Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán, trái phiếu (Mẫu số: S45-DN)

Mẫu Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán, trái phiếu (Mẫu số: S45-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:14:23 AM +00:00

Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản (Mẫu số: S38-DN)

Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản (Mẫu số: S38-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:14:16 AM +00:00

Mẫu Sổ chi tiết bán hàng (Mẫu số: S35-DN)

Mẫu Sổ chi tiết bán hàng (Mẫu số: S35-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:14:06 AM +00:00

Mẫu Sổ chi thiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại (Mẫu số: S62-DN)

Mẫu Sổ chi thiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại (Mẫu số: S62-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:59 AM +00:00

Mẫu Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Mẫu số: S36-DN)

Mẫu Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Mẫu số: S36-DN) dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 242, 335, 632 được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:53 AM +00:00

Mẫu Sổ chi phí đầu tư xây dựng (Mẫu số: S52-DN)

Mẫu Sổ chi phí đầu tư xây dựng (Mẫu số: S52-DN) dùng cho tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:46 AM +00:00

Mẫu Sổ cái (Mẫu số: S05-DN)

Mẫu Sổ cái (Mẫu số: S05-DN) dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ được Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:40 AM +00:00

Mẫu Sổ cái (Mẫu số: S03b-DN)

Mẫu Sổ cái (Mẫu số: S03b-DN) dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:33 AM +00:00

Mẫu Sổ cái (Mẫu số: S02c2-DN)

Mẫu Sổ cái (Mẫu số: S02c2-DN) dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:23 AM +00:00

Mẫu Sổ cái (Mẫu số: S02c1-DN)

Mẫu Sổ cái (Mẫu số: S02c1-DN) dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:16 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số: 04/XOANO)

Mẫu Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (Mẫu số: 04/XOANO) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:10 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế (Mẫu số: 10/KTTT)

Mẫu Quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế (Mẫu số: 10/KTTT) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:13:02 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ (Mẫu số: 12/KTTT)

Mẫu Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ (Mẫu số: 12/KTTT) được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:12:56 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế (Mẫu số: 03/KTTT)

Mẫu Quyết định về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế (Mẫu số: 03/KTTT) được Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:12:49 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra) (Mẫu số: 16/KTTT)

Mẫu Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra (hoặc thanh tra) (Mẫu số: 16/KTTT) được Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:12:42 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:12:36 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế ​(Mẫu số: 14/KTTT)

Mẫu Quyết định về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế (Mẫu số: 14/KTTT) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:12:30 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế (Mẫu số: 01/MTCN)

Mẫu Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế (Mẫu số: 01/MTCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:12:21 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ (Mẫu số: 01/KN)

Mẫu Quyết định về việc khoanh tiền thuế nợ (Mẫu số: 01/KN) là mẫu biểu khoanh nợ được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:12:12 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác

Mẫu Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc của nhân viên đi công tác của doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin công ty doanh nghiệp, thông tin người được cử đi công tác... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:12:06 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ (Mẫu số: 06/CC)

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ (Mẫu số: 06/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:59 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên (Mẫu số: 05/CC)

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên (Mẫu số: 05/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:52 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số: 04/CC)

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số: 04/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:46 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập (Mẫu số: 02/CC)

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập (Mẫu số: 02/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:39 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng (Mẫu số: 01/CC)

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng (Mẫu số: 01/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:32 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 03/CC)

Mẫu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 03/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:26 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc hủy Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 02/QĐHAĐT/TXNK)

Mẫu Quyết định về việc hủy Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 02/QĐHAĐT/TXNK) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:19 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất (Mẫu số: 02/GHKS)

Mẫu Quyết định về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất (Mẫu số: 02/GHKS) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:13 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 01/QĐAĐT/TXNK)

Mẫu Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số: 01/QĐAĐT/TXNK) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:11:04 AM +00:00

Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp (Mẫu số: 01/AĐT)

Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp (Mẫu số: 01/AĐT) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:10:56 AM +00:00