Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 20/QĐ-TLTVPTGPCC)

Mẫu Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 20/QĐ-TLTVPTGPCC) được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:31:22 AM +00:00

Mẫu Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 19/QĐ-KDTHTGTVPTGPCC)

Mẫu Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 19/QĐ-KDTHTGTVPTGPCC) được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:31:09 AM +00:00

Mẫu Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 18/QĐ-TGTVPTGPCC)

Mẫu Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (Mẫu số 18/QĐ-TGTVPTGPCC) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:30:58 AM +00:00

Mẫu Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 17/QĐ-CDTGN)

Mẫu Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 17/QĐ-CDTGN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:30:46 AM +00:00

Mẫu Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 16/QĐ-KDTHTGN)

Mẫu Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 16/QĐ-KDTHTGN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:30:34 AM +00:00

Mẫu Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 15/QĐ-TGN)

Mẫu Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 15/QĐ-TGN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:30:23 AM +00:00

Mẫu Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 14/QĐ-THMPQĐXP)

Mẫu Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 14/QĐ-THMPQĐXP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quy định về việc thi hành hình thức phạt tiền quy định tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:30:11 AM +00:00

Mẫu Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 13/QĐ-THTVPT)

Mẫu Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 13/QĐ-THTVPT) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:30:01 AM +00:00

Mẫu Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 12/QĐ-ADBPKPHQ)

Mẫu Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 12/QĐ-ADBPKPHQ) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:29:49 AM +00:00

Mẫu Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 11/QĐ-TTTVPT)

Mẫu Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 11/QĐ-TTTVPT) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:29:39 AM +00:00

Mẫu Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 10/QĐ-CCBKPHQ)

Mẫu Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu số 10/QĐ-CCBKPHQ) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:29:29 AM +00:00

Mẫu Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS)

Mẫu Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 09/QĐ-CCTTTS) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:29:19 AM +00:00

Mẫu Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt (Mẫu số 08/QĐ-CCKBTS)

Mẫu Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt (Mẫu số 08/QĐ-CCKBTS) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:29:06 AM +00:00

Mẫu Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản (Mẫu số 07/QĐ-CCKTTTTK)

Mẫu Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản (Mẫu số 07/QĐ-CCKTTTTK) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:28:55 AM +00:00

Mẫu Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập (Mẫu số 06/QĐ-CCKTMPLHTN)

Mẫu Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập (Mẫu số 06/QĐ-CCKTMPLHTN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:28:47 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần (Mẫu số 05/QĐ-NTPNL)

Mẫu Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần (Mẫu số 05/QĐ-NTPNL) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:28:38 AM +00:00

Mẫu Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 04/QĐ-GMTP)

Mẫu Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 04/QĐ-GMTP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:28:28 AM +00:00

Mẫu Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (Mẫu số 03/QĐ-HTHQĐPT)

Mẫu Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (Mẫu số 03/QĐ-HTHQĐPT) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:28:17 AM +00:00

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02/QĐ-XPHC)

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02/QĐ-XPHC) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:28:09 AM +00:00

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (Mẫu số 01/QĐ-XPKLBB)

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (Mẫu số 01/QĐ-XPKLBB) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:28:03 AM +00:00

Mẫu Quyết định hoàn trả (Mẫu 21/BTNN)

Mẫu Quyết định hoàn trả (Mẫu 21/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về trách nhiệm hoàn trả cho ngân sách nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:27:50 AM +00:00

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả (Mẫu 20/BTNN)

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả (Mẫu 20/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:27:42 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường (Mẫu 19/BTNN)

Mẫu Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường (Mẫu 19/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm thông báo về việc chi trả tiền bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:27:32 AM +00:00

Mẫu Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự (Mẫu 18/BTNN)

Mẫu Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự (Mẫu 18/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về việc trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:27:21 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự (Mẫu 17/BTNN)

Mẫu Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự (Mẫu 17/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:27:10 AM +00:00

Mẫu Quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường (Mẫu 16/BTNN)

Mẫu Quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường (Mẫu 16/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc đình chỉ giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:27:00 AM +00:00

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường (Mẫu 15/BTNN)

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường (Mẫu 15/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc tạm đình chỉ giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:26:48 AM +00:00

Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường (Mẫu 14/BTNN)

Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường (Mẫu 14/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc tiếp tục giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:26:38 AM +00:00

Mẫu Quyết định hoãn giải quyết bồi thường (Mẫu 13/BTNN)

Mẫu Quyết định hoãn giải quyết bồi thường (Mẫu 13/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc hoãn giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:26:30 AM +00:00

Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 12/BTNN)

Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 12/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:26:18 AM +00:00