngành dịch vụ Logistics của Việt Nam hiện nay

Nội dung của luận văn trình bày tổng quan về thị trường Logistics; các yếu tố thúc đẩy thị trường Loggistics trên thế giới; mức độ phát triển ngành dịch vụ Logistics của Việt Nam; đánh giá sự phát triển của ngành dịch vụ Logistics; cơ hội và giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam.

10/4/2021 9:17:53 PM +00:00

Tiểu luận môn Định giá tài sản: Giải thích những hạn chế của phương pháp thu nhập và phương pháp chi phí thông qua các tình huống thẩm định giá bất động sản

Tiểu luận trình bày tổng quan về bất động sản và thẩm định giá; thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp thu nhập và những mặt hạn chế; thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp chi phí và những mặt hạn chế.

10/4/2021 3:32:37 AM +00:00

Bài tập lớn Nghệ thuật lãnh đạo

Bài tập lớn Nghệ thuật lãnh đạo tìm hiểu cơ sở lý thuyết về phong cách lãnh đạo, vai trò của lãnh đạo; phong cách phong lãnh đạo độc đoán của Hitler. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

10/3/2021 8:54:23 AM +00:00

Tiểu luận Kinh doanh quốc tế: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Nội dung của tiểu luận trình bày tổng quan về đtrnn và chính sách ĐTRNN của Việt Nam; thực trạng ĐTRNN của tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội Viettel; đánh giá hoạt động ĐTRNN của viettel; giải pháp thúc đẩy ĐTRNN trong lĩnh vực viễn thông của Viettel.

10/2/2021 5:17:26 PM +00:00

Báo cáo kiến tập Pháp luật hành chính: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Hãng luật Anh Bằng

Báo cáo tiếp cận với thực tiễn hoạt động của Hãng luật Anh Bằng để kiểm nghiệm kiến thức đã được học; nghiên cứu các quy định về sở hữu trí tuệ theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Hãng luật Anh Bằng.

10/2/2021 1:30:02 AM +00:00

Tiểu luận Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Tiểu luận phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; đánh giá việc thi hành bồi thường đất nông nghiệp trong thời gian qua và lý do vì sao người có đất nông nghiệp bị thu hồi thường khiếu nại vì vấn đề bồi thường.

5/22/2021 8:43:19 AM +00:00

Tiểu luận Quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền xã

Tiểu luận vận dụng quan điểm đường lối của Đảng trong việc tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng nền kinh tế của nước ta vào thực tiễn của xã Sủng Máng, đánh giá được những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, những thiếu sót khuyết điểm và phương hướng giải pháp cho nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã trong những năm tiếp theo.

5/22/2021 8:35:56 AM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ năng giải quyết vụ án Hình sự: Trần Văn Cảnh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết về bài thu hoạc diến án kỹ năng giải quyết vụ án Hình sự, cụ thể đối với vụ án Trần Văn Cảnh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, luận cứ bào chữa cho vụ án này.

5/22/2021 2:08:22 AM +00:00

Tiểu luận Quản lý nhà nước: Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với bà Trịnh Thị Cửu, tại địa chỉ khách sạn Khánh Trang - số 556 đường ¼, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Tiểu luận này tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và mục tiêu trực tiếp, mục tiêu hướng tới và các phương án giải quyết đối với việc xử lý hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với bà Trịnh Thị Cửu, tại địa chỉ khách sạn Khánh Trang - số 556 đường ¼, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

5/21/2021 6:11:00 PM +00:00

Đề án ngành Kinh doanh thương mại: Thực trạng hoạt động các loại hình vận tải đa phương thức trong ngành Logistics ở Việt Nam

Nội dung của đề án này trình bày những vấn đề chung về Logistics và hoạt động vận tải đa phương thức; thực trạng hoạt động vận tải đa phương thức ở trong ngành Logistics Việt Nam; giải pháp thúc đẩy phát triển loại hình vận tải đa phương thức trong ngành Logistics Việt Nam.

5/21/2021 11:52:34 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quyền chọn và khả năng áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu, làm sáng tỏ đặc điểm, vai trò của công cụ quyền chọn, chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn, các thành phần của thị trường quyền chọn. Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, xem xét các yếu tố tạo nên rủi ro trên thị trường chứng khoán và sự cần thiết của việc áp dụng quyền chọn vào giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:37:31 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Nghiên cứu vùng kinh tế Đông Nam Bộ

Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm phân tích và làm rõ hơn cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các yếu tố tác động đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế của một quốc gia. Trên cơ sở đó, thực hiện phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến thu hút dòng vốn FDI vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Hướng tới đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tích cực để tiếp tục thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ đến năm 2025.

5/21/2021 10:37:08 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận về vốn cho phát triển NNƯDCNC; thực trạng vốn cho phát triển NNƯDCNC ở TP HN giai đoạn 2016 - 2019, đề xuất phương hướng và giải pháp về vốn cho phát triển NNƯDCNC ở TP HN đến 2025, tầm nhìn đến 2030

5/21/2021 10:35:55 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận về vốn cho phát triển NNƯDCNC; thực trạng vốn cho phát triển NNƯDCNC ở TP HN giai đoạn 2016 - 2019, đề xuất phương hướng và giải pháp về vốn cho phát triển NNƯDCNC ở TP HN đến 2025, tầm nhìn đến 2030

5/21/2021 10:35:44 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nhân lực chất lượng cao trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về NLCLC trong ngành xây dựng; Thực trạng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng NLCLC trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hội nhập.

5/21/2021 10:34:24 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bình Định

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực y tế, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của các cơ sở y tế công lập do Sở Y tế Bình Định quản lý giai đoạn 2006- 2010. Mời các bạn tham khảo!

5/21/2021 10:30:45 AM +00:00