Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Biểu mẫu: Dung lượng kết nối Internet, số lượng nhà trạm viễn thông chia sẻ, sử dụng chung (Biểu số: VT-05)

Biểu mẫu: Dung lượng kết nối Internet, số lượng nhà trạm viễn thông chia sẻ, sử dụng chung (Biểu số: VT-05) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:13:16 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước dung lượng kết nối Internet quốc tế/trong nước (Biểu số: VT-05.1)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước dung lượng kết nối Internet quốc tế/trong nước (Biểu số: VT-05.1) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:13:10 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước doanh thu, nộp ngân sách viễn thông (Biểu số: VT-04.1)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước doanh thu, nộp ngân sách viễn thông (Biểu số: VT-04.1) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:13:03 AM +00:00

Biểu mẫu: Chất lượng dịch vụ, nhà trạm, thiết bị đầu cuối viễn thông (Biểu số: VT-03)

Biểu mẫu: Chất lượng dịch vụ, nhà trạm, thiết bị đầu cuối viễn thông (Biểu số: VT-03) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:57 AM +00:00

Biểu mẫu: Số lượng thuê bao, doanh thu viễn thông theo nhóm dịch vụ (Biểu số: VT-02)

Biểu mẫu: Số lượng thuê bao, doanh thu viễn thông theo nhóm dịch vụ (Biểu số: VT-02) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:51 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước số lượng thuê bao, doanh thu viễn thông theo nhóm dịch vụ (Biểu số: VT-02.1)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước số lượng thuê bao, doanh thu viễn thông theo nhóm dịch vụ (Biểu số: VT-02.1) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:45 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước số lượng doanh nghiệp viễn thông (Biểu số: VT-01)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước số lượng doanh nghiệp viễn thông (Biểu số: VT-01) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:39 AM +00:00

Biểu mẫu: Dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển phát hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng bưu chính công cộng (Biểu số: BCCP-06)

Biểu mẫu: Dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển phát hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng bưu chính công cộng (Biểu số: BCCP-06) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:32 AM +00:00

Biểu mẫu: Sản lượng dịch vụ bưu chính công ích (Biểu số: BCCP-05)

Biểu mẫu: Sản lượng dịch vụ bưu chính công ích (Biểu số: BCCP-05) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:25 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước sản lượng dịch vụ bưu chính công ích (Biểu số: BCCP-05.1)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước sản lượng dịch vụ bưu chính công ích (Biểu số: BCCP-05.1) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:19 AM +00:00

Biểu mẫu: Nộp ngân sách, lợi nhuận của doanh nghiệp bưu chính (Biểu số: BCCP-04)

Biểu mẫu: Nộp ngân sách, lợi nhuận của doanh nghiệp bưu chính (Biểu số: BCCP-04) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:13 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước nộp ngân sách, lợi nhuận của doanh nghiệp bưu chính (Biểu số: BCCP-04.1)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước nộp ngân sách, lợi nhuận của doanh nghiệp bưu chính (Biểu số: BCCP-04.1) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:12:06 AM +00:00

Biểu mẫu: Số lượng lao động, điểm phục vụ, phương tiện vận chuyển bưu chính (Biểu số: BCCP-03)

Biểu mẫu: Số lượng lao động, điểm phục vụ, phương tiện vận chuyển bưu chính (Biểu số: BCCP-03) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:11:59 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước số lượng lao động, điểm phục vụ, phương tiện vận chuyển bưu chính (Biểu số: BCCP-03.1)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước số lượng lao động, điểm phục vụ, phương tiện vận chuyển bưu chính (Biểu số: BCCP-03.1) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:11:51 AM +00:00

Biểu mẫu: Doanh thu, sản lượng, chất lượng dịch vụ bưu chính (Biểu số: BCCP-02)

Biểu mẫu: Doanh thu, sản lượng, chất lượng dịch vụ bưu chính (Biểu số: BCCP-02) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:11:45 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước doanh thu, sản lượng, chất lượng dịch vụ bưu chính (Biểu số: BCCP-02.1)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước doanh thu, sản lượng, chất lượng dịch vụ bưu chính (Biểu số: BCCP-02.1) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:11:39 AM +00:00

Biểu mẫu: Phát triển doanh nghiệp bưu chính (Biểu số: BCCP-01)

Biểu mẫu: Phát triển doanh nghiệp bưu chính (Biểu số: BCCP-01) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:11:33 AM +00:00

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước phát triển doanh nghiệp bưu chính (Biểu số: BCCP-01.1)

Biểu mẫu: Tổng hợp cả nước phát triển doanh nghiệp bưu chính (Biểu số: BCCP-01.1) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:11:27 AM +00:00

Mẫu Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự (Biểu BH D18T/2020)

Mẫu Thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự (Biểu BH D18T/2020) được ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:11:16 AM +00:00

Mẫu Thống kê kinh phí và cán bộ phòng, chống ma túy (Biểu mẫu MT số 02)

Mẫu Thống kê kinh phí và cán bộ phòng, chống ma túy (Biểu mẫu MT số 02) được ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:11:05 AM +00:00

Mẫu Thống kê kết quả truy tố tội phạm về ma túy (Biểu mẫu MT số 01)

Mẫu Thống kê kết quả truy tố tội phạm về ma túy (Biểu mẫu MT số 01) được ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/6/2021 6:10:54 AM +00:00

Mẫu Báo cáo tình hình thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu liệu về môi trường

Mẫu báo cáo hướng dẫn cho các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp nắm được quy trình lập báo cáo về tình hình thu thập và cung cấp thông tin, dữ liệu liệu về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/4/2021 11:45:54 PM +00:00

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm học

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 “Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp quý thầy cô, cán bộ cản lý trong việc biên soạn và triển khai kế hoạch hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/3/2021 4:30:55 PM +00:00

Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ

Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Chữ thập đỏ được biên soạn cụ thể nhằm giúp các đơn vị, cá nhân tổ chức đại hội dễ dàng lập kế hoạch một cách hoàn chỉnh hơn. Để nắm chi tiết mục đích, nội dung của đại hội, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

10/3/2021 12:29:40 AM +00:00

Mẫu Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định được giới thiệu nhằm giúp các bạn có thể tải về và sử dụng biểu mẫu một cách chủ động. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:35:50 PM +00:00

Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách

Mẫu Trình duyệt photo biểu mẫu, sổ sách là mẫu bảng kê được lập ra để kê về danh mục các biểu mẫu, sổ sách có trong phòng hành chính. Mẫu nêu rõ thông tin mã số sổ sách, tên sổ sách, số lượng tồn kho,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:35:37 PM +00:00

Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông

Mẫu Tờ khai đề nghị gia hạn bổ sung sửa đổi cấp đổi hộ chiếu phổ thông dùng cho công dân Việt Nam gia hạn, cấp đổi, hay sửa đổi, bổ sung chi tiết nào trong hộ chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:35:19 PM +00:00

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông là mẫu văn bản không thể thiếu trong thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông trong nước dùng cho công dân Việt Nam - theo mẫu chứng minh nhân dân 12 số. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:35:00 PM +00:00

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh là mẫu bản tờ khai được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang các thành phố biên giới của các nước giáp Việt Nam. Mẫu nêu rõ thông tin, lý lịch của người làm đơn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:34:40 PM +00:00

Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú

Mẫu Tờ khai cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:34:21 PM +00:00