Tài liệu miễn phí Tài Chính - Ngân Hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài Chính - Ngân Hàng:Ngân hàng - Tín dụng, Kế toán - Kiểm toán, Đầu tư Bất động sản, Quỹ đầu tư, Đầu tư Chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp, Bảo hiểm, Tiêu chuẩn - Qui chuẩn, Giáo dục học, Kinh tế học, Quản trị kinh doanh

Management accounting: Information for creating and managing value (4/e): Chapter 19 - Kim Langfield-Smith, Helen Thorne

Chapter 19 - Information for tactical decisions. This chapter presents the following content: The management accountant’s role in decision making, tactical versus long-term decisions, a model of the decision-making process, determining relevant information,...

8/30/2018 5:41:01 AM +00:00

Management accounting: Information for creating and managing value (4/e): Chapter 20 - Kim Langfield-Smith, Helen Thorne

Chapter 20 - Pricing and product mix decisions. This chapter presents the following content: Major influences on pricing decisions, major influences on pricing decisions, economic profit-maximising models, limitations of the economic model,...

8/30/2018 5:41:01 AM +00:00

Management accounting: Information for creating and managing value (4/e): Chapter 21 - Kim Langfield-Smith, Helen Thorne

Chapter 21 - Capital expenditure decisions: an introduction. This chapter presents the following content: Capital expenditure decisions, the capital expenditure approval process, techniques for analysing capital expenditure proposals, discounted cash flow analysis,...

8/30/2018 5:41:01 AM +00:00

Management accounting: Information for creating and managing value (4/e): Chapter 22 - Kim Langfield-Smith, Helen Thorne

Chapter 22 - Further aspects of capital expenditure decisions. This chapter presents the following content: Income taxes and capital expenditure analysis, after-tax cash flows, depreciation methods, profit and loss on disposal, investment in working capital,...

8/30/2018 5:41:01 AM +00:00

Tiểu luận: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

Tiểu luận Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhận xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:25 AM +00:00

Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp ở Việt Nam, Lê Quang Tường, thanh tra viên cao cấp, Thanh tra Chính phủ

Bài Viết này sử dụng lý thuyết Mô hình tăng trưởng nội sinh của Borro (1990) để xây dựng 3 mô hình thực nghiệm với mục đích đánh giá tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách tài khóa có tác động làm giảm tăng trưởng kinh tế, gia tăng lạm phát và thất nghiệp.

8/30/2018 5:34:54 AM +00:00

Đo lường xung lực tài khóa cho Việt Nam, Lê Quang Tường, thanh tra viên cao cấp, Thanh tra Chính phủ

Đo lường xung lực tài khóa là một trong những công cụ quan trọng được dùng để phân tích trạng thái tài khóa. Nó kết hợp với các công cụ phân tích khác có thể cho biết tình trạng sự thay đổi của các trạng thái tài khóa và phản ứng của chính sách tài khóa đối với trạng thái của chu kỳ kinh tế. Nghiên cứu này đo lường xung lực tài khóa cho Việt Nam, thời kỳ 1991-2015, để làm rõ sự thay đổi của các trạng thái tài khóa và phản ứng của chính sách tài khóa đối với chu kỳ kinh tế. Tác giả sử dụng phương pháp đo lường xung lực tài khóa của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để đo lường xung lực tài khóa cho các giai đoạn theo chu kỳ kinh tế và đo lường xung lực tài khóa cho năm t so với năm t-1. Kết quả đo lường xung lực tài khóa cho thấy chính sách tài khóa của các giai đoạn và hàng năm thiên về mở rộng; phản ứng của chính sách tài khóa nhìn chung không phù hợp với chu kỳ nền kinh tế.

8/30/2018 5:34:53 AM +00:00

Lecture Accounting and financial system - Lecture 1-2: Introduction to financial accounting

Lecture Accounting and financial system - Lecture 1-2: Introduction to financial accounting. The main contents of the chapter consist of the following: What is a business, characteristics of business, types of business entities, limited liability companies, group assignment, branches of accounting, regulatory framework of financial accounting

8/30/2018 5:31:33 AM +00:00

Lecture Accounting and financial system - Lecture 3-4: Accounting process

Lecture Accounting and financial system - Lecture 3-4: Accounting process. The main contents of the chapter consist of the following: The accounting equation, source documentation, books of prime entry, ledger accounting, extraction of trial balance, control procedure.

8/30/2018 5:31:33 AM +00:00

Lecture Accounting and financial system - Lecture 4: Accounting process II

Lecture Accounting and financial system - Lecture 4: Accounting process II. The main contents of the chapter consist of the following: ledger accounting, control procedure, extraction of trial balance.

8/30/2018 5:31:33 AM +00:00

Lecture Accounting and financial system - Lecture 5: Trial balance and end period adjustments

The main contents of the chapter consist of the following: Trial balance and errors, capital and revenue expenditure, accruals and prepayments, charging depreciation, inventory and cost of goods sold, preparation of extended trial balance, preparation of financial statements.

8/30/2018 5:31:33 AM +00:00

Lecture Accounting and financial system - Lecture 6 - 7: Preparation and interpretation of financial statements

This chapter includes contents: What is financial statements? The components of the financial statements, who is responsible for the preparation of the financial statements, financial records needed for the preparation of financial statements, critical issues to be considered: shares; debentures; income and government grants, preparation of SOCI and SOFP.

8/30/2018 5:31:33 AM +00:00

Lecture Accounting and financial system - Lecture 7: Statement of cash flow

Lecture Accounting and financial system - Lecture 7: Statement of cash flow. This chapter includes contents: Financial statements, how to prepare cash flow statement, definition of cash? the importance of liquidity in a business, difference between cash-flow and profitability.

8/30/2018 5:31:33 AM +00:00

Ebook Management accounting (6th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Management accounting has contents: Measuring and managing customer relationships, measuring and managing customer relationships, measuring and managing life cycle cost, behavioral and organizational issues in management accounting and control systems, using budgets for planning and coordination, financial control.

8/30/2018 5:31:31 AM +00:00

Ebook Principles of project management

Ebook Principles of project management has contents: Project management principles, project management definition, project management perspectives, project organization & structure, project stakeholder definition, project life cycle definition, functional areas of project management,...and other contents.

8/30/2018 5:29:44 AM +00:00

Ebook Better business decisions from data - Statistical analysis for professional success: Part 2

(BQ) Part 2 book Better business decisions from data - Statistical analysis for professional success has contents: Relationships with numerical data, relationships with descriptive data, multivariate data, forecasting from known distributions, control charts,...and other contents.

8/30/2018 5:29:43 AM +00:00

Ebook Financial accounting (66): Part 1

(BQ) Part 1 book Financial accounting has contents: Introduction to financial statements, a further look at financial statements, a further look at financial statements, a further look at financial statements multiple step income statement, reporting and analyzing inventory, fraud, internal control, and cash.

8/30/2018 5:29:43 AM +00:00

Ebook Financial accounting (11th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Financial accounting has contents: Accounting information - users and uses; financial statements - an overview; the accounting cycle - the mechanics of accounting; completing the accounting cycle; internal controls - ensuring the integrity of financial information;...and other contents.

8/30/2018 5:29:43 AM +00:00

Ebook Financial accounting (11th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Financial accounting has contents: Inventory and the cost of sales, completing the operating cycle; investments: debt and equity securities; statement of cash flows; analyzing financial statements, investing and financing activities,...and other contents.

8/30/2018 5:29:43 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 Lý thuyết tài chính nhằm cung cấp hệ thống cơ sở lý luận về tài chính và tiền tệ để lý giải một cách căn bản những hiện tượng tài chính tiền tệ phát sinh trong nền kinh tế và sự tương tác của các sự kiện này với những vấn đề liên quan.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 2 - Tổng quan về ngân sách nhà nước (NSNN). Về mặt tổng thể chương 2 cung cấp các kiến thức nền tảng về NSNN trên cơ sở NSNN là một nguồn quỹ quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính. Các kiên thức này bao gồm việc hiểu bản chất của NSNN, phân cấp NSNN, kết cấu NSNS, các hoạt động thu chi NSNN, cân đối NSNN…

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 3 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 3 - Tài chính doanh nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp, kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 4 - Thị trường tài chính thuộc. Chương này gồm có những nội dung chính: sự hình thành và phát triển thị trường tài chính, bản chất và chức năng thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 5 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 5 - Bảo hiểm. Chương này giới thiệu tổng quan về bảo hiểm, nguyên tắc của hoạt động bảo hiểm, phân loại bảo hiểm và hoạt động kinh doanh bảo hiểm... Mời các bạn cùng tìm hiểu giảng để có kiến thức hữu ích về bảo hiểm.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 6 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 6 - Tài chính quốc tế. Chương này trình bày về các nội dung chính: quá trình hình thành và phát triển của tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế (BOP), các định chế tài chính quốc tế.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 7 - Lý thuyết tiền tệ. Chương này gồm có những nội dung chính sau: lịch sử hình thành và các thời kỳ phát triển của tiền, bản chất và chức năng của tiền tệ, các chế độ tiền tệ, cung – cầu tiền tệ, các ảnh hưởng đến cung cầu tiền tệ.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 8 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 8 - Lý thuyết tiền tệ. Chương này tập trung vào lãi suất và tín dụng với những nội dung như: khái niệm, phân loại lãi suất, căn cứ vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng, các ví dụ về lãi suất tái chiết khấu, phương pháp xác định lãi suất.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 9 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 9 - Lạm phát. Chương này trình bày những nội dung chính sau: khái niệm, đo lường và phân loại, nguyên nhân lạm phát, tác động của lạm phát, các biện pháp kiềm chế lạm phát có hiệu quả, nguyên nhân và tác động của giảm phát.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 10 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 10 - Ngân hàng trung ương trình bày về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng trung ương, bản chất và chức năng của ngân hàng trung ương, vai trò của ngân hàng trung ương, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính Tiền tệ: Chương 11 - ThS. Vũ Hữu Thành

Chương 11 - Ngân hàng thương mại. Chương này trình bày các nội dung chính như: khái niệm bản chất của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại.

8/30/2018 5:17:03 AM +00:00