Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Giấy đề nghị triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu Giấy đề nghị triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông do cổ đông yêu cầu được lập theo văn bản pháp luật hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Giấy đề nghị triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông được chia sẻ sau đây!

10/1/2021 8:44:23 PM +00:00

Mẫu Giấy đề nghị sử dụng xe ô tô

Mẫu Giấy đề nghị sử dụng xe ô tô là mẫu giấy được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị được sử dụng xe công. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin người làm phiếu, mục đích sử dụng xe, thời gian và địa điểm đi... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:44:09 PM +00:00

Mẫu Giấy đề nghị đi công tác

Mẫu Giấy đề nghị đi công tác là mẫu giấy được cá nhân người nhân viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để đề nghị về việc được đi công tác nhằm phục vụ cho công việc. Mẫu giấy đề nghị nêu rõ lý do đi công tác, thời gian và địa điểm công tác, danh sách cán bộ công tác đi cùng... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:44:00 PM +00:00

Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Phụ lục II-17 được ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:43:37 PM +00:00

Mẫu Giấy chứng tử

Giấy chứng tử được biết đến là loại giấy chứng minh sự qua đời của công dân Việt Nam. Chúng được cấp khi người thân của người đã mất thực hiện việc khai báo một các thành thật đến bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy chứng tử được xem là một trong những giai đoạn cuối cùng khi hoàn thiện quy trình chôn cất người thân. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Giấy chứng tử được chia sẻ dưới đây!

10/1/2021 8:43:30 PM +00:00

Mẫu Giấy chứng tử (bản sao)

Giấy chứng tử được cấp trên cơ sở giấy báo tử và thủ tục đăng ký khai tử tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:43:22 PM +00:00

Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp là văn bản thể hiện việc góp vốn của một cá nhân, của một tập thể hay một doanh nghiệp nào đó cổ phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp, công ty xác nhận quyền tài sản của thành viên trong công ty, chứng nhận tỷ lệ quyền sở hữu trong doanh nghiệp. nhằm đảm bảo quyền lợi của những người góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:42:59 PM +00:00

Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của phương tiện được kiểm định... Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:42:40 PM +00:00

Mẫu Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao)

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là mẫu văn bản do cơ quan tư pháp có thẩm quyền ban hành chứng nhận về quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng với các nội dung: thông tin giữa hai bên vợ - chồng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao) được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:42:32 PM +00:00

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại - tố cáo

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại - tố cáo là mẫu giấy được cơ quan có thẩm quyền lập ra để biên nhận về các hồ sơ khiếu nại từ cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Mẫu nêu rõ các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:42:19 PM +00:00

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:42:04 PM +00:00

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là mẫu giấy biên nhận được lập ra để biên nhận về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:41:43 PM +00:00

Mẫu Quyết định ban hành định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo đồng phục, và bảo hộ lao động

Mẫu Quyết định ban hành định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo đồng phục, và bảo hộ lao động được lập nhằm quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:33:44 PM +00:00

Mẫu Danh sách thông kê nhân sự

Mẫu Danh sách thông kê nhân sự sẽ là hồ sơ tài liệu giúp người sử dụng lao động quản lý tốt toàn bộ lực lượng lao động trong doanh nghiệp, nhất là trong những doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:33:27 PM +00:00

Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép

Mẫu Danh sách theo dõi nghỉ phép là mẫu bảng theo dõi chế độ nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng và nghỉ không hưởng lương của cán bộ, công chức, nhân viên nhà nước, công ty, của sinh viên, học sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:33:07 PM +00:00

Mẫu Danh sách thâm niên của nhân viên

Mẫu Danh sách thâm niên nhân viên ghi lại số năm làm việc của nhân viên giúp quản lý theo dõi, nâng lương và khen thưởng cho nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:32:46 PM +00:00

Mẫu Danh sách tăng lương định kỳ

Mẫu Danh sách tăng lương định kỳ cho nhân viên là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về việc tăng lương định kỳ cho nhân viên. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin nhân viên, mức lương mới, ngày áp dụng... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:32:27 PM +00:00

Mẫu Danh mục sách sử dụng trong công ty

Mẫu Danh mục sách sử dụng trong công ty được lập nhằm thống kê các loại hình sách, tài liệu, mã tài liệu, tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản, vị trí tài liệu, ngày nhập tài liệu,... phục vụ cho công tác quản lý thư viện trong công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:32:08 PM +00:00

Mẫu Danh sách phân phối tài liệu

Mẫu Danh sách phân phối tài liệu được lập ra nhằm ghi chép lại việc giao nhận tài liệu từ các bộ phận trong doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm soát tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:31:52 PM +00:00

Mẫu Danh sách nhân viên chưa được tăng lương

Mẫu Danh sách nhân viên chưa được tăng lương là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách nhân viên chưa được tăng lương. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của nhân viên, lý do chưa được tăng lương... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:31:36 PM +00:00

Mẫu Danh sách người lao động của chi nhánh doanh nghiệp

Mẫu Danh sách người lao động của chi nhánh doanh nghiệp được lập để thống kê thông tin về nhân viên, hồ sơ, tình hình hợp đồng lao động, quyền lợi mà người lao động được hưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:31:11 PM +00:00

Mẫu Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Đối với cơ sở không tự tổ chức lớp huấn luyện thì phải lập và gửi cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy danh sách người đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy kèm theo đơn để được tổ chức huấn luyện. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:30:49 PM +00:00

Mẫu Danh sách hợp đồng chưa thanh lý

Danh sách hợp đồng chưa thanh lý của doanh nghiệp bao gồm các thông tin về hợp đồng và trách nhiệm của các bên đối với hợp đồng đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Danh sách hợp đồng chưa thanh lý được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:30:32 PM +00:00

Mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên

Danh sách hồ sơ nhân viên sẽ là hồ sơ tài liệu giúp người sử dụng lao động quản lý tốt toàn bộ lực lượng lao động trong doanh nghiệp, nhất là trong những doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Danh sách hồ sơ nhân viên được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:30:13 PM +00:00

Mẫu Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn

Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn bao gồm thông tin về nhân thân của từng người lao động có nhu cầu gia nhập công đoàn, thông tin về vị trí công việc và ngày vào làm việc của từng thành viên đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn được chia sẻ sau đây!

10/1/2021 8:29:48 PM +00:00

Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán của doanh nghiệp bao gồm các thông tin về chủ nợ và chi tiết việc thanh toán nợ cho các chủ nợ nhằm phục vụ cho thủ tục giải thể của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán được chia sẻ dưới đây!

10/1/2021 8:29:30 PM +00:00

Mẫu Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn Danh sách chủ nợ và nợ chưa thanh toán. Đây là danh khách dùng chi các doanh nghiệp chuẩn bị giải thể. Trong danh sách gồm các thông tin như: Tên chủ nợ, địa chỉ, số nợ, thời gian thanh toán... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:29:14 PM +00:00

Mẫu Danh sách biến động tiền lương nhân viên

Mẫu Danh sách biến động tiền lương nhân viên được lập nhằm thông kê về việc biến động tiền lương, mức lương của nhân viên tăng hay giảm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:28:59 PM +00:00

Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng

Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng được lập nhằm thống kê các loại tài sản, nhà sản xuất, xuất xứ, model sản phẩm, thông số kỹ thuật, thời gian sản xuất,... để phục vụ cho công tác quản lý tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:28:42 PM +00:00

Mẫu Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu

Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu là biểu mẫu số 06 thuộc Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:28:17 PM +00:00