Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp y tế - khối các đơn vị y tế dự phòng

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp y tế - khối các đơn vị y tế dự phòng dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương báo cáo Bộ Tài chính về số lượng người làm việc, quỹ lương, Định mức chi chuyên môn, phòng chống dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:54:24 AM +00:00

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Biểu mẫu: Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính về tổng nguồn tài chính của đơn vị, chi từ nguồn thu được để lại, chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:54:17 AM +00:00

Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

Biểu mẫu: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước dùng cho các bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước về tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, dự toán chi ngân sách nhà nước cho quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:54:11 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ)

Biểu mẫu: Dự toán thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ) dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính về mức thu của đơn vị sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:54:04 AM +00:00

Biểu mẫu: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (vốn trong nước) và dự kiến kế hoạch năm của địa phương

Biểu mẫu: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (vốn trong nước) và dự kiến kế hoạch năm của địa phương thông kê về các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp vốn và tính hình thực hiện dự án đầu tư của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:57 AM +00:00

Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương

Biểu tổng hợp dự toán chi ngân sách địa phương dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính để thống kê về mức chi cân đối ngân sách địa phương, chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:51 AM +00:00

Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước

Biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính để thống kê về mức thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:43 AM +00:00

Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mẫu Kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:37 AM +00:00

Biểu mẫu: Cân đối ngân sách địa phương năm

Biểu mẫu: Cân đối ngân sách địa phương năm dùng cho năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhằm thống kê tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng thu ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:31 AM +00:00

Biểu mẫu: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản

Biểu mẫu: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính nhằm thống kê các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội nhằm phát triển tại địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:24 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán chi đầu tư phát triển

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán chi đầu tư phát triển dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:18 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (vốn trong nước)

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (vốn trong nước) dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:11 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo phương thức cấp phát (giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo phương thức cấp phát (giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:53:01 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo phương thức cấp phát từ ngân sách trung ương (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo phương thức cấp phát từ ngân sách trung ương (không bao gồm vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:53 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp dùng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:46 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:39 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội

Biểu mẫu: Dự toán chi tiết thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:32 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu, chi các quỹ bảo hiểm

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu, chi các quỹ bảo hiểm được sử dụng cho cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp báo cáo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp trên; Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:26 AM +00:00

Mẫu Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Mẫu Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được sử dụng cho các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:20 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý

Biểu mẫu: Dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được sử dụng cho đơn vị được giao nhiệm vụ huy động vốn để cho vay ưu đãi theo quy định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:14 AM +00:00

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi mua bổ sung hàng dự trữ quốc gia được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách ở trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:07 AM +00:00

Mẫu Báo cáo biên chế - tiền lương của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Mẫu Báo cáo biên chế - tiền lương của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể được dùng để đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; và dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:52:01 AM +00:00

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể được dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:51:55 AM +00:00

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Biểu mẫu: Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:51:45 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:51:36 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

Biểu mẫu: Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I ở địa phương báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:51:30 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán chi bằng ngoại tệ

Biểu mẫu: Dự toán chi bằng ngoại tệ được dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương báo cáo lên Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:51:24 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:51:16 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng

Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:51:09 AM +00:00

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí

Biểu mẫu: Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:51:03 AM +00:00