Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 11/BTNN)

Mẫu Quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 11/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc hủy quyết định giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:26:06 AM +00:00

Mẫu Biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 10/BTNN)

Mẫu Biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 10/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về việc trao quyết định giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:25:54 AM +00:00

Mẫu Quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 09/BTNN)

Mẫu Quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 09/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc bồi thường thiệt hại cho cá nhân, tổ chức. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:25:45 AM +00:00

Mẫu Biên bản kết quả thương lượng việc bồi thường (Mẫu 08/BTNN)

Mẫu Biên bản kết quả thương lượng việc bồi thường (Mẫu 08/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ghi chép kết quả thương lượng việc bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:25:34 AM +00:00

Mẫu Báo cáo xác minh thiệt hại (Mẫu 07/BTNN)

Mẫu Báo cáo xác minh thiệt hại (Mẫu 07/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về kết quả xác minh thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:25:25 AM +00:00

Mẫu Quyết định tạm ứng kinh phí bồi thường (Mẫu 06/BTNN)

Mẫu Quyết định tạm ứng kinh phí bồi thường (Mẫu 06/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc tạm ứng kinh phí bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:25:15 AM +00:00

Mẫu Quyết định cử người giải quyết bồi thường (Mẫu 05/BTNN)

Mẫu Quyết định cử người giải quyết bồi thường (Mẫu 05/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc cử người giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:25:03 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc dừng giải quyết yêu cầu bồi thường (Mẫu 04/BTNN)

Mẫu Thông báo về việc dừng giải quyết yêu cầu bồi thường (Mẫu 04/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm thông báo về việc về việc dừng giải quyết yêu cầu bồi thường. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:24:52 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc yêu cầu bồi thường (Mẫu 03/BTNN)

Mẫu Thông báo về việc yêu cầu bồi thường (Mẫu 03/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm thông báo về việc thụ lý, không thu lý hồ sơ bồi thường đến người lập hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:24:43 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường (Mẫu 02/BTNN)

Mẫu Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường (Mẫu 02/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm thông báo đến cá nhân, tổ chức về việc phải bổ sung giấy tờ vào hồ sơ yêu cầu bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:24:33 AM +00:00

Mẫu Văn bản yêu cầu bồi thường (Mẫu 01/BTNN)

Mẫu Văn bản yêu cầu bồi thường (Mẫu 01/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:24:23 AM +00:00

Mẫu Tổng hợp kết quả xử lý đơn (Biểu số: 01/XLD)

Mẫu Tổng hợp kết quả xử lý đơn (Biểu số: 01/XLD) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:24:10 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả xử lý đơn tố cáo (Biểu số: 03/XLD)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả xử lý đơn tố cáo (Biểu số: 03/XLD) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:24:02 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả xử lý đơn kiến nghị, phản ánh (Biểu số: 04/XLD)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả xử lý đơn kiến nghị, phản ánh (Biểu số: 04/XLD) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:23:53 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả xử lý đơn khiếu nại (Biểu số: 02/XLD)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả xử lý đơn khiếu nại (Biểu số: 02/XLD) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:23:44 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng (Biểu số: 01/PCTN)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng (Biểu số: 01/PCTN) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:23:38 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất (Biểu số: 01/TCD)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất (Biểu số: 01/TCD) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:23:28 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Biểu số: 07/TTr)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, quyết định xử phạt qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Biểu số: 07/TTr) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:23:18 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận thanh tra hành chính (Biểu số: 02/TTr)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận thanh tra hành chính (Biểu số: 02/TTr) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:23:10 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo (Biểu số: 04/KQGQ)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo (Biểu số: 04/KQGQ) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:23:04 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (Biểu số: 02/KQGQ)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (Biểu số: 02/KQGQ) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:22:57 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Biểu số: 06/TTr)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Biểu số: 06/TTr) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:22:46 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực Tài chính -– Ngân sách (Biểu số: 04/TTr)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra trong lĩnh vực Tài chính -– Ngân sách (Biểu số: 04/TTr) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:22:35 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính (Biểu số: 01/TTr)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính (Biểu số: 01/TTr) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:22:25 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính trong lĩnh vực đất đai (Biểu số: 05/TTr)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả thanh tra hành chính trong lĩnh vực đất đai (Biểu số: 05/TTr) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:22:13 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả phân loại, xử lý đơn qua tiếp công dân (Biểu số: 02/TCD)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả phân loại, xử lý đơn qua tiếp công dân (Biểu số: 02/TCD) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:22:04 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền (Biểu số: 01/KQGQ)

Biểu mẫu: Tổng hợp kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền (Biểu số: 01/KQGQ) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:21:57 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp công tác xây dựng lực lượng thanh tra (Biểu số: 01/QLNN)

Biểu mẫu: Tổng hợp công tác xây dựng lực lượng thanh tra (Biểu số: 01/QLNN) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:21:49 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (Biểu số: 03/QLNN)

Biểu mẫu: Tổng hợp công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (Biểu số: 03/QLNN) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:21:43 AM +00:00

Biểu mẫu: Kết quả phát hiện, khắc phục các văn bản còn sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng (Biểu số: 03/PCTN)

Biểu mẫu: Kết quả phát hiện, khắc phục các văn bản còn sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng (Biểu số: 03/PCTN) được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:21:36 AM +00:00