Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Does the method of entrusted lending via farmer-based unions facilitate low-income households’ access to bank credit? Evidence from northwestern Vietnam

This paper aims to examine the hypothesis that the method of entrusted lending via farmer-based unions is significant to resolve information asymmetries and facilitate households’ access to bank credit. This paper uses binary logistic regression models applied to data collected from a survey of 548 cinnamon households in Northwestern Vietnam.

5/20/2021 10:19:32 PM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ABBANK Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện qua khảo sát 200 khách hàng cá nhân đã và đang gửi tiết kiệm tại ABBANK Cần Thơ thông qua bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn.

5/20/2021 10:08:52 PM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển - chi nhánh Hậu Giang

Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại BIDV Hậu Giang. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập qua khảo sát 241 khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại BIDV Hậu Giang. Mô hình nghiên cứu được xây dựng. Các phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy tuyến tính đa biến, kiểm định giả thuyết được ứng dụng trong phân tích số liệu.

5/20/2021 10:08:13 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Bài viết thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ nghèo tại huyện Cù Lao Dung. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đã đề xuất mô hình nghiên cứu có 13 nhân tố độc lập, nghiên cứu tiến hành khảo sát 200 hộ nghèo đang vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cù Lao Dung kết hợp với việc sử dụng phương pháp hồi qui tuyến tính.

5/20/2021 10:08:07 PM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ. Số liệu khảo sát từ 394 khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

5/20/2021 10:07:53 PM +00:00

Bản chất của dịch vụ ngân hàng và các hình thái phát triển của nó trong bối cảnh ứng dụng công nghệ

Bài viết đã mô hình hóa các hình thái phát triển của dịch vụ ngân hàng dựa trên mối quan hệ với các điều kiện nền tảng như: khả năng hấp thụ công nghệ; mức độ cạnh tranh của thị trường; ứng dụng công nghệ trong phát triển kênh phân phối từ vật lý lên không gian số; hay thiết kế dịch vụ theo hướng giảm lực ma sát…

5/20/2021 10:06:04 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức của hộ ngư dân đánh bắt xa bờ tại thành phố Nha Trang

Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ ngư dân đánh bắt thủy sản xa bờ tại thành phố Nha Trang; sử dụng mô hình hồi quy Logit để đánh giá tác động của biến độc lập đến biến phụ thuộc.

5/20/2021 10:05:51 PM +00:00

The firm’s performance in relation to capital structure and foreign ownership: Evidence from Vietnam

The paper examines the impact of capital structure in the context of foreign ownership on firm performance on non-financial companies in Vietnam between 2008 and 2018. The study employs Pooled OLS, Fixed effect, random effect, and Generalized Least Square to analyze the data. The study finds a non-linear relationship of foreign ownership and firm performance, so that the relationship, which is at first a positive one, becomes negative beyond a certain level of foreign ownership (30-45% ownership depending on the measure of performance).

5/20/2021 4:29:59 PM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ hỗ trợ tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank tại Phú Thọ

Nghiên cứu này nhằm xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của các DNNVV đối với dịch vụ hỗ trợ tín dụng của ngân hàng Agribank tại Phú Thọ. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích dữ liệu từ mẫu 121 DNNVV sử dụng dịch vụ hỗ trợ tín dụng tại ngân hàng Agribank trên địa bàn Phú Thọ.

5/20/2021 3:38:18 PM +00:00

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết phản ánh thực trạng huy động vốn hiện nay của các DNNVV Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn, hỗ trợ phát triển loại hình DNNVV, từ đó khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế của loại hình DN này.

5/20/2021 3:38:11 PM +00:00

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đặt ra những cơ hội và thách thức to lớn đối với nguồn nhân lực của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Một mặt, nó tạo cơ hội thúc đẩy các ngân hàng xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả theo mục tiêu mà họ đặt ra, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cả về số lượng và chất lượng, kỹ năng và thái độ đáp ứng nhu cầu công nghệ kỹ thuật của thời đại.

5/20/2021 3:38:03 PM +00:00

The effects of bank capital and solutions for small and medium enterprise to well approach the bank loans

The paper has focused on analyzing the effects of bank capital on SMEs; Access to capital situation; The reason why SMEs have difficulty in accessing bank credit. From there, the author proposes solutions for small and medium enterprises to access bank loans most thoroughly for business development in the context of Industry 4.0.

5/20/2021 3:33:24 PM +00:00

Commercial banks financing for micro enterprises: A literature review

The paper focuses on the characteristics of micro enterprises, the determinants of micro enterprises access to credit, especially access to commercial banks credit. This question is addressed by reviewing existing literature and empirical evidence.

5/20/2021 3:32:46 PM +00:00

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu – chi trong điều kiện quản lý tài chính tự chủ tại các trường cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Để quản lý tài chính tự chủ có hiệu quả, các trường này cần quản lý có hiệu quả các nguồn thu – chi của các nhà trường: Mở rộng và đảm bảo ổn định các nguồn thu; đảm bảo chi ổn định, giảm dần chi thường xuyên phục vụ cho cá nhân; đảm bảo khả năng kết du từ các hoạt động của các trường cao đẳng đi vào ổn định…

5/20/2021 12:45:20 PM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Cùng với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về vốn là một nhu cầu vô cùng cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong các kênh cung cấp vốn cho nền kinh tế thì ngân hàng là một kênh truyền thống nhưng có vai trò vô cùng quan trọng. Với hoạt động tín dụng và cung cấp các dịch vụ hiện đại, ngân hàng đã và đang đáp ứng được phần lớn nhu cầu của khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

5/20/2021 12:44:29 PM +00:00

Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mạigồm các nội dung huy động vốn, cho vay ngắn hạn, chiết khấu chứng từ có giá, bao thanh toán, cho vay trung dài hạn, cho thuê tài chính giúp các bạn sinh viên hệ thống lại kiến thức một cách dễ dàng, từ đó có phương pháp ôn luyện, gặt hái nhiều thành công.

5/20/2021 10:51:33 AM +00:00

Hiểu biết tài chính và vấn đề giáo dục tài chính cho người tiêu dùng

Bài viết chia sẻ vấn đề này thông qua việc làm rõ khái niệm, tầm quan trọng của hiểu biết tài chính và giáo dục tài chính cho người tiêu dùng; chỉ ra mức độ hiểu biết về tài chính của người tiêu dùng và những rủi ro mà người tiêu dùng gặp phải; từ đó đưa ra một vài gợi ý cho việc xây dựng chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính, góp nâng cao sự hiểu biết về tài chính của người tiêu dùng Việt Nam.

5/20/2021 10:34:31 AM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng, trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

5/20/2021 10:34:25 AM +00:00

Một số nhận xét về tình hình ngân hàng ở Việt Nam trong năm 2020

Trong đại dịch Covid 19, nước ta tuy ít bị tổn thất về nhân mạng, tuy nhiên, phần phải dốc rất nhiều công sức để chống dịch, phần do nền kinh tế có độ mở rất lớn nên chưa đo lường hết được các thiệt hại về kinh tế – xã hội, trong đó, ngân hàng bị giảm sút nghiêm trọng doanh số hoạt động. Giãn cách xã hội làm ngưng trệ hoạt động kinh tế, kéo giảm theo số lượng giao dịch ngân hàng.

5/20/2021 10:33:51 AM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán - Nguyễn Tiến Trung (Biên soạn)

Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán gồm có chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 9:48:03 AM +00:00

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - Trường CĐN Đà Lạt

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm có 4 chương bài học, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, tín dụng – ngân hàng, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, những vấn đề cơ bản về tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 9:41:24 AM +00:00

Ngân hàng thế giới và Việt Nam: Phần 2

Phần 2 tài liệu Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam trình bày một số hoạt động nghiên cứu của tổ chức, hoạt động này có ảnh hưởng quan trọng đến lĩnh vực kinh tế và chính tài liệu phát triển trên bình diện quốc tế; hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam, các vấn đề chính đang được thảo luận về tương lai của Ngân hàng Thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 8:16:36 AM +00:00

Ngân hàng thế giới và Việt Nam: Phần 1

Phần 1 tài liệu Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp ở Việt Nam giới thiệu sự ra đời, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng và các số liệu cơ bản tóm tắt sơ lược về hoạt động của Ngân hàng Thế giới; các chính tài liệu của Ngân hàng Thế giới theo từng thời kỳ đến cuối thế kỷ 20; các chiến lược chống đói nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 8:16:15 AM +00:00

Thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp gồm các nội dung: Các bài thực hành kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Cuối cuốn sách có phần phụ lục các quy định của nhà nước đối với lĩnh vực kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 8:15:22 AM +00:00

Kỹ thuật và phương pháp định giá các sản phẩm dịch vụ công: Phần 2

Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị phần 2 giới thiệu tới các bạn những nội dung về định giá sản phẩm xây dựng, những khái niệm chung, giá xây dựng trong từng giai đoạn của một dự án đầu tư xây dựng, tổng dự toán xây dựng công trình, phương pháp định giá sản phẩm xây dựng của doanh nghiệp xây dựng.

5/20/2021 8:05:31 AM +00:00

Kỹ thuật và phương pháp định giá các sản phẩm dịch vụ công: Phần 1

Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị phần 1 trình bày những nội dung như: Định giá các sản phẩm hàng hóa công cộng đô thị, những khái niệm cơ bản, phân loại các sản phẩm hàng hóa công cộng và sản phẩm dịch vụ công cộng; phương pháp định giá sản phẩm hàng hóa dịch vụ công cộng; phương pháp định giá sản phẩm dịch vụ công cộng; xác định giá dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 8:05:19 AM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 7: Tài trợ và bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương được biên soạn với các nội dung điều kiện để ngân hàng thương mại tài trợ ngoại thương; các loại tài trợ xuất khẩu ngắn hạn; quy trình tài trợ xuất khẩu; khái niệm, các bên tham gia bảo lãnh ngân hàng; chức năng của bảo lãnh ngân hàng; phân loại bảo lãnh ngân hàng.

5/20/2021 4:22:13 AM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 6: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ giúp người học hiểu rõ vì sao gọi là tín dụng chứng từ, phương thức tín dụng chứng từ; nắm vững được quy trình thanh toán quy trình thanh toán của phương thức tín dụng chứng từ; nhận diện rõ những lợi ích của phương thức thanh toán bằng L/C; phân biệt vai trò của ngân hàng với các phương thức thanh toán khác.

5/20/2021 4:22:06 AM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 5: Phương thức thanh toán nhờ thu để nắm chi tiết khái niệm và các bên tham gia; nhờ thu phiếu trơn; nhờ thu kèm chứng từ; quy trình xử lý nhờ thu của ngân hàng thương mại.

5/20/2021 4:22:00 AM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 4: Phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền với các nội dung phương thức ứng trước; phương thức ghi sổ; phương thức chuyển tiền.

5/20/2021 4:21:53 AM +00:00