Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Báo cáo: Giảm dư lượng thuốc trừ sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm rau vùng Bắc Trung bộ của Việt Nam nhờ giống mới, nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt và đào tạo trọng tâm cho nông dân (MS12)

Dự án sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia của người dân để khuyến khích việc tiếp thu các thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bằng việc hợp tác với các Viện nghiên cứu của Việt Nam và các bên liên quan (nông dân, cán bộ khuyến nông và các đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số sáng kiến đào tạo. Chẳng hạn như việc thành lập các mô hình trình diễn giống và các thử nghiệm GAP làm cơ sở cho những lớp tập huấn thực hành trên đồng ruộng của nông dân, nghiên cứu sau thu hoạch khảo...

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: Giảm lượng phân bón hóa học trên năng suất lúa được tưới bằng nước thải ao nuôi cá (MS6)

Nuôi cá ao hầm là ngành chính ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nước thải và chất thải rắn xả ra từ ao nuôi cá gây ô nhiễm cho kênh rạch. Kết quả lấy mẫu nước cho thấy tác động đo đạc được của nước thải trên chất lượng dòng nước tối thiểu 100 mét ngược dòng và 500 mét xuôi dòng nước tại hai địa điểm nghiên cứu ở tỉnh An Giang. Trị số đo đạc được làm giảm chất lượng nước do gia tăng các thông số COD, NH4 và TSS. Điều kiện nước lũ mùa mưa làm giảm bớt tác động nhưng...

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo lần 1: Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản lý sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam

Mục tiêu của dự án này nhằm thiết lập một cơ sở dữ liệu về sâu bệnh hại, bộ sưu tập mẫu, đào tạo các kỹ năng điều tra sâu bệnh hại, đánh giá rủi ro, và thiết lập một mạng lưới chuNn các trung tâm quan sát được hỗ trợ bởi mối liên kết giữa các tổ chức vùng và quốc gia có liên quan. Đầu ra của dự án sẽ hỗ trợ cho việc quản lý và phát hiện sâu bệnh hại rừng cũng như là cung cấp kiến thức chuyên môn và hồ sơ để làm tăng...

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo lần 3: Đảm bảo năng suất rừng trồng, thu nhập và thương mại thông qua cải thiện quản lý sâu bệnh hại rừng trồng ở Việt Nam

Sự gia tăng một cách nhanh chóng độ che phủ rừng của Việt Nam, đưa ra nhiều cơ hội cho thị trường xuất khẩu thế giới mới về các sản phẩm gỗ xây dựng. Tuy nhiên, những rủi ro của các loài sâu bệnh gây hại lâm nghiệp sẽ tăng và xuất hiện mới. Điều tra một cách chặt chẽ và đưa ra một cơ sở dữ liệu về sâu bệnh hại là điều cần thiết để xây dựng danh mục sâu bệnh hại, phát hiện sự xâm hại của chúng, và quản lý dịch bệnh....

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo dự án: Cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp truyền thống (VAC) – Lựa chọn sinh kế mới cho người nghèo vùng ven biển (MS5)

Trong năm đầu của dự án, 3 hộ gia đình đã được chọn lựa để xây dựng mô hình VAC cải tiến. Tiêu chí lựa chọn các mô hình là dựa vào các điều kiện sẵn có của từng địa phương củ thể, ưu tiên các tiêu chí đại diện như diện tích canh tác hạn chế, có nhiều nguồn phân bón hoặc chất thải giàu dinh dưỡng từ các hệ thống chăn nuôi (chủ yếu là nuôi lợn) đến các thuỷ vực, đồng thời các hộ gia đình này đang mong muốn tiếp cận công nghệ mới trong sản xuất và sẵn lòng...

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo: Cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp truyền thống (VAC) – Lựa chọn sinh kế mới cho người nghèo vùng ven biển (MS3)

Báo cáo này trình bày kết quả điều tra của 109 hộ gia đình trên địa bàn 5 tỉn,h bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Mô hình trang trại VAC bao gồm ba nhân tố hợp thành ( vườn, ao và chuồng), trang trại cùng với việc vườn cây và chăn nuôi gia súc được gọi là VAC nếu nó được kết hợp với các hoạt động nuôi trồng thủy sản. Số liệu nghiên cứu bao gồm đầu tư cơ bản, sản lượng, công nghệ áp dụng, môi trường và các vấn đề dịch bệnh. Khía cạnh kinh...

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: Cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp truyền thống (VAC) – Lựa chọn sinh kế mới cho người nghèo vùng ven biển (MS6)

Mục tiêu chung của dự án 027/07VIE “Cải tiến hệ thống canh tác kết hợp truyền thống (VAC) - một hướng sinh kế mới cho nông dân nghèo ven biển” là nhằm nâng cao thu nhập dựa trên những sinh kế phù hợp đối với nông dân nghèo các tỉnh miền Trung. Mục tiêu này đạt được thông qua việc nâng cao năng suất của các hệ thống canh tác hiện tại, đồng thời cải thiện việc quản lý chất lượng môi trường nước qua đó làm giảm nhẹ các tác động đến môi trường trong quá trình canh tác....

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo: Cải thiện hệ thống sản xuất nông nghiệp truyền thống (VAC) – hướng sinh kế mới cho người nghèo vùng ven biển (MS7)

Mục đích của hội thảo là để giới thiệu mô hình VAC cải tiến; bao gồm giới thiệu hệ thống nuôi kết hợp giun đất nhằm xử lý tất cả các chất thải từ chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp khác trước khi thải chúng trực tiếp xuống hệ thống nuôi thuỷ sản (cụ thể là thải xuống ao) và bón cho vườn cây; giới thiệu việc nuôi các loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao. Việc đưa thêm nuôi giun vào hệ thống nuôi trồng kết hợp có sẽ làm giảm thiệu ô nhiễm môi trường, từ đó nâng cao năng...

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo: Mở rộng cơ hội xuất khẩu thanh long cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp Tốt (GAP)

Ngọai trừ trường hợp được cho phép, nếu không HortResearch không đưa ra sự tiên đoán, bảo đảm nào liên quan đến sự chính xác hay phù hợp cho bất kỳ việc sử dụng hay ứng dụng bất kỳ thông tin, khoa học hay kết quả trong quyển báo cáo này. Cả Tổ chức HortResearch và nhân viên của họ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khỏan chi phí nào (bao gồm chi phí pháp lý), cho sự phàn nàn, mất mát, thiệt hại, tổn thương, mà nó xuất phát hay xãy ra do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất...

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: Mở rộng cơ hội xuất khẩu thanh long cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp Tốt (MS3)

Báo cáo tóm tắt nên được trình bày chi tiết về việc thực hiện dự án và tiến độ đạt được các thành tựu dự kiến của dự án theo các mục tiêu đặt ra Trong báo cáo này, điểm mốc 3 của dự án thanh long mới 029/07VIE, bao gồm việc mô tả điểm mốc “Báo cáo 3 tháng đầu tiên”. Tất cả nhân sự của dự án trước được lưu giữ với cùng trách nhiệm được phân công như dự án trước. Chuyên gia sau thu hoạch được xác định cho dự án này của SOFRI là Ông Đỗ Minh Hiền, đã xin nghỉ...

8/30/2018 12:56:02 AM +00:00

Báo cáo: Developing an Agricultural Research and Development Priority Framework for Vietnam (December 2007)

The primary objective behind Research & Development (R&D2) priority assessment is to determine the broad research programmes that will provide Vietnam with the greatest return on investment in R & D provided by government and other major stakeholders. Priority setting is the central issue of research and extension management. It is a complex task. It must be done in a systematic framework able to allow the results to support open and robust decision-making about research and extension resource allocation and management. The highest priority R & D is that which has the highest economic, social and environmental value to the nation....

8/30/2018 12:55:57 AM +00:00

Báo cáo: Developing an Agricultural Research and Development Priority Framework for Vietnam (October 2006)

The primary objective behind Research & Development (R&D2) priority assessment is to determine the broad research programmes that will provide Vietnam with the greatest return on investment in R & D provided by government and other major stakeholders. Priority setting is the central issue of research and extension management. It is a complex task. It must be done in a systematic framework able to allow the results to support open and robust decision-making about research and extension resource allocation and management. The highest priority R & D is that which has the highest economic, social and environmental value to the nation....

8/30/2018 12:55:57 AM +00:00

Báo cáo: Moulting and growth of mud crab (Scylla paramamosain) larvae Project Title treated with extracts of neem tree (Azdirachta indica) and Cell Salts

Project Number Project Title Vietnamese Institution Australian Institution Commencement Date VIE36 IF03 Moulting and growth of mud crab (Scylla paramamosain) larvae treated with extracts of neem tree (Azdirachta indica) and Cell Salts Research Institute for Aquaculture No. 2 Charles Darwin University May 2006 Completion Date December 2006 Objectives: To evaluate the effects of neem extracts and cell salts as an antibiotic replacement on mud crab (S. paramamosain) larvae in terms of moulting, growth, and survival rate from Zoea 1 to Megalopa. The effects of neem extracts and cell salts on the bacterial and fungal communities of the culture medium will also be...

8/30/2018 12:55:56 AM +00:00

Báo cáo: Developing an Agricultural Research and Development Priority Framework for Vietnam (July 2010)

The primary objective behind Research & Development (R&D2) priority assessment is to determine the broad research programmes that will provide Vietnam with the greatest return on investment in R & D provided by government and other major stakeholders. Priority setting is the central issue of research and extension management. It is a complex task. It must be done in a systematic framework able to allow the results to support open and robust decision-making about research and extension resource allocation and management. The highest priority R & D is that which has the highest economic, social and environmental value to the nation. ...

8/30/2018 12:55:56 AM +00:00

Báo cáo khoa học : Developing an Agricultural Research and Development Priority Framework for Vietnam (December 2006)

The primary objective behind Research & Development (R&D2) priority assessment is to determine the broad research programmes that will provide Vietnam with the greatest return on investment in R & D provided by government and other major stakeholders. Priority setting is the central issue of research and extension management. It is a complex task. It must be done in a systematic framework able to allow the results to support open and robust decision-making about research and extension resource allocation and management. The highest priority R & D is that which has the highest economic, social and environmental value to the nation....

8/30/2018 12:55:56 AM +00:00

Đề án: Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam

Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói...

8/30/2018 12:52:18 AM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Mỗi mô hình đó là sản phẩm của trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Song hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả nhất trong việc phát triển kinh tế của hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Mô hình này không chỉ được áp dụng ở các nước tư bản chủ nghĩa, mà còn được áp dụng ở các nước đi theo...

8/30/2018 12:52:18 AM +00:00

Đề tài: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những mâu thuẫn của nó

Năm 1986 trở về truớc nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác do những sai lầm trong nhận thức về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta ngày càng tụt hậu khủng hoảng trầm trọng kéo dài, mức sống nhân dân thấp. đứng trước bối cảnh đó, con đường đúng đắn duy nhất để đổi mới đất nước là đổi mới nền kinh tế một chủ trương hết sức quan trọng...

8/30/2018 12:52:18 AM +00:00

Đề án: Sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả nhất trong việc phát triển kinh tế của hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Mô hình này không chỉ được áp dụng ở các nước tư bản chủ nghĩa, mà còn được áp dụng ở các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nó được vận dụng ở các nước phát triển và cả ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng mới sử dụng mô hình kinh tế này được khoảng hơn...

8/30/2018 12:52:18 AM +00:00

Luận văn kinh tế: Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

Thành công trong việc chặn đứng lạm phát phi mã năm 1989 nhờ áp dụng công cụ lãi suất ngân hàng (đưa lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lên cao vượt tốc độ lạm phát), đã cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ trong điều tiết kinh tế vĩ mô nhằm đạt các mục tiêu ngắn hạn ổn định thị trường. Trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh của nước ta luôn thường trực nguy cơ tái lạm phát cao, do đó một công cụ điều tiết vĩ...

8/30/2018 12:52:18 AM +00:00

Đề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng

Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở mỗi doanh nghiệp là một đòi hỏi khách quan, nhất là khi chúng ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một vấn đề khó khăn, phức tạp nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi lẽ đối tượng của nó là những lao động quản lý có trình độ cao, làm việc trong lĩnh vực quản lý. Mỗi hoạt động của họ gắn liền...

8/30/2018 12:52:12 AM +00:00

Đề tài: Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo

Để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh thì vấn đề tổ chức la 2một trong những công việc thực sự cần thiết trong quá trình quản lí điều hành sản xuất kinh doanh. Đây là mục tiêu và là yếu tố quan trọng cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội

Trong điều kiện Việt Nam gấp rút đàm phán để gia nhập WTO vào tháng 12/2005. Đây là một vận hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền thương mại nói riêng nhưng sự hội nhập với tổ chức thương mại quốc tế cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Những đe doạ là không nhỏ, đối với ngành dịch vụ như công ty Điện thoại Hà Nội 2. Trong bối cảnh đất nước đang mở cửa, những ngành dịch vụ xưa nay vẫn được độc quyền sẽ không còn độc quyền nữa....

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00

Đề tài: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn

Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá mới có đủ tính linh hoạt để ứng phó với những thay đổi của thị trường. Chiến lược kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự đoán các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, giúp cho doanh...

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00

Đề án: Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh

Hiện nay, nước ta đang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nhiều thành phần rất đa dạng phức tạp các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi kinh doanh phải có lãi. Muốn vậy, yêu cầu nhà lãnh đạo các doanh nghiệp phải nắm rõ và đầy đủ các thông tin để ra quyết định kinh doanh đúng đắn đạt hiệu quả cao nhất.

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00

Đề án: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần giầy Hưng Yên

Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có...

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00

Đề tài: Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

Hiện nay, nước ta đang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước thì các doanh nghiệp Nhà nước nổi lên là một bộ phận quan trọng, là chỗ dựa để kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thông qua nó, Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển theo định hướng XHCN. Trong khi đó một số doanh nghiệp Nhà nước còn có nhiều tiêu cực, làm ăn...

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

Đất đai là tài nguyên vô cùng quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất là vật thể chịu tác động của các yếu tố ngoại cảnh trong đó có tác động của con người. Độ phì nhiêu của đất, sự phân bổ không đồng nhất, đất tốt lên hay xấu đi, được sử dụng có hiệu quả cao hay thấp tuỳ...

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00

Đề án: NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU THẦU Ở TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Cùng với công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá hiện nay hoạt động đấu thầu sẽ giúp cho chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của mình, nhờ đó họ có được những công trình có chất lượng cao, giá cả hợp lý

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00

Đề án: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14 -Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I, Bộ giao thông vận tải

Trong những năm gần đây, hoà nhập với những biến đổi lớn lao của nền kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Hiện nay ngành đã thu hút hàng triệu lao động tham gia trong các hình thức tổ chức kinh doanh xây dựng khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. 216

8/30/2018 12:52:11 AM +00:00