Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Tác động của tăng trưởng nguồn lực tài chính tư nhân tới thu ngân sách nhà nước tại Việt Nam

Bài viết này đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự đóng góp của nguồn lực tài chính tư nhân đối với thu ngân sách Nhà nước tại Việt Nam.

5/21/2021 3:06:42 PM +00:00

Kiến nghị áp dụng khung khống chế chi phí lãi vay được trừ nhằm chống xói mòn cơ sở thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Bài viết này nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn ở nhiều nước và khuyến nghị về áp dụng khung khống chế chi phí lãi vay được trừ khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập của doanh nghiệp ở Việt Nam.

5/21/2021 3:06:17 PM +00:00

Chống chuyển giá trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Bài viết phân tích thực trạng hoạt động chuyển giá ở Việt Nam hiện nay và thực tế một số trường hợp chuyển giá của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, bàn luận về thực trạng hoạt động chuyển giá nội địa, từ đó đề xuất một số giải pháp để đẩy lùi hoạt động này.

5/21/2021 3:05:14 PM +00:00

Điều chỉnh chính sách thuế tiêu dùng của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế

Bài viết tập trung vào đánh giá chính sách thuế tiêu dùng hiện hành của Việt Nam và đề xuất các điều chỉnh để chính sách thuế này phát huy vai trò của mình trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế tại Việt Nam.

5/21/2021 3:04:18 PM +00:00

Đổi mới cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững

Bài viết đã đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững. Bên cạnh các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, các giải pháp khác như cải cách cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công, chú trọng hơn đến việc nuôi dưỡng nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điều hòa ngân sách là những giải pháp quan trọng để hướng đến cơ cấu thu ngân sách bền vững.

5/21/2021 3:04:05 PM +00:00

Chương trình giáo dục đại học ngành Ngân hàng – ĐH Đà Nẵng

Chương trình giáo dục đại học ngành Ngân hàng trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là những kiến thức về nghiệp vụ và quản trị ngân hàng, giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản trị và thực hành các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng. Đặc trưng nổi bật của chương trình là nội dung kiến thức tương thích ở mức độ cao với các chương trình đào tạo cùng chuyên ngành ở các nước tiên tiến.

5/21/2021 11:40:43 AM +00:00

Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 2 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Phần 2 của Giáo trình Tài chính tiền tệ nối tiếp phần 1 trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức về tài chính doanh nghiệp; hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; lạm phát và chính sách tiền tệ; quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế.

5/21/2021 11:14:16 AM +00:00

Giáo trình Tài chính - Tiền tệ: Phần 1 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 1 - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được biên soạn gồm 5 chương cung cấp các kiến thức những vấn đề cơ bản về tiền tệ; những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tín dụng; ngân sách nhà nước; thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian.

5/21/2021 11:14:09 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 giúp các bạn sinh viên sẽ nắm được quy định về tài chính của ngân hàng thương mại, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.

5/21/2021 8:23:03 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm rõ được các rủi ro cơ bản về (nội dung, ý nghĩa, nguyên nhân, cách xứ lý) trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; nắm được quy trình quản trị rủi ro hiện đang áp dụng tại các nước tiên tiến và tại Việt Nam.

5/21/2021 8:22:56 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mục tiêu của chương 4 giúp các bạn nắm được thành phần của Tài sản có NHTM. Những ràng buộc về mặt luật pháp. Những yêu cầu trong sử dụng vốn sao cho đạt cả hai đồng thời hiệu quả cao và rủi ro thấp.

5/21/2021 8:22:48 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 giúp các bạn nắm được các thành phần của vốn huy động vốn của các NHTM Phân biệt sự khác nhau giữa vốn đi vay. Sử dụng các phương pháp cho ngân hàng tìm kiếm được những nguồn vốn kịp thời cho kinh doanh với chi phí thấp.

5/21/2021 8:22:40 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 quản trị vốn tự có và sự an toàn của ngân hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm; đặc điểm; chức năng; thành phần vốn tự có; cách xác định mức vốn tự có; quản trị vốn tự có; các hệ số an toàn liên quan đến vốn tự có; các phương pháp tăng vốn tự có

5/21/2021 8:22:33 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mục tiêu của chương 1 là nêu bật sự cần thiết của hoạt động quản trị ngân hàng. Giới thiệu và làm rõ các khái niệm: quản trị, quản trị ngân hàng, chức năng của quản trị kinh doanh ngân hàng. Phác họa bức tranh toàn diện về các lĩnh vực quản trị ngân hàng. Đi sâu vào việc phân tích hoạt động hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng, các bước của quá trình này cũng như việc tổ chức công tác hoạch định trên như thế nào.

5/21/2021 8:22:25 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương mở đầu - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương mở đầu giúp các bạn nắm được Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng, quản trị vốn, nợ, tài sản, rủi ro, kết quả tài chính, công tác quản lý nhân sự và Marketing ngân hàng Từ đó giúp tiếp cận với các công nghệ ngân hàng và kỹ thuật quản trị ngân hàng. Vận dụng kỹ thuật quản trị ngân hàng tiên tiến ở các nước phát triển vào thực tế hệ thống ngân hàng ở Việt Nam.

5/21/2021 8:22:18 AM +00:00

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Dương

Tại Việt Nam, ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) tập trung phát triển những lợi ích của ngân hàng điện tử cho khách hàng. Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dương.

5/21/2021 3:13:50 AM +00:00

Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng - Trường ĐH KT KT Công nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức giúp người học: Nắm vững kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và tin học; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính-ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

5/21/2021 2:00:28 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 7 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 7: Quản trị tài chính trong kinh doanh ngân hàng cung cấp kiến thức nghiệp vụ tài chính ở ngân hàng thương mại; chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá kết quả tài chính ở ngân hàng thương mại; các mục tiêu và nội dung trong quản trị tài chính ở ngân hàng thương mại; nhân tố tác động đến hoạt động quản trị tài chính ở ngân hàng thương mại.

5/21/2021 12:26:02 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 6 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 6: Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng cung cấp đến người học kiến thức về các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng; các nhân tố tác động tới quản trị rủi ro ở ngân hàng; các phương pháp chủ chốt mà các ngân hàng thường vận dụng trong phòng ngừa rủi ro.

5/21/2021 12:25:54 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 5 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 5: Quản trị các công cụ phái sinh giúp người học hiểu rõ tầm quan trọng của các công cụ phái sinh; nắm được các mục tiêu và nguyên tắc trong quản trị các công cụ phái sinh; các nội dung về quản trị các giao dịch phái sinh ở ngân hàng thương mại.

5/21/2021 12:25:46 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 4: Quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại trang bị cho người học các khái niệm; cung - cầu thanh khoản; quản trị thanh quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại.

5/21/2021 12:25:39 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 3 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản ở ngân hàng thương mại thông tin đến người học các khoản mục tài sản và đặc điểm các khoản mục tài sản ở ngân hàng thương mại; nội dung chủ yếu về quản trị tài sản ở ngân hàng thương mại.

5/21/2021 12:25:32 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại để nắm chi tiết các kiến thức cụ thể nguồn vốn của ngân hàng thương mại; các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn của ngân hàng thương mại; mục tiêu quản trị nguồn vốn của ngân hàng thương mại; nội dung quản trị nguồn vốn ở ngân hàng thương mại; phát triển các công cụ nợ.

5/21/2021 12:25:24 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 1 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 1: Tổng quan về ngân hàng và quản trị kinh doanh ngân hàng cung cấp đến người học kiến thức Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng thương mại, chức năng, các loại hình, đặc trưng lĩnh vực kinh doanh ngân hàng; các nhân tố tác động tới hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại...

5/21/2021 12:25:17 AM +00:00

Bài giảng Bài 4: Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Bài giảng Bài 4: Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại giúp các bạn hiểu được thế nào là rủi ro và các loại rủi ro đặc trưng trong hoạt động của ngân hàng; nắm bắt được nguyên nhân, mô hình đo lường và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro hối đoái, rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng thương mại.

5/21/2021 12:24:23 AM +00:00

Bài giảng Bài 3: Nghiệp vụ cấp tín dụng của ngân hàng thương mại

Bài giảng Bài 3: Nghiệp vụ cấp tín dụng của ngân hàng thương mại trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; nghiệp vụ cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp; nghiệp vụ cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân.

5/21/2021 12:24:03 AM +00:00

Bài giảng Bài 2: Nghiệp vụ tạo vốn

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Bài 2: Nghiệp vụ tạo vốn để nắm chi tiết nội dung về hoạt động huy động là gì và có vị trí như thế nào đối với NHT; các sản phẩm huy động vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới huy động của ngân hàng thương mại; phương pháp định giá huy động của ngân hàng thương mại...

5/21/2021 12:23:56 AM +00:00

Xây dựng mô hình mạng lưới phân tích đường bao dữ liệu để đo lường và phân tích hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam

Bài viết phân tích kết quả tính toán đã chỉ ra “sức mạnh phân biệt” của mô hình so với mô hình đánh giá truyền thống. Tác giả cũng đưa ra một số đề xuất mang tính tham khảo cho các nhà quản lý nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cho ngành ngân hàng Việt Nam.

5/20/2021 11:34:11 PM +00:00

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Bài viết đã chỉ ra được sáu yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các cá nhân sản xuất kinh doanh tại quận Thốt Nốt sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng từ lớn nhất đến thấp nhất gồm có: (1) Tài sản thế chấp; (2) Giới tính; (3) Thủ tục vay vốn; (4) Thu nhập; (5) Học vấn; (6) Tuổi. Nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách đối với cá nhân sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn, đối với chính quyền địa phương, đối với ngân hàng.

5/20/2021 11:33:30 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bài viết này sử dụng mô hình hồi quy Binary logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân làm cơ sở để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và khu vực nông thôn Việt Nam nói chung.

5/20/2021 10:46:06 PM +00:00