Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (Mẫu số: 01/TAIN-DK)

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (Mẫu số: 01/TAIN-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:13 AM +00:00

Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí (Mẫu số: 01/PL-DK)

Mẫu Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí (Mẫu số: 01/PL-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:29:05 AM +00:00

Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí (Mẫu số: 02-1/PL-DK)

Mẫu Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí (Mẫu số: 02-1/PL-DK) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:58 AM +00:00

Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (Mẫu số: 03-3C/TNDN)

Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ (Mẫu số: 03-3C/TNDN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:48 AM +00:00

Phụ lục Thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Mẫu số: 09-4/PL-TNCN)

Phụ lục Thu nhập từ xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (Mẫu số: 09-4/PL-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:39 AM +00:00

Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công (Mẫu số: 09-1/PL-TNCN)

Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công (Mẫu số: 09-1/PL-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:32 AM +00:00

Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh (Mẫu số: 09-2/PL-TNCN)

Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh (Mẫu số: 09-2/PL-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:26 AM +00:00

Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 09-3/PL-TNCN)

Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 09-3/PL-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:19 AM +00:00

Mẫu Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 01-1/THKH)

Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số: 01-1/THKH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:11 AM +00:00

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp (Mẫu số: 02-2/BK-ĐC)

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp (Mẫu số: 02-2/BK-ĐC) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:28:02 AM +00:00

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Mẫu số: 02-1/BK-XS)

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Mẫu số: 02-1/BK-XS) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:55 AM +00:00

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm (Mẫu số: 02-1/BK-BH)

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm (Mẫu số: 02-1/BK-BH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:48 AM +00:00

Mẫu Văn bản giải trình của đơn vị (Mẫu số: D01b-TS)

Mẫu văn bản giải trình của đơn vị (D01b-TS) được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:41 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Mẫu số: 07/CC)

Mẫu Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Mẫu số: 07/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:34 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (Mẫu số: 07-1/CC)

Mẫu Văn bản đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (Mẫu số: 07-1/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:28 AM +00:00

Mẫu Thông báo đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu số: 25/ĐK-TCT)

Mẫu Thông báo đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu số: 25/ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:21 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 18/MGT-TNCN)

Mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 18/MGT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:14 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế (Mẫu số: 01/GHAN)

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế (Mẫu số: 01/GHAN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:08 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số: 01/GHK)

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số: 01/GHK) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:27:01 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị cung cấp thông tin (Mẫu số: 01-1/CC)

Mẫu Văn bản đề nghị cung cấp thông tin (Mẫu số: 01-1/CC) được ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:55 AM +00:00

Mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Mẫu số: 24/ĐK-TCT)

Mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Mẫu số: 24/ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:48 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Thông báo mã số thuế (Mẫu số: 13-MST)

Mẫu Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Thông báo mã số thuế (Mẫu số: 13-MST) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:40 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân (Mẫu số: 32/ĐK-TCT)

Mẫu Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân (Mẫu số: 32/ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:34 AM +00:00

Mẫu Văn bản đăng ký hủy chuyển địa điểm (Mẫu số: 31/ĐK-TCT)

Mẫu Văn bản đăng ký hủy chuyển địa điểm (Mẫu số: 31/ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:28 AM +00:00

Mẫu Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến (Mẫu số: 30/ĐK-TCT)

Mẫu Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến (Mẫu số: 30/ĐK-TCT) được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:21 AM +00:00

Mẫu Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (Mẫu số: 01/TBVMT)

Mẫu Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (Mẫu số: 01/TBVMT) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:10 AM +00:00

Mẫu Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu số: A01-TS)

Mẫu Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu số: A01-TS) được ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:26:03 AM +00:00

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 08B/KK-TNCN)

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 08B/KK-TNCN) dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:25:56 AM +00:00

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/KK-XS)

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/KK-XS) dành cho công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:25:47 AM +00:00

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/KK-BHĐC)

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 02/KK-BHĐC) dành cho doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

5/21/2021 9:25:32 AM +00:00