Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x

Plugin trong joomla là một loại thành phần mở rộng, nó thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ khi có sự kiện nào đó xuất hiện và tác động đến nó. Khi một sự kiện đặc biệt xảy ra, các Plugin được kích hoạt sẽ thực thi theo thứ tự. Việc này giúp người dùng có thể bổ sung thêm các chức năng cho Joomla. Quản lý Plugin trong Joomla! 1.5: Trong phần quản lý Plugin (Plugin Manager), nhấn vào tên của chúng hoặc đánh dấu vào ô chọn và nhấn nút Edit nằm trên thanh công cụ (Toolbar) để...

8/30/2018 1:04:52 AM +00:00

Phân tích hệ thống

Khách hàng và nhà phát triển gặp nhau để thảo luận về yêu cầu của hệ thống phần mềm cần xây dựng Nhà phát triển tìm hiểu, phân tích và kiểm chứng lại (validate) yêu cầu và biểu diễn nó bằng mô hình phân tích. Mô hình phân tích đặc tả toàn bộ nội dung : chức năng, dữ liệu nhập/xuất, các hoạt động của hệ thống cần phát .

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Giáo trình AutoCad 2006

Thời kỳ hội nhập-Đô thị hóa đất nước và nhu cầu của con người về cuộc sống ngày càng cao, đã bùng nổ nhiều công trình kiến trúc, xây dựn lớn nhỏ lần lượt ra đời. Ngành xây dựng hiện tạo phát triển rất mạnh mẽ...

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Giáo trình Đồ họa máy tính

Nội dung của giáo trình kỹ thuật đồ họa này tập trung vào 2 vấn đề chính như sau: Trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự mình thiết kế để vẽ và tô một hình nào đó. Nội dung thứ hai đề cập đến đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều bao gồm các phép biến đổi Affine, windowing và clipping, quan sát ảnh ba chiều qua các phép chiếu, khử các mặt khuất và đường khuất, thiết kế đường cong và mặt cong.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Vẽ kỹ thuật 2

CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aided Design. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành kiến trúc nói riêng. Nó đã tạo ra một phương pháp thiết kế mới cho các kiến trúc xây xây dựng và kỹ sư

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Cơ sở lý thuyết Maya

MAYA, được lấy tên từ một khái niệm của đạo Hindu và đạo Phật, được hiểu là “Mẹ Sáng Tạo”. Được hai hãng Alias và Wavefront phát triển từ giữa những năm 1995 và chính thức được ra mắt vào năm 1998.Ngay từ khi mới ra đời , Maya đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc thiết kế diễn xuất , tạo ra các hiệu ứng đặc biệt trong không gian 3D . Dựa trên nền tảng là một kiến trúc thủ tục có tên “Denpendency Graph”, một kiến trúc đã giúp cho MAYA đã trở thành một chương trình 3D vô cùng mạnh...

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Software Engineering Departmnet – Hanoi University of Technology Faculty of Information

Software Engineering Departmnet – Hanoi University of Technology Faculty of Information Technology UML – OOAD ph©n tÝch thiÕt kÕ phÇn mÒm h−íng ®èi t−îng vµ h−íng thµnh phÇn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. §ç V¨n Uy NguyÔn Ngäc B×nh Th¹c B×nh C−êng L−¬ng M¹nh B¸ Huúnh QuyÕt Th¾ng Bïi ThÞ Hoµ Lª TÊn Hïng Lª §øc Trung C¸c nghiªn cøu ®−îc hç trî kinh phÝ tõ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc c¬ b¶n KHCB 230701 LUu HANH NOI BO Hµ néi 2001 .Ch−¬ng 1. Tæng quan vÒ UML 1.1. Giíi thiÖu Trong thËp kû võa qua cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p vµ ng«n ng÷ ph©n tÝch...

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks

SolidWorks sử dụng giao diện đồ hoạ của Microsoft Windows, Solidworks dựa trên cơ sở nguời dùng đã quen làm việc trong môi trường Windows.Sử dụng Solidworks có thể tạo các chi tiết 3 chiều, sau đó có thể sử dụng các chi tiết này để tạo các khối lắp ghép và các bản vẽ 2 chiều

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Mastercam Version 9 Solids Tutorial

Welcome to Mastercam Solids Version 9. Mastercam Solids brings solid modeling to NC programmers with tools designed to make the line seamless between solids and machining. Mastercam Solids is an add-on to Mastercam Design, Mill Levels 1-3, Lathe Level 1, Wire Level 1, Router, and Router Pro. It is not included with any product. To help you learn Mastercam Solids, this tutorial and extensive online help accompany the product.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Photoshop CS4 For Dummies

Adobe Photoshop is one of the most important computer programs of our age. It’s made photo editing a commonplace thing, something for the everyperson. Still, Photoshop can be a scary thing (especially that first purchase price!), comprising a jungle of menus and panels and tools and options and shortcuts as well as a bewildering array of add-ons and plug-ins. And that’s why you’re holding this book in your hands. And why I wrote it. And why Wiley published it.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Presentationzen Simple ideas on presentation design and delivery

With successful presentations in Tokyo behind me, I boarded the 5:03pm Super Express bound for Osaka complete with my ekiben (a special kind of Japanese lunch box or bento sold at train stations) and a can of Asahi beer in hand. The quintessential Japan experience for me is zipping through the Japanese countryside aboard cutting-edge rail technology while sampling traditional Japanese delicacies with my chopsticks, sipping Japanese beer, and catching glimpses of temples, shrines, and even Mount Fuji out the spacious side window. It's a wonderful juxtaposition of the old and the new, and a pleasant way to end the day....

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Sáng tạo các Công cụ Toán học

Công nghệ Cabri được khởi đầu trong các phòng nghiên cứu của CNRS, với cabri các bạn có thể học một cách nhanh chóng việc dựng hình, hiển thị và thao tác trong ba chiều cho mọi loại đối tượng: đường thẳng, mặt phẳng, hình nón, hình cầu..các bạn có thể tạo phép dựng hình động từ đơn giản đến phức.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Hướng dẫn học phần mềm Adobe Photoshop CS3

Hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với phần mềm Photoshop. Phiên bản CS3 là tiếp nối của phiên bản Photoshop CS2. Với nhiều công cụ được xem là khá nổi bật, hỗ trợ nhiều nhất trong việc xử lý ảnh số sao cho hoàn hảo và chất lượng tốt nhất.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

The Animato's Survial Kit

Richard Williams, Director of Animation of Who Framed Roger Rabbit, is the link-man passing on the secrets of the masters to the present generation. This box-set is like having your own personal animation school. Over 16 sessions you are given a complete animation curriculum in it's most practical form and you will be able to put these animation lessons to work immediately.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

The Art of Software Testing

At the time this book was first published, in 1979, it was a well-known rule of thumb that in a typical programming project approximately 50 percent of the elapsed time and more than 50 percent of the total cost were expended in testing the program or system being developed.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

The Essential Guide to Flash CS4

Over the last decade, we have seen a phenomenal change in the way we interact with sites online. Where the experience for the end user was once two-dimensional, there are now endless possibilities a Flash designer can create to introduce users to a whole new world of interaction with their animations, and ergo, their brands. Yet with all of these great new abilities comes a responsibility to your company and your users to present the best experience you can.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

The Hidden Power of Photoshop Elements 4

Photoshop Elementsis one of the most powerful image editing programs on the planet, bar none. The key to harnessing the power of the program and getting the best results from your images is understanding how the program works, understanding images, and using the inherent capabilities of the program optimally to make the best image adjustments. Getting the most out of your images using Photoshop Elements is what this book is about.

8/30/2018 1:04:51 AM +00:00

Bài giảng thiết kế kỹ thuật Solidwork - Nguyễn Hồng Thái

Tham khảo sách 'bài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork - nguyễn hồng thái', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:04:50 AM +00:00

Hướng dẫn thiết kế Web

WWW là hệ thống các website toàn cầu, trong đó các web site liên kết với nhau thông qua các siêu liên kết ◦ Một hay nhiều web site được đặt tại các web server, xác định thông qua địa chỉ IP hay tên miền của web server đó (sử dụng DNS để phân giải tên miền thành IP tương ứng) Tính chất: Là dịch vụ thông tin đa phương tiện, phân tán dựa trên nền tảng siêu văn bản. ◦ Phân tán: Thông tin được đặt trên nhiều host khắp thế giới. ◦ Đa phương tiện: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video ◦ Siêu văn bản: Các kỹ...

8/30/2018 1:04:50 AM +00:00

Kỹ thuật về đồ họa - Chương 3

Input: điểm đầu (x1, y1), điểm cuối (x2, y2), màu tô C. Thực chất việc vẽ đường thẳng là việc định màu cho các pixel rời rạc. Do tọa độ pixel chỉ là số nguyên nên khái niệm “thẳng” chỉ là gần đúng. Yêu cầu chất lượng đường vẽ ◦ Hình dạng liên tục ◦ Độ dày và độ sáng đều ◦ Các pixel gần đường “lý tưởng” được hiển thị ◦ Tốc đô ̣ ve ̃ nhanh

8/30/2018 1:04:48 AM +00:00

Giáo trình auto card_P2

Tham khảo sách 'giáo trình auto card_p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:04:45 AM +00:00

Giáo trình auto card_P3

Tham khảo sách 'giáo trình auto card_p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:04:45 AM +00:00

Giáo trình auto card_P4

Tham khảo sách 'giáo trình auto card_p4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:04:45 AM +00:00

Giáo trình auto card_P1

Tham khảo sách 'giáo trình auto card_p1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:04:45 AM +00:00

Paper Crafts VISUAL Quick Tips

Paper Crafts VISUAL Quick Tips features tips, tricks, and answers to your questions about everything from the basic techniques to the hottest new methods for creating beautiful scrapbook pages, greeting cards, invitations, art journals, gift tags, collage art, artist trading cards, and various home décor items. The detailed color photographs and concise instructions make it easy for anyone to create beautiful paper crafts, regardless of experience. You’ll save money on store-bought items and find satisfaction in creating special handmade crafts....

8/30/2018 1:04:44 AM +00:00

Build Game Upgrade

This FREE version is a feature rich edition which you can use to create game levels for as long as you wish. You can add-on extra features to this version by clicking on the “Build Game Upgrade” in the File menu. This takes you to the Game Creator Store from where you can purchase this upgrade. The add on gives you these additional features; · Build stand alone games. · License allowing you to sell unlimited FPSC games. · Create multi-level games. · Make multiplayer arenas games....

8/30/2018 1:04:41 AM +00:00

AutoCAD 2002 Menus and Toolbars

This is a book to teach and guide technical drawings with AutoCAD 2002 software. The entire contents of the book is divided into 7 chapters ranging from the basic introduction to the complex instructions in the adjustment and printing drawings. This is the basis for guiding technical drawings on AutoCAD in general, therefore, it can be applied not only in the 2002 version, but also can be used in later versions.

8/30/2018 1:04:40 AM +00:00

Sách hướng dẫn sử dụng: Sáng tạo công cụ toán học_CABRI 3D

Công nghệ Cabri được khởi đầu trong các phòng nghiên cứu của CNRS, với cabri các bạn có thể học một cách nhanh chóng việc dựng hình, hiển thị và thao tác trong ba chiều cho mọi loại đối tượng: đường thẳng, mặt phẳng, hình nón, hình cầu..các bạn có thể tạo phép dựng hình động từ đơn giản đến phức tạp, các bạn có thể thao tác, thay đổi và định nghĩa lại một cách hoàn toàn tự do mọi hình của bạn ...

8/30/2018 1:04:40 AM +00:00

Computer Graphics and Multimedia: Applications, Problems and Solutions

As the disciplines of art, technology, and information science collide, computer graphics and multimedia are presenting a myriad of applications and problems to professionals and scholars in Computer Science, Information Science, Digital Art, Multimedia, Educational Technology, and Media Arts. Today's digital scholar can use Computer Graphics and Multimedia: Applications, Problems and Solutions as a tool to explore the vast parameters of the applications, problems, and solutions related to digital disciplines. Contributing authors include computer scientists, multimedia researchers, computer artists, graphic designers, and digital media specialists. The book has an extensive range of topics for the digital scholar who wants to...

8/30/2018 1:04:40 AM +00:00

Ánh sáng và màu sắc

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy màu sắc. Với sự trợ giúp của màu sắc chúng ta có thể nhìn nhận rõ ràng mọi vật xung quanh để làm cho cảm giác của chúng ta tốt hơn. Các thiết kế nội thất và sự phối trộn màu ảnh hưởng trực tiếp đến ấn tượng và cảm giác của chúng ta. Các màu có thể dùng chung được với nhau sẽ tạo ra một sự cân bằng hài hòa làm cho chúng ta có cảm nhận tốt. Ngành công nghiệp in cũng sử dụng các màu để thể...

8/30/2018 1:04:40 AM +00:00