Tài liệu miễn phí Kinh tế - Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế - Thương mại

Tiểu luận Nhập môn Kinh tế quốc tế: Phân tích thực trạng của ngành xuất khẩu cao su tại Việt Nam

Tiểu luận gồm 3 chương với các nội dung tiềm năng phát triển của ngành xuất khẩu cao su; thực trạng ngành xuất khẩu cao su ở Việt Nam; định hướng phát triển xuất khẩu cao su. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/25/2020 3:13:05 AM +00:00

Tiểu luận môn Công chứng viên và nghề Công chứng: Quy trình chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký do công chứng viên theo quy định của pháp luật Việt Nam - Đề xuất hướng hoàn thiện.

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận nhằm phân tích thực trạng áp dụng pháp luật đối với công tác chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, xác định nguyên nhân tồn tại từ đó làm cơ sở đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật đối với công tác chứng thực bản sao và chứng thực chữ ký.

9/25/2020 12:32:17 AM +00:00

Tiểu luận Xử lý tình huống Quản lý nhà nước: Đằng sau một vụ tai nạn hàng hải trên luồng Hải Phòng

Tiểu luận phân tích câu chuyện Đằng sau một vụ tai nạn hàng hải trên luồng Hải Phòng xảy ra ngày 25/08/2007 tại khu vực cảng biển Hải Phòng giữa một tàu được coi là lớn nhất vào cảng Hải Phòng với một tàu của công ty tư nhân.

8/28/2020 9:00:52 PM +00:00

Research paper: A comparison the business strategy of unilever and procter and gamble in Asian market

The scope of the study is the operation of Unilever and P&G in typical countries in Asia such as Japan, Vietnam, Singapore, ... The research period is conducted from the time when companies penetrate the market and the main ones. The book has changed to adapt to that market.

8/28/2020 12:45:30 PM +00:00

Đề án Kinh tế: Phát triển hệ thống Logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo đề án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/28/2020 10:58:14 AM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công ty cổ phần giao nhận vận tải Kepler

Báo cáo tìm hiểu tổng quan chung về công ty cổ phần giao nhận vận tải Kepler; tổ chức bộ máy chuyên trách công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần giao nhận vận tải Kepler; phân tích môi trường marketing.

7/8/2020 9:07:22 PM +00:00

Tiểu luận Triết học: Nguyên tắc lịch sử - cụ thể trong việc thực hiện đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay

Tiểu luận nghiên cứu cơ sở lý luận chung; nguyên tắc lịch sử - cụ thể trong việc thực hiện đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay; nhận thức rút ra từ nguyên tắc lịch sử - cụ thể trong việc thực hiện đấu tranh giai cấp ở nước ta.

7/8/2020 7:13:26 PM +00:00

Tiểu luận môn Thị trường yếu tố sản xuất: Vai trò của thị trường tài chính - Ý nghĩa và định hướng vận dụng

Tiểu luận phân tích vai trò của thị trường tài chính, từ đó rút ra ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

7/8/2020 7:13:20 PM +00:00

Tiểu luận môn Quá trình sản xuất và lưu thông Tư bản chủ nghĩa: Quan điểm của C.Mác về quan hệ sản xuất và quan hệ phân phối - Ý nghĩa

Tiểu luận tìm hiểu một số vấn đề lý luận về quan hệ sản xuất, quan hệ phân phối; quan điểm của c.mác về quan hệ sản xuất và quan hệ phân phối; ý nghĩa quan điểm của mác và định hướng vận dụng quan điểm của Các Mác về quan hệ sản xuất và quan hệ phân phối.

7/8/2020 7:13:07 PM +00:00

Tiểu luận môn Quá trình sản xuất Tư bản chủ nghĩa: Bình luận về quan điểm sự phát triển của máy móc và đại công nghiệp của Các Mác

Tiểu luận bình luận về quan điểm sự phát triển của máy móc và đại công nghiệp của Các Mác Nếu coi máy móc chỉ là một phương tiện để làm cho sản phẩm rẻ đi, thì giới hạn sử dụng máy móc được quyết định bởi cái tình hình là: số lao động tiêu phí để sản xuất ra máy móc phải ít hơn số lao động mà việc sử dụng máy móc thay thế. Song đối với nhà tư bản thì giới hạn đó lại còn hẹp hơn nữa.

7/8/2020 7:13:01 PM +00:00

Tiểu luận môn Quá trình lưu thông Tư bản chủ nghĩa: Phân tích mối quan hệ giữa ba hình thái tuần hoàn - Ý nghĩa và định hướng vận dụng

Tiểu luận tìm hiểu tuần hoàn của tư bản; mối quan hệ giữa ba hình thái tuần hoàn của tư bản; ý nghĩa và định hướng vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 7:12:55 PM +00:00

Tiểu luận môn Quản lý nhà nước về kinh tế: Chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường và sự vận dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tiểu luận tìm hiểu cơ sở lý luận chung về chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường; thực trạng công tác vận dụng chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; một số kiến nghị hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường.

7/8/2020 7:12:49 PM +00:00

Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Kinh tế chính trị: Những phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I.Lênin: “Bàn về chế độ hợp tác xã” - Ý nghĩa

Tiểu luận tìm hiểu một số phương pháp nghiên cứu chuyên ngành kinh tế chính trị; những phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I.Lênin: “bàn về chế độ hợp tác xã”; một số ý nghĩa.

7/8/2020 7:12:43 PM +00:00

Tiểu luận môn Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Đổi mới hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu một số vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay; giải pháp đổi mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

7/8/2020 7:12:36 PM +00:00

Tiểu luận Mô hình kinh tế thị trường: Chính sách hội nhập quốc tế trong mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc - Ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam

Tiểu luận nghiên cứu những mặt tích cực và hạn chế trong việc ban hành và thực thi chính sách hội nhập quốc tế trong mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung Quốc để từ đó đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng vận dụng cho Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.

7/8/2020 7:12:30 PM +00:00

Tiểu luận môn Lịch sử kinh tế Việt Nam: Phân tích quá trình hình thành và phát triển của mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Ý nghĩa lý luận, thực tiễn

Tiểu luận tìm hiểu sự cần thiết khách quan hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thành tựu, hạn chế trong thực tiễn xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

7/8/2020 7:12:24 PM +00:00

Tiểu luận môn Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao: Những thành tựu nghiên cứu trước C. Mác về quy luật điều tiết thu nhập - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

Tiểu luận trình bày khái niệm điều tiết thu nhập và hoàn cảnh ra đời, đặc điểm của các học thuyết trước Các Mác; những thành tựu của các học thuyết trước Các Mác về quy luật điều tiết thu nhập; ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

7/8/2020 7:12:18 PM +00:00

Tiểu luận môn Những vấn đề kinh tế chính trị đương đại: Đổi mới phân công và sử dụng lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu những đổi mới phân công và sử dụng lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 7:12:12 PM +00:00

Tiểu luận Kinh tế chính trị: Quan hệ sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi - Ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam

Tiểu luận trên cơ sở lý luận về kinh tế chuyển đổi, đặc thù của quan hệ sản xuất nông nghiệp học viên rút ra ý nghĩa và định hướng vận dụng của Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu của đề tài là các phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành kinh tế chính trị như trừu tượng hóa khoa học, logic kết hợp lịch sử, phân tích, thống kê. Đồng thời dựa trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin như: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và các quan điểm đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam và một số phương pháp nghiệp vụ khác nhằm phân tích và làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn .

7/8/2020 7:12:06 PM +00:00

Tiểu luận Kinh tế chính trị quốc tế: Các nhân tố tác động đến an ninh kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mới

Đề tài được thực hiện dưới góc độ khoa học chuyên ngành kinh tế chính trị với phương pháp nghiên cứu cơ bản như trừu tượng hóa khoa học, logic kết hợp với lịch sử, phân tích – tổng hợp để làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các nhân tố tác động đến an ninh kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mới.

7/8/2020 7:11:58 PM +00:00

Tiểu luận môn Địa chiến lược kinh tế: So sánh mô hình địa chiến lược kinh tế của Mỹ và Trung Quốc, ý nghĩa

Nội dung nghiên cứu của tiểu luận tìm hiểu về địa chiến lược kinh tế và các mô hình địa chiến lược kinh tế; mô hình địa chiến lược kinh tế của Mỹ và Trung Quốc; mô hình địa chiến lược kinh tế của Mỹ và Trung Quốc.

7/8/2020 7:11:45 PM +00:00

Đồ án phát triển sản phẩm: Tìm hiểu và phát triển quy trình sản xuất mứt bí đỏ vị Kiwi

Đồ án phát triển sản phẩm với mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm; đánh giá một ý tưởng về sản phẩm thực phẩm; phát triển một sản phẩm thực phẩm, bao gồm cả về thiết lập kế hoạch HACCP, phát triển bao bì, nhãn, đánh giá các thuộc tính, sự an toàn và hạn sử.

7/8/2020 12:13:59 PM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Tổ chức thực hiện dịch vụ Logistics hàng tấm quan điện mặt trời xuất khẩu tại công ty TNHH Schenker Việt Nam

Đồ án tìm hiểu tổ chức thực hiện quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container của công ty trách nhiệm hữu hạn Schenker Việt Nam và các chi phí cũng như lợi nhuận đạt được khi xuất nhập một lô hàng. Đánh giá chi phí và lợi nhuận đạt được cũng như đề xuất các biện pháp nâng cao hoạt động của công ty TNHH Schenker Việt Nam.

6/18/2020 1:06:49 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng LCL nhập khẩu tại công ty TNHH giao nhận và vận tải Key Line

Báo cáo thông tin đến quý độc giả cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa LCL nhập khẩu bằng đường biển; tổng quan về công ty TNHH giao nhận và vận tải Key Line; quy trình giao nhận hàng LCL nhập khẩu tại công ty TNHH giao nhận và vận tải Key Line. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 1:06:43 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu (hàng lẻ - LCL) tại công ty TNHH DB Schenker Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

Báo cáo trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển; quy trình lập bộ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển; nhận xét chung và đề xuất về hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại ông ty TNHH DB Schenker Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.

6/18/2020 1:06:35 PM +00:00

Tiểu luận Kinh tế đối ngoại: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu lẻ container bằng đường biển tại công ty TNHH tiếp vận Đại Giang Sơn

Tiểu luận giới thiệu về Công ty TNHH Đại Giang Sơn; nghiệp vụ tổ chức giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Đại Giang Sơn; một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH Đại Giang Sơn.

6/18/2020 1:06:28 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoạt động nhập khẩu LCL tại công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải liên kết Á Châu

Nội dung của báo cáo gồm 3 chương với các nội dung: cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; giới thiệu về công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải liên kết Á Châu; hoạt động nhập khẩu LCL tại công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải liên kết Á Châu.

6/18/2020 1:06:16 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ giao nhận vận tải MPL

Báo cáo thực tập bao gồm các nội dung: cơ sở lý luận về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; giới thiệu về công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải MPL; giao nhận hàng hóa bằng đường biển.

6/18/2020 1:05:19 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu (LCL) bằng đường biển tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Củ Chi

Báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày tổng quan về công ty; tìm hiểu quy trình giao nhận hàng nhập lẻ tại công ty TNHH Giao nhận hàng hóa xấp nhập khẩu Củ Chi và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo báo cáo.

6/18/2020 1:05:13 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Giao nhận hàng LCL nhập khẩu tại Chi nhánh Công ty TNHH Ecu Worldwide Việt Nam tại Hải Phòng

Luận văn tìm hiểu quy trình nghiệp vụ lập bộ chứng từ hàng xuất khẩu cho hoạt động giao nhận, từ đó nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn, học hỏi quy trình thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 12:47:04 PM +00:00