Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Mối quan hệ giữa năng lực quản trị và phát triển bản thân với hiệu quả quản lý của nhân sự phụ trách kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định những yếu tố cấu phần của năng lực quản trị và phát triển bản thân đối với vị trí nhân sự phụ trách kinh doanh trong các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam; từ đó kiểm chứng sự tác động của chúng tới hiệu quả quản lý.

12/29/2020 3:15:38 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng trình bày khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng; sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa về từng hình thức cấp tín dụng.

12/29/2020 2:56:27 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng gồm các kiến thức về nội dung, ý nghĩa của quy trình tín dụng, đồng thời giới thiệu các phương pháp phân tích tín dụng đang được sử dụng phổ biến hiện nay tại các Ngân hàng thương mại.

12/29/2020 2:56:20 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn nghiên cứu các loại nguồn tiền được truyền tải đến ngân hàng theo các kênh dẫn khác nhau, đặc điểm và các phương pháp quản lý chúng nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng đề ra.

12/29/2020 2:56:13 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng, chức năng và vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế ngày nay; đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

12/29/2020 2:56:06 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 5 - Ths. Lê Phong Châu

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 5: Các nghiệp vụ tín dụng với các nội dung khái niệm và quy trình của từng hình thức cấp tín dụng sự khác nhau giữa các hình thức cấp tín dụng; ví dụ minh họa từng hình thức cấp tín dụng.

12/29/2020 2:53:06 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Lê Thanh Tâm

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của chính sách tín dụng và phân tích tín dụng đối với các Ngân hàng thương mại; nội dung cơ bản trong chính sách tín dụng của mỗi ngân hàng; quy trình tín dụng tại các Ngân hàng thương mại; các phương pháp và chỉ số tài chính quan trọng trong hoạt động phân tích tín dụng.

12/29/2020 2:52:56 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đỗ Hoài Linh

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản được biên soạn nhằm giúp người học nắm được kiến thức về các khoản mục tài sản và đặc điểm; quản lý tài sản; công thức áp dụng.

12/29/2020 2:52:49 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng; quản lý vốn nợ; quản lý vốn chủ sở hữu.

12/29/2020 2:52:42 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Trần Phước Huy

Bài giảng Ngân hàng thương mại - Bài 1: Ngân hàng và hoạt động ngân hàng được biên soạn với mục tiêu thông tin đến người học các kiến thức lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng; chức năng của ngân hàng; các dịch vụ của ngân hàng; các loại hình ngân hàng; hệ thống ngân hàng Việt Nam; tổ chức hệ thống và điều hành của ngân hàng; các nhân tố tác động tới hoạt động của ngân hàng.

12/29/2020 2:52:33 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Khúc Thế Anh

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Một số chiến lược marketing trong ngân hàng tìm hiểu chiến lược sản phẩm; chiến lược giá; chiến lược phân phối; chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong marketing doanh nghiệp.

12/29/2020 2:52:25 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Khúc Thế Anh

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Phân đoạn thị trường và xác định mục tiêu trình bày khái niệm và vai trò của phân đoạn thị trường; các tiêu thức phân đoạn thị trường của ngân hàng; xác định thị trường mục tiêu của ngân hàng.

12/29/2020 2:52:19 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Khúc Thế Anh

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngân hàng với các nội dung giúp người học nắm được những yếu tố thuộc các môi trường có tác động đến ngân hàng; phân tích được thực tế đối với một ngân hàng lựa chọn; phân tích được hành vi của khách hàng trên địa bàn lựa chọn.

12/29/2020 2:52:12 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Khúc Thế Anh

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng với các nội dung một số quan điểm về marketing ngân hàng; so sánh được sự khác nhau giữa marketing sản xuất và marketing dịch vụ tài chính; những vấn đề mà marketing thường giải quyết. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 2:52:05 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Bài 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Bài 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ cung cấp kiến thức về bảng cân đối tiền tệ rút gọn của ngân hàng trung ương; chức năng của ngân hàng trung ương và các hoạt động gắn với các chức năng đó; cơ chế hoạt động của chính sách tiền tệ; các công cụ của chính sách tiền tệ và việc sử dụng các công cụ đó trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ.

12/29/2020 2:51:58 PM +00:00

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 - ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 4: Rủi ro hoạt động với các nội dung tổng quan về rủi ro hoạt động; tự đánh giá rủi ro; chương trình “thu thập dữ liệu tổn thất”; xác định chỉ số rủi ro chính; liên hệ thực tế quản trị rủi ro hoạt động tại Techcombank.

12/29/2020 2:05:26 PM +00:00

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 3 - ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 3: Rủi ro tín dụng với các nội dung tìm hiểu rủi ro tín dụng; quản trị rủi ro tín dụng; mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ; mô hình ước tính tổn thất dự kiến (EL); mô hình điểm số Z; kiểm soát rủi ro tín dụng.

12/29/2020 2:05:20 PM +00:00

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 - ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Rủi ro thị trường giúp các bạn sinh viên nắm được tổng quan về rủi ro thị trường; các phương pháp đo lường rủi ro thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 2:05:13 PM +00:00

Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 - ThS. Đinh Thị Hồng Thêu

Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Rủi ro trong định chế tài chính gồm 3 nội dung đó là tổng quan về định chế tài chính; rủi ro trong định chế tài chính; quản lý rủi ro.

12/29/2020 2:05:06 PM +00:00

Interdependence between banking earnings, banking security and growth achievement: Case study in the ASEAN community

This research is restricted to unavailable data and limited measurements of both banking profitability and stability. Further inclusion of other macro-economic variables, other banking development aspects or even non-banking indicators should also be considered.

12/29/2020 1:54:11 PM +00:00

Nâng cao tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện thời 4.0 thông qua đẩy mạnh hợp tác giữa ngân hàng thương mại với Fintech

Tiếp cận tài chính toàn diện là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên toàn cầu. Trong thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão, sự xuất hiện của các doanh nghiệp fintech đang định hình lại ngành dịch vụ tài chính.

12/29/2020 1:30:31 PM +00:00

Quản lý Bitcoin trong thời đại thế giới số ở Việt Nam

Bài viết trên cơ sở phân tích những lợi ích và rủi ro, bất lợi trong việc sử dụng Bitcoin, đồng thời đánh giá sự ảnh hưởng của Bitcoin đến tình hình kinh tế - chính trị, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản lý Bitcoin tại Việt Nam.

12/29/2020 1:07:50 PM +00:00

Bài giảng Toán tài chính: Bài 7 - ThS. Trần Phước Huy

Bài giảng Toán tài chính - Bài 7: Thanh toán nợ trái phiếu theo chuỗi niên kim cố định giúp người học hiểu được phương thức thanh toán nợ trái phiếu thường được dùng bởi những nhà phát hành - thanh toán theo chuỗi niên kim cố định; đánh giá được hiệu của đầu tư trái phiếu cũng như hiệu quả trong việc phát hành trái phiếu của người phát hành.

12/29/2020 12:58:53 PM +00:00

Bài giảng Toán tài chính: Bài 6 - ThS. Trần Phước Huy

Bài giảng Toán tài chính - Bài 6: Thanh toán nợ thông thường cung cấp các kiến thức về thanh toán nợ thông thường theo chuỗi niên kim cố định; thanh toán nợ thông thường có mức trả gốc hàng kỳ cố định; thanh toán nợ thông thường có mức trả gốc biến động theo cấp số cộng, công sai bằng mức trả gốc kỳ đầu tiên; các phương thức thanh toán khác.

12/29/2020 12:58:46 PM +00:00

Bài giảng Toán tài chính: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Toán tài chính - Bài 5: Chuỗi niên kim (Annuities) được biên soạn với mục đích cung cấp các kiến thức cho người học về khái niệm niên kim và chuỗi niên kim; chuỗi niên kim cố định; chuỗi niên kim biến đổi.

12/29/2020 12:58:40 PM +00:00

Bài giảng Toán tài chính: Bài 4 - Th.S Cao Đông Hưng

Bài giảng Toán tài chính - Bài 4: Lãi gộp và chiết khấu thương phiếu theo lãi gộp (Compound interest) tìm hiểu phương pháp lãi gộp, chiết khấu thương phiếu theo lãi gộp, sự tương đương của thương phiếu theo lãi gộp.

12/29/2020 12:58:33 PM +00:00

Bài giảng Toán tài chính: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Toán tài chính - Bài 3: Tài khoản vãng lai với các nội dung một số vấn đề về tài khoản vãng lai; tính lãi cho tài khoản vãng lai. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

12/29/2020 12:58:27 PM +00:00

Bài giảng Toán tài chính: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Toán tài chính - Bài 2: Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn gồm 3 nội dung đó là một số vấn đề về thương phiếu; nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu của ngân hàng thương mại; sự tương đương của thương phiếu.

12/29/2020 12:58:21 PM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 6 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 6: L/C và UCP 600 tìm hiểu ý nghĩa của từng loại L/C để áp dụng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; vận dụng các quy tắc của UCP 600 vào phương thức tín dụng chứng từ, hạn chế rủi ro.

12/29/2020 12:58:07 PM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 5: Incoterms 2000 và Incoterms 2010 giúp các bạn sinh viên nắm được khái niệm và phạm vi áp dụng của Incoterms; phân biệt được 13 điều khoản của Incoterms 2000; những điều cần chú ý khi áp dụng Incoterms 2010; phân biệt được 11 quy tắc của Incoterms 2010.

12/29/2020 12:57:59 PM +00:00