Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Sổ ghi nhận và xử lý thông tin

Mẫu Sổ ghi nhận và xử lý thông tin là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc xử lý thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung ngày giờ, người chuyển giao, cơ quan/đơn vị, nội dung thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:19:21 PM +00:00

Mẫu Sổ đăng ký thành viên

Mẫu sổ đăng ký thành viên là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc đăng ký thành viên. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin của các thành viên, địa chỉ, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:19:02 PM +00:00

Mẫu Sổ chuyển giao văn bản

Mẫu Sổ chuyển giao văn bản gồm các thông tin về số văn bản, ký hiệu văn bản, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung văn bản, đơn vị xử lý, ngày giao văn bản,... trong doanh nghiệp nhằm phục vụ quá trình theo dõi và quản lý văn bản đến và đi. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:18:50 PM +00:00

Mẫu Sổ cấp phát văn phòng phẩm

Mẫu Sổ cấp phát văn phòng phẩm được lập ra nhằm thống kê số lượng các loại văn phòng phẩm được cấp phát cho từng bộ phận trong doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:18:39 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo

Mẫu Quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo là quyết định xử lý gồm các nội dung: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định, Giám đốc ký tên... yêu cầu, đề nghị các cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:18:23 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động

Mẫu Quyết định về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với nhân viên vi phạm và bị kỷ luật. Mẫu quyết định dựa vào những quyết định thành lập của công ty làm căn cứ và nêu rõ thông tin của người được xóa kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:18:07 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc xóa bỏ án kỷ luật nhân viên

Mẫu Quyết định về việc xóa bỏ án kỷ luật nhân viên là mẫu quyết định được cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xóa kỷ luật đối với nhân viên của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của người được xóa kỷ luật, cơ quan ban ngành thi hành quyết định... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:17:51 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc xử lý kỷ luật lao động

Mẫu Quyết định về việc xử lý kỷ luật lao động là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế của công ty. Mẫu quyết định lấy quy chế của công ty, biên bản họp kỷ luật làm căn cứ và nêu rõ tên nhân viên bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:17:32 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp

Mẫu Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp là mẫu văn bản dùng trong trường hợp công ty bị phá sản, không thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Mẫu gồm các vấn đề về nội dung giải thể, giải quyết các khoản nợ, hợp đồng đã ký kết, chế độ đối với người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:17:18 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác

Mẫu Quyết định về việc chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác là mẫu văn bản hành chính – nhân sự được sử dụng khi có quyết định điều chuyển công tác của một cá nhân nào đó đang làm việc tại công ty/doanh nghiệp điều chuyển sang một bộ phận mới trong công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:16:56 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc tổ chức cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên. Dưới đây là Mẫu Quyết định về việc tổ chức cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:16:39 PM +00:00

Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác là mẫu quyết định của công ty về việc thuyên chuyển, điều chuyển công tác của một cá nhân nào đó đang làm việc tại cơ quan, đơn vị xin điều chuyển đến một bộ phận hoặc đơn vị mới. Mẫu quyết định chuyển công tác lấy Luật Doanh nghiệp và các điều khoản của công ty làm căn cứ để đưa ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:16:20 PM +00:00

Mẫu Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

Mẫu Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân là mẫu quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi tên doanh nghiệp được căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:16:06 PM +00:00

Mẫu Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định

Thanh lý là tài sản cố định là bỏ đi những tài sản đã hết thời gian khấu hao, hư hỏng, những tài sản đã lâu đời và lạc hậu không thể sử dụng, hoặc những tài sản mà doanh nghiệp muốn thay thế để đổi mới. Mẫu Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định là biểu mẫu không thể thiếu trong quá trình thanh lý. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:15:47 PM +00:00

Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

Mẫu Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở là mẫu văn bản quyết định thành lập Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức khắc phục kịp thời những thiếu xót. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:15:31 PM +00:00

Mẫu Quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Mẫu Quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh là một văn bản đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng trong công ty. Vậy Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh được pháp luật quy định và sử dụng như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:15:15 PM +00:00

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ công việc

Mẫu Quyết định tạm đình chỉ công việc là mẫu quyết định về việc đình chỉ công tác của cán bộ, nhân viên trong công ty vì một lý do nào đó và được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty. Mẫu lấy Luật Lao động và các điều khoản của công ty làm căn cứ, được sao lưu cho cả người lao động và công ty, phòng hành chính nhân sự lưu giữ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:14:56 PM +00:00

Mẫu Quyết định sa thải nhân viên

Mẫu Quyết định sa thải nhân viên là mẫu quyết định cử doanh nghiệp, cơ quan về việc sa thải một lao động, nhân viên nào đó vì đã vi phạm kỷ luật lao động của công ty, doanh nghiệp. Mẫu quyết định lấy Bộ Luật lao động, nội quy lao động của công ty làm căn cứ, nêu rõ thông tin của người bị sa thải... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:14:41 PM +00:00

Mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ

Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ là quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên tham gia quá trình trợ giúp công tác tổ chức đại hội cổ đông của công ty, nhằm thực hiện một đại hội cổ đông được diễn ra tốt đẹp, các nhân viên được bố trí công việc có nhiệm vụ được hiện công việc được giao, đảm bảo các yêu cầu của công việc và những bố trí của cấp trên. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:14:25 PM +00:00

Mẫu Quyết định miễn nhiệm (Tổng) Giám đốc công ty

Mẫu Quyết định miễn nhiệm (Tổng) Giám đốc công ty là văn bản do Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tiến hành họp biểu quyết ra quyết định miễn nhiệm (Tổng) Giám đốc của Công ty theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:14:11 PM +00:00

Mẫu Quyết định miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị

Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị là văn bản do Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tiến hành họp biểu quyết ra quyết định miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:14:00 PM +00:00

Mẫu Quyết định của Công ty TNHH một thành viên

Mẫu Quyết định của Công ty TNHH một thành viên là mẫu bản quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh mới. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung thay đổi của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:13:45 PM +00:00

Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần

Mẫu quyết định của Công ty cổ phần là mẫu bản quyết định của hội đồng cổ đông công ty cổ phần lập ra quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh mới, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Mẫu quyết định công ty Cổ phần này được lấy luật doanh nghiệp làm căn cứ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:13:27 PM +00:00

Mẫu Quyết định cử nhân viên đi công tác

Mẫu Quyết định cử nhân viên đi công tác là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc của nhân viên đi công tác của doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin công ty doanh nghiệp, thông tin người được cử đi công tác... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Quyết định cử nhân viên đi công tác tại đây.

10/1/2021 9:13:11 PM +00:00

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh

Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh là một quyết định vô cùng quan trong thay đổi bộ máy và hoạt động của một doanh nghiệp. Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh? Mẫu quyết định bổ nhiệm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:12:52 PM +00:00

Mẫu Quyết định bổ nhiệm chung

Mẫu Quyết định bổ nhiệm chung thường được sử dụng khi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:12:36 PM +00:00

Mẫu Quyết định bầu chủ tịch hội đồng quản trị

TaiLieu.VN xin giới thiệu Mẫu Quyết định bầu chủ tịch hội đồng quản trị được lập ra để bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị và quy định chế độ, phụ cấp của chủ tịch hội đồng quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:12:24 PM +00:00

Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động

Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động là mẫu quyết định ban hành được công ty, doanh nghiệp ban hành về nội quy lao động, đảm bảo người lao động thực hiện theo đúng nội quy, không sai phạm, nhằm tạo ra việc thực hiện đúng theo quy định, trật tự, điều lệ của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:12:14 PM +00:00

Mẫu Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương

Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp là mẫu quyết định được ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương mới của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, thời gian thực hiện quyết định... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:12:00 PM +00:00

Mẫu Quyết định bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị

Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị là văn bản do Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tiến hành họp biểu quyết ra quyết định miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:11:47 PM +00:00