Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép biến đổi ảnh (tiếp theo) - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép biến đổi ảnh (tiếp theo). Bài này trình này những nội dung chủ yếu như: Biến đổi đơn nguyên (unitary), phép biến đổi Fourier đơn nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

10/21/2018 2:24:19 PM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang

Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về các phép biến đổi ảnh như: Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về các phép biến đổi ảnh như: Biến đổi sin, cosin; biến đổi hadamar; biến đổi haar; biến đổi K-L. Mời các bạn cùng tham khảo.. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 2:24:13 PM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phép lọc trên miền tần số - Nguyễn Linh Giang

Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các phép lọc ảnh trên miền tần số như: Cơ sở các phép lọc cải thiện ảnh trên miền tần số, lọc thông thấp, lọc thông cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 2:24:06 PM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Lọc ảnh - Nguyễn Linh Giang

Chương này trình bày kiến thức cơ bản về lọc ảnh như: Khái niệm nhiễu, các phép lọc trên miền không gian, các phép lọc trên miền tần số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

10/21/2018 2:23:58 PM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Phân tích ảnh, xử lý ảnh nhị phân - Nguyễn Linh Giang

Bài này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích ảnh và xử lý ảnh nhị phân như: Khái niệm ảnh nhị phân, các toán tử hình thái, tìm xương và làm mảnh ảnh, biểu diễn cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 2:23:52 PM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh, các phương pháp trên điểm, biến đổi histogram, các phép toán trên miền không gian, lọc ảnh, giả màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2018 2:23:43 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 15 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 15: Hiện thực ảo cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, lịch sử phát triển, kiến trúc hệ thống của virtual environments,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/5/2018 11:40:44 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 14 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 14: Xóa bề mặt ẩn cung cấp cho người học các kiến thức: Xóa bề mặt ẩn, thuật toán người họa sĩ, bộ đệm chiều sâu Z-buffer, cây phân vùng không gian nhị phân BSP, Portal Culling.

10/5/2018 11:40:30 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 13 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 13: Chiếu sáng và tạo bóng bề mặt cung cấp cho người học các kiến thức: Chiếu sáng, ánh sáng môi trường, ánh sáng khuếch tán, ánh sáng gương, mô hình ánh sáng Phong, tạo bóng bề mặt.

10/5/2018 11:40:15 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 12 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 12: Ánh sáng cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết ánh sáng bao gồm: Ánh sáng và màu sắc, phổ của ánh sáng, màu sắc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/5/2018 11:40:01 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 11 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 11: Màu sắc trong đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình màu, mô hình màu thêm, mô hình màu bù, mô hình màu HSV,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/5/2018 11:39:45 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 10 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 10: Hình đặc cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất của hình đặc, mô hình hóa hình đặc, bán đại số nửa không gian r-set, phương pháp biểu diễn B-rep,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/5/2018 11:39:31 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 9 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 9: Mặt cong cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, biểu diễn mặt cong, mô hình hóa mặt cong. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/5/2018 11:39:16 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 8 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 8: Đường cong cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, phân loại, đường cong đa thức bậc 3, đường cong Spline. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/5/2018 11:39:01 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 7 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 7: Phép chiếu cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý không gian 3 chiều, tổng quan về phép chiếu, các phép chiếu song song, các phép chiếu phối cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/5/2018 11:38:46 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 6 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 6: Biến đổi góc nhìn cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi góc nhìn 2D, biến đổi trục tọa độ, biến đổi góc nhìn 3D, di chuyển Camera. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/5/2018 11:38:30 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 5 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 5: Các phép biến đổi mô hình cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các phép biến đổi hình học hai chiều, ma trận đồng nhất, các phép biến đổi hình học ba chiều

10/5/2018 11:38:16 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 4 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 4: Các giải thuật cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật xén tỉa, thuật toán tô miền kín, phép xử lý Antialiasing. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/5/2018 11:38:00 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 3 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 3: Giải thuật sinh các thực thể cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn đoạn thẳng, biểu diễn đường tròn, biểu diễn đường ê-líp, giải thuật sinh ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/5/2018 11:37:46 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 2 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các hệ thống đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình xử lý đồ họa, phần mềm hệ đồ họa, phần cứng hệ đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/5/2018 11:37:31 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo: Bài 1 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược lịch sử, phân loại, các khái niệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/5/2018 11:37:16 AM +00:00

Mô phỏng màn hình ra đa bằng phương pháp phủ ảnh trong GPU

Bài báo trình bày cách tiếp cận sử dụng công nghệ lập trình trên card đồ họa (GPU) để xử lý bài toán tính toán thông tin hiển thị trên màn hình ra-đa một cách hiệu quả, đáp ứng thời gian thực.

9/18/2018 6:57:43 PM +00:00

Thiết kế một bộ điều khiển trò chơi dựa trên sự di chuyển bàn tay trên nền FPGA

Nội dung của bài viết bao gồm: Phần 1 trình bày phương pháp thiết kế hệ thống nhúng, giải thuật phần mềm để phát hiện, xử lý ảnh và điều khiển, Phần 2 đánh giá kết quả thực nghiệm. Kết luận và kiến nghị được trình bày ở Phần 3.

8/30/2018 5:54:52 AM +00:00

Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2

Giáo trình Auto Cad 2007: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu chỉnh kích thước, hiệu chỉnh kích thước, tạo khối và ghi khối, thành phần kích thước, lệnh tạo khối,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:20 AM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật đồ họa: Phần 1

Giáo trình Kỹ thuật đồ họa: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật đồ họa, hệ tọa độ thế giới thực, thuật toán vẽ đường tròn, các không gian màu, phép tịnh tiến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:20 AM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật đồ họa: Phần 2

Giáo trình Kỹ thuật đồ họa: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật đồ họa, các phép chiếu song song, cài đặt phần cứng, khử các mặt nằm sau, phương pháp phân chia vùng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:20 AM +00:00

Giáo trình kiến thức môn MatLab

Giáo trình MatLab cung cấp cho người học các kiến thức: Giáo trình MatLab, hướng dẫn cài đặt, ma trận đơn giản, thiết kế giao diện, phần tử ma trận, thông tin vùng làm việc,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:20 AM +00:00

Bài giảng Illustrator

Tóm tắt bài giảng Illustrator cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu thế giới Illustrator, các chế độ hiển thị bản vẽ, chế độ hiển thị toàn màn hình, lưu các tài liệu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:53:20 AM +00:00

Bài giảng Corel Draw - Phần 1: Giới thiệu Corel Draw

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Corel Draw. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:16 AM +00:00

Bài giảng Corel Draw - Phần 2: Thao tác cơ bản với Corel Draw

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thao tác cơ bản với Corel Draw. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:48:16 AM +00:00