Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

XU HƯỚNG QUỐC TẾ HOÁ, TOÀN CẦU HOÁ NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ XU HƯỚNG HỘI NHẬP CỦA CÁC NỀN KINH TẾ QUỐC GIA VÀ KHU VỰC ĐÃ ĐẶT CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ BỊ CẠNH TRANH GAY GẮT BỞI CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI. CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH VỀ GIÁ SẼ KHÔNG ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO KHI MÀ ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TĂNG LÊN, LÚC ĐÓ HỌ SẴN SÀNG TRẢ GIÁ CAO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SẢN PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG CAO. DO VẬY TRONG TƯƠNG LAI CÁC DOANH NGHIỆP SẼ...

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

ĐỀ ÁN: CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP LÀ MỘT CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA, NHẰM THÚC ĐẨY KINH TẾ PHÁT TRIỂN, TẠO CÔNG ĂN VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO DÂN CƯ NÔNG THÔN TẠO TIỀN ĐỀ ĐỂ GIẢI QUYẾT HÀNG LOẠT CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC, ĐƯA NÔNG THÔN NƯỚC TA TIẾN LÊN VĂN MINH HIỆN ĐẠI.

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

Đề tài: Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động

Sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường nước ta từ tập trung bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần tạo nên bước ngoặt lớn trong sự đi lên của nền kinh tế đất nước, trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Sự chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay.

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

Đề án: Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển và trở thành các trung gian tài chính đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng được nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá phát triển nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh là rất lớn, tích luỹ không kịp để mở rộng sản xuất, chính vì vậy các doanh nghiệp đã cần...

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

ĐỀ ÁN: ODA NGUỒN VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ(CNH), HIỆN ĐẠI HOÁ(HĐH) ĐẤT NƯỚC VỚI MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2020 ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH MỘT NƯỚC CÔNG NGHIỆP ĐÃ ĐI ĐƯỢC MỘT CHẶNG ĐƯỜNG KHÁ DÀI. NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY RẰNG CHÚNG TA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG TỰ HÀO: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP BÌNH QUÂN HÀNG NĂM ĐẠT TRÊN 7%, ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO VÀ KHÔNG NHỮNG ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU VỀ MẶT KINH TẾ MÀ CÁC MẶT CỦA ĐỜI...

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

Báo cáo: GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Trong rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, an toàn giao thông được giới báo chí và truyền thông quan tâm đặc biệt. Bởi đó là vấn đề mà hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Hàng ngày trong chương trình chào buổi sáng lúc 6h, sau trang tin tức là đến bản tin an toàn giao thông. Chúng ta phải giật mình vì những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trong cả nước....

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề tài: CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng“.

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề án: Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay

Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ tri thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành nhiều cường quốc phát triển trên thế giới hiện nay.

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề tài: Công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay

Nước ta đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất kĩ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa cao, quan hệ sản xuất mới chưa hoàn thiện. Vì vậy, công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH) là một xu hướng khách quan, phù hợp với xu thế của thời đại và hoàn cảnh đất nước góp phần tạo dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho Chủ Nghĩa Xã Hội, hoàn thiện quan hệ sản xuất....

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề tài: Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hôi và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn .Để đạt những thành tựu ấy chúng ta không thể quên được bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nước , mà cột mốc của nó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Nhà nước.

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề tài: Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng.

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề tài: Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang trở thành một xu thế khách quan và tất yếu của tất cả các nước trên thế giới, không kể các nước đang phát triển hay phát triển, các nước giàu hay nghèo. Trong xu thế đó quốc gia nào có chiến lược, chính sách, biện pháp và công cụ quản lí hợp lí sẽ mang lại lợi ích, sự phát triển về kinh tế cho quốc gia đó, ngược lại sẽ mang lại kết quả xấu. Để có thể tranh thủ các nguồn lực...

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề tài: Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới.

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề tài: Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước....

8/30/2018 12:43:56 AM +00:00

Đề tài: Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. Làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. Trong bối cảnh đó sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa càng làm cho các tư tưởng tự do tìm kiếm con đường khả quan nhất cho sự nghiệp phát triển con người Việt Nam càng dễ đi đến phủ nhận vai trò và khả năng của chủ...

8/30/2018 12:43:55 AM +00:00

Đề án: Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau mười năm đổi mới đến nay

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng.

8/30/2018 12:43:55 AM +00:00

Đề án: Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng.

8/30/2018 12:43:55 AM +00:00

Đề án: Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam

Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng .

8/30/2018 12:43:55 AM +00:00

Đề tài: Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ nhận sự phát triển, không nhận thấy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng....

8/30/2018 12:43:55 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu hoạt động marketing bán hàng ở công ty vật tư nông nghiệp Hà Nội

Theo định nghĩa dành cho các nhà quản lý, marketing được ví như nghệ thuật bán hàng, nhưng khá ngạc nhiên rằng, yếu tố quan trọng nhất của marketing thật ra không nằm ở chỗ bán sản phẩm. Peter Drucker, nhà lý thuyết quản lý hàng đầu cho rằng: Nhưng mục đích của marketing là làm sao để biết và hiểu rõ khách hàng thật tốt sao cho sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp nhất với người đó, và tự nó sẽ bán được nó....

8/30/2018 12:40:21 AM +00:00

Luận văn đề tài: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Công ty Giấy Bãi Bằng

Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các công ty sử dụng nhiều trung gian phân phối thực hiện các chức năng khác nhau để đảm bảo hiệu quả trong việc đưa sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng sau cùng. Vì thế, để một công ty hoạt động có hiệu quả thì ban lãnh đạo công ty phải tìm mọi cách để quản lý tốt nhất hệ thống kênh phân phối...

8/30/2018 12:40:21 AM +00:00

Đề tài: Giải quyết các tranh chấp trong thương mại Quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Trong kinh doanh, tranh chấp tồn tại như một tất yếu: có thể ở dạng tranh chấp hiện tại, cần phải giải quyết hoặc tranh chấp tương lại. Các mối quan hệ càng nhiều, càng phức tạp thì khả năng xảy ra tranh chấp càng lớn, bất chấp một khung pháp lý có hoàn chỉnh đến đâu - bởi không phải lúc nào các bên cũng tuân thủ pháp luật một cách nghiêm chỉnh.

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00

Đề tài: Lợi nhuận và các giải pháp nâng cao lợi nhuận ở công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP

Khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh, người ta thường đề cập đến hiệu quả của nó. Năng suất - chất lượng- hiệu quả là mục tiêu phấn đấu của nền sản xuất tiên tiến, là thước đo của trình độ về mọi mặt trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như đối với từng đơn vị sản xuất.

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00

Đề tài: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè ở Công ty AGREXPORT - Hà Nội

Ngày này xuất khẩu đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia cho dù đó là quốc phát triển hay đang phát triển. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00

Đề tài: Hợp đồng và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty CPC.1

Hợp đồng xuất nhập khẩu là vấn đề tuy “ cũ “ song vẫn còn là một vấn đề nóng hổi. Cũ vì ai cũng hiểu biết về tầm quan trọng, vai trò và vị trí của nó trong hoạt động xuất nhập khẩu. Mới vì nội dung của nó rất đa dạng, diễn tiến, và những kinh nghiệm được rút ra từ việc ký kết và thực hiện hợp đồng là rất phong phú.

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00

Đề tài: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài

Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là kể từ khi đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đến nay. Đất nước ta bước sang một thời kỳ mới với những tư duy mới, đường lối mới, định hướng mới có chọn lọc. Đất nước ta đã gặt hái được những thành tựu to lớn chưa từng có và được khắp năm châu đánh giá tốt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00

Đề án: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang

Xu hướng phát triển ngày nay là tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế thế giới. Việt Nam đã và đang nỗ lực rất lớn trong các cuộc đàm phán song phương và đa phương để được tham gia vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), một sân chơi với vô vàn các cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng không ít những khó khăn thử thách đang chờ đợi. Trong tiến trình ấy Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra định hướng đúng đắn đó là “Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế...

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00

Đề án: Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Qua hơn mười năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức thiết cần phải đặt ra, trong đó có vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất đai nói chung.

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00

Đề tài: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen

Xu hướng phát triển ngày nay là tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế thế giới. Việt Nam đã và đang nỗ lực rất lớn trong các cuộc đàm phán song phương và đa phương để được tham gia vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), một sân chơi với vô vàn các cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng không ít những khó khăn thử thách đang chờ đợi.

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00

Đề tài: Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

Chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới . Tệ nạn buôn lậu và gian lận thương mại ở nước ta trong những năm gần đây có nhiều diễn biến phức tạp và đang là một trong những trở ngại lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước . Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để ngăn chặn, phòng...

8/30/2018 12:40:08 AM +00:00