Tài liệu miễn phí Kinh Tế - Quản Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh Tế - Quản Lý:Quản lý dự án, Quản lý Nhà nước, Tiêu chuẩn - Qui chuẩn, Kinh tế học, Luật học, Quy hoạch - Đô thị, Hoá học

7. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Giải quyết các vấn đề xã hội phản ánh bản chất của một chế độ của con người, do con người và vì con người, một thuộc tính cơ bản của CNXH. Vào giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện.

8/30/2018 12:01:28 AM +00:00

ĐỀ THI CUỐI KỲ LUẬT KINH TẾ

Khóa 33K. ĐH Kinh tế Đà Nẵng Thời gian làm bài: 90 phút Sinh viên được sử dụng tài liệu. Câu 1: Hãy cho biết những nhận định sau là đúng hay sai? Giải thích. 2. Khi có tranh chấp phát sinh, nguyên đơn (người khởi kiện) có quyền tự do lựa chọn nộp đơn đến toà án hoặc trọng tài thương mại để yêu cầu giải quyết tranh chấp. 3. Trong tất cả các hợp đồng mua bán tài sản, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu là tại thời điểm các bên giao tài sản. Đầy đủ bài tập của đề thi...

8/29/2018 11:48:07 PM +00:00

Học thuyết về sự tiến hóa của xã hội loài người 2

Học thuyết tiến hóa của xã hội loài người là lý thuyết chỉ ra được những qui luật tổng quát nhất của quá trình phát triển của con người và xã hội loài người, là lý thuyết kinh tế định tính tổng quát nhất hiện nay, giải thích được mọi nguyên nhân sâu xa của các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế hiện nay. chỉ ra được những vướng mắc về lý luận mà lý thuyết Mác chưa giải thích được....

8/29/2018 11:34:54 PM +00:00

Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh

Đạo đức trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động: Không phân biệt đối xử .Không xâm phạm đời tư . Có Chế độ đãi ngộ xứng đáng. Thu th p thông tin cá + Thu thập thông tin cá nhân để lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng cao là chính đáng . Không lợi dụng việc nắm rõ các nhược điểm cá nhân để trù dập nhân viên .Ví dụ về bảo mật thông tin người lao động.

8/29/2018 8:49:28 PM +00:00

báo cáo: Thực trạng và giải pháp ngành chế biến thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trong xu thế hội nhập toàn cầu về kinh tế như ngày nay, chúng ta thấy rằng trong bất kì lĩnh vực nào cũng đều có rất nhiều doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất kinh doanh. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp có nguồn lực dồi dào và phong phú, đã nổi tiếng từ lâu trên toàn cầu, trong khi các doanh nghiệp của Việt Nam đa phần là tiềm lực yếu, thời giant ham gia thương trường chưa lâu, nên có thể cạnh tranh được với các đối thủ trên thì các doanh nghiệp của Việt Nam phải có một đặc điểm...

8/29/2018 8:49:28 PM +00:00

Giáo trình môn Quản trị Doanh nghiệp

Hiện nay trên phƣơng diện lý thuyết có khá nhiều định nghĩa thế nào là một doanh nghiệp, mỗi định nghĩa đều mang trong nó có một nội dung nhất định với một giá trị nhất định. Điều ấy cũng là đƣơng nhiên, vì rằng mỗi tác giả đứng trên nhiều quan điểm khác nhau khi tiếp cận doanh nghiệp để phát biểu. Chẳng hạn:

8/29/2018 5:47:21 PM +00:00