Tài liệu miễn phí Công nghệ thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ thông tin

Đồ án tốt nghiệp: Bài toán khai thác thông tin về sản phẩm từ Web

Khóa luận được trình bày như sau: Giới thiệu: Giới thiệu chung về bài toán và phạm vi của khóa luận. Chương 1 - Trình bày cơ sở lý thuyết để thục hiện khóa luận. Chương 2 - Trình bày các kiến thức liên quan đến bài toán tìm kiếm thông tin trên Internet dùng để trợ giúp các hoạt động trong kinh doanh. Chương 3 - Trình bày phần phân tích thiết kế một ứng dụng mang tính chất thử nghiệm.

9/16/2019 9:11:43 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Website cho cửa hàng HEAD Hồng Phát 2

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày mô tả bài toán, phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình để xây dựng Website cho cửa hàng HEAD Hồng Phát 2. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:11:25 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu về JQsuery – UI – Bootstrap và ứng dụng

Nội dung chính của đồ án gồm 3 chương: Chương 1 - Giới thiệu về jQuery, chương 2 - JQuery UI, chương 3 - Bootstrap và chương 4 - JQuery UI Bootstrap và ứng dụng. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:11:05 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh khảm sốc

Cấu trúc chính của đồ án bao gốm 4 chương : Chương 1 - Tổng quan về giấu tin trong ảnh số Trình bày khái quát về giấu tin trong ảnh số. Chương 2: Phương pháp biến đổi ảnh số sang ảnh khảm Trình bày khái niệm về khảm ảnh và một số kỹ thuật khảm ảnh phổ biến. Trình bày một số ứng dụng của khảm ảnh. Chương 3 - Giấu tin trong ảnh khảm Trình bày một số thuật toán giấu tin và tách tin. Chương 4 - Cài đặt chương trình thử nghiệm chương trình ứng dụng và một số kết quả thu đợc.

9/16/2019 9:10:49 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Quản lý thu tiền sử dụng Internet

Đồ án gồm 4 chương: Chương 1 - Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của nó: Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của nó. Chương 2 - Phân tích hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán. Chương 3 - Thiết kế hệ thống. Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế chương trình. Chương 4 - Cài đặt hệ thống và thử nghiệm.

9/16/2019 9:10:36 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX

Nội dung đồ án tốt nghiệp trình bày phương pháp và quá trình thực nghiệm xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết đồ án.

9/16/2019 9:10:19 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng trong trường bán trú

Với đề tài này, mong muốn áp dụng các kiến thức được học trong trường cùng với việc tìm hiểu nghiên cứu ngôn ngữ và môi trường lập trình để xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dinh dưỡng trường mầm non Bảo Châu đạt được hiệu quả hơn.

9/16/2019 9:10:02 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư

Đồ án gồm 4 chương: Chương 1 - Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của nó: Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của nó. Chương 2 - Phân tích hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán. Chương 3 - Thiết kế hệ thống. Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, chương trình. Chương 4 - Cài đặt hệ thống và thử nghiệm.

9/16/2019 9:09:34 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng lập lịch chương trình hội nghị

Nội dung chính của đồ án gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan cơ sở lý thuyết, chương 2 - Mô tả và phân tích bài toán xây dựng ứng dụng lập lịch chương trình hội nghị, chương 3 - Chương trình thực nghiệm. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:09:22 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ internet

Nội dung chính của đồ án gồm có 3 chương: Chương 1: Trình bày các khái niệm và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khai phá dữ liệu. Chương 2: Chương này tập trung trình bày các thuật toán phục vụ cho việc khai phá dữ liệu. Chương 3: Áp dụng một số thuật toán cho khai phá dữ liệu.

9/16/2019 9:09:02 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin: Xây dựng ứng dụng android truy xuất cơ sở dữ liệu

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày tìm hiểu hệ điều hành Android, tìm hiểu môi trường lập trình Android Studio, ứng dụng Android Studio để xây dựng ứng dụng truy xuất cơ sở dữ liệu internet. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:08:46 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ ngành Hệ thống thông tin: Chiến lược thiết kế lĩnh vực và ứng dụng phần mềm quản lý người dùng tập trung

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu bản chất của chiến lƣợc hƣớng lĩnh vực, khả năng ứng dụng của nó trong việc phát triển phần mềm quản lý người dùng tập trung tại trường Đại học dân lập Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:08:24 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ ngành Hệ thống thông tin: Tìm giải pháp tối ưu cho bài toán xếp hàng trong vận tải

Đề tài tập chung tìm hiểu luật kết hợp, các giải thuật nhằm đƣa ra giải pháp cho việc sắp hàng hóa phù hợp với các chuyến vận chuyển. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:08:05 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ ngành Hệ thống thông tin: Học bán giám sát trên đồ thị với ứng dụng tra cứu ảnh

Nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Khái quát về CBIR và học trên đồ thị, chương 2 - Tra cứu ảnh dựa trên xếp hạng đa tạp, chương 3 - Thực nghiệm. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:07:47 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giao tiếp trực tuyến hội nghị

Nội dung đồ án trình bày tổng quan về hệ thống lý thuyết, phân tích bài toán và chương trình thực nghiệm để xây dựng ứng dụng hỗ trợ giao tiếp trực tuyến hội nghị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đồ án

9/16/2019 9:07:34 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Vấn đề quản lý khóa mật mã và ứng dụng trong thỏa thuận, ký kết hợp đồng

Nội dung chính của đồ án trình bày khái niệm về an toàn thông tin, thương mại điện tử và đưa ra một số bài toán về an toàn thông tin trong giai đoạn thỏa thuận ký kết hợp đồng điện tử. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:07:14 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý mua bán của trung tâm nội thất Phúc Thành

Nội dung luận văn trình bày phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý mua bán của trung tâm nội thất Phúc Thành. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:06:57 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin: Áp dụng kỹ thuật phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn trong đối sánh văn bản

Nội dung chính của luận văn là tìm hiểu các phương pháp phân cụm, tìm hiểu một số phương pháp tạo các luật cơ bản và các giải thuật liên quan, đề ra phương pháp xâp dựng hệ thống và thử nghiệm với các công cụ để giải quyết bài toán. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:06:35 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin: Tra cứu ảnh dựa trên nội dung sử dụng nhiều đặc trưng và phản hồi liên quan

Nội dung luận văn trình bày chương trình thực nghiệm tra cứu ảnh theo nội dung kết hợp nhiều đặc trưng với phản hồi liên quan, đánh giá hiệu năng và một số kết quả đạt được. Rìm hiểu một số kỹ thuật phản hồi liên quan trong tra cứu ảnh dựa trên nội dung, tìm hiểu các kỹ thuật kết hợp các đặc trưng hình ảnh trong trong CBIR.

9/16/2019 9:06:14 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Kết hợp hai phương pháp biến đổi sóng nhỏ DWT/IWT và phương pháp trộn có chọn lọc cho phương pháp giấu ảnh trong ảnh

Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1 - giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh và các khái niệm liên quan. Chương 2 - Trình bày về phương pháp Trường ĐHDL Hải Phòng Nguyễn Việt Hưng – CT1401 3 giấu tin sử dụng biến đổi DWT/ IWT cho ảnh gốc và ảnh mật sau đó kết hợp trộn có chọn lọc để được ảnh giấu tin giống ảnh gốc ban đầu. Chương 3 - Xây dựng chương trình và thử nghiệm đánh giá. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:06:01 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Áp dụng các kỹ thuật trong big data vào lưu trữ dữ liệu

Nội dung chính của đồ án là tìm hiều về các thành phần công nghệ và quản lý Big data. Tìm hiểu mô hình xử lý dữ liệu phân tán MapReduce. Tìm hiểu hệ thống Hadoop. Đề ra phương pháp xây dựng hệ thống. Thử nghiệm với các công cụ để giải quyết bài toán.

9/16/2019 9:05:37 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp là tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ công việc đăng ký khối lượng công việc của giảng viên trong năm học và duyệt bản đăng ký của giảng viên, thu thập các hồ sơ dữ liệu liên quan. Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc, Thiết kế CSDL quan hệ để lưu trữ dữ liệu, cài đặt chương trình thử nghiệm dạng website. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:05:18 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin: Ứng dụng kho dữ liệu và webservice để tích hợp dữ liệu xây dựng hệ thống báo cáo thống kê tại trường cao đẳng nghề số 3 BQP

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu của đề tài tìm hiểu lý thuyết về kho dữ liệu Data Warehouse và tích hợp dữ liệu bằng công cụ webservice để rút trích dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu báo cáo thống kê và hỗ trợ ra quyết định.

9/16/2019 9:04:55 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý tài sản cố định ở khách sạn City View

Đồ án gồm 4 chương: Chương 1 - Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của nó: Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của nó. Chương 2 - Phân tích hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán. Chương 3 - Thiết kế hệ thống. Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc hệ thống và chương trình. Chương 4 - Cài đặt hệ thống và thử nghiệm.

9/16/2019 9:04:41 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website giới thiệu sản phẩm phần mềm

Nội dung chính của đồ án gồm 3 chương: Chương 1 - Giới thiệu đề tài, lựa chọn hướng tiếp cận và công nghệ, chương 2 - Khảo sát hiện trạng, tìm hiểu nhu cầu và phát biểu bài toán, chương 3 - Phân tích, thiết kế hệ thống và chương 4 - Xây dựng hệ thống thử nghiệm. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:04:26 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu SQLite và xây dựng chương trình ứng dụng

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp gồm 4 chương: Chương 1 - Hệ điều hành android, chương 2- Môi trường lập trình android studio, chương 3 - Sqlite và chương 4 - Chương trình thực nghiệm. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:04:06 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu phần mềm nguồn mở zencart và ứng dụng xây dựng website bán hàng

Nội dung chính của đồ án này là Tìm hiểu chung về Phần mềm nguồn mở. Tìm hiểu về PMNM ZENCART từ các website trên mạng Internet (tài liệu giới thiệu về phần mềm, cách download mã nguồn, cài đặt trên máy tính, việt hóa các chức năng và giao diện người dùng, đưa website cài đặt được lên Internet để sử dụng).

9/16/2019 9:03:47 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin: Xây dựng chương trình quản lý các lớp học của một trung tâm ngoại ngữ

Đồ án gồm 4 chương: Chương 1 - Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của nó: Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của nó. Chương 2 - Phân tích hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán. Chương 3 - Thiết kế hệ thống. Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc hệ thống và chương trình. Chương 4 - Cài đặt hệ thống và thử nghiệm.

9/16/2019 9:03:35 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin: Đánh giá dự án đầu tư và lập lịch cho quản lý dự án tự động

Mục tiêu của luận văn là tạo ra một bộ công cụ trên máy tính để trợ giúp cho những người làm dự án có thể thực hiện hai nhiệm vụ trên khi có yêu cầu. Với bộ công cụ này, người bình thường biết dùng máy tính đều có thể sử dụng được ngay, không đòi hỏi phải đào tạo nhiều thời gian như các bộ chương trình quản lý dự án chuyên nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:03:12 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống theo dõi hoạt động học tập và giảng dạy ở trường mầm non

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án là áp dụng kiến thức được học trong trường cùng với việc tìm hiểu nghiên cứu ngôn ngữ và môi trường lập trình để xây dựng hệ thống phần mềm quản lý học tập và giảng dạy cho trường Mầm non Hướng Dương đạt được hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:02:54 AM +00:00