Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo

Mẫu Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo việc tổ chức một hội nghị, hội thảo. Mẫu thông báo nêu rõ cơ quan tiếp nhận, nội dung tham dự buổi hội nghị, hội thảo,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:26:50 PM +00:00

Mẫu Thông báo theo Nghị định 30

Mẫu thông báo chung là một văn bản thông báo về một việc cụ thể, gửi đến cá nhân hay một tổ chức nào đó. Nội dung của một mẫu thông báo sẽ căn cứ vào nơi được thông báo hoặc gửi tới hoặc các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:26:36 PM +00:00

Mẫu Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường

Khi xảy ra tai nạn giao thông, để được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả tiền bồi thường, người bị thiệt hại phải nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường; trong đó bắt buộc phải có đơn thông báo về việc tai nạn và yêu cầu bồi thường. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:26:24 PM +00:00

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:26:09 PM +00:00

Mẫu Thông báo v/v phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Mẫu Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:25:49 PM +00:00

Mẫu Thông báo mời họp về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

Mẫu Thông báo mời họp về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động là mẫu thông báo tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp. Mẫu thông báo gồm lý do, nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, thời gian, địa điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:25:30 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc họp hội đồng quản trị

Mẫu Thông báo về việc họp hội đồng quản trị là mẫu bản thông báo mời họp hội đồng quản trị của các đơn vị doanh nghiệp. Mẫu bản thông báo mời họp nêu rõ thông tin thời gian, địa điểm, nội dung của hội đồng quản trị, thời gian đăng ký, xác nhận tham gia hội đồng quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:25:08 PM +00:00

Mẫu Thông báo kết quả đấu giá

Mẫu Thông báo kết quả đấu giá ghi rõ các thông tin về tài sản, hàng hóa, mức giá cuối cùng được trả, thời điểm hệ thống nhận được mức trả giá cuối cùng, thông tin liên hệ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:24:51 PM +00:00

Mẫu Thông báo gửi khách hàng

Mời các bạn tham khảo Mẫu Thông báo gửi khách hàng được giới thiệu dưới đây để các bạn nghiên cứu, tham khảo, áp dụng linh hoạt tùy vào trường hợp thực tế của công ty, văn phòng nơi đang công tác, làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:24:39 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:24:18 PM +00:00

Mẫu Thông báo chung của công ty

Mẫu Thông báo chung của công ty là một văn bản thông báo về một việc cụ thể, gửi đến toàn thể nhân viên của công ty đó. Nội dung của một mẫu thông báo sẽ căn cứ vào nơi được thông báo hoặc gửi tới hoặc các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:24:03 PM +00:00

Mẫu Thẻ thường trú

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực. Để xem chi tiết nội dung thẻ thường trú, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:23:42 PM +00:00

Mẫu Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là mẫu thẻ dùng cho công dân là người nước ngoài khi muốn tạm trú tại Việt Nam trong một thời gian nhất định, thẻ tạm trú được cấp khi người đăng ký tạm trú nộp đủ hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:23:29 PM +00:00

Mẫu Thẻ kho văn phòng phẩm

Mẫu Thẻ kho văn phòng phẩm được lập nhằm mục đích quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty cần dùng đến biểu mẫu để có thể kiểm soát được chất lượng, số lượng văn phòng phẩm một cách có hệ thống và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:23:19 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi tài sản

Mẫu Sổ theo dõi tài sản gồm các mục căn cứ xuất/nhập, người vận chuyển, loại tài sản, đơn vị, số lượng,... được lập ra nhằm kiểm soát tài sản, hàng hóa ra vào cổng doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:23:07 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Mẫu Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:22:44 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi sửa chữa

Mẫu sổ theo dõi sửa chữa giúp cho người được giao quản lý tài sản lập sổ sách theo dõi việc sửa chữa, bảo trì và quản lý tài sản theo đúng quy định và dễ dàng hơn. Mẫu sổ theo dõi sửa chữa được áp dụng cho các doanh nghiệp, mẫu sổ nêu rõ ngày sửa chữa, bộ phận hoặc người yêu cầu sửa chữa, nội dung sửa chữa, đơn vị hoặc người sửa chữa, kết quả sửa chữa... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:22:27 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu Sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhằm theo dõi nhằm thống kê, báo cáo về phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại các cơ quan đơn vị. Mẫu bao gồm: Thông tin cơ sở, địa chỉ, số điện thoại, bảng tổng hợp phương tiện PCCC... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:22:10 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng

Mẫu Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng gồm các mục tên khách hàng, người liên hệ, điện thoại, nội dung phản hồi, đơn vị liên quan. Mẫu sổ giúp các bạn theo dõi thông tin phản hồi của khách hàng một cách tốt nhất, từ đó chăm sóc được khách hàng một cách chủ động và cẩn thận. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:22:02 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi mượn hồ sơ

Mẫu Sổ theo dõi mượn hồ sơ được lập với mục đích nhằm theo dõi đường đi của hồ sơ đến các đơn vị khác và theo dõi tình trạng mượn trả hồ sơ khi có yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:21:52 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi khiếu nại

Mẫu Sổ theo dõi khiếu nại là mẫu sổ được dùng để theo dõi, ghi chép lại các vụ khiếu nại, tố cáo. Mẫu sổ theo dõi gồm các nội dung: số thứ tự, họ tên người khiếu nại, ngày thụ lý, nội dung vụ việc, cách giải quyết, ngày, theo dõi... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:21:42 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi hàng hóa

Mẫu Sổ theo dõi hàng hóa theo dõi chi tiết loại hàng hóa, nhà cung cấp, đơn vị, số lượng, người vận chuyển, căn cứ xuất/nhập hàng hóa khi ra vào cổng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:21:32 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi giải quyết văn bản đến

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn Mẫu Sổ theo dõi giải quyết văn bản đến. Mẫu sổ dùng để lưu trữ văn bản được gửi đến cơ quan, đơn vị. Sổ bao gồm các thông tin: Số văn bản, cơ quan ban hành, nội dung công văn, ngày nhận,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:21:13 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi đóng dấu

Mẫu Sổ theo dõi đóng dấu là mẫu sổ được lập ra để theo dõi về việc đóng dấu văn bản trong doanh nghiệp. Biểu mẫu nêu rõ ngày giờ, tên văn bản cần đóng dấu, người ký, người đóng dấu để thuẩn lợi cho việc theo dõi,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:20:58 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi công văn đi

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn Mẫu sổ theo dõi công văn đi. Mẫu sổ dùng để lưu trữ công văn của cơ quan, đơn vị được gửi đi. Sổ bao gồm các thông tin: Số công văn, bộ phận ban hành, nội dung công văn, ngày gửi, nơi nhận... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:20:40 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi công văn đến

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn Mẫu Sổ theo dõi công văn đến. Mẫu sổ dùng để lưu trữ công văn được gửi đến cơ quan, đơn vị. Sổ bao gồm các thông tin: Số công văn, cơ quan ban hành, nội dung công văn, ngày nhận... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:20:22 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi book phòng họp

Mẫu Sổ theo dõi book phòng họp là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc mượn phòng họp. Mẫu nêu rõ nội dung ngày giờ, người book phòng họp, nội dung tổ chức cuộc họp,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:20:10 PM +00:00

Mẫu Sổ quản lý lao động

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, công ty bạn phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Sổ quản lý lao động có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:19:59 PM +00:00

Mẫu Sổ quản lý lao động chưa thành niên

Khi sử dụng người lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải lập sổ theo dõi riêng. Sổ quản lý người lao động chưa thành niên; ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:19:49 PM +00:00

Mẫu Sổ phân phối biểu mẫu, sổ sách

Mẫu Sổ phân phối biểu mẫu, sổ sách là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc phân phối biểu mẫu, sổ sách. Mẫu nêu rõ nội dung ngày giờ, tên biểu mẫu/sổ sách, số lượng, bộ phận,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:19:35 PM +00:00