Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chương 5 - Kỹ năng làm việc nhóm. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Vai trò của làm việc nhóm, vai trò của trưởng nhóm, vai trò của các thành viên trong nhóm, những điều nên và không nên làm khi làm việc nhóm, cách thức làm việc nhóm có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 8:00:03 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 4 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chương 4 - Kỹ năng giao tiếp nơi công sở. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Định nghĩa giao tiếp, giao tiếp nơi công sở, rào cản giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 7:59:55 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 3 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chương 3 - Kỹ năng hội họp. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Tổng quan về hội họp, các thành viên và vai trò của họ trong cuộc họp, các kỹ thuật hỗ trợ hội họp. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 7:59:48 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chương 2 - Kỹ năng thuyết trình. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Tổng quan về kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị cho bài thuyết trình, sau khi thuyết trình, thực hành 1 bài thuyết trình hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 7:59:41 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 1 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chương 1 - Tổng quan về truyền thông. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Các khái niệm kỹ năng, truyền thông, kỹ năng truyền thông; quá trình truyền đạt thông tin; các kỹ năng truyền thông cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 7:59:33 AM +00:00

Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 3 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL - Phần 3: Biến (variables) và các phép xử lý trên biến PHP. Nội dung phần này gồm có: Biến và cách sử dụng biến, xử lý dữ liệu từ FORM, tìm hiểu sâu hơn về biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 7:59:19 AM +00:00

Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 2 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL - Phần 2: Phương pháp truy xuất cơ sở dữ liệu MySQL. Phần này trình bày những nội dung chính: Từ Command Prompt, bằng lệnh PHP, dùng phpMyadmin. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 7:59:13 AM +00:00

Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 1 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL - Phần 1 trình bày những nội dung: Kiến trúc có bản của web động, tại sao sử dụng PHP và MySQL, hệ điều hành, web server, middleware, hệ CSDL quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 7:59:06 AM +00:00

Một kỹ thuật nâng cao chất lượng hiển thị đối tượng giả 3D

Bài viết này đề cập đến việc sử dụng bóng cho việc nâng cao tính chân thực cho đối tượng. Kỹ thuật được đề xuất dựa trên hướng nguồn sáng thu nhận được bằng phương pháp phân tích tính chất phản xạ trên bề mặt vật thể và đã được cài đặt và thử nghiệm trong hệ thống trưng bày ảo.

12/29/2020 4:00:32 AM +00:00

A novel visual content descriptor using color and shape features

mages contain information in a very dense and complex form, which a human eye, after years of training, can extract and understand. The main goal is to extract form an image a set of composing objects or real life attributes. This paper presents a novel framework for combining color and shape information, to achieve higher retrieval efficiency. The combination of the color and shape features provide a robust feature set for image retrieval. Two proposed methods – PGLAC (Pyramidal gradient local auto-correlations) and GCDD (Global color distribution descriptor) will be used as visual descriptors extracting spatial information of shape in the image. The experimental results demonstrate the efficacy of the proposed methods.

12/29/2020 3:50:59 AM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Kiến trúc hướng dịch vụ - PGS.TS. Trần Minh Triết

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Kiến trúc hướng dịch vụ trình bày các kiến trúc truyền thống, tối ưu hóa thông qua tính kết nối lỏng, kiến trúc hướng dịch vụ là gì, dịch vụ quy trình nghiệp vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:47:43 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Quy trình kiến trúc phần mềm - PGS.TS. Trần Minh Triết

Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Quy trình kiến trúc phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: A software architecture process, an architecture process, quality attribute requirements, architecture design, choosing the architecture framework,... and other contents.

12/28/2020 11:47:36 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Tài liệu kiến trúc phần mềm - PGS.TS. Trần Minh Triết

Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Tài liệu kiến trúc phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Architecture documentation, documenting an architecture is good, component diagram, deployment diagram, component interfaces, component decomposition,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:47:30 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Middleware - PGS.TS. Trần Minh Triết

Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Middleware trình bày các nội dung: Middleware classification, CORBA code example, basic messaging, MOM transactions, messaging – some thoughts, publish - subscribe with multicast,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:47:23 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Các tiêu chí và yêu cầu về Kiến trúc phần mềm - PGS.TS. Trần Minh Triết

Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Các tiêu chí và yêu cầu về Kiến trúc phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: What are quality attributes, performance, performance throughput, performance response time, response time,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:47:17 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Mẫu thiết kế (3) - PGS.TS. Trần Minh Triết

Phần 3 bài giảng Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Mẫu thiết kế giới thiệu các mẫu thiết kế như: Mẫu Adapter, mẫu Bridge, mẫu Composite, mẫu Decorator, mẫu Facade, mẫu Flyweight, mẫu Proxy. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:47:09 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Mẫu thiết kế (2) - PGS.TS. Trần Minh Triết

Phần 2 bài giảng Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Mẫu thiết kế giới thiệu các mẫu thiết kế như: Mẫu Chain of Responsibility, mẫu Command, mẫu Interpreter, mẫu Iterator, mẫu Mediator, mẫu Memento, mẫu Observer, mẫu State, mẫu Strategy, mẫu Template Method. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:47:02 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Mẫu thiết kế (1) - PGS.TS. Trần Minh Triết

Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Mẫu thiết kế cung cấp cho người học các kiến thức về mẫu thiết kế trong nhóm, mẫu prototype, mẫu builder, mẫu abstract factory, mẫu singleton, mẫu factory. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:46:56 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Trung Hiệp

Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 4: Phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm ADD cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phương pháp ADD, thông tin đầu vào và kết quả đầu ra của ADD, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:46:50 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Trung Hiệp

Bài giảng Kiến trúc phần mềm - Chương 3: Các mẫu kiến trúc phổ dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc trong các hệ thống phần mềm, các mẫu kiến trúc phổ dụng, kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:46:44 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Trung Hiệp

Chương 2 - Các Tactic gồm 8 phần trình bày các nội dung: Định nghĩa thuật ngữ, các tactics giải quyết tính sẳn sàng để dùng, các tactics giải quyết tính dễ sử dụng (Usability), các tactic về tính thay đổi được (Modifiability), các tactic giải quyết hiệu suất, các tactic giải quyết an ninh, các tactic giải quyết tính có thể kiểm thử được. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:46:37 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Trung Hiệp

Bài giảng trình bày các nội dung: Vài ý ban đầu, định nghĩa SA, một số thuật ngữ về SA, kiến trúc và các thuộc tính chất lượng, các thuộc tính chất lượng, tính sẵn sàng để dùng được, tính dễ sử dụng, tính có thể hiệu chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:46:31 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 10 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 10: Phân tích và giải thích kết quả kiểm thử cung cấp cho người học các kiến thức: Một số thuật ngữ, khám phá lỗi dựa vào các lỗi riêng lẻ tìm được, khám phá lỗi dựa vào backlog,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:44:22 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 9: Các hoạt động kiểm thử khác cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử chức năng, kiểm thử hệ thống, kiểm thử các dịch vụ cộng thêm, kiểm thử độ chấp nhận của user, kiểm thử hồi qui,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:44:15 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 8: Kiểm thử module (đơn vị) cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế testcase, kiểm thử không tăng tiến, kiểm thử từ trên xuống (top-down), kiểm thử từ trên xuống (top-down),... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:44:09 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 7: Thanh tra, chạy thử & xem xét mã nguồn cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thanh kiểm tra mã nguồn, checklist được dùng để thanh tra mã nguồn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:44:03 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 6: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật dùng lược đồ chuyển trạng thái, kỹ thuật phân tích vùng, kỹ thuật dùng thông tin trong use-case, kỹ thuật dùng ₫ồ thị nhân quả (Cause-Effect Diagram),... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:43:57 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 5: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về kiểm thử hộp đen, kỹ thuật phân lớp tương đương, kỹ thuật phân tích các giá trị ở biên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:43:51 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 4: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quát về kiểm thử dòng dữ liệu, phân tích đời sống của 1 biến, đồ thị dòng dữ liệu, qui trình kiểm thử dòng dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:43:45 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 3: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về kiểm thử hộp trắng, một số thuật ngữ về kiểm thử luồng điều khiển, qui trình kiểm thử hộp trắng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:43:39 PM +00:00