Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

Mẫu Quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra là văn bản được lập ra để quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:46:17 AM +00:00

Mẫu Quyết định trưng cầu giám định

Mẫu Quyết định trưng cầu giám định là văn bản được lập ra để quyết định về việc trưng cầu giám định. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:46:03 AM +00:00

Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra

Mẫu Quyết định thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra là văn bản được lập ra để quyết định về việc thực hiện thanh tra, xác minh, kiểm tra. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:45:52 AM +00:00

Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra

Mẫu Kế hoạch tiến hành thanh tra, xác minh, kiểm tra là văn bản được lập ra để lập kế hoạch thanh tra/xác minh/kiểm tra một vụ việc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:45:44 AM +00:00

Mẫu Công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Mẫu Công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là văn bản được lập ra để ghi chép về việc đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:45:34 AM +00:00

Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng

Mẫu Giấy biên nhận nhận tài liệu, bằng chứng được lập ra để ghi chép về việc biên nhận các tài liệu, bằng chứng về một vụ việc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:45:23 AM +00:00

Mẫu Biên bản ghi nhận

Mẫu Biên bản ghi nhận là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc ghi nhận sự việc được trình báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:45:16 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc từ chối tiếp công dân

Mẫu Thông báo về việc từ chối tiếp công dân là mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc từ chối tiếp công dân. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:45:03 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc chuyển đơn lên cơ quan có thẩm quyền

Mẫu Thông báo về việc chuyển đơn lên cơ quan có thẩm quyền là mẫu thông báo được lập ra để thông báo lên cơ quan cấp cao về việc chuyển đơn. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:44:55 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc chuyển đơn

Mẫu Thông báo về việc chuyển đơn là mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc chuyển đơn nêu rõ nội dung thông báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:44:43 AM +00:00

Mẫu Phiếu hướng dẫn

Mẫu Phiếu hướng dẫn là mẫu phiếu hướng dẫn được cơ quan có thẩm quyền nhận đơn khiếu nại lập ra và gửi tới cá nhân người muốn khiếu nại để hướng dẫn về việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:44:35 AM +00:00

Mẫu Phiếu chuyển đơn tố giác tội phạm

Mẫu Phiếu chuyển đơn tố giác tội phạm là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển đơn tố giác tội phạm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:44:23 AM +00:00

Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

Mẫu Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển bài phản ánh trên báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:44:15 AM +00:00

Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh

Mẫu Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh là văn bản được lập ra để ghi chép về việc chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:44:04 AM +00:00

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo

Mẫu Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo là văn bản được lập ra để đề xuất về việc xử lý thông tin trên báo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:43:57 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo

Mẫu Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo là văn bản được lập ra để thông báo cho cá nhân việc không giải quyết lại nội dung tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:43:51 AM +00:00

Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

Mẫu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo là văn bản được cơ quan có thẩm quyền gửi tới cá nhân, tổ chức về kết quả giải quyết tố cáo của họ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:43:38 AM +00:00

Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo

Mẫu Kết luận về nội dung tố cáo là văn bản được lập ra để ghi chép về việc kết luận nội dung tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:43:26 AM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo là văn bản được lập ra để báo cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:43:16 AM +00:00

Mẫu Công văn đề nghị có biện pháp bảo vệ người tố cáo

Mẫu Công văn đề nghị có biện pháp bảo vệ người tố cáo là văn bản được lập ra nhằm giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người làm đơn tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:43:06 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung tố cáo

Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung tố cáo là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:42:57 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo

Mẫu Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc xác minh nội dung được tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:42:46 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo

Mẫu Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo là văn bản được lập ra để ban hành quyết định về việc thụ lý tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:42:35 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Mẫu Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo là văn bản được lập ra nhằm thông báo đến cá nhân lý do việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:42:27 AM +00:00

Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo

Mẫu Phiếu chuyển đơn tố cáo là và bản được lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để chuyển đơn tố cáo lên cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:42:18 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai)

Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần hai) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc giải quyết các vấn đề liên quan trong nội dung khiếu nại được phủ định trong lần đầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:42:06 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Mẫu Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại là văn bản được lập ra nhằm ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:41:54 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần đầu)

Mẫu Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (Lần đầu) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định giải quyết các vấn đề liên quan trong nội dung khiếu nại lần đầu. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:41:46 AM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Mẫu Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại là văn bản được lập ra nhằm báo cáo về kết quả xác minh của nội dung khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:41:34 AM +00:00

Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

Mẫu Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại là văn bản được lập ra để quyết định về việc đình chỉ việc giải quyết khiếu nại. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:41:24 AM +00:00