Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Lecture Introduction to software engineering - Week 7: Object- oriented design

Lecture Introduction to software engineering - Week 7: Object- oriented design. In this chapter, you will learn to: Object - oriented design using the UML, design patterns, open source development. Invite you to find out the detailed content.

12/28/2020 11:32:20 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 6: Architectural design

Lecture Introduction to software engineering - Week 6: Architectural design. In this chapter, you will learn to: Architectural design decisions, architectural views, architectural patterns, application architectures.

12/28/2020 11:32:05 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 5: System modeling

Lecture Introduction to software engineering - Week 5: System modeling. In this chapter, you will learn to: Contextmodels, interaction models, structural models, behavioral models, model-driven engineering.

12/28/2020 11:31:35 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 4: Requirement engineering

Lecture Introduction to software engineering - Week 4: Requirement engineering. In this chapter, you will learn to: Functional and non - functional requirements, requirements engineering processes, requirementselicitationand analysis,... and other contents.

12/28/2020 11:31:19 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 3: Project management

Lecture Introduction to software engineering - Week 3: Project management. In this chapter, you will learn to: Project planning, risk management, managing people, teamwork. Invite you to find out the detailed content.

12/28/2020 11:30:55 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 2: Software processes

Lecture Introduction to software engineering - Week 2: Software processes. In this chapter, you will learn to: Software process models, process activities, copingwith change, process improvement.

12/28/2020 11:30:40 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 1: Overview

In this chapter, you will learn to: understand what software engineering is and why it is important; understand that the development of different types of software system may require different software engineering techniques; understand ethical and professional issues that are important for software engineers.

12/28/2020 11:30:33 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 1: Course introduction

In Lecture Introduction to software engineering - Week 1: Course introduction, you will learn to: A general introductory course in software engineering; Introduces important concepts such as software processes and agile methods, and describes essential software development activities, from initial software specification through to system evolution; develop software in multi-person teams by applying software engineering principles.

12/28/2020 11:30:20 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 10 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 10: Quản trị dự án phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao quản trị dự án, các hoạt động quản trị dự án, lập kế hoạch, lập lịch, lập tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:30:14 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 9: Kiểm thử cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về kiểm thử, kiểm thử trong tiến trình phát triển, kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:30:08 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 8: Lập trình và ngôn ngữ lập trình cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa lập trình, ngôn ngữ lập trình, kiểu, đa hình, mô-đun hóa, các phương pháp lập trình cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:30:02 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 7: Thiết kế hướng đối tượng - Sử dụng UML cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản hướng đối tượng, biểu đồ ca sử dụng, thiết kế cấu trúc tĩnh, thiết kế cấu trúc động, sinh mã.

12/28/2020 11:29:56 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 6: Thiết kế phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa thiết kế phần mềm, các giai đoạn thiết kế, thiết kế và sự thay đổi, thiết kế hướng mô-đun,...Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:29:50 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 5: Đặc tả Z cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, kiểu dữ liệu, vị từ, sơ đồ trạng thái, sơ đồ thao tác, toán tử sơ đồ, quan hệ, partial function,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:29:44 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Các kỹ thuật đặc tả cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đặc tả, tại sao phải đặc tả, phân loại các kỹ thuật đặc tả, các kỹ thuật đặc tả. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:29:38 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 3: Phân tích và đặc tả yêu cầu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm yêu cầu, yêu cầu chức năng và phi chức năng, tài liệu đặc tả yêu cầu, các bước phân tích và đặc tả yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:29:31 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các hoạt động phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:29:26 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Giới thiệu công nghệ phần mềm cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lịch sử phát triển phần mềm và khủng hoảng phần mềm, công nghệ phần mềm, chất lượng phần mềm, phân loại phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:29:19 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thanh Bình

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

12/28/2020 11:29:14 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Minh Huy

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 9: Kiểm nghiệm phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm nghiệm, các hình thức kiểm nghiệm, quy trình kiểm nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:29:07 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Minh Huy

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 7: Thiết kế phần mềm cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết kế dao diện, thiết kế lớp đối tượng, thiết kế kiểu dữ liệu, thiết kế xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:29:01 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Minh Huy

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 6: Kiến trúc phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các mô hình kiến trúc, công nghệ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:28:54 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Minh Huy

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 5: Mô hình hóa phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mô hình hóa, mô hình nghiệp vụ, mô hình yêu cầu, mô hình dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:28:45 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Minh Huy

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Yêu cầu phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, thu thập yêu cầu, đặc tả yêu cầu, kiểm nghiệm yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:28:39 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Minh Huy

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 3: Quản lý dự án phần mềm cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm quản ý dự án, các hoạt động quản lý dự án, mô hình CMM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:28:33 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Minh Huy

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2: Quy trình phần mềm cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản, các loại quy trình phần mềm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

12/28/2020 11:28:25 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Minh Huy

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quá trình tiến hóa của ngành, đặc điểm của ngành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:28:17 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ I năm học 2019-2020 môn Xử lý ảnh công nghiệp - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối học kỳ I năm học 2019-2020 môn Xử lý ảnh công nghiệp dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo và giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi.

10/19/2020 4:38:24 PM +00:00

Đáp án đề thi cuối kỳ II năm học 2013 - 2014 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói

Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo Đề thi cuối kỳ II môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói của Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Đề thi gồm có 6 câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

9/24/2020 6:37:04 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014 - 2015 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014 - 2015 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói gồm 3 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:31:52 PM +00:00