Tài liệu miễn phí Biểu Mẫu - Văn Bản

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu Mẫu - Văn Bản:Biểu mẫu, Hợp đồng, Đơn từ, Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Trình tự thực hiện: - Gửi Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.

8/29/2018 4:48:38 PM +00:00

Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm lập báo cáo kết quả đấu thầu gửi Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền và gửi cơ quan, đơn vị thẩm định theo quy định. - Bước 2: Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thẩm định tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu, gửi cấp, người có thẩm...

8/29/2018 4:44:41 PM +00:00

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp nộp Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động. + Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép. + Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do. ...

8/29/2018 4:43:13 PM +00:00

BIỂU MẪU

Mẫu bảng kế hoạch thu BHXH, BHYT bắt buộc theo mẫu số 13-TBH

8/29/2018 4:27:47 PM +00:00

Bảng kiểm kê và biên bản bàn giao tài sản

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quản lý tài sản - Bảng kiểm kê và biên bản bàn giao tài sản

8/29/2018 4:27:40 PM +00:00

Mẫu tờ trình để thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Mẫu tờ trình dùng để thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tham khảo để biết được một số nghị định và thông tư.

8/29/2018 4:27:40 PM +00:00