Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Thông báo về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Mẫu số: 26/TB-ĐKT)

Mẫu Thông báo về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Mẫu số: 26/TB-ĐKT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:21:36 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc chuyển nghĩa vụ thuế của người nộp thuế (Mẫu số: 39/TB-ĐKT)

Mẫu Thông báo về việc chuyển nghĩa vụ thuế của người nộp thuế (Mẫu số: 39/TB-ĐKT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:21:29 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đơn vị chủ quản (Mẫu số: 35/TB-ĐKT)

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đơn vị chủ quản (Mẫu số: 35/TB-ĐKT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:21:22 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn (Mẫu số: 04-2/CC)

Mẫu Thông báo về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn (Mẫu số: 04-2/CC) được được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:21:15 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (Mẫu số: TB 05/AC)

Mẫu Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (Mẫu số: TB 05/AC) được ban hành kèm theo Thông tư số 39/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:21:08 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN (Mẫu số: 02/TCN)

Mẫu Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN (Mẫu số: 02/TCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:21:00 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số: 04-1/CC)

Mẫu Thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn (Mẫu số: 04-1/CC) là mẫu biểu cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:20:52 AM +00:00

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in) (Mẫu số: TB01/AC)

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in) (Mẫu số: TB01/AC) được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:20:43 AM +00:00

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn (Dành cho Cục Thuế) (Mẫu số: TB02/AC)

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn (Dành cho Cục Thuế) (Mẫu số: TB02/AC) được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:20:32 AM +00:00

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 14-1/TB-TNCN)

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 14-1/TB-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:20:25 AM +00:00

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 12-1/TB-TNCN)

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 12-1/TB-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:20:18 AM +00:00

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11-1/TB-TNCN)

Mẫu Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11-1/TB-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:20:11 AM +00:00

Mẫu Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập (Mẫu số: 22-MST)

Mẫu Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc ủy quyền đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập (Mẫu số: 22-MST) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:20:03 AM +00:00

Mẫu Thông báo mã số thuế người phụ thuộc (Mẫu số: 16-1/TB-MST)

Mẫu Thông báo mã số thuế người phụ thuộc (Mẫu số: 16-1/TB-MST) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:56 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc mã số thuế người phụ thuộc (Mẫu số: 21-MST)

Mẫu Thông báo về việc mã số thuế người phụ thuộc (Mẫu số: 21-MST) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:49 AM +00:00

Mẫu Thông báo mã số thuế cá nhân (Mẫu số: 14-MST)

Mẫu Thông báo mã số thuế cá nhân (Mẫu số: 14-MST) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:43 AM +00:00

Mẫu Thông báo mã số thuế (Mẫu số: 11-MST)

Mẫu Thông báo mã số thuế (Mẫu số: 11-MST) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:36 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) (Mẫu số: 04/MGTH)

Mẫu Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế) (Mẫu số: 04/MGTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:29 AM +00:00

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu số: TB03/AC)

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu số: TB03/AC) được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:22 AM +00:00

Mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu số: C12-TS)

Mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu số: C12-TS) được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:15 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp NSNN (Mẫu số: 01/NOPT)

Mẫu Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp NSNN (Mẫu số: 01/NOPT) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:08 AM +00:00

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu số: TB04/AC)

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu số: TB04/AC) dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:19:01 AM +00:00

Mẫu Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng (Mẫu số: 07/GTGT)

Mẫu Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ quý sang tháng (Mẫu số: 07/GTGT) được ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:18:54 AM +00:00

Mẫu Thông báo chính thức (Mẫu số: 02/TBH-TB)

Mẫu Thông báo chính thức (Mẫu số: 02/TBH-TB) tiếp theo thông báo dự kiến trước đó, áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:18:47 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc chấp thuận/không chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (Mẫu số: 27/TB-ĐKT)

Mẫu Thông báo về việc chấp thuận/không chấp thuận tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (Mẫu số: 27/TB-ĐKT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:18:40 AM +00:00

Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Mẫu số: S37-DN)

Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Mẫu số: S37-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:18:34 AM +00:00

Mẫu Thẻ tài sản cố định (Mẫu số: S23-DN)

Mẫu Thẻ tài sản cố định (Mẫu số: S23-DN) ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:18:26 AM +00:00

Mẫu Thẻ quầy hàng (Mẫu số: 02-BH)

Mẫu Thẻ quầy hàng (Mẫu số: 02-BH) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:18:18 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc không chấp thuận hồ sơ gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số: 04/GHKS)

Mẫu Thông báo về việc không chấp thuận hồ sơ gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số: 04/GHKS) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:18:09 AM +00:00

Mẫu Thông báo về việc gia hạn tạm hoãn xuất cảnh/hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh (Mẫu số: 02/XC)

Mẫu Thông báo về việc gia hạn tạm hoãn xuất cảnh/hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh (Mẫu số: 02/XC) là biểu mẫu hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:18:03 AM +00:00