Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 53/BB-KNCGTVPT)

Mẫu Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là văn bản được lập ra nhằm ghi chép về việc khám xét nơi được cho là cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:36:28 AM +00:00

Mẫu Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính (Mẫu số 52/BB-KPTĐV)

Mẫu Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính là văn bản được lập ra nhằm ghi chép việc tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:36:19 AM +00:00

Mẫu Biên bản khám người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 51/BB-KN)

Mẫu Biên bản khám người theo thủ tục hành chính là văn bản được lập ra nhằm ghi chép việc tiến hành khám người theo thủ tục hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:36:09 AM +00:00

Mẫu Biên bản người bị áp giải, trục xuất bỏ trốn (Mẫu số 49/BB-BT)

Mẫu Biên bản người bị áp giải, trục xuất bỏ trốn là văn bản được lập ra để ghi chép về việc người vi phạm hành chính bỏ trốn. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:35:58 AM +00:00

Mẫu Biên bản bàn giao người bị tạm giữ hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính (Mẫu số 48/BB-BGN)

Mẫu Biên bản bàn giao người bị tạm giữ hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính là văn bản được lập ra để ghi chép lại việc bàn giao người bị tạm giữ, áp giải theo thủ tục hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:35:52 AM +00:00

Mẫu Biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh (Mẫu số 47/BB-TBL)

Mẫu Biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh là văn bản được lập ra để ghi chép về việc đặt tiền, trả tiền bảo lãnh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:35:39 AM +00:00

Mẫu Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 46/BB-KNQĐ)

Mẫu Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính là văn bản được lập ra để ghi chép về việc cố tình không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:35:28 AM +00:00

Mẫu Biên bản phiên giải trình trực tiếp (Mẫu số 45/BB-PGTTT)

Mẫu Biên bản phiên giải trình trực tiếp là văn bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của phiên giải trình trực tiếp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:35:19 AM +00:00

Mẫu Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (Mẫu số 44/BB-XM)

Mẫu Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được sử dụng để ghi nhận quá trình tiến hành xác minh các tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:35:09 AM +00:00

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC)

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính (Mẫu số 43/BB-VPHC) là văn bản được lập ra để ghi chép về việc lập biên bản vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:35:00 AM +00:00

Mẫu Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất (Mẫu số 42/QĐ-ADBPQLNNN)

Mẫu Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc áp dụng các biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:34:49 AM +00:00

Mẫu Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (Mẫu số 40/QĐ-TX)

Mẫu Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:34:37 AM +00:00

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 39/QĐ-TLHĐXLTVPT)

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 39/QĐ-TLHĐXLTVPT) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:34:25 AM +00:00

Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số 37/QĐ-TCGĐ)

Mẫu Quyết định trưng cầu giám định (Mẫu số 37/QĐ-TCGĐ) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về trưng cầu giám định. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:34:14 AM +00:00

Mẫu Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 36/QĐ-GTVPT)

Mẫu Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu số 36/QĐ-GTVPT) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:34:04 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 35/QĐ-CDGQTGN)

Mẫu Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 35/QĐ-CDGQTGN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:33:55 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 34/QĐ-GQTGN)

Mẫu Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 34/QĐ-GQTGN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:33:44 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 33/QĐ-CDGQCC)

Mẫu Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 33/QĐ-CDGQCC) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:33:35 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 32/QĐ-GQCC)

Mẫu Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 32/QĐ-GQCC) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:33:24 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 31/QĐ-CDGQXP)

Mẫu Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 31/QĐ-CDGQXP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:33:14 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 30/QĐ-GQXP)

Mẫu Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 30/QĐ-GQXP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:33:07 AM +00:00

Mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 29/QĐ-SĐQĐXP)

Mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 29/QĐ-SĐQĐXP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:32:55 AM +00:00

Mẫu Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 28/QĐ-HBQĐXP)

Mẫu Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 28/QĐ-HBQĐXP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:32:47 AM +00:00

Mẫu Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 27/QĐ-ĐCQĐXP)

Mẫu Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 27/QĐ-ĐCQĐXP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:32:36 AM +00:00

Mẫu Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 26/QĐ-CDTĐCQĐXP)

Mẫu Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 26/QĐ-CDTĐCQĐXP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:32:27 AM +00:00

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 25/QĐ-TĐCQĐXP)

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 25/QĐ-TĐCQĐXP) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:32:13 AM +00:00

Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự (Mẫu số 24/QĐ-CHS)

Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự (Mẫu số 24/QĐ-CHS) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:32:06 AM +00:00

Mẫu Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 23/QĐ-KNCGTVPT)

Mẫu Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 23/QĐ-KNCGTVPT) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:31:55 AM +00:00

Mẫu Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính (Mẫu số 22/QĐ-KPTVTĐV)

Mẫu Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính (Mẫu số 22/QĐ-KPTVTĐV) là văn bản được lập ra nhằm ban hàn quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:31:42 AM +00:00

Mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 21/QĐ-KNTTTHC)

Mẫu Quyết định khám người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 21/QĐ-KNTTTHC) là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định khám người theo thủ tục hành chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BCA ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:31:34 AM +00:00